Zdrój

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zdrój szampon leczniczy
 • Forma farmaceutyczna:
 • szampon leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zdrój szampon leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 130 ml, 5909990496112, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04961
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

[

Booklet połączony z etykietą

- etykieta dwudzielna]

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

{butelka PE}

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

ZDRÓJ

Szampon leczniczy

2,1% woda chlorkowo-sodowa, (solanka) siarczkowa, jodkowa z odwiertu Szyb Solecki

[Powyższe informacje znajdują się na 1-szej części etykiety]

2.

SPOSÓB PODAWANIA

Sposób podawania

należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Miejscowo, na skórę głowy.

Stosować codziennie lub co drugi dzień w zależności od

nasilenia zmian chorobowych przez okres około 3 tygodni w rozcieńczeniu 1:4 (1 część

szamponu i 4 części wody).

Wskazania do stosowania:

łojotokowe zapalenie skóry głowy,

łuszczyca skóry głowy,

nasilony łojotok skóry głowy, włosy przetłuszczające się.

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4.

NUMER SERII

Nr serii:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB

LICZBY JEDNOSTEK

Zawartość opakowania: 130 ml

[Informacje znajduje się na 1-szej części etykiety]

6.

INNE

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Pozwolenie nr 4961

[Informacja podana systemem Braille’a]

[Informacja znajduje się na 1-szej części etykiety]

ZDRÓJ

Strona 1 z 4

[

Booklet połączony z etykietą

- ulotka]

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ZDRÓJ

szampon leczniczy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Zdój i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zdrój

Jak stosować lek Zdrój

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zdrój

Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Zdrój i w jakim celu się go stosuje?

Głównym składnikiem Zdroju jest solanka siarczkowa ze źródeł mineralnych uzdrowiska

Busko Solec zawierająca w swoim składzie aktywne biologicznie związki siarki (siarka

dwuwartościowa, jon wodorosiarczkowy, siarka koloidalna). Składniki te oraz liczne jony

, NH

, Ca

, Mg

, działają na skórę przeciwzapalnie, przeciwpasożytniczo,

przeciwgrzybiczo. Zmniejszają świąd oraz wydzielanie łoju. Działają regenerująco na skórę

głowy ponieważ wody siarczkowo siarkowodorowe słone ( w stężeniu – 1,5% zwane solanką)

działają keratolitycznie na skórę (złuszczająco) co szczególnie jest korzystne w leczeniu

łuszczycy.

Równocześnie następuje działanie odnawiające na naskórek (keratoplastyczne) poprzez

wpływ na metabolizm skóry.

Wskazania do stosowania:

łojotokowe zapalenie skóry głowy,

łuszczyca skóry głowy,

nasilony łojotok skóry głowy i włosy przetłuszczające się.

Strona 2 z 4

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zdrój

Kiedy nie stosować leku Zdrój:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

nie należy stosować na uszkodzoną skórę (np. rany).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Zdroju należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić

się do lekarza.

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego

względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Zdrój a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zdrój nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.Jak stosować lek Zdrój?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Stosować codziennie lub co drugi dzień w zależności od nasilenia zmian chorobowych przez

okres około 3 tygodni w rozcieńczeniu 1:4 ( jedna część szamponu i 4 części wody).

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana

Nie są znane objawy przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Zdrój

Należy zastosować kolejną dawkę szamponu, nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.Możliwe działania niepożądane

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku

wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych

należy przerwać stosowanie leku,

poinformować o nich lekarza.

Strona 3 z 4

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

również

podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zdrój

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Nie należy stosować Zdroju po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zdrój

- Substancją czynną leku jest 2,1% woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa,

z odwiertu Szyb Solecki

- Substancje pomocnicze to: PLANTACARE 818 UP, TEXAPON NSO, DEHYTON PK 45,

EUMULGIN HRE 455,DEHYQUART E, LAMESOFT PO 65, BRONIDOX L

Jak wygląda lek Zdrój i co zawiera opakowanie

Butelka z PE zawierająca 130ml szamponu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”

28-100 Busko- Zdrój , ul. Rokosza 18

tel/fax 0-41 378-48-88; 041-378-78-93

e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4