Zyvoxid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zyvoxid 600 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 600 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zyvoxid 600 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990919819, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09198
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zyvoxid, 600 mg, tabletki powlekane

Linezolidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Zyvoxid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zyvoxid

Jak stosować lek Zyvoxid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zyvoxid

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Zyvoxid i w jakim celu się go stosuje

Zyvoxid jest antybiotykiem należącym do grupy oksazolidynonów. Jego działanie polega na hamowaniu

wzrostu niektórych bakterii wywołujących zakażenia.

Zyvoxid stosuje się w leczeniu zapalenia płuc, powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich.

Lekarz zdecyduje, czy zastosowanie leku Zyvoxid jest właściwe do leczenia określonego zakażenia.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zyvoxid

Kiedy nie stosować leku Zyvoxid:

jeśli pacjent ma uczulenie na linezolid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 2 tygodni lek z grupy zwanej

inhibitorami monoaminooksydazy (np. fenelzyna, izokarboksazyd, selegilina, moklobemid); leki te

stosuje się w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona;

jeśli pacjentka karmi piersią; lek przenika do mleka matki i może szkodliwie wpływać na dziecko.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli pacjent odpowie „tak” na którekolwiek z poniższych pytań, oznacza to, że lek Zyvoxid może nie

być dla niego odpowiedni.

W takiej sytuacji należy powiedzieć o tym lekarzowi, który może zalecić przeprowadzenie, przed

rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie, badania ogólnego oraz badania ciśnienia krwi lub zdecydować

o zastosowaniu innego, bardziej odpowiedniego leczenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących opisanych poniżej przypadków należy zapytać lekarza.

Czy pacjent ma wysokie ciśnienie krwi?

Czy pacjent ma nadczynność tarczycy?

Czy pacjent ma guza nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy) lub zespół rakowiaka

(spowodowany przez guza układu hormonalnego z objawami takimi, jak biegunka, uderzenia

gorąca, świszczący oddech).

Czy u pacjenta występują zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne (zaburzenia, w

których w tym samym czasie występują objawy typowe dla schizofrenii i zaburzeń afektywnych,

czyli depresji lub manii), stany dezorientacji lub inne zaburzenia psychiczne?

Czy pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

leki zmniejszające przekrwienie błon śluzowych, stosowane w przeziębieniu lub grypie,

zawierające pseudoefedrynę lub fenylopropanolaminę;

leki stosowane w leczeniu astmy, np. salbutamol, terbutalina, fenoterol;

leki przeciwdepresyjne, znane jako trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inhibitory

wychwytu zwrotnego serotoniny, np. amitryptylina, cypramil, klomipramina, dosulepina,

doksepina, fluoksetyna, fluwoksamina, imipramina, lofepramina, paroksetyna, sertralina;

leki stosowane w leczeniu migreny, np. sumatryptan i zolmitryptan;

leki stosowane w leczeniu nagłych, ciężkich reakcji alergicznych, np. adrenalina

(epinefryna);

leki podwyższające ciśnienie krwi, np. noradrenalina (norepinefryna), dopamina,

dobutamina;

leki przeciwbólowe stosowane w umiarkowanym lub ciężkim bólu, np. petydyna;

leki przeciwlękowe, np. buspiron;

leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna;

leki zawierające antybiotyk ryfampicynę.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zyvoxid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występują wymienione niżej zaburzenia, należy poinformować o tym lekarza przed

rozpoczęciem przyjmowania tego leku:

skłonność do tworzenia się siniaków oraz występowania krwawień,

niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek),

skłonność do występowania zakażeń,

drgawki (w przeszłości),

zaburzenia czynności wątroby lub nerek, szczególnie u pacjentów dializowanych,

biegunka

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli podczas stosowania leku Zyvoxid u pacjenta wystąpi:

pogorszenie się widzenia, takie jak zmiany ostrości widzenia, zmiany widzenia barwnego,

niewyraźne widzenie lub ubytki w polu widzenia;

utrata czucia w rękach oraz nogach lub uczucie mrowienia bądź kłucia rąk i nóg;

biegunka, występująca w trakcie lub po zakończeniu stosowania antybiotyków, w tym leku

Zyvoxid; jeśli wystąpi ciężka lub uporczywa biegunka lub jeśli w kale będzie widoczna krew

i śluz, należy przerwać stosowanie leku Zyvoxid i poradzić się lekarza; w tej sytuacji nie

należy przyjmować leków hamujących bądź przyspieszających czynność jelit;

nawracające nudności lub wymioty, ból brzucha lub zwiększona częstość oddechów.

Lek Zyvoxid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie leku Zyvoxid z innymi lekami może spowodować działania niepożądane, takie

jak zmiany ciśnienia krwi, temperatury lub częstości akcji serca.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub stosował w okresie ostatnich 2 tygodni

następujące leki (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Zyvoxid”), ponieważ w takich przypadkach

stosowanie leku Zyvoxid jest przeciwwskazane:

inhibitory monoaminooksydazy (np. fenelzyna, izokarboksazyd, selegilina, moklobemid). Leki te

stosuje się w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona.

Należy również powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent stosuje leki wymienione wyżej w punkcie

„Ostrzeżenia i środki ostrożności”. W takim przypadku lekarz może podjąć decyzję o zastosowaniu

leczenia lekiem Zyvoxid, ale przed jego rozpoczęciem pacjent powinien mieć wykonane badanie ogólne

oraz badanie ciśnienia krwi, które będzie powtarzane przez cały okres leczenia. W niektórych

przypadkach lekarz podejmie decyzję o zastosowaniu innego leczenia.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować.

Przyjmowanie leku Zyvoxid z jedzeniem i piciem

Lek Zyvoxid można przyjmować przed jedzeniem, podczas lub po posiłku.

Podczas leczenia należy ograniczyć spożywanie pokarmów takich, jak dojrzałe sery, wyciągi z

drożdży, produkty z nasion soi (np. sos sojowy) oraz napojów alkoholowych, szczególnie piwa

beczkowego i wina. Produkty te zawierają tyraminę, która wchodzi w reakcje z lekiem Zyvoxid,

co może spowodować wzrost ciśnienia krwi.

Jeśli po jedzeniu lub piciu u pacjenta występuje pulsujący ból głowy, należy powiedzieć o tym

lekarzowi.

Ciąża i karmienie piersią

Działanie leku Zyvoxid u kobiet ciężarnych nie jest znane, dlatego też należy go stosować tylko na

wyraźne zalecenie lekarza. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w

ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zyvoxid w czasie karmienia piersią. Lek przenika do mleka matki i może

szkodliwie działać na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zyvoxid może powodować zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. Nie należy wówczas prowadzić

pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn. Należy pamiętać, że złe samopoczucie może wpływać na

zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Zyvoxid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zyvoxid należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Zyvoxid u dorosłych (18 lat i więcej) to 1 tabletka (600 mg linezolidu)

przyjmowana dwa razy w ciągu doby (co 12 godzin). Tabletkę należy połykać w całości, popijając

niewielką ilością wody.

Pacjentom dializowanym podaje się Zyvoxid po zakończeniu dializy.

Zyvoxid stosuje się zazwyczaj przez okres 10 do 14 dni, jednak nie dłużej niż 28 dni. Nie ustalono

bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania leku Zyvoxid przyjmowanego dłużej niż przez 28 dni.

Decyzję o długości leczenia podejmie lekarz.

Podczas stosowania leku Zyvoxid lekarz zaleci regularne badania krwi w celu kontrolowania czynności

układu krwiotwórczego.

Jeżeli Zyvoxid stosuje się dłużej niż przez 28 dni, należy wykonać badanie wzroku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Zyvoxid u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zyvoxid

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Zyvoxid

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe. Następną tabletkę leku Zyvoxid należy

przyjąć po 12 godzinach i kontynuować przyjmowanie leku co 12 godzin. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zyvoxid

Zyvoxid należy przyjmować tak długo, aż lekarz nie podejmie decyzji o zakończeniu leczenia.

Jeśli po przerwaniu stosowania leku Zyvoxid nastąpi nawrót objawów choroby, należy natychmiast

poinformować lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy powiedzieć o

tym lekarzowi.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy natychmiast

poinformować o tym lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę:

reakcje skórne, np. zaczerwienienie, złuszczanie się skóry (zapalenie skóry), wysypka, świąd lub

obrzęk, szczególnie w okolicy twarzy i karku; mogą to być objawy reakcji alergicznej i w takim

przypadku może być konieczne przerwanie stosowania leku Zyvoxid;

pogorszenie widzenia, objawiające się jako zmiany ostrości widzenia, zmiany widzenia

barwnego, niewyraźne widzenie lub zawężenie pola widzenia;

ciężka biegunka, szczególnie biegunka z krwią i (lub) śluzem; może ona być objawem

rzekomobłoniastego zapalenia jelit, występującego po leczeniu antybiotykami, które w rzadkich

przypadkach może zagrażać życiu;

nawracające nudności lub wymioty, ból brzucha lub zwiększona częstość oddechów;

drgawki; jeśli u pacjenta wystąpiło nadmierne pobudzenie, splątanie, majaczenie, sztywność,

drżenie, brak koordynacji oraz napady drgawek występujące podczas równoczesnego stosowania

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny), należy powiedzieć o tym lekarzowi (patrz punkt

Drętwienie, mrowienie, zmiany ostrości widzenia zgłaszali pacjenci, którzy przyjmowali Zyvoxid dłużej

niż 28 dni. Jeśli u pacjenta nastąpiło pogorszenie widzenia, powinien natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Inne działania niepożądane

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

zakażenia grzybicze, zwłaszcza kandydoza (głównie pochwy i jamy ustnej);

ból głowy;

metaliczny posmak w jamie ustnej;

biegunka, nudności lub wymioty;

zmiany morfologii krwi lub wyników badań, świadczących o pracy nerek, wątroby lub

zwiększone stężenie cukru we krwi;

krwawienia, tworzenie się siniaków o niewyjaśnionej przyczynie, które mogą być spowodowane

zmianami w układzie krwiotwórczym, mogącymi mieć wpływ na krzepliwość krwi oraz

prowadzić do wystąpienia niedokrwistości (anemii);

zaburzenia snu (bezsenność);

zwiększenie ciśnienia krwi;

niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek);

zmiana liczby niektórych komórek krwi, co może mieć wpływ na zdolność zwalczania zakażeń;

wysypka skórna;

świąd skóry;

zawroty głowy;

miejscowy lub ogólny ból brzucha;

zaparcia;

niestrawność;

ból miejscowy;

gorączka.

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

zapalenie pochwy lub okolicy narządów płciowych u kobiet;

zaburzenia czucia, takie jak brak czucia, mrowienie lub drętwienie;

niewyraźne widzenie;

„dzwonienie” w uszach (szumy uszne);

zapalenie żył;

suchość lub ból jamy ustnej, obrzęk, podrażnienia lub przebarwienia języka;

potrzeba częstego oddawania moczu;

dreszcze;

uczucie zmęczenia lub pragnienia;

zapalenie trzustki;

zwiększone pocenie się;

zmiany stężenia białek, soli i enzymów we krwi, służących do oceny parametrów czynności nerek

lub wątroby;

drgawki;

hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi);

niewydolność nerek;

zmniejszenie liczby płytek krwi;

wzdęcia brzucha;

przemijające napady niedokrwienne (przemijające zaburzenia dopływu krwi do mózgu,

powodujące krótkotrwałe objawy, takie jak utrata widzenia, osłabienie czynności kończyn,

niewyraźne mówienie, utrata przytomności);

ból w miejscu podania;

zapalenie skóry;

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi;

ból żołądka;

zmiany częstości skurczów serca (np. przyspieszony rytm).

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

zawężenie pola widzenia;

powierzchniowa zmiana zabarwienia zębów usuwalna za pomocą czyszczenia dentystycznego

(manualne usuwanie kamienia);

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zespół serotoninowy (przyspieszona czynność serca, stan dezorientacji, obfite pocenie się, omamy,

mimowolne ruchy, dreszcze, drżenia);

kwasica mleczanowa (nawracające nudności i wymioty, ból brzucha, zwiększona częstość

oddechów);

ciężkie zmiany skórne;

niedokrwistość syderoblastyczna [rodzaj anemii (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)];

łysienie;

zaburzenia widzenia kolorów lub trudności w dostrzeganiu detali;

zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek;

osłabienie i (lub) zmiany czuciowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Zyvoxid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 25ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Zyvoxid

Substancją czynną leku jest linezolid. Każda tabletka zawiera 600 mg linezolidu.

Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna

(wewnątrzziarnista), celuloza mikrokrystaliczna (zewnątrzziarnista), hydroksypropyloceluloza

(wewnątrzziarnista), hydroksypropyloceluloza (roztwór wiążący), karboksymetyloskrobia sodowa

(typ A), magnezu stearynian. Skład otoczki: wosk Carnauba, Opadry White YS-1-18202-A

(hydroksypropylometyloceluloza, tytanu dwutlenek, glikol polietylenowy).

Jak wygląda lek Zyvoxid i co zawiera opakowanie

Tabletki koloru białego lub prawie białego, owalne, z wytłoczeniem „ZYV” na jednej stronie oraz „600”

na drugiej stronie.

Opakowanie: blister z folii PVC/Aluminium zawierający 10 tabletek powlekanych, w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2018

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl