Zevalin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zevalin
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zevalin
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • TERAPEUTYCZNYCH, W KTÓRYCH STUDENCI UCZĄ
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Chłoniak, mieszek włosowy
 • Wskazania:
 • Zevalin jest wskazany u dorosłych. [90y znalezione]-znakowanych izotopów promieniotwórczych Zevalin określono jako konsolidacji terapii po indukcji remisji u wcześniej leczonych pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka grudkowego. Dobra Zevalin następujące rytuksymab w połączeniu z chemioterapią nie jest zainstalowany. [90y znalezione]-znakowanych izotopów promieniotwórczych Zevalin jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie rytuksymab CD20+ w follicular komórki non-hodgkin lymphoma (NHL).
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 21

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/000547
 • Data autoryzacji:
 • 16-01-2004
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/000547
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 16-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/725154/2011

EMEA/H/C/000547

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Zevalin

tiuksetan ibrytumomabu

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Zevalin. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie

produktu Zevalin do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

Co to jest Zevalin?

Zevalin jest zestawem do sporządzania znakowanych radioaktywnie infuzji (wlewów dożylnych)

substancji czynnej ibrytumomabu tiuksetanu.

W jakim celu stosuje się Zevalin?

Leku Zevalin nie stosuje się bezpośrednio, lecz przed użyciem musi zostać wyznakowany radioaktywnie.

Znakowanie radioaktywne to technika, w ramach której substancja jest oznaczana (znakowana)

promieniotwórczym związkiem chemicznym. Zevalin jest znakowany radioaktywnie przez wymieszanie

z roztworem radioaktywnego chlorku itru (90Y).

Wyznakowany radioaktywnie lek stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów z grudkowym B-

komórkowym chłoniakiem nieziarniczym. Jest to nowotwór tkanki limfatycznej (części układu

odpornościowego), który wpływa na rodzaj krwinek białych określanych jako limfocyty B lub komórki B.

Zevalin stosuje się w następujących grupach pacjentów:

pacjenci, u których występuje remisja (zmniejszenie się liczby komórek nowotworowych) po

pierwszym leczeniu indukcyjnym (leczenie początkowe chemioterapią) w chłoniaku. Zevalin podaje

się jako leczenie konsolidujące, aby poprawić remisję;

pacjenci, u których rytuksymab (inne leczenie przeciwko chłoniakowi nieziarniczemu) nie jest już

skuteczny lub u których wystąpił nawrót choroby po leczeniu rytuksymabem.

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Jak stosować Zevalin?

Leczenie wyznakowanym radioaktywnie produktem Zevalin powinno być przygotowywane i podawane

przez osobę upoważnioną do używania leków radioaktywnych.

Przed rozpoczęciem leczenia znakowanym radioaktywnie lekiem Zevalin pacjenci muszą otrzymać

infuzję dożylną rytuksymabu (w dawce niższej niż stosowana w leczeniu) w celu usunięcia komórek B

z krążenia, co pozostawia nowotworowe komórki B w tkance limfatycznej. Umożliwia to lekowi Zevalin

dokładniej dostarczyć promieniowanie do rakowych komórek B. Następnie, siedem do dziewięciu dni

później, wykonuje się drugą infuzję dożylną rytuksymabu oraz infuzję dożylną znakowanego

radioaktywnie leku Zevalin. Lek ten należy podawać w powolnej infuzji przez 10 minut. Dawkę leku

Zevalin oblicza się w taki sposób, aby dostarczyć ilość substancji radioaktywnej odpowiednią do stanu

pacjenta, w zależności od liczby krwinek.

Jak działa Zevalin?

Substancja czynna leku Zevalin, ibrytumomab, jest przeciwciałem monoklonalnym. Przeciwciało

monoklonalne to przeciwciało (rodzaj białka), które zostało opracowane w taki sposób, aby

rozpoznawało określone struktury (zwane antygenami), występujące w określonych komórkach

organizmu, oraz wiązało się z tymi strukturami. Ibrytumomab został opracowany w taki sposób, aby

wiązał się z antygenem, CD20, występującym na powierzchni wszystkich limfocytów B.

Po wyznakowaniu radioaktywnym leku Zevalin, do ibrytumomabu przyłącza się pierwiastek

radioaktywny, itr-90 (90Y). Po wstrzyknięciu znakowanego radioaktywnie leku pacjentowi przeciwciało

monoklonalne przenosi substancję radioaktywną do docelowego antygenu CD20 na limfocytach B. Po

związaniu przeciwciała z antygenem substancja radioaktywna może działać lokalnie, niszcząc

nowotworowe komórki B.

Jak badano Zevalin?

W przypadku leczenia konsolidacyjnego Zevalin oceniano w jednym badaniu głównym z udziałem 414

pacjentów, u których wystąpiła częściowa lub całkowita remisja podczas leczenia indukcyjnego

chłoniaka nieziarniczego. W badaniu porównywano pacjentów, którzy otrzymali Zevalin, z pacjentami,

którzy nie otrzymali dodatkowego leczenia. Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do

wystąpienia nasilenia choroby u pacjentów.

Zevalin badano także u 306 pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym, u których nie występowała

odpowiedź na inne leczenie lub u których wystąpił nawrót choroby po uprzednim leczeniu. W badaniu

głównym u 143 pacjentów porównywano skuteczność leku Zevalin ze skutecznością rytuksymabu. W

dodatkowym badaniu Zevalin podawano 57 pacjentom z chłoniakiem grudkowym, którzy byli wcześniej

leczeni i u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie rytuksymabem. W obu badaniach głównym

kryterium oceny skuteczności była liczba pacjentów, u których wystąpiła częściowa lub całkowita

odpowiedź na leczenie.

Jakie korzyści ze stosowania leku Zevalin zaobserwowano w badaniach?

W przypadku stosowania leku Zevalin w leczeniu konsolidacyjnym, czas przeżycia pacjentów bez

pogorszenia choroby był dłuższy niż u pacjentów, którzy nie otrzymali dodatkowego leczenia. Pacjenci

otrzymujący znakowany radioaktywnie Zevalin przeżywali średnio 37 miesięcy, zanim doszło do

progresji choroby, w porównaniu z 14 miesiącami u pacjentów, którzy nie otrzymywali dalszego

leczenia. Jednak grupa pacjentów, którzy otrzymywali rytuksymab w ramach leczenia indukcyjnego,

Zevalin

Strona 2/3

Zevalin

Strona 3/3

była zbyt mała, by móc określić, czy stosowanie leku Zevalin w ramach leczenia konsolidacyjnego

może być u tych pacjentów korzystne.

U pacjentów, u których nie występowała odpowiedź na inne leczenie lub u których choroba powróciła

po uprzednim leczeniu, Zevalin okazał się skuteczniejszy niż rytuksymab: u 80% pacjentów

otrzymujących znakowany radioaktywnie Zevalin wystąpiła odpowiedź na leczenie, w porównaniu z

56% pacjentów otrzymujących rytuksymab. Jednak czas do wystąpienia pogorszenia objawów choroby

po leczeniu był taki sam w obu grupach (około 10 miesięcy). W innym badaniu znakowany

radioaktywnie Zevalin wywoływał odpowiedź u około połowy pacjentów.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Zevalin?

Znakowany radioaktywnie Zevalin wykazuje działanie radioaktywne, a jego stosowanie może być

związane z ryzykiem wystąpienia nowotworów i wad dziedzicznych. Lekarz przepisujący lek musi

upewnić się, że ryzyko związane z napromieniowaniem jest mniejsze niż ryzyko związane z samą

chorobą. Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Zevalin (obserwowane u

więcej niż 1 pacjenta na 10) to: niedokrwistość (obniżona liczba krwinek czerwonych), leukocytopenia i

neutropenia (obniżona liczba krwinek białych), małopłytkowość (obniżona liczba płytek krwi), astenia

(osłabienie), gorączka, sztywność i nudności (mdłości). Pełen wykaz działań niepożądanych związanych

ze stosowaniem leku Zevalin znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Zevalin nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażli

wość (alergia) na

ibrytumomab, chlorek itru, białka mysie lub którykolwiek składnik leku. Leku nie należy stosować u

pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Na jakiej podstawie zatwierdzono Zevalin?

CHMP uznał, że korzyści ze stosowania leku Zevalin przewyższają ryzyko w leczeniu konsolidacyjnym

po indukcji remisji u wcześniej nieleczonych pacjentów z chłoniakiem grudkowym i w leczeniu

pacjentów dorosłych z nawracającą lub oporną na leczenie rytuksymabem postacią grudkowego B-

komórkowego chłoniaka nieziarniczego (CD20+). Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na

dopuszczenie leku Zevalin do obrotu.

Zevalin został pierwotnie dopuszczony do obrotu w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ nie było

możliwe uzyskanie pełnych informacji dotyczących leku. Po dostarczeniu przez firmę wymaganych

dodatkowych informacji, wyjątkowe okoliczności wygasły w dniu 22 maja 2008 r.

Inne informacje dotyczące leku Zevalin:

W dniu 16 stycznia 2004 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie leku Zevalin do

obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Zevalin znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Zevalin należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także częścią EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 09-2011.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji

Ibrytumomab tiuksetan

[

90

Y]

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Zevalin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed otrzymaniem leku Zevalin

Jak stosować lek Zevalin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zevalin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK ZEVALIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten lek to produkt radiofarmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do celów leczniczych.

Zevalin to zestaw do sporządzania substancji czynnej – ibrytumomabu tiuksetanu [

Y], przeciwciała

monoklonalnego znakowanego pierwiastkiem radioaktywnym – itrem-90 (

Y). Zevalin przyłącza się

do białka (CD20) na powierzchni określonych białych krwinek (komórek B) i niszczy je

promieniowaniem.

Lek Zevalin jest stosowany do leczenia pacjentów chorych na swoiste podgrupy chłoniaka

nieziarniczego komórek B (chłoniak nieziarniczy CD20+ o mniejszym stopniu złośliwości lub

transformujący z komórek B), jeśli wcześniejsze leczenie rytuksymabem, innym przeciwciałem

monoklonalnym, nie było skuteczne lub przestało działać (choroba oporna na leczenie lub nawrót).

Lek Zevalin jest stosowany również u wcześniej nieleczonych pacjentów z chłoniakiem grudkowym.

Jest on stosowany jako leczenie

konsolidacyjne

w celu poprawy/wzmocnienia zmniejszenia liczby

komórek chłoniaka (remisji) uzyskanej początkowym schematem chemioterapii.

Stosowanie leku Zevalin jest związane z ekspozycją na niewielkie dawki promieniowania. Lekarz

prowadzący oraz lekarz medycyny nuklearnej ocenili, że korzyści kliniczne, które pacjent uzyska w

wyniku zastosowania produktu radiofarmaceutycznego są większe, niż ryzyko związane z ekspozycją

na promieniowanie.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED OTRZYMANIEM LEKU ZEVALIN

Kiedy nie wolno stosować leku Zevalin:

jeśli pacjent ma

uczulenie

(nadwrażliwość) na którąkolwiek z poniższych substancji:

ibrytumomab tiuksetan, chlorek itru, lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Zevalin (wymienione w punkcie 6 „Co zawiera lek Zevalin”)

rytuksymab lub inne białka pochodzenia mysiego

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz również „Ciąża i karmienie piersią”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zevalin

Stosowanie leku Zevalin nie jest zalecane w następujących przypadkach, ponieważ nie ustalono

bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku:

jeśli więcej niż jedna czwarta

szpiku kostnego zawiera komórki nowotworowe,

jeśli pacjent był poddawany napromienianiu wiązką zewnętrzną

(rodzaj radioterapii)

obejmującemu więcej niż jedną czwartą szpiku kostnego,

jeśli podawany jest tylko Zevalin liczba płytek krwi jest mniejsza niż 100 000/mm

3

jeśli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 150

000/mm

3

po chemioterapii

jeśli liczba białych krwinek jest mniejsza niż 1500/mm

3

jeśli

w przeszłości

u pacjenta wykonano przeszczep szpiku kostnego lub komórek

macierzystych krwi

Jeśli pacjent był poddany leczeniu innymi białkami

(szczególnie pochodzenia mysiego) przed

leczeniem lekiem Zevalin, wystąpienie reakcji alergicznej może być bardziej prawdopodobne.

Konieczne może być wówczas wykonanie badań na obecność pewnych przeciwciał.

Dodatkowo lek Zevalin nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym

dotyczącym mózgu i (lub) rdzenia kręgowego, ponieważ tacy pacjenci nie byli włączeni do badań

klinicznych.

Dzieci

Zevalin nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa

stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostępne dane dotyczące pacjentów w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starszych) są ograniczone.

Nie obserwowano ogólnych różnic w zakresie bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności między

tymi pacjentami a młodszymi pacjentami.

Lek Zevalin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

W szczególności lekarz musi przerwać leczenie pacjenta czynnikami wzrostu, takimi jak filgrastim, na

okres od trzech tygodni przed podaniem pacjentowi leku Zevalin do dwóch tygodni po leczeniu lekiem

Zevalin.

Jeśli Zevalin jest podawany pacjentowi przed upływem 4 miesięcy po chemioterapii zawierającej

substancję czynną fludarabinę u pacjenta może wystąpić zwiększone ryzyko zmniejszenia liczby

komórek krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi o otrzymywaniu leku Zevalin, jeśli po jego zastosowaniu pacjent ma być

poddany szczepieniu.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Zevalin nie wolno stosować w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zleci wykonanie

badań w celu wykluczenia ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni muszą stosować

niezawodną metodę antykoncepcji w czasie leczenia lekiem Zevalin i przez rok po zakończeniu

leczenia. Istnieje potencjalne ryzyko, że promieniowanie jonizujące leku Zevalin mogłoby mieć

szkodliwe działanie na jajniki i jądra. Należy zapytać się lekarza, w jakim stopniu może to dotyczyć

pacjenta.

Kobiety nie mogą karmić piersią w trakcie leczenia i do 12 miesięcy po leczeniu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zevalin może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż

zawroty głowy są jednym z często odnotowywanych objawów niepożądanych. Należy zachować

ostrożność do chwili całkowitego ustąpienia objawów.

Lek Zevalin zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 28 mg sodu na dawkę, w zależności od stężenia radioaktywności. Należy wziąć

pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK ZEVALIN

Istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące stosowania, przygotowania i usuwania produktów

radiofarmaceutycznych. Lek Zevalin będzie stosowany wyłącznie w specjalnych, nadzorowanych

pomieszczeniach. Ten lek będzie przygotowywany i podawany wyłącznie przez osoby, które zostały

przeszkolone i posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa stosowania leku. Osoby

te zachowają szczególną ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo przy stosowaniu leku i poinformują

pacjenta o podjętych działaniach.

Dawka leku Zevalin zależy od masy ciała pacjenta, liczby płytek krwi oraz przyczyny stosowania leku

Zevalin (wskazania). Maksymalna dawka nie może przekraczać 1200 MBq („megabekereli”, jednostki

pomiaru radioaktywności).

Lek Zevalin jest stosowany z innym lekiem zawierającym substancję czynną rytuksymab.

Pacjent otrzyma łącznie 3 infuzje w czasie dwóch wizyt w placówce medycznej, w odstępie 7 do 9 dni.

Dnia 1 pacjent otrzyma jeden wlew rytuksymabu.

Dnia 7, 8 lub 9 pacjent otrzyma jeden wlew rytuksymabu, a następnie jeden wlew leku Zevalin

krótko potem (w ciągu 4 godzin).

Zalecana dawka to:

W leczeniu konsolidacyjnym pacjentów z chłoniakiem grudkowym

Zazwyczaj stosowana dawka to 15 MBq/kg masy ciała.

W leczeniu pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym

niereagującym na rytuksymab

Zazwyczaj stosowana dawka to 11 lub 15 MBq na kg masy ciała, w zależności od liczby płytek

krwi.

Przygotowanie leku Zevalin

Lek Zevalin nie jest stosowany bezpośrednio, ale musi być najpierw przygotowany przez pracownika

służby zdrowia. Zestaw pozwala na połączenie przeciwciała – ibrytumomabu tiuksetanu – z izotopem

radioaktywnym – itrem

Y (znakowanie radioizotopem).

Sposób podawania leku Zevalin

Lek Zevalin jest podawany w postaci infuzji dożylnej (wlew kroplowy do żyły) zazwyczaj trwającej

około 10 minut.

Po podaniu leku Zevalin

Wielkość napromieniania, na jaką będzie narażony organizm pacjenta w trakcie leczenia lekiem

Zevalin, jest mniejsza niż w przypadku radioterapii. Większość substancji radioaktywnej ulegnie

rozkładowi w organizmie, ale mała część będzie wydalona z moczem. Z tego powodu przez tydzień po

infuzji leku Zevalin należy szczególnie dokładnie myć ręce po każdym oddaniu moczu.

Po leczeniu lekarz będzie zlecał regularne badania krwi w celu sprawdzenia liczby płytek i białych

krwinek. Zazwyczaj ich liczba zmniejsza się około dwa miesiące po rozpoczęciu leczenia.

Jeśli lekarz planuje leczenie pacjenta innym przeciwciałem po leczeniu lekiem Zevalin, konieczne

będzie wykonanie badań pod kątem specjalnych przeciwciał. Jeśli jest to konieczne, lekarz przekaże

stosowne informacje.

Otrzymanie większej niż zalecana dawki leku Zevalin

Lekarz zastosuje w razie konieczności odpowiednie leczenie, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek

szkodliwe działania. Może to obejmować przerwanie leczenia lekiem Zevalin i leczenie czynnikami

wzrostu lub komórkami macierzystymi pacjenta.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zevalin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy

niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek z poniższych

objawów:

infekcja

, gorączka, dreszcze,

posocznica

(sepsa)

: gorączka i dreszcze, zmiany w stanie psychicznym, przyspieszony oddech,

przyspieszenie częstości akcji serca, zmniejszone oddawanie moczu, niskie ciśnienie krwi, wstrząs,

problemy związane z krwawieniem lub krzepnięciem krwi

zakażenia płuc (zapalenie płuc):

trudności z oddychaniem

mała liczba komórek krwi:

nietypowa skłonność do powstawania siniaków, bardziej obfite niż

zazwyczaj krwawienie po skaleczeniu, gorączka lub nietypowe uczucie zmęczenia lub zadyszka

ciężkie reakcje ze strony błon śluzowych,

mogące wystąpić kilka dni lub miesięcy po podaniu

leku Zevalin i (lub) rytuksymabu.

Lekarz niezwłocznie przerwie leczenie.

wynaczynienie

(wyciek infuzji do otaczających tkanek):

ból, palenie, pieczenie lub inna reakcja

w miejscu infuzji podczas podawania.

Lekarz natychmiast przerwie infuzję i rozpocznie ponownie

podając lek Zevalin do innej żyły.

reakcje alergiczne (nadwrażliwości)/reakcje na infuzje:

objawami reakcji alergicznych/reakcji na

infuzje mogą być reakcje skórne, trudności z oddychaniem, obrzęk, świąd, nagłe zaczerwienienie

twarzy, dreszcze, zawroty głowy (jako potencjalna oznaka niskiego ciśnienia tętniczego kwi).

W zależności od rodzaju/stopnia nasilenia reakcji lekarz podejmie decyzję, czy leczenie musi być

natychmiast przerwane.

Działania niepożądane oznaczone gwiazdką (*) prowadziły w niektórych przypadkach do śmierci, albo

w badaniach klinicznych albo po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Działania niepożądane oznaczone dwoma gwiazdkami (**) były dodatkowo obserwowane podczas

leczenia konsolidacyjnego.

Bardzo częste

działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

zmniejszona liczba płytek krwi, białych i czerwonych krwinek (

trombocytopenia,

leukocytopenia, neutropenia, niedokrwistość)*

nudności

osłabienie, gorączka, dreszcze

zakażenie*

zmęczenie**

drobne wylewy krwi do skóry o wyglądzie czerwonych kropek (

wybroczyny

Częste

działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

posocznica (

sepsa

*

; zakażenie płuc (

zapalenie płuc

)*; infekcje dróg moczowych, zakażenia

grzybicze w jamie ustnej, takie jak pleśniawka jamy ustnej (

kandydoza jamy ustnej

inne nowotwory złośliwe krwi (

zespół mielodysplastyczny (MDS) / ostra białaczka szpikowa

(AML)

*, **

; ból nowotworowy

gorączka ze zmniejszeniem liczby określonych białych krwinek (

neutropenia z gorączką

zmniejszone liczby wszystkich komórek krwi (

pancytopenia

*

; zmniejszona liczba limfocytów

limfocytopenia

reakcje alergiczne (

nadwrażliwości

poważna utrata apetytu (

jadłowstręt

uczucie niepokoju (

lęk

) lub kłopoty ze spaniem (

bezsenność

zawroty głowy; bóle głowy

krwawienie z powodu zmniejszonej liczby płytek krwi*

kaszel, katar

wymioty, ból brzucha; biegunka; niestrawność; podrażnienie gardła; zaparcia

wysypka, świąd

ból stawów, ból mięśni, ból pleców, ból karku

ból, objawy grypopodobne, ogólne złe samopoczucie, obrzęk wywołany gromadzeniem się

płynu w ramionach i nogach oraz innych tkankach (

obrzęk obowodowy

), nasilone pocenie się

wysokie ciśnienie tętnicze krwi (

nadciśnienie

**

niskie ciśnienie tętnicze krwi (

niedociśnienie

**

brak miesiączki**

Niezbyt częste

działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

przyspieszenie czynności serca (

tachykardia

Rzadkie

działania niepożądane (mogą wystapić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

łagodny guz mózgu (

oponiak

krwawienie w mózgu z powodu zmniejszonej liczby płytek krwi*

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

reakcje skóry i błon śluzowych (w tym

zespół Stevensa-Johnsona

*

wyciek infuzji do otaczających tkanek (

wynaczynienie

), powodujące stan zapalny skóry

miejscowe zapalenie skóry

) i miejscowe złuszczanie lub owrzodzenie w miejscu infuzji

uszkodzenie tkanek otaczających nowotwory układu chłonnego i powikłania spowodowane

obrzękiem takich nowotworów

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZEVALIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Zevalin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek będzie przechowywany przez pracownika służby zdrowia.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Sposób przechowywania powinien być zgodny z krajowymi przepisami regulującymi sposób

postępowania z materiałami radioaktywnymi.

Zaleca się użycie produktu bezpośrednio po przeprowadzeniu znakowania radioizotopem. Wykazano

stabilność chemiczną i fizyczną produktu do użycia przez 8 godzin, bez dostępu światła w temperaturze

od 2°C do 8°C.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zevalin

Substancją czynną leku jest ibrytumomab tiuksetan. Każda fiolka zawiera 3,2 mg ibrytumomabu

tiuksetanu w 2 ml roztworu (1,6 mg na ml).

Pozostałe składniki to:

fiolka z ibrytumomabem tiuksetanem

: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

fiolka z sodu octanem

: sodu octan, woda do wstrzykiwań

fiolka z roztworem buforowym

: roztwór albuminy ludzkiej, sodu chlorek, disodu wodorofosforan

dwunastowodny, sodu wodorotlenek, potasu dwuwodorofosforan, potasu chlorek, kwas pentetowy,

kwas solny (rozcieńczony) do dostosowania pH, woda do wstrzykiwań

Gotowy produkt po znakowaniu radioizotopem zawiera 2,08 mg ibrytumomabu tiuksetanu [

w całkowitej objętości 10 ml.

Jak wygląda lek Zevalin i co zawiera opakowanie

Zevalin jest zestawem do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji, zawierającym:

jedną fiolkę szklaną z ibrytumomabem tiuksetanem, z 2 ml przejrzystego, bezbarwnego roztworu

jedną fiolkę szklaną z sodu octanem, z 2 ml przejrzystego, bezbarwnego roztworu

jedną fiolkę szklaną z roztworem buforowym, z 10 ml przejrzystego roztworu o zabarwieniu

żółtym do bursztynowego

jedną fiolkę szklaną reakcyjną (pustą)

Podmiot odpowiedzialny

Spectrum Pharmaceuticals B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Holandia

Wytwórca

CIS bio international

RN 306- Saclay

B.P. 32

91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

Ta ulotka jest dostępna we wszystkich językach UE/EOG na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków.

ANEKS IV

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLENIA

(POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

(PSUR) dotyczących substancji ibrytumomab tiuksetan, wnioski naukowe przyjęte przez komitet

CHMP są następujące:

Komitet PRAC uznał, że informacje na temat zespołu mielodysplastycznego (MDS) / ostrej białaczki

szpikowej (AML) w punkcie 4.8 ChPL wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Należy podać

informację, że określenie częstości „często” odnoszące się do tego niepożądanego działania leku

ustalono na podstawie badania dotyczącego leczenia konsolidacyjnego stosowanego po indukcji

remisji u wcześniej nieleczonych pacjentów z chłoniakiem grudkowym. W tym samym punkcie ChPL

należy odpowiednio zmienić opis działania niepożądanego, aby wyjaśnić, które stwierdzenia odnoszą

się do którego z dwóch wskazań (leczenie konsolidacyjne w chłoniaku grudkowym bądź nawrotowy

lub oporny na leczenie chłoniak nieziarniczy). Należy również odpowiednio poprawić Ulotkę

dołączoną do opakowania.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących substancji ibrytumomab tiuksetan komitet CHMP

uznał, że bilans korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego (produktów

leczniczych zawierających) substancję czynną ibrytumomab tiuksetan pozostaje niezmieniony, pod

warunkiem wprowadzenia proponowanych zmian do druków informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.