Zomiren

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zomiren 1 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 1 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zomiren 1 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990849512, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08495
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zomiren, 0,25 mg, tabletki

Zomiren, 0,5 mg, tabletki

Zomiren, 1 mg, tabletki

Alprazolamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Zomiren i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zomiren

Jak stosować lek Zomiren

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zomiren

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Zomiren i w jakim celu się go stosuje

Zomiren zawiera substancję czynną, alprazolam będącą pochodną benzodiazepiny o działaniu

przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni oraz przeciwlękowym.

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe:

zespołu lęku uogólnionego,

zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii,

zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju.

Zomiren jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe

funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zomiren

Kiedy nie stosować leku Zomiren:

jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w przypadku choroby charakteryzującej się osłabieniem mięśni (myashtenia gravis),

w ciężkiej niewydolności oddechowej,

w zespole bezdechu sennego,

w ciężkiej niewydolności wątroby.

Leku Zomiren nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metabolicznych,

nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zomiren należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku Zomiren, jeśli:

pacjent zauważy, że działanie leku ulegnie osłabieniu po stosowaniu go przez okres kilku

tygodni (tolerancja na lek);

pacjent martwi się, że alprazolam może u niego wywołać fizyczne i psychiczne uzależnienie.

Jeśli pacjent nie chce zakończyć leczenia, może to oznaczać psychiczne uzależnienie się od

tego leku. Jeśli nastąpiło fizyczne uzależnienie, zakończeniu leczenia towarzyszyć mogą

objawy odstawnienia (patrz punkt 3 ,,Przerwanie stosowania leku Zomiren’’). Ryzyko

uzależnienia wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki i czasu trwania leczenia, jest również

większe u pacjentów, którzy wcześniej nadużywali alkoholu lub leków. Z tego powodu

leczenie powinno trwać tak krótko, jak jest to możliwe;

pacjent nadużywał alkoholu lub leków, czy też zażywał narkotyki;

u pacjenta występują zaburzenia pamięci. Utrata pamięci zwykle występuje kilka godzin po

przyjęciu leku;

u pacjenta występują niespodziewane reakcje, np. niepokój (zwłaszcza ruchowy), pobudzenie,

drażliwość, napady agresji, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, nietypowe

zachowanie i inne zaburzenia zachowania. Te niespodziewane reakcje pojawiają się częściej u

dzieci i pacjentów w podeszłym wieku;

u pacjenta występuje przewlekła choroba płuc;

pacjent jednocześnie pije alkohol i stosuje leki uspokajające;

u pacjenta występuje ciężka depresja (ryzyko samobójstwa);

u pacjenta rozpoznano zaburzenie czynności nerek lub wątroby;

u pacjenta rozpoznano niektóre choroby psychiczne.

Benzodiazepiny oraz podobne leki należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku z

powodu ryzyka sedacji (uspokojenie polekowe) i (lub) osłabienia siły mięśniowej, co może prowadzić

do upadków mogących mieć poważne następstwa w tej grupie wiekowej.

Zomiren a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą powodować działania niepożądane, jeśli są przyjmowane jednocześnie z

alprazolamem. Skuteczność leczenia może się zmienić, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje niektóre

inne leki. W takim przypadku lekarz może dostosować leczenie lub sposób dawkowania.

Do takich leków należą:

leki nasenne i uspokajające,

leki przeciwpsychotyczne (np. klozapina) i przeciwdepresyjne,

leki przeciwpadaczkowe,

silne leki przeciwbólowe działające na ośrodkowy układ nerwowy,

leki przeciwhistaminowe działające uspokajająco,

nefazodon, fluwoksamina, fluoksetyna, sertralina (leki stosowane w ciężkiej depresji),

cymetydyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń żołądka),

leki stosowane w zakażeniach HIV,

propoksyfen,

doustne środki antykoncepcyjne,

diltiazem (lek stosowany w wysokim cisnieniu krwi i w chorobach serca),

niektóre antybiotyki (np. erytromycyna i telitromycyna) oraz

niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. itrakonazol, ketokonazol,

posakonazol, worykonazol).

Jednoczesne stosowanie leku Zomiren i opioidów (silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w

leczeniu substytucyjnym uzależnień i niektóre leki na kaszel) zwiększa ryzyko pojawienia się

senności, trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu. Ze

względu na to, jednoczesne stosowanie tych leków można rozważać tylko wtedy, gdy inne metody

leczenia nie są możliwe.

Jeśli jednak lekarz przepisze lek Zomiren razem z opioidami, powinien ograniczyć dawkę oraz czas

jednoczesnego stosowania.

Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych przez pacjenta lekach opioidowych i ściśle

przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania. Pomocne może się okazać poinformowanie przyjaciół

lub rodziny o zagrożeniu, aby byli świadomi wymienionych objawów. W razie wystąpienia tych

objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Zomiren z jedzenie, piciem i alkoholem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Zomiren.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie należy

stosować leku Zomiren podczas ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne dla

matki. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania alprazolamu u kobiet w ciąży. Leku

Zomiren nie należy też stosować w przypadku podejrzenia ciąży lub planowania ciąży, chyba że

lekarz uzna, że jest to bezwzględnie wskazane. Badania u ludzi wykazały, że alprazolam może mieć

szkodliwy wpływ na płód. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna porozumieć się z

lekarzem w sprawie możliwości przerwania leczenia. Jeśli jednak pacjentka stosuje lek Zomiren do

dnia porodu, powinna poinformować o tym lekarza, ponieważ u noworodka zaraz po urodzeniu mogą

wystąpić niektóre objawy odstawienia leku.

Nie należy stosować leku Zomiren w okresie karmienia piersią. Lek może szkodzić dziecku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zomiren może zaburzać aktywność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn ze względu na działanie uspokajające, rozluźniające mięśnie i powodowanie

senności, zwłaszcza na początku leczenia i w razie niewystarczającej ilości snu.

W trakcie leczenia należy czasowo zaniechać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn lub należy

zachować szczególną ostrożność.

Zomiren zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Zomiren

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie lekiem Zomiren powinno być możliwie jak najkrótsze.

Dawkę leku lekarz ustala indywidualnie w zależności od nasilenia objawów choroby oraz reakcji

pacjenta na leczenie. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy

przekraczać dawki maksymalnej. Pierwszą dawkę należy przyjąć wieczorem przed snem. Długotrwałe

leczenie może powodować uzależnienie od leku. Nagłe odstawienie leku jest przeciwwskazane.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Zespół lęku uogólnionego i zespół lękowy z wtórnym obniżeniem nastroju

Dawka początkowa leku Zomiren dla dorosłych wynosi 0,25 do 0,5 mg 3 razy na dobę. Natomiast u

osób w wieku podeszłym lekarz zastosuje dawkę początkową 0,25 mg dwa do trzech razy na dobę.

Dawka podtrzymująca dla dorosłych wynosi 0,5 do 4 mg na dobę, w dwóch lub trzech dawkach

podzielonych. Natomiast dla osób w wieku podeszłym dawka podtrzymująca wynosi 0,5 do 0,75 mg

na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Zespół lęku napadowego

Dawka początkowa leku Zomiren wynosi 0,5 do 1 mg przed snem (dawki nie należy zwiększać o

więcej niż 1 mg w ciągu 3 do 4 dni).

Dawka podtrzymująca leku Zomiren wynosi 4 mg na dobę w dawkach podzielonych. W wyjątkowych

przypadkach od 8 mg do 10 mg na dobę w dawkach podzielonych.

U pacjentów, u których początkowe dawki są niewystarczające, lekarz może ostrożnie zwiększać

dawki leku, tak aby uniknąć działań niepożądanych. Należy najpierw zwiększyć dawkę wieczorną, a

dopiero, jeśli to konieczne, również dawkę poranną.

Jeśli już po zastosowaniu dawek początkowych pojawią się działania niepożądane, należy dawki

zmniejszyć. Lek należy odstawiać stopniowo; po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy

zespołu odstawiennego. Odstawianie leku powinno być wydłużone w czasie i odbywać się pod

kontrolą lekarza, np. jeśli pacjent zażywa dawkę 0,5 mg rano, 0,5 mg w południe i 1 mg wieczorem,

zaleca się zmniejszanie dawki dobowej maksymalnie o 0,25 mg co trzy dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Zomiren nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zomiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zomiren

W razie zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

lub farmaceutą.

Przedawkowanie alprazolamu powoduje silne zmęczenie, ataksję (zaburzenia koordynacji ruchowej) i

obniżony poziom świadomości. Możliwe jest również zmniejszenie ciśnienia krwi, utrata

przytomności, zahamowanie oddechu. Alkohol i inne czynniki hamujące ośrodkowy układ nerwowy

nasilają działania niepożądane alprazolamu.

Pominięcie zastosowania leku Zomiren

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zomiren

Czas trwania leczenia określa lekarz.

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Ryzyko uzależnienia jest

największe podczas stosowania dużych dawek i długiego okresu leczenia oraz jest większe u

pacjentów nadużywających alkoholu i leków. Nagłe przerwanie leczenia powoduje objawy

odstawienia (np. ból głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, zwłaszcza ruchowy,

dezorientację, drażliwość, a w ciężkich przypadkach także depersonalizację, uczucie oderwania od

rzeczywistości, zwiększoną ostrość słuchu, utratę czucia, uczucie drętwienia i mrowienia w

kończynach, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, omamy, napady padaczki). Objawy

odstawienia mogą wystąpić kilka dni po zakończeniu leczenia.

Z tego względu nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Zomiren. Dawka powinna być

zmniejszana stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

uspokojenie lub senność

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

niewyraźne widzenie,

zaparcie, nudności,

dezorientacja, depresja,

zmniejszenie apetytu,

ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała), zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci,

zaburzenia mowy, trudności w skupieniu uwagi, zawroty głowy, ból głowy, uczucie ,,pustki’’

w głowie,

astenia (osłabienie), drażliwość, zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000):

hiperprolaktynemia (nieprawidłowa, zbyt duża zawartość hormonu prolaktyny we krwi),

wymioty, objawy żołądkowo-jelitowe,

nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka,

zmiany masy ciała,

zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego,

omamy, gniew, agresywne lub wrogie zachowania, lęk, pobudzenie, zmiany popędu

płciowego (libido), bezsenność, zaburzenia myślenia, nerwowość, podekscytowanie,

osłabienie siły mięśniowej,

amnezja (utrata pamięci), dystonia (zaburzenia napięcia mięśni), drżenie,

zaburzenia czynności seksualnych, zaburzenia miesiączkowania,

zaburzenia oddawania moczu (nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu),

zapalenie skóry.

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

reakcje paradoksalne (lęk, pobudzenie, drażliwość, agresja, paranoja, napady gniewu,

koszmary senne, omamy, psychozy, nietypowe zachowanie i inne zaburzenia zachowania;

zwiększone ryzyko takich reakcji występuje u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku).

Działania niepożądane z nieznaną częstością występowania (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

zapalenie wątroby,

obrzęki obwodowe,

zachwianie równowagi autonomicznego układu nerwowego objawiające się np. suchością w

jamie ustnej, nadmiernym wydzielaniem śliny, niedrożnością nosa, przyspieszoną pracą serca,

obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy lub gardła).

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Patrz punkt - „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”.

Nagłe przerwanie leczenia lekiem Zomiren może powodować objawy odstawienia, takie jak lęk,

bezsenność i drgawki (patrz „Przerwanie stosowania leku Zomiren”).

Nawet lecznicze dawki leku Zomiren mogą prowadzić do uzależnienia (patrz punkt „Ostrzeżenia i

środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Zomiren

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Tabletki 0,25 mg

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Tabletki 0,5 mg i 1 mg

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zomiren

Substancją czynną leku jest alprazolam. Każda tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg

alprazolamu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, krospowidon,

polisorbat 80, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Zomiren i co zawiera opakowanie

0,25 mg: białe, okrągłe, lekko wypukłe, z rowkiem podziału po jednej stronie. Linia podziału na

tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

0,5 mg: białe, okrągłe, lekko obustronnie wypukłe tabletki ze ściętymi brzegami i z wytłoczeniem

,,0,5’’ po jednej stronie.

1 mg: białe, okrągłe, lekko obustronnie wypukłe tabletki ze ściętymi brzegami i z wytłoczeniem ,,1’’

po jednej stronie.

Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorwacja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Krka Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa

Polska

telefon: + 48 22 573 75 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: