Zofran

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zofran 16 mg czopki
 • Dawkowanie:
 • 16 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • czopki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zofran 16 mg czopki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 szt., 5909990810512, Rp; 2 szt., 5909990810529, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08105
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zofran, 16 mg, czopki

Ondansetron

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

Co to jest Zofran i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran

Jak stosować lek Zofran

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zofran

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Zofran i w jakim celu się go stosuje

Zofran zawiera substancję czynną – ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków

przeciwwymiotnych.

Lek Zofran w postaci czopków przeznaczony jest wyłącznie do podawania doodbytniczego.

Czopków nie należy połykać.

Zofran jest stosowany w:

zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią

nowotworów

Należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych

informacji dotyczących stosowania leku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran

Kiedy nie stosować leku Zofran

Jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona);

Jeśli pacjent ma uczulenie na ondansetron lub tłuszcz stały (Witepsol S58).

W razie wątpliwości, należy przed zastosowaniem leku Zofran poradzić się lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zofran, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron;

pacjent ma chorobę wątroby;

pacjent ma niedrożność jelit;

u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego w

zapisie EKG). Lek Zofran powoduje wydłużenie odstępu QT (objawiające się zaburzeniami

rytmu serca) w sposób zależny od dawki. U pacjentów stosujących ten lek rzadko obserwowano

przypadki częstoskurczu komorowego typu Torsade de Pointes (zagrażające życiu zaburzenia

rytmu serca). Dotyczy to głównie pacjentów mających zaburzenia gospodarki elektrolitowej

(zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie), pacjentów z wrodzonym

zespołem długiego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym biciu serca), zastoinową

niewydolnością serca, bradyarytmią (zbyt wolna i niemiarowa praca serca) lub przyjmujących

leki wywołujące wydłużenie odstępu QT.

pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, ponieważ jednoczesne ich stosowanie

z lekiem Zofran może spowodować występowanie zespołu serotoninowego. Jeśli równoczesne

stosowanie leku Zofran i tych leków jest konieczne, pacjent będzie objęty odpowiednią opieką

medyczną. Zespół obejmuje ból głowy, halucynacje, przyspieszenie toku myślenia, zagubienie,

niepokój, bezsenność, chwilowe problemy z koncentracją, podwyższoną temperaturę ciała,

sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie

serca, nudności, wymioty, biegunkę, zaczerwienienie skóry i poszerzenie źrenic. W razie

wystąpienia tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Przed zastosowaniem leku Zofran należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we

krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi);

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, powinien przed zastosowaniem leku Zofran

poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Zofran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to

również leków, które wydawane są bez recepty oraz leków ziołowych. Jest to ważne, ponieważ Zofran

może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie

leku Zofran.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje

którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

karbamazepinę lub fenytoinę, stosowane w leczeniu padaczki;

ryfampicynę stosowaną w leczeniu infekcji, takich jak gruźlica;

tramadol, lek przeciwbólowy;

leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT;

leki stosowane w leczeniu nowotworów (szczególnie antracykliny);

leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej;

antybiotyki, takie jak erytromycyna lub ketokonazol;

leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) stosowane

w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina,

fluwoksamina, citalopram, escitalopram;

leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna.

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, należy przed zastosowaniem leku Zofran

poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zofran podczas ciąży jest bezpieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży

lub przypuszcza, że jest w ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania

leku Zofran.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran, ponieważ niewielkie ilości leku przenikają

do mleka. Należy poradzić się lekarza lub położnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano, aby lek Zofran upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał uspokojenie.

3.

Jak stosować lek Zofran

Zofran należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy

ponownie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Dawkowanie

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii

zazwyczaj stosowana dawka to jeden czopek (16 mg ondansetronu) który należy założyć 1 do 2

godzin przed leczeniem.

W kolejnych dniach

zazwyczaj stosowana dawka to jeden czopek (16 mg ondansetronu) jeden raz na dobę,

taka dawka może być stosowana przez okres do 5 dni.

W razie stosowania chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym, np. dużych dawek cisplatyny,

przed rozpoczęciem chemioterapii lekarz może dodatkowo podać dożylnie 20 mg soli sodowej

fosforanu deksametazonu w celu zwiększenia przeciwwymiotnego działania leku Zofran.

Stosowanie u dzieci

Zofran w postaci czopków nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

U pacjentów z chorobami wątroby lek Zofran należy stosować w postaci roztworu do wstrzykiwań lub

w postaci doustnej, ponieważ całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 8 mg.

Stosowanie leku Zofran w postaci czopków

Jeżeli to konieczne, należy oddać stolec. Umyć ręce.

Wyjąć czopek z blistra poprzez rozdarcie folii (patrz rysunek na opakowaniu)

Założenie czopka można ułatwić poprzez przykucnięcie lub pochylenie się do przodu.

Delikatnie wprowadzić czopek do odbytnicy zwężonym końcem.

Czopek należy wprowadzić tak głęboko, jak to możliwe i przytrzymać przez chwilę. To umożliwi

rozpuszczenie czopka i uwolnienie leku.

Umyć ręce.

Należy starać się nie oddawać stolca w ciągu 1 godziny od założenia czopka.

W razie wysunięcia się czopka z odbytnicy, należy wprowadzić go ponownie tak głęboko, jak to

możliwe i przytrzymać przez chwilę. Ponownie umyć ręce.

Jeśli u pacjenta w dalszym ciągu występują nudności i wymioty

Lek Zofran w postaci czopków powinien zacząć działać w ciągu jednej lub dwóch godzin od podania.

Jeśli u pacjenta w dalszym ciągu występują nudności lub wymioty, należy poinformować lekarza lub

pielęgniarkę. Leku Zofran w postaci czopków nie należy stosować częściej niż jest to zalecane.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Zofran:

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko przyjmie doodbytniczo większą niż zalecana dawkę leku Zofran lub

przypadkowo połknie ten lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do

szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. W większości przypadków przedawkowania

obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych (patrz punkt 4).

Pominięcie przyjęcia leku Zofran

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran, jeżeli występują nudności lub wymioty należy:

jak najszybciej przyjąć dawkę leku Zofran, a następnie

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza);

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran, jeżeli nie występują nudności lub wymioty należy:

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze zgodnie z zaleceniami lekarza;

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast udać się do

lekarza. Objawy mogą obejmować:

nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej;

obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka;

wysypkę – czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka);

omdlenie.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

ból głowy.

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry;

zaparcia;

miejscowe uczucie pieczenia po podaniu czopka.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

czkawka;

obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy;

zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu);

ból w klatce piersiowej;

drgawki;

nietypowe ruchy ciała lub drżenie;

zmiany wyników badań czynności wątroby.

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

zawroty głowy;

niewyraźne widzenie;

zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający

życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes.

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała

(toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Zofran

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Zofran po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Czopek może być wyjęty z blistra wyłącznie bezpośrednio przed użyciem.

Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Zofran, niewykorzystane czopki należy zwrócić

do farmaceuty.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zofran

Substancją czynną leku jest ondansetron. Każdy czopek zawiera 16 mg ondansetronu.

Ponadto lek zawiera tłuszcz stały (Witepsol S58).

Jak wygląda lek Zofran i co zawiera opakowanie

Czopki są białe w kształcie torped. Każdy czopek umieszony jest w osobnym, szczelnie zamkniętym

zagłębieniu i osadzony w perforowanej kartonowej oprawie w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca/Importer:

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint Clair

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2016

{logo}

6-9-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Maximum single dose of intravenous ondansetron (Zofran® and others) now restricted to 16 mg.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.