Nifuroksazyd Polfarmex 100 mg tabletki powlekane

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Nifuroxazidum
Dostępny od:
Polfarmex S.A.
Kod ATC:
A07AX03
INN (International Nazwa):
Nifuroxazidum
Dawkowanie:
100 mg
Forma farmaceutyczna:
tabletki powlekane
Podsumowanie produktu:
30 tabl., 5909991293017, OTC
Numer pozwolenia:
23419

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NIFUROKSAZYD POLFARMEX, 100 mg, tabletki powlekane

Nifuroxazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli w ciągu 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Nifuroksazyd Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd Polfarmex

Jak stosować Nifuroksazyd Polfarmex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Nifuroksazyd Polfarmex

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nifuroksazyd Polfarmex

i w jakim celu się go stosuje

Lek Nifuroksazyd Polfarmex jest pochodną 5-nitrofuranu i lekiem przeciwbakteryjnym. Wykazuje

miejscowe działanie w świetle jelita w stosunku do niektórych gatunków bakterii.

Nifuroksazyd Polfarmex nie niszczy niechorobotwórczych bakterii występujących prawidłowo

w przewodzie pokarmowym. Nie powoduje powstania szczepów bakterii opornych na jego działanie.

Po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest w postaci

niezmienionej z kałem.

Lek Nifuroksazyd Polfarmex stosuje się w ostrej i przewlekłej biegunce pochodzenia bakteryjnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd Polfarmex

- Jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Reakcja uczuleniowa może się objawiać wysypką, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub

dusznością, splątaniem, bladością skóry, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem

(w przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem).

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ dzieci w tym wieku mogą mieć trudności

z połknięciem tabletki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas

stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej z objawami, takimi jak: wysypka, swędzenie,

obrzęki, splątanie, bladość skóry, przyspieszony oddech, osłabienie i omdlenie należy zaprzestać

stosowania leku Nifuroksazyd Polfarmex.

- Należy nawadniać się dużą ilością płynów, słodkich lub słonych, w celu uzupełnienia utraconych

płynów spowodowanych biegunką (średnie zapotrzebowanie na wodę u osoby dorosłej wynosi

2 litry).

- Należy kontynuawać spożywanie posiłków przez cały okres trwania biegunki:

- z wyłączeniem niektórych produktów spożywczych - w szczególności surowych warzyw,

owoców, zielonych warzyw, pikantnych potraw, jak również mrożonej żywności i zimnych

napojów;

- preferuje się spożywanie grilowanego mięsa oraz ryżu;

- podczas leczenia nifuroksazydem nie należy pić alkoholu.

W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia,

należy zgłosić się do lekarza, ponieważ może być konieczne nawadnianie drogą dożylną.

Przed rozpoczęciem stosowania Nifuroksazyd Polfarmex należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Lek Nifuroksazyd Polfarmex

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Nifuroxazyd Polfarmex zmniejsza wchłanianie wielu leków z przewodu pokarmowego. Dlatego

w trakcie leczenia lekiem Nifuroksazyd Polfarmex nie należy przyjmować jednocześnie innych leków

doustnych.

Nifuroksazyd Polfarmex z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” oraz punkt 3.

Picie alkoholu podczas stosowania leku Nifuroksazyd Polfarmex może spowodować ostre i groźne

reakcje nietolerancji (tzw. reakcje disulfiramopodobne).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nifuroksazyd Polfarmex nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Nifuroksazyd Polfarmex zawiera 1,92 mg laktozy jednowodnej w 1 tabletce powlekanej

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Nifuroksazyd Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 7 lat to 2 tabletki przyjmowane

4 razy na dobę, co 6 godzin.

Dawkowanie

Dorośli:

800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 7 lat:

600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Leku Nifuroksazyd Polfarmex nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli

objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować

dłużej niż 7 dni.

Lek stosuje się doustnie. Tabletki należy połknąć w całości, popijając je odpowiednią ilością płynu

(szklanka wody). Tabletki nie należy przegryzać, ani kruszyć.

Leku Nifuroksazyd Polfarmex nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Podczas leczenia biegunek lekiem Nifuroksazyd Polfarmex konieczne jest nawadnianie organizmu

(patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nifuroksazyd Polfarmex

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Nifuroksazyd Polfarmex

W razie pominięcia dawki, należy ją przyjąć niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, chyba że

zbliża się czas kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nifuroksazyd Polfarmex

Nie należy przerywać leczenia przed upływem 3 dni, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych:

- reakcje alergiczne np. reakcje skórne; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (objawiające

się spuchnięciem twarzy, warg, języka, dusznością);

- wstrząs anafilaktyczny (objawiający się splątaniem, bladością skóry, przyspieszonym oddechem,

osłabieniem i omdleniem).

Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

wysypka;

krosty na skórze.

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

granulocytopenia(zmniejszenia liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów);

świerzbiączka guzkowa w przebiegu alergii kontaktowej na nifuroksazyd;

bóle brzucha;

nudności;

nasilenie biegunki.

W przypadku wystąpienia niewielkiego nasilenia bólu brzucha, nudności i biegunki nie ma

konieczności zastosowania specjalnego leczenia ani przerwania stosowania nifuroksazydu. Jeśli

nasilenie dolegliwości jest duże lek należy odstawić. W takim przypadku w przyszłości należy unikać

przyjmowania pochodnych nitrofuranu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nifuroksazyd Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:

„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nifuroksazyd Polfarmex

Substancją czynną leku jest nifuroksazyd

(Nifuroxazidum).

Jedna tabletka zawiera 100 mg nifuroksazydu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żółty

tlenek żelaza (E 172).

Jak wygląda lek Nifuroksazyd Polfarmex

i co zawiera opakowanie

Nifuroksazyd Polfarmex – tabletka powlekana, barwy żółtej, okrągła, obustronnie wypukła, o średnicy

nominalnej 8 mm, bez plam i uszkodzeń.

Opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Polska (Poland)

Tel.: 24 357 44 44

Faks: 24 357 45 45

e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

NIFUROKSAZYD POLFARMEX, 100 mg, tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg nifuroksazydu (Nifuroxazidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka powlekana zawiera 1,92 mg laktozy

jednowodnej

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletka powlekana, barwy żółtej, okrągła, obustronnie wypukła, o średnicy nominalnej 8 mm, bez

plam i uszkodzeń.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dorośli i dzieci powyżej 7 lat

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 7 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Leku Nifuroksazyd Polfarmex nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie

stosować dłużej niż 7 dni.

Sposób podawania

Produkt stosuje się doustnie. Tabletki należy połknąć w całości, popijając je odpowiednią ilością

płynu (szklanka wody). Tabletki nie należy przegryzać, ani kruszyć.

Podczas leczenia biegunek nifuroksazydem, konieczne jest stałe uzupełniające nawadnianie

doustne pacjenta.

W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia,

należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub na którąkolwiek

substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat (ze względu na postać produktu - tabletka).

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie podejrzenia zakażenia o uogólnionym przebiegu, należy podać antybiotyk wchłaniający się

z przewodu pokarmowego lub działający ogólnie.

Podczas leczenia niezbędne jest nawadnianie pacjenta oraz kontrola i uzupełnianie niedoborów

elektrolitów.

Bez konsultacji lekarskiej, nifuroksazydu nie powinno się stosować dłużej niż 3 dni. Nie ma

wskazań do przedłużonej terapii. W przypadku utrzymywania się biegunki po 3 dniach

leczenia niezbędna jest pogłębiona diagnostyka mająca na celu ustalenie przyczyny objawów

i rozważenie rozpoczęcia antybiotykoterapii.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (duszność, obrzęk twarzy, warg, języka,

wysypka, świąd) produkt leczniczy należy natychmiast odstawić.

Podczas leczenia nifuroksazydem nie należy pić alkoholu.

Należy nawadniać się dużą ilością płynów, słodkich lub słonych, w celu uzupełnienia utraconych

płynów spowodowanych biegunką (średnie zapotrzebowanie na wodę u osoby dorosłej wynosi

2 litry).

Należy kontynuawać spożywanie posiłków przez cały okres trwania biegunki:

z wyłączeniem niektórych produktów spożywczych, w szczególności surowych warzyw i owoców.

zielonych warzyw, pikantnych potraw, jak również mrożonej żywności i zimnych napojów.

Preferuje się spożywanie grilowanego mięsa oraz ryżu.

W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia,

należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów

z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktozy (typu Lapp) lub

zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Picie alkoholu podczas leczenia nifuroksazydem może spowodować reakcje

disulfiramopodobne.

W trakcie leczenia nifuroksazydem nie należy przyjmować równocześnie innych leków doustnych

ze względu na silne właściwości adsorpcyjne nifuroksazydu.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciążą

Ze względu na brak dostatecznych danych klinicznych pozwalających ocenić działanie teratogenne

lub toksyczne nifuroksazydu na płód, zaleca się nie stosować produktu u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nifuroksazyd nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Niemniej jednak, ze względu na brak

wystarczających danych klinicznych, należy w przypadku kobiet karmiących piersią zachować

ostrożność oraz stosować nifuroksazyd jak najkrócej.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje alergiczne np. reakcje skórne; wysypka, pokrzywka, obrzęk

naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.

Opisano jeden przypadek świerzbiączki guzkowej w przebiegu alergii kontaktowej na

nifuroksazyd.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Opisano jeden przypadek granulocytopenii.

Zaburzenia żołądka i jelit:

W indywidualnych przypadkach nadwrażliwości na nifuroksazyd pojawiają się bóle brzucha,

nudności i nasilenie biegunki. W przypadku wystąpienia takich dolegliwości o niewielkim

nasileniu nie ma konieczności zastosowania specjalnego leczenia ani przerwania stosowania

nifuroksazydu. Jeśli nasilenie dolegliwości jest duże produkt leczniczy należy odstawić.

Należy w takim przypadku unikać u chorego kolejnych ekspozycji na pochodne nitrofuranu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko (

1/10 000 do <1/1 000) reakcje skórne w postaci wysypki. Opisano jeden przypadek

krostowatości u osoby w wieku podeszłym.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka

stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny

zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu leczniczego

Nifurofsazyd.

W przypadku podejrzenia przedawkowania pacjent powinien być stale monitorowany. Zaleca się

leczenie objawowe i podtrzymujące.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne,

stosowane w chorobach jelit; leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit; inne; kod ATC:

A07AX03

Nifuroksazyd jest pochodną 5 – nitrofuranu. Wykazuje miejscowe działanie przeciwbakteryjne

w świetle jelita w stosunku do niektórych gatunków bakterii Gram - dodatnich z rodzaju

Staphylococcus i niektórych gatunków bakterii Gram - ujemnych z rodziny

Enterobacteriaceae z rodzajów: Yersinia, Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella,

Salmonella.

Nifuroksazyd nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego wobec bakterii z gatunków: Proteus

vulgaris, Proteus mirabilis oraz Pseudomonas aeruginosa.

Nifuroksazyd nie niszczy saprofitycznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Nie powoduje powstania szczepów opornych.

Dokładny mechanizm działania leku nie jest znany. Nifuroksazyd prawdopodobnie wpływa

hamująco na aktywność dehydrogenaz i syntezę białek w komórkach bakteryjnych.

Skuteczność nifuroksazydu nie zależy od pH w świetle jelita.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Nifuroksazyd nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

Dystrybucja

Duże stężenie nifuroksazydu występuje w świetle jelit, co warunkuje działanie przeciwbakteryjne.

Metabolizm

Nifuroksazyd nie wywiera działania ogólnego.

Eliminacja

Nifuroksazyd Polfarmex jest szybko wydalany z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana

Powidon K-25

Magnezu stearynian

Otoczka:

Laktoza jednowodna

Hypromeloza 6cP

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000

Żółty tlenek żelaza (E 172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

30 tabletek powlekanych

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POLFARMEX S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

tel.: 24 357 44 44

fax: 24 357 45 45

e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację