Zentel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zentel 400 mg/20 ml zawiesina doustna
 • Dawkowanie:
 • 400 mg/20 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina doustna
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zentel 400 mg/20 ml zawiesina doustna
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 20 ml, 5909990064915, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00649
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLN.4020.00880.2017

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Zentel, 400 mg/20 ml, zawiesina doustna

Albendazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Zentel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zentel

Jak stosować lek Zentel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zentel

Zawartość opakowania i inne informacje

Dodatkowe informacje o chorobach pasożytniczych

1.

Co to jest lek Zentel i w jakim celu się go stosuje

Zentel zawiera albendazol – substancję czynną o działaniu przeciwrobaczym (przeciwpasożytniczym).

Albendazol działa na pasożyty (robaki) i ich larwy, uniemożliwiając im wchłanianie cukrów

(glukozy), przez co tracą one energię i giną. Działa także na jaja pasożytów.

Zentel jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób powodowanych przez pasożyty (robaki), takich jak:

zarażenie owsikiem ludzkim (owsica);

zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym (ankylostomatoza);

zarażenie tęgoryjcem amerykańskim (nekatorioza);

zarażenie węgorkiem jelitowym (strongyloidoza);

zarażenie glistą ludzką (glistnica);

zarażenie włosogłówką ludzką (trichuroza);

zarażenie tasiemcem (tasiemczyca).

Dodatkowe informacje o chorobach pasożytniczych, patrz punkt 7 ulotki.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zentel

Kiedy nie stosować leku Zentel

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na albendazol lub którykolwiek z pozostałych składników

leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży (patrz Ciąża i karmienie

piersią).

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjenta dotyczą powyższe okoliczności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zentel należy omówić to z lekarzem:

jeśli pacjentka karmi piersią (patrz Ciąża i karmienie piersią).

- 2 -

UR.DZL.ZLN.4020.00880.2017

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjenta dotyczą powyższe okoliczności.

Jeśli podczas stosowania leku Zentel wystąpią co najmniej dwa z następujących objawów:

bóle głowy (które mogą być silne),

drgawki,

nudności,

wymioty,

zaburzenia widzenia,

należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Powyższe objawy mogą być powodowane przez obumieranie pasożytów znajdujących się w mózgu.

U niektórych osób leczonych z powodu zarażeń pasożytniczych może występować równocześnie

rzadkie, ale poważne zarażenie mózgu, spowodowane przez tasiemce: tak zwana wągrzyca

ośrodkowego układu nerwowego. Pacjent może nie wiedzieć, że ma to zarażenie, a podanie leku

Zentel może je ujawnić.

Lek Zentel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Zentel lub też zwiększać ryzyko działań

niepożądanych. Do tych leków należą:

cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka);

prazykwantel (stosowany w leczeniu zarażeń robakami);

deksametazon (stosowany w leczeniu stanów zapalnych i alergii);

rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki);

karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej);

fenobarbital (stosowany jako lek przeciwdrgawkowy, uspokajający i nasenny).

Jeżeli pacjent przyjmuje lub niedawno przyjmował którykolwiek z tych leków, powinien

poinformować o tym lekarza.

Stosowanie leku Zentel z jedzeniem i piciem

Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, stosowanie leku Zentel jest

przeciwwskazane. Lek Zentel może spowodować uszkodzenie płodu.

U kobiet w wieku rozrodczym zaleca się przyjmowanie leku Zentel w ciągu pierwszych 7 dni

od wystąpienia miesiączki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ciążowego. Ma to na celu

uniknięcie stosowania leku Zentel we wczesnym okresie ciąży.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Zentel, chyba że możliwe korzyści przewyższą

ryzyko związane z leczeniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zentel

może powodować zawroty głowy. Jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn.

- 3 -

UR.DZL.ZLN.4020.00880.2017

Lek Zentel

zawiera kwas benzoesowy

Lek Zentel w postaci zawiesiny zawiera kwas benzoesowy, który jest średniego stopnia czynnikiem

drażniącym dla skóry, oczu i błon śluzowych.

3.

Jak stosować lek Zentel

Lek Zentel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli konieczne jest przyjęcie więcej niż jednej dawki, należy ją przyjmować codziennie o tej samej

porze.

Dawkowanie

Zarażenie owsikami, tęgoryjcem, glistą ludzką lub włosogłówką

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat: 20 ml zawiesiny przyjęte jeden raz.

Zarażenie tasiemcem lub węgorkiem jelitowym

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat: 20 ml zawiesiny raz na dobę przez trzy kolejne dni.

Jeśli pacjent nie został wyleczony, lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu ponownej kuracji

po upływie trzech tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zentel jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się

do lekarza.

Sposób podawania

Wstrząsnąć przed użyciem.

Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Nie jest konieczne podawanie leku na czczo ani po przeczyszczeniu przewodu pokarmowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zentel

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli to możliwe

należy pokazać opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Zentel

Nie należy zażywać dodatkowych dawek leku lub dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Zentel

Nie należy przerywać stosowania leku Zentel bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

ból głowy, zawroty głowy

nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.

- 4 -

UR.DZL.ZLN.4020.00880.2017

Rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

objawy nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, świąd).

Rzadkie objawy niepożądane, które mogą uwidocznić się w badaniach krwi:

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

ciężkie reakcje skórne

rumień wielopostaciowy, objawiający się wysypką, która może być pęcherzowa i wygląda jak

małe tarcze strzelnicze (ciemne kropki w centrum, otoczone przez bledszy obszar z ciemnym

pierścieniem dookoła)

zespół Stevensa-Johnsona - ciężka, obejmująca duży obszar wysypka z pęcherzami i łuszczącą

się skórą, występująca zwłaszcza dookoła ust, nosa, oczu i narządów płciowych.

Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, należy jak najszybciej skontaktować się

z lekarzem.

Inne objawy, które mogą pojawić się w trakcie stosowania leku Zentel

Patrz punkt 2 ulotki (podpunkt Jeśli podczas stosowania leku Zentel wystąpią co najmniej dwa

z następujących objawów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Zentel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Skrót Lot oznacza numer serii.

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zentel

Substancją czynną leku jest albendazol. 20 ml zawiesiny zawiera 400 mg albendazolu.

Pozostałe składniki to: krzemian magnezowo-glinowy, karboksymetylocelulozy sól sodowa,

gliceryna, polisorbat 80, monolaurynian sorbitu, sorbonian potasu, kwas benzoesowy, kwas

sorbowy, emulsja antypieniąca 1510, sacharyny sól sodowa, zapach pomarańczowy, zapach

waniliowy, zapach owocowy z passiflory, woda oczyszczona.

- 5 -

UR.DZL.ZLN.4020.00880.2017

Jak wygląda lek Zentel i co zawiera opakowanie

Lek Zentel ma postać zawiesiny.

Pakowany jest w butelkę o pojemności 20 ml z tworzywa sztucznego, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road,

Brentford, Middlesex TW8 9GS,

Wielka Brytania

Wytwórca

Farmaclair

440, Avenue du Général De Gaulle,

14200 Hérouville-Saint-Clair,

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Tel.: 0 22 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7.

DODATKOWE INFORMACJE O CHOROBACH PASOŻYTNICZYCH

Do zarażenia pasożytami dochodzi w wyniku spożycia wody lub żywności zawierającej jaja lub larwy

pasożytów, które następnie rozwijają się w jelitach. Ponieważ na wczesnym etapie choroba może nie

wywoływać żadnych objawów, osoba chora może nie zdawać sobie sprawy z zarażenia.

Objawy choroby zależą od gatunku robaka. Może występować ból brzucha, nudności, biegunka,

niedokrwistość (anemia) i zmęczenie. Niektóre zarażenia pasożytnicze mogą powodować objawy

dotyczące innych części ciała, na przykład wątroby, płuc czy mózgu.

Leczenie zarażeń ograniczonych do jelit jest zwykle łatwe. Ponieważ niektóre robaki mogą

przedostawać się do innych części ciała, ważne jest, aby rozpocząć leczenie tak szybko, jak to

możliwe. Dzięki temu można zapobiec rozwojowi choroby i trwałym uszkodzeniom. Niektóre

nieleczone zarażenia pasożytnicze mogą zagrażać życiu.

Należy chronić się przed zarażeniem robakami.

Bardzo ważne jest podjęcie działań zapobiegających kolejnym zarażeniom, zarażaniu innych oraz

ponownemu zarażeniu samego siebie podczas przyjmowania leku Zentel.

Należy myć ręce mydłem i wodą po skorzystaniu z toalety, kontakcie ze zwierzętami oraz przed

każdym posiłkiem.

Należy upewnić się, iż mięso przeznaczone do jedzenia zostało przygotowane w odpowiednio

wysokiej temperaturze, a owoce i warzywa przed zjedzeniem zostały umyte w czystej wodzie.