Zofran Zydis

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zofran Zydis 4 mg liofilizat doustny
 • Dawkowanie:
 • 4 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • liofilizat doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zofran Zydis 4 mg liofilizat doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 szt., 5909990887910, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08879
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zofran Zydis 4 mg liofilizat doustny

Zofran Zydis 8 mg liofilizat doustny

Ondansetron

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest Zofran Zydis i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran Zydis

Jak stosować Zofran Zydis

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zofran Zydis

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Zofran Zydis i w jakim celu się go stosuje

Zofran Zydis zawiera substancję czynną – ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków

przeciwwymiotnych. Zofran Zydis ma postać liofilizatu, który bardzo szybko rozpuszcza się po

umieszczeniu na powierzchni języka.

Zofran

Zydis jest stosowany w:

zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią

nowotworów (u dorosłych)

zapobieganiu nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej (u dorosłych).

zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dzieci)

Należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych

informacji dotyczących stosowania leku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran

Zydis

Kiedy nie stosować leku Zofran Zydis

Jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona);

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Zofran Zydis (wymienione w punkcie 6.).

W razie wątpliwości, należy przed zastosowaniem leku Zofran Zydis poradzić się lekarza, pielęgniarki

lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zofran Zydis, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron;

pacjent ma chorobę wątroby;

pacjent ma niedrożność jelit;

u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego w

zapisie EKG). Lek Zofran Zydis powoduje wydłużenie odstępu QT (objawiające się

zaburzeniami rytmu serca) w sposób zależny od dawki. U pacjentów stosujących ten lek rzadko

obserwowano przypadki częstoskurczu komorowego typu Torsade de Pointes (zagrażające

życiu zaburzenia rytmu serca). Dotyczy to głównie pacjentów mających zaburzenia gospodarki

elektrolitowej (zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie), pacjentów z

wrodzonym zespołem długiego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym biciu serca),

zastoinową niewydolnością serca, bradyarytmią (zbyt wolna i niemiarowa praca serca) lub

przyjmujących leki wywołujące wydłużenie odstępu QT;

pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, ponieważ jednoczesne ich stosowanie

z lekiem Zofran Zydis może spowodować występowanie zespołu serotoninowego. Jeśli

równoczesne stosowanie leku Zofran Zydis i tych leków jest konieczne, pacjent będzie objęty

odpowiednią opieką medyczną. Zespół obejmuje ból głowy, halucynacje, przyspieszenie toku

myślenia, zagubienie, niepokój, bezsenność, chwilowe problemy z koncentracją, podwyższoną

temperaturę ciała, sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze,

przyspieszone bicie serca, nudności, wymioty, biegunkę, zaczerwienienie skóry i poszerzenie

źrenic. W razie wystąpienia tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Przed zastosowaniem leku Zofran Zydis należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu

we krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi).

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, powinien przed zastosowaniem leku Zofran

Zydis poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Zofran Zydis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to

również leków, które wydawane są bez recepty oraz leków ziołowych. Jest to ważne, ponieważ Zofran

Zydis może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na

działanie leku Zofran Zydis.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje

którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

karbamazepinę lub fenytoinę, stosowane w leczeniu padaczki;

ryfampicynę stosowaną w leczeniu infekcji, takich jak gruźlica;

tramadol, lek przeciwbólowy;

leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT;

leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej;

leki stosowane w leczeniu nowotworów (szczególnie antracykliny);

antybiotyki takie jak erytromycyna lub ketokonazol;

leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) stosowane

w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina,

fluwoksamina, citalopram, escitalopram;

leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna.

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, należy przed zastosowaniem leku Zofran

Zydis poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zofran Zydis podczas ciąży jest bezpieczne. Jeśli pacjentka jest w

ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem

stosowania leku Zofran Zydis.

Nie należy karmić piersią podczas stosowanie leku Zofran Zydis, ponieważ niewielkie ilości leku

przenikają do mleka. Należy poradzić się lekarza lub położnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano, aby lek Zofran Zydis upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał

uspokojenie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zofran Zydis

Lek zawiera aspartam (który jest źródłem fenyloalaniny). Jeśli pacjent ma wrodzoną chorobę –

fenyloketonurię, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy i propylu parahydroksybenzoesan sodowy.

Substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne (które mogą być opóźnione).

3.

Jak stosować Zofran

Zydis

Zofran Zydis należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Przepisana dawka leku

jest uzależniona od stosowanego u pacjenta leczenia.

Dorośli

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią o średnim

działaniu wymiotnym i radioterapią nowotworów

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii

zazwyczaj stosowana dawka to 2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg (8 mg

ondansetronu) przyjmowane jedną lub dwie godziny przed leczeniem i 2 liofilizaty o mocy

4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg (8 mg ondansetronu) dwanaście godzin później.

W kolejnych dniach

zazwyczaj stosowana dawka to 2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg (8 mg

ondansetronu) dwa razy na dobę

taka dawka może być stosowana przez okres do 5 dni.

Jeżeli przepisana chemioterapia wywołuje silne nudności i wymioty, w pierwszej dobie stosowania

pacjent może otrzymać ondansetron tylko w postaciach podawanych dożylnie, domięśniowo lub

doodbytniczo. O wielkości dawki zadecyduje lekarz. W kolejnych dniach stosuje się lek jak w

przypadku chemioterapii o średnim działaniu wymiotnym.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej zazwyczaj stosowana dawka

to 4 liofilizaty o mocy 4 mg lub 2 liofilizaty o mocy 8 mg (16 mg ondansetronu) przyjmowane na

godzinę przed operacją.

Do leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym, zalecane jest podawanie ondansetronu

dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzież

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworów

Lekarz zdecyduje, jaką dawkę należy zastosować.

W dniu stosowania chemioterapii:

bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii lekarz lub pielęgniarka poda dożylnie pierwszą

dawkę ondansetronu w postaci roztworu do wstrzykiwań

po upływie 12 godzin od chemioterapii lek zwykle podaje się doustnie w następujących

dawkach

dzieciom o masie ciała do 10 kg nie podaje się liofilizatów, leczy się je syropem.

dzieciom o masie ciała powyżej 10 kg - 1 liofilizat o mocy 4 mg (4 mg ondansetronu)

W kolejnych dniach:

dawki doustne jak wyżej dwa razy na dobę przez okres do 5 dni

Maksymalna dawka dobowa wynosi 32 mg ondansetronu w dawkach podzielonych.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

U dzieci powyżej jednego miesiąca i u młodzieży zalecane jest stosowanie ondansetronu w postaci

roztworu do wstrzykiwań.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Jak wyjmować liofilizat Zofran Zydis z blistra i jak przyjmować lek

Nie należy wyjmować liofilizatu z blistra, dopóki pacjent nie jest gotowy na przyjęcie leku.

Przed przyjęciem leku Zofran Zydis należy sprawdzić czy foliowe opakowanie (blister) nie

zostało przedziurawione.

Uwaga: Nie należy wyciskać liofilizatu Zofran Zydis przez folię, jak to się robi ze zwykłymi

tabletkami. Jest to ważne, ponieważ liofilizat Zofran Zydis jest kruchy i może się połamać.

Oderwać fragment folii (blistra) zawierający jeden liofilizat Zofran Zydis.

Zdjąć warstwę folii w miejscu wskazanym strzałkami.

Delikatnie wypchnąć liofilizat Zofran Zydis.

Umieścić liofilizat Zofran Zydis na powierzchni języka. Lek szybko się rozpuści. Następnie

należy go połknąć.

Zofran Zydis powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku:

należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę leku;

w innych przypadkach nie należy stosować większej dawki niż zalecił lekarz.

Jeśli pacjent nadal ma nudności, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zofran Zydis:

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko zażyje większą niż zalecana dawkę leku Zofran Zydis, należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy zabrać ze sobą

opakowanie leku. W większości przypadków przedawkowania obserwuje się objawy podobne do

działań niepożądanych (patrz punkt 4).

Pominięcie przyjęcia leku Zofran

Zydis:

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran

Zydis, jeżeli występują nudności lub wymioty

należy:

jak najszybciej przyjąć dawkę leku Zofran Zydis a następnie

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran

Zydis, jeżeli nie występują nudności lub wymioty

należy:

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Zofran

Zydis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast udać się do

lekarza. Objawy mogą obejmować:

nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej;

obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka;

wysypkę – czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka);

omdlenie.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

ból głowy.

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

uczucie gorąca lub zaczerwienienie;

zaparcia.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

czkawka;

obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy;

zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu);

ból w klatce piersiowej;

drgawki;

nietypowe ruchy ciała lub drżenie;

zmiany wyników badań czynności wątroby.

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

zawroty głowy;

niewyraźne widzenie;

zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający

życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes.

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała

(toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać Zofran

Zydis

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Zofran Zydis po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i

blistrze po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego

miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Liofilizat Zofran Zydis należy wyjmować z folii (blistra) bezpośrednio przed przyjęciem.

Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Zofran Zydis, niewykorzystany liofilizat należy

zwrócić do farmaceuty.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zofran Zydis

Substancją czynną leku jest ondansetron. Każdy liofilizat Zofran Zydis zawiera 4 mg lub 8 mg

ondansetronu.

Ponadto lek zawiera żelatynę, mannitol, aspartam, metylu parahydroksybenzoesan sodowy,

propylu parahydroksybenzoesan sodowy i esencję zapachową – truskawkową.

Jak wygląda lek Zofran Zydis i co zawiera opakowanie

Zofran Zydis ma postać białego okrągłego liofilizatu doustnego. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca/Importer:

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32 – 36

23843 Bad Oldesloe

Niemcy

Glaxo Wellcome Operations

Priory Street

Ware, Hertfordshire SG12 0DJ

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2016

{logo}

6-9-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Maximum single dose of intravenous ondansetron (Zofran® and others) now restricted to 16 mg.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.