Znamię kukurydzy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Znamię kukurydzy zioła do zaparzania
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Znamię kukurydzy zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 25 g, 5909990219711, OTC; 1 op. 50 g, 5909990219728, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02197
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZNAMIĘ KUKURYDZY (

Maydis stigma

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład produktu w przeliczeniu na 100g:

Znamię kukurydzy (

Maydis stigma

) - 100g

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Środek tradycyjnie stosowany jako zwiększający ilość moczu i poprawiający przepływ w

drogach moczowych w zaburzeniach oddawania moczu. Produkt jest tradycyjnym produktem

leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z

jego długotrwałego stosowania.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnie w postaci odwaru:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1/2 łyżki stołowej produktu leczniczego (ok. 2g) zalać 1

szklanką letniej wody, doprowadzić do wrzenia i gotować pod przykryciem 3 min. Odstawić na

15 min., przecedzić i pić 2-4 razy dziennie w ten sposób przygotowany odwar pomiędzy

posiłkami.

4.3 Przeciwwskazania

Choroby, w których zalecane jest zmniejszenie ilości wydalanego moczu (niektóre choroby

serca i nerek, trudność oddawania moczu wywołana niedrożnością dróg moczowych).

Obrzęki spowodowane niewydolnością serca lub nerek.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 12 roku życia.

Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią w przeciągu tygodnia lub towarzyszyć im będą gorączka, ból i

trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować

się z lekarzem.

W trakcie stosowania odwaru zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.

Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w

oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono.

4.6 Ciąża lub laktacja

Ze względu na brak danych nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Brak danych.

4.8 Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować o nich

lekarza lub farmaceutę.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić

od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Torebka papierowa powlekana polietylenem zawierająca 25g lub 50g rozdrobnionych,

wysuszonych znamion kukurydzy.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania

jego pozostałości

Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS

Elżbieta i Jan Głąb

98-345 Mokrsko 118

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2197

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.09.1994 r./3.03.1999 r./28.04.2005 r./12.08.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.