Zofran

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zofran 8 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 8 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zofran 8 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990001910, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00019
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zofran, 4 mg, tabletki powlekane

Zofran, 8 mg, tabletki powlekane

Ondansetron

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

Co to jest Zofran i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran

Jak stosować lek Zofran

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zofran

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Zofran i w jakim celu się go stosuje

Zofran zawiera substancję czynną – ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków

przeciwwymiotnych.

Zofran

jest stosowany w:

zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią

nowotworów (u dorosłych)

zapobieganiu nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej (u dorosłych).

zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dzieci)

Należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych

informacji dotyczących stosowania leku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran

Kiedy nie stosować leku Zofran

Jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona);

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Zofran (wymienionych w punkcie 6.).

W razie wątpliwości, należy przed zastosowaniem leku Zofran poradzić się lekarza, pielęgniarki lub

farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zofran, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron;

pacjent ma chorobę wątroby;

pacjent ma niedrożność jelit;

u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego w

zapisie EKG). Lek Zofran powoduje wydłużenie odstępu QT (objawiające się zaburzeniami

rytmu serca) w sposób zależny od dawki. U pacjentów stosujących ten lek rzadko obserwowano

przypadki częstoskurczu komorowego typu Torsade de Pointes (zagrażające życiu zaburzenia

rytmu serca). Dotyczy to głównie pacjentów mających zaburzenia gospodarki elektrolitowej

(zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie), pacjentów z wrodzonym

zespołem długiego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym biciu serca), zastoinową

niewydolnością serca, bradyarytmią (zbyt wolna i niemiarowa praca serca) lub przyjmujących

leki wywołujące wydłużenie odstępu QT;

pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, ponieważ jednoczesne ich stosowanie

z lekiem Zofran może spowodować występowanie zespołu serotoninowego. Jeśli równoczesne

stosowanie leku Zofran i tych leków jest konieczne, pacjent będzie objęty odpowiednią opieką

medyczną. Zespół obejmuje ból głowy, halucynacje, przyspieszenie toku myślenia, zagubienie,

niepokój, bezsenność, chwilowe problemy z koncentracją, podwyższoną temperaturę ciała,

sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie

serca, nudności, wymioty, biegunkę, zaczerwienienie skóry i poszerzenie źrenic. W razie

wystąpienia tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Przed zastosowaniem leku Zofran należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we

krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi).

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, powinien przed zastosowaniem leku Zofran

poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Zofran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to

również leków, które wydawane są bez recepty oraz leków ziołowych. Jest to ważne, ponieważ Zofran

może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie

leku Zofran.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje

którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

karbamazepinę lub fenytoinę, stosowane w leczeniu padaczki;

ryfampicynę stosowaną w leczeniu infekcji, takich jak gruźlica;

tramadol, lek przeciwbólowy;

leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT;

leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej;

leki stosowane w leczeniu nowotworów (szczególnie antracykliny);

antybiotyki takie jak erytromycyna lub ketokonazol;

leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) stosowane

w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina,

fluwoksamina, citalopram, escitalopram;

leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna.

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, należy przed zastosowaniem leku Zofran

poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zofran podczas ciąży jest bezpieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży

lub przypuszcza, że jest w ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania

leku Zofran.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran, ponieważ niewielkie ilości leku przenikają

do mleka. Należy poradzić się lekarza lub położnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano, aby lek Zofran upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał uspokojenie.

Lek Zofran zawiera laktozę bezwodną

Jedna tabletka leku Zofran zawiera 81,875 mg (Zofran, 4 mg, tabletki powlekane) lub 163,75 mg

(Zofran, 8 mg, tabletki powlekane) laktozy bezwodnej. Jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja

laktozy lub jakiegokolwiek innego cukru, przed zastosowaniem leku Zofran powinien porozmawiać z

lekarzem.

3.

Jak stosować lek Zofran

Zofran należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy

ponownie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Przepisana dawka leku jest

uzależniona od stosowanego u pacjenta leczenia.

Dorośli

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią o średnim

działaniu wymiotnym i radioterapią nowotworów

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii

zazwyczaj stosowana dawka to 2 tabletki o mocy 4 mg lub 1 tabletka o mocy 8 mg (8 mg

ondansetronu) przyjmowane jedną lub dwie godziny przed leczeniem i 2 tabletki o mocy 4 mg

lub 1 tabletka o mocy 8 mg (8 mg ondansetronu) dwanaście godzin później.

W kolejnych dniach

zazwyczaj stosowana dawka to 2 tabletki o mocy 4 mg lub 1 tabletka o mocy 8 mg (8 mg

ondansetronu) dwa razy na dobę

taka dawka może być stosowana przez okres do 5 dni.

Jeżeli przepisana chemioterapia wywołuje silne nudności i wymioty, w pierwszej dobie stosowania

pacjent może otrzymać lek Zofran tylko w postaciach podawanych dożylnie, domięśniowo lub

doodbytniczo. O wielkości dawki zadecyduje lekarz. W kolejnych dniach stosuje się lek jak w

przypadku chemioterapii o średnim działaniu wymiotnym.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej zazwyczaj stosowana dawka

u dorosłych to 4 tabletki o mocy 4 mg lub 2 tabletki o mocy 8 mg (16 mg ondansetronu) przyjmowane

na godzinę przed operacją.

Do leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym, zalecane jest podawanie ondansetronu

dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzież

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworów

Lekarz zdecyduje jaką dawkę należy zastosować.

W dniu stosowania chemioterapii:

bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii lekarz lub pielęgniarka poda dożylnie pierwszą

dawkę ondansetronu w postaci roztworu do wstrzykiwań.

po upływie 12 godzin od chemioterapii lek zwykle podaje się doustnie w następujących

dawkach

dzieciom o masie ciała do 10 kg nie podaje się tabletek, leczy się je syropem.

dzieciom o masie ciała powyżej 10 kg – 1 tabletka o mocy 4 mg (4 mg ondansetronu).

W kolejnych dniach:

dawki doustne jak wyżej dwa razy na dobę przez okres do 5 dni

Maksymalna dawka dobowa wynosi 32 mg ondansetronu w dawkach podzielonych.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

U dzieci w wieku jednego miesiąca i powyżej oraz u młodzieży zalecane jest stosowanie leku Zofran

w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Zofran powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku:

należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę leku;

w innych przypadkach nie należy stosować większej dawki niż zalecił lekarz.

Jeśli pacjent nadal ma nudności, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zofran:

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko zażyje większą niż zalecana dawkę leku Zofran, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

W większości przypadków przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych

(patrz punkt 4).

Pominięcie przyjęcia leku Zofran

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran, jeżeli występują nudności lub wymioty należy:

jak najszybciej przyjąć dawkę leku Zofran, a następnie

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza);

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran, jeżeli nie występują nudności lub wymioty należy:

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza);

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Zofran może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast udać się do

lekarza. Objawy mogą obejmować:

nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej;

obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka;

wysypkę – czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka);

omdlenie.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

ból głowy.

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry;

zaparcia.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

czkawka;

obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy;

zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu);

ból w klatce piersiowej;

drgawki;

nietypowe ruchy ciała lub drżenie;

zmiany wyników badań czynności wątroby.

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

zawroty głowy;

niewyraźne widzenie;

zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający

życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes.

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała

(toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Zofran

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Zofran po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Zofran, niewykorzystane tabletki należy zwrócić

do farmaceuty.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zofran

Substancją czynną leku jest ondansetron. Każda tabletka zawiera 4 mg lub 8 mg ondansetronu.

Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana

żelowana, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171) i żelaza tlenek żółty

(E172).

Jak wygląda lek Zofran i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Zofran są żółte, owalne i występują w dwóch mocach.

Tabletki o mocy 4 mg zawierają 4 mg substancji czynnej (ondansetronu) i oznaczone są

napisem „GXET3” i gładkie po drugiej stronie

Tabletki o mocy 8 mg zawierają 8 mg substancji czynnej (ondansetronu) i oznaczone są

napisem „GXET5” i gładkie po drugiej stronie.

Tabletki leku Zofran dostępne są w opakowaniach zawierających po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca/Importer:

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2016

{logo}

6-9-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Maximum single dose of intravenous ondansetron (Zofran® and others) now restricted to 16 mg.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.