Zalmoxis

Główne informacje

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zalmoxis
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych, choroby przeszczep przeciw gospodarzowi
 • Wskazania:
 • Zalmoxis jest wskazany jako leczenie wspomagające w haploidentycznym transplantacji komórek macierzystych krwi (HSCT) dorosłych pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi wysokiego ryzyka.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 1

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002801
 • Data autoryzacji:
 • 18-08-2016
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002801
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 05-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/454627/2016

EMEA/H/C/002801

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Zalmoxis

Allogeniczne komórki T zmodyfikowane genetycznie za pomocą kodowania

wektora retrowirusowego do skróconej postaci ludzkiego receptora o niskim

powinowactwie do nerwowego czynnika wzrostu (ΔLNGFR) i kinazy

tymidynowej wirusa opryszczki zwykłej typu I (HSV-TK Mut2).

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Zalmoxis. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. Jego celem

nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Zalmoxis.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Zalmoxis należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Zalmoxis i w jakim celu się go stosuje?

Zalmoxis jest lekiem stosowanym jako lek wspomagający u osób dorosłych, które otrzymały

przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT, przeszczep komórek, które mogą

przekształcać się w różne rodzaje krwinek) od częściowo zgodnego dawcy (tak zwany przeszczep

haploidentyczny). Zalmoxis stosuje się u pacjentów, którzy otrzymali haploidentyczny przeszczep HSCT

z powodu ciężkich nowotworów złośliwych krwi, takich jak białaczki i chłoniaki. Przed przeszczepieniem

HSCT pacjent otrzymuje leczenie, które usuwa komórki znajdujące się w szpiku kostnym, w tym

komórki rakowe i komórki układu odpornościowego. Produkt Zalmoxis podaje się w celu wspomagania

odbudowy układu odpornościowego pacjenta po przeprowadzeniu przeszczepienia.

Zalmoxis należy do leków przeznaczonych do zaawansowanego leczenia, zwanych „produktami terapii

komórek somatycznych”. Są to leki zawierające komórki lub tkanki zmodyfikowane w taki sposób, aby

można je było stosować do leczenia i diagnozowania chorób lub zapobiegania im. Zalmoxis zawiera

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Strona 2/4

limfocyty T (rodzaj białych krwinek), które zostały zmodyfikowane genetycznie

. W celu wytworzenia

leku Zalmoxis oddziela się limfocyty T pochodzące od dawcy przeszczepu HSCT od pozostałych

komórek znajdujących się w przeszczepie. Te limfocyty T poddaje się następnie modyfikacji

genetycznej polegającej na wprowadzeniu do nich „samobójczego genu”.

Ze względu na to, że liczba pacjentów poddawanych haploidentycznemu przeszczepieniu HSCT jest

mała, w dniu 20 października 2003 r. produkt Zalmoxis uznano za lek sierocy (lek stosowany w

rzadkich chorobach).

Jak stosować produkt Zalmoxis?

Lek Zalmoxis wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie prowadzi się pod nadzorem lekarza

mającego doświadczenie w leczeniu nowotworów złośliwych krwi z wykorzystaniem HSCT.

Zalmoxis przygotowuje się do użycia u konkretnego pacjenta. Produkt podaje się w przedziale czasu

21–49 dni od przeszczepienia, jedynie w tych przypadkach, jeśli nie doszło jeszcze do odtworzenia

układu immunologicznego przez przeszczep i jeśli u pacjenta nie doszło do rozwoju choroby przeszczep

przeciw gospodarzowi (kiedy przeszczepione komórki atakują organizm).

Produkt Zalmoxis podaje się we wlewie dożylnym (kroplówce) trwającym od 20 do 60 minut, raz w

miesiącu przez okres do czterech miesięcy, do czasu uzyskania określonego poziomu krążących

limfocytów T. Dawka produktu Zalmoxis zależy od masy ciała pacjenta.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Zalmoxis?

Produkt Zalmoxis, podany po przeszczepieniu, wspomaga pacjenta w budowaniu układu

odpornościowego i dzięki temu sprzyja ochronie przed infekcjami. Jednak limfocyty T zawarte w

produkcie Zalmoxis mogą czasami atakować organizm pacjenta, wywołując chorobę przeszczep

przeciw gospodarzowi. Limfocyty T zawarte w produkcie Zalmoxis mają samobójczy gen, który

powoduje, że są one wrażliwe na leki gancyklowir i walgancyklowir. Jeśli u pacjenta dojdzie do rozwoju

choroby przeszczep przeciw gospodarzowi, podaje się gancyklowir lub walgancyklowir, który zabija

limfocyty T posiadające samobójczy gen, w ten sposób lecząc tę chorobę i zapobiegając jej dalszemu

rozwojowi.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Zalmoxis zaobserwowano w

badaniach?

Produkt Zalmoxis był przedmiotem głównego badania obejmującego 30 pacjentów, u których

zastosowano haploidentyczne przeszczepienie HSCT z powodu ciężkich nowotworów złośliwych krwi. W

badaniu tym produkt Zalmoxis nie był porównywany z żadną inną metodą leczenia. Głównym

kryterium oceny skuteczności było odtworzenie układu odpornościowego, oceniane poprzez poziom

limfocytów T we krwi. U 77% pacjentów otrzymujących Zalmoxis (23 na 30) doszło do odtworzenia

układu odpornościowego. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi wystąpiła u 10 pacjentów, którzy

następnie otrzymali gancyklowir lub walgancyklowir jako jedyny lek lub w połączeniu z innymi lekami.

Wszystkich 10 pacjentów wyzdrowiało z choroby przeszczep przeciw gospodarzowi.

Dane pochodzące z głównego badania połączono również z danymi pochodzącymi z drugiego,

trwającego obecnie badania, a wskaźniki przeżywalności dla 37 pacjentów leczonych produktem

Allogeniczne limfocyty T, zmodyfikowane genetycznie za pomocą kodowania wektora retrowirusowego do skróconej

postaci ludzkiego receptora o niskim powinowactwie do nerwowego czynnika wzrostu (ΔLNGFR) i kinazy tymidynowej

wirusa opryszczki zwykłej typu I (HSV-TK Mut2).

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Strona 3/4

Zalmoxis (23 z badania głównego i 14 z bieżącego badania) porównano ze wskaźnikami z bazy danych

140 pacjentów poddanych haploidentycznemu przeszczepieniu HSCT w przeszłości. Liczba pacjentów,

którzy przeżyli ponad rok, wynosiła 51% pacjentów otrzymujących Zalmoxis w porównaniu do 34–40%

pacjentów, którzy nie otrzymywali produktu Zalmoxis.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Zalmoxis?

Najczęstsze działanie niepożądane związane ze stosowaniem produktu Zalmoxis (mogące wystąpić u

więcej niż 1 na 10 osób) to ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (stan, kiedy choroba ta

rozwija się w ciągu około 100 dni od przeszczepienia). W przypadku stosowania produktu Zalmoxis

można leczyć tę chorobę gancyklowirem lub walgancyklowirem.

Nie wolno stosować produktu Zalmoxis u pacjentów, u których doszło do odtworzenia układu

immunologicznego. Leku nie wolno również stosować u pacjentów, u których rozwinęła się już choroba

przeszczep przeciw gospodarzowi, wymagająca leczenia.

Pełny wykaz wszystkich ograniczeń i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Zalmoxis

znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Zalmoxis?

Wykazano, że Zalmoxis sprzyja odtwarzaniu układu odpornościowego u pacjentów, u których

zastosowano haploidentyczny przeszczep HSCT z powodu ciężkich nowotworów złośliwych krwi.

Pacjenci ci mają ograniczone możliwości terapeutyczne i złe rokowanie. Profil bezpieczeństwa produktu

Zalmoxis uznano za akceptowalny. Główne zagrożenie stanowi choroba przeszczep przeciw

gospodarzowi, można ją jednak skutecznie leczyć gancyklowirem lub walgancyklowirem, które

powodują śmierć limfocytów T w produkcie Zalmoxis.

Chociaż niezbędne są dalsze dane, które pozwolą określić skalę korzyści, Komitet ds. Produktów

Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści płynące ze stosowania produktu

Zalmoxis przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Lek Zalmoxis został warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że będą gromadzone dodatkowe

informacje na temat tego leku, które firma ma obowiązek dostarczyć. Co roku Europejska Agencja

Leków dokona przeglądu wszelkich nowych informacji i w razie potrzeby uaktualni niniejsze

sprawozdanie.

Jakich informacji brakuje jeszcze na temat produktu Zalmoxis?

W związku z tym, że produkt Zalmoxis został warunkowo dopuszczony do obrotu, firma wprowadzająca

produkt Zalmoxis dostarczy wyniki trwającego badania dotyczącego pacjentów z ostrą białaczką,

należących do grupy wysokiego ryzyka. W badaniu tym haploidentyczne przeszczepienie HSCT z

późniejszym stosowaniem produktu Zalmoxis będzie porównywane z haploidentycznym HSCT

zawierającym limfocyty T z późniejszym stosowaniem cyklofosfamidu (leku zapobiegającego chorobie

przeszczep przeciw gospodarzowi) oraz z haploidentycznym HSCT bez limfocytów T.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Zalmoxis?

Firma, która wprowadza lek Zalmoxis do obrotu, dostarczy materiały edukacyjne dla personelu

medycznego, zawierające szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń, w tym choroby przeszczep

przeciw gospodarzowi, oraz prawidłowego stosowania leku. Firma będzie również gromadzić dane

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Strona 4/4

dotyczące wszystkich pacjentów leczonych produktem Zalmoxis, prowadząc rejestr, i będzie

monitorować postępy po leczeniu w celu oceny długofalowego bezpieczeństwa i skuteczności tego leku.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu Zalmoxis w charakterystyce

produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone

dla personelu medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Zalmoxis

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Zalmoxis znajduje się na stronie internetowej Agencji

pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Zalmoxis należy zapoznać się

z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych, dotyczącej produktu Zalmoxis

znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zalmoxis 5-20 x 10

6

komórek/ml dyspersja do infuzji

Allogeniczne komórki T zmodyfikowane genetycznie za pomocą kodowania wektora retrowirusowego

do skróconej postaci ludzkiego receptora o niskim powinowactwie do nerwowego czynnika wzrostu

(ΔLNGFR) i kinazy tymidynowej wirusa opryszczki zwykłej typu 1 (HSV-TK Mut2).

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do swojego lekarza lub lekarza

specjalizującego się w leczeniu raka krwi.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym swojemu lekarzowi lub

lekarzowi specjalizującemu się w leczeniu raka krwi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Zalmoxis i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed podaniem leku Zalmoxis

W jaki sposób lek Zalmoxis jest podawany

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zalmoxis

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK ZALMOXIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Zalmoxis składa się z białych krwinek zwanych komórkami T, które pobierane są od dawcy.

Komórki takie są zmodyfikowane genetycznie poprzez wprowadzenie genu „samobójczego” (HSV-

TK Mut2) do ich kodu genetycznego, który w późniejszym czasie może zostać aktywowany w

przypadku wystąpienia choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GvHD). Zapewni to, że takie

komórki będą mogły zostać usunięte, zanim uszkodzą komórki pacjenta.

Lek Zalmoxis przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych z pewnym typem nowotworów krwi,

które znane są jako choroby rozrostowe układu krwiotwórczego wysokiego ryzyka. Lek ten podawany

jest po transplantacji haploidentycznego szpiku kostnego (przeszczepienie komórek macierzystych).

Termin „haploidentyczny” oznacza, że komórki zostały uzyskane od dawcy, którego tkanki częściowo

pasują do tkanek pacjenta. Lek Zalmoxis podawany jest w celu zapobiegania powikłaniom po

transplantacji przeszczepów, które nie są w pełni dopasowane. Powikłania te znane są jako „choroba

przeszczep-przeciwko-gospodarzowi”, której przebieg polega na atakowaniu komórek pacjenta przez

komórki dawcy.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED PODANIEM LEKU ZALMOXIS

Kiedy nie stosować leku Zalmoxis:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli przed infuzją liczba limfocytów CD3

u pacjenta oznaczona w testach jest równa lub

wyższa niż 100/μl.

Jeśli u pacjenta występuje choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi, która wymaga

zastosowania leków hamujących układ odpornościowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zalmoxis jest produktem swoistym przeznaczonym dla konkretnego pacjenta i w żadnym przypadku

nie może być podawany innym pacjentom.

Leczenie będzie ściśle nadzorowane przez lekarza. Przed zastosowaniem leku Zalmoxis pacjent

powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli:

w czasie przeprowadzania infuzji występują u niego zakażenia wymagające podawania

gancyklowiru (GCV) lub walgancyklowiru (VCV) (leków przeciwwirusowych). W takim

przypadku podawanie leku Zalmoxis powinno zostać opóźnione i rozpoczęte 24 godziny po

zakończeniu leczenia przeciwwirusowego.

u pacjenta występuje choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi, w której konieczne jest

zastosowanie leków hamujących układ odpornościowy.

pacjent przyjmuje leki hamujące układ odpornościowy lub czynnik stymulujący tworzenie

kolonii granulocytów (G-CSF) (pobudzający szpik kostny do wytwarzania komórek krwi) po

transplantacji komórek macierzystych. W tym przypadku lek Zalmoxis może być podawany po

odpowiednim okresie wypłukiwania (czasie wymaganym na usunięcie leku z organizmu).

u pacjenta występowały wcześniej jakiekolwiek działania niepożądane po podaniu leku

Zalmoxis i nie ustąpiły one w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia.

Kiedy nie wolno podawać leku Zalmoxis

W niektórych przypadkach podawanie zaplanowanych infuzji leku Zalmoxis może być niemożliwe.

Może to być spowodowane wystąpieniem problemów podczas wytwarzania produktu.

W takich przypadkach lekarz zostanie o tym poinformowany i dalej może uznać za właściwe podanie

leczenia lub wybierze alternatywną metodę leczenia pacjenta.

Dzieci i młodzież

W chwili obecnej nie ma dostępnych danych dla tych pacjentów. Nie zaleca się stosowania leku

Zalmoxis u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Zalmoxis a inne leki

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Do tej pory nie wykazano, że stosowanie leku Zalmoxis w czasie ciąży lub karmienia piersią jest

bezpieczne.

Leku Zalmoxis nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia

lekiem Zalmoxis i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zalmoxis nie powinien wywierać żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn. Jednakże pacjent powinien zwrócić uwagę na swoje ogólne samopoczucie w

przypadku rozważania wykonywania czynności, które wymagają podejmowania decyzji oraz

sprawności ruchowej i poznawczej.

Zalmoxis zawiera sód

Produkt Zalmoxis 5-20 x 10

komórek/ml to dyspersja do infuzji, która zawiera w jednej dawce

13,3 mmol (305,63 mg) sodu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów, którzy są

na kontrolowanej diecie niskosodowej.

3.

JAK LEK ZALMOXIS JEST PODAWANY

Lek Zalmoxis może być zalecony i podawany w szpitalu jedynie przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy

są przeszkoleni w podawaniu tego leku. Informacje praktyczne dotyczące obchodzenia się z lekiem i

podawania leku Zalmoxis przeznaczone dla lekarzy lub pielęgniarek znajdują się na końcu tej ulotki.

Lek Zalmoxis jest wytwarzany dla konkretnego pacjenta i nie może być podawany innym pacjentom.

Liczba komórek, które zostaną podane pacjentowi zależy od jego masy ciała. Dawka odpowiada

wyliczeniu: 1 ± 0,2 x 10

komórek/kg mc.

Lek Zalmoxis podawany jest dożylnie (do żyły) w postaci wlewu kroplowego przez okres około

20 - 60 minut w odstępie od 21 do 49 dni od przeszczepienia. Dodatkowe infuzje są podawane raz na

miesiąc przez maksymalnie 4 miesiące. Decyzja dotycząca podania kolejnego wlewu jest

podejmowana przez lekarza i jest związana ze stanem układu immunologicznego pacjenta.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Zalmoxis

Ponieważ lek ten jest przepisywany przez lekarza, każda dawka jest przeznaczona wyłącznie dla

określonego pacjenta, a każdy lek składa się z pojedynczej dawki. Otrzymanie większej niż zalecana

dawki leku jest mało prawdopodobne.

Pominięcie zastosowania leku Zalmoxis

Lek ten jest przepisywany przez lekarza i podawany w szpitalu pod ścisłym nadzorem i według

ustalonego schematu leczenia. W związku z tym mało prawdopodobne jest pominięcie dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego, leku należy zwrócić

się do lekarza.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre z tych działań mogą być ciężkie i może być konieczne leczenie szpitalne.

Jeżeli pacjent będzie mieć jakiekolwiek pytania dotyczące objawów działań niepożądanych, lub w

razie obaw dotyczących jakiegokolwiek objawu

→należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Ostra choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi (powikłanie, które może wystąpić po transplantacji

komórek macierzystych lub szpiku kostnego i polega na atakowaniu organizmu pacjenta przez nowo

przeszczepione komórki dawcy)

Częste działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Choroba limfoproliferacyjna po przeszczepieniu (zwiększenie liczby białych krwinek we krwi

po transplantacji)

Przewlekła choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi (powikłanie, które może wystąpić po

transplantacji komórek macierzystych lub szpiku kostnego i polega na atakowaniu organizmu

pacjenta przez nowo przeszczepione komórki dawcy)

Krwotok jelitowy (krwawienie w jelitach)

Niewydolność wątroby (uszkodzenie wątroby)

Gorączka neutropeniczna (gorączka związana ze zmniejszeniem liczby białych krwinek)

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)

Zmniejszenie liczby płytek krwi

Zapalenie oskrzeli

Gorączka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

„krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZALMOXIS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oparach ciekłego azotu.

Roztwór do infuzji należy podać natychmiast po rozmrożeniu. Maksymalny czas, jaki może upłynąć

od chwili rozmrożenia i podania infuzji, wynosi 2 godziny w temperaturze pokojowej (15°C - 30°C).

Pudełko zewnętrzne należy sprawdzić w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości, a etykietę w celu

sprawdzenia zgodności danych pacjenta/dawcy.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub powstałe odpady należy usunąć jako

materiał stwarzający zagrożenie biologiczne i zawierający genetycznie zmodyfikowane organizmy,

zgodnie z lokalnymi przepisami.

Personel szpitalny odpowiedzialny jest za prawidłowe przechowywanie produktu zarówno przed, jak i

w trakcie jego stosowania, jak również za jego prawidłową utylizację.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zalmoxis

Substancję czynną

leku stanowią allogeniczne komórki T zmodyfikowane genetycznie za pomocą

kodowania wektora retrowirusowego do skróconej postaci ludzkiego receptora o niskim

powinowactwie do nerwowego czynnika wzrostu (ΔLNGFR) i kinazy tymidynowej wirusa opryszczki

zwykłej typu 1 (HSV-TK Mut2).

Każdy worek zawiera 10-100 ml zamrożonej dyspersji o stężeniu 5-20 x 10

komórek/ml.

Pozostałe składniki

to: chlorek sodu, albumina surowicy ludzkiej i dimetylosulfotlenek (patrz

punkt 2).

Jak wygląda lek Zalmoxis i co zawiera opakowanie

Lek Zalmoxis występuje w postaci dyspersji do infuzji; nieprzezroczysta, biaława zamrożona

dyspersja zawierająca komórki.

Zalmoxis jest dostarczany w postaci pojedynczej dawki leku przygotowanej dla konkretnego pacjenta

w workach do zamrażania wykonanych z etylenooctanu winylu) o pojemności 50 - 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

MolMed SpA

Via Olgettina 58

20132 Milano

Włochy

Tel. +39-02-212771

Faks. +39-02-21277220

info@molmed.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten lek został warunkowo dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że oczekuje się na więcej danych

dotyczących leku.

Europejska Agencja Leków dokona co najmniej raz w roku przeglądu nowych informacji o leku i w

razie konieczności treść tej ulotki zostanie zaktualizowana.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków:

http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich

chorobach i sposobach leczenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Praktyczne informacje dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia dotyczące

obchodzenia się i sposobów podawania produktu leczniczego Zalmoxis.

Produkt leczniczy Zalmoxis musi być podawany pod nadzorem lekarza doświadczonego w zabiegach

przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu hematologicznych nowotworów

złośliwych.

Należy dokładnie zapoznać się z całym opisem poniższej procedury przed podaniem produktu

leczniczego Zalmoxis.

Dawkowanie oraz przebieg leczenia

Jeden worek zawiera komórki T dawcy zmodyfikowane genetycznie w celu ekspresji kinazy

tymidynowej wirusa opryszczki zwykłej (HSV-TK) oraz ΔLNGFR w stężeniu 5-20 x 10

komórek/ml.

Leczenie powinno opierać się na maksymalnie czterech infuzjach, gdzie każda podawana jest w

odstępie około miesiąca. Decyzja o podaniu nowej dawki zależy od osiągniętego stanu odbudowy

immunologicznej pacjenta, gdy uzyskana liczba krążących limfocytów T jest równa lub większa niż

100/µl.

Instrukcje dotyczące obchodzenia się z produktem

Przed obchodzeniem się lub podaniem produktu leczniczego Zalmoxis

Produkt leczniczy Zalmoxis jest dostarczany bezpośrednio do ośrodka medycznego, w którym

przeprowadzona zostanie infuzja. Produkt dostarczany jest w oparach ciekłego azotu. Worek

powinien zostać włożony do drugiego worka (opakowanie pośrednie), a następnie do

aluminiowego pojemnika (opakowanie zewnętrzne). Cała zawartość jest zabezpieczona w

zbiorniku z ciekłym azotem, który został zaprojektowany tak, aby utrzymać odpowiednią

temperaturę podczas transportu i przechowywania aż do czasu infuzji. Jeśli produkt leczniczy nie

zostanie od razu przygotowany do bezpośredniego użycia w postaci infuzji, worek należy

umieścić w oparach ciekłego azotu. Nie poddawać napromieniowywaniu.

Produkt leczniczy Zalmoxis jest przygotowywany z ludzkiej krwi określonego dawcy i zawiera

genetycznie zmodyfikowane komórki. Dawcy muszą zostać przebadani pod kątem

przenoszonych chorób zakaźnych, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jednakże

ryzyko zakażenia pracowników służby zdrowia wirusami chorób zakaźnych nie może zostać

całkowicie wykluczone. W związku z tym, pracownicy służby zdrowia powinni podjąć wszelkie

odpowiednie środki ostrożności (na przykład zakładać rękawiczki ochronne i okulary) podczas

obchodzenia się z produktem leczniczym Zalmoxis.

Opakowanie zewnętrzne i pośrednie powinny zostać sprawdzone pod kątem zawartości

(zweryfikowania produktu) i danych pacjenta docelowego, które znajdują się na etykietach -

jedna na górnej części opakowania zewnętrznego, a druga na worku pośrednim.

Co należy sprawdzić przed rozpoczęciem infuzji

Sprawdzić, czy podmiot odpowiedzialny dostarczył Certyfikat Analizy (CoA) zawierający

identyfikator pacjenta, datę ważności i zatwierdzenie produktu do infuzji.

Sprawdzić, czy dane pacjenta zgadzają się z podstawowymi i niepowtarzalnymi informacjami o

pacjencie podanymi na worku z produktem leczniczym Zalmoxis i na Certyfikacie Analizy

(CoA).

Po przygotowaniu pacjenta do infuzji należy sprawdzić worek z produktem leczniczym Zalmoxis

pod kątem integralności opakowania. Worek powinien być nieprzeźroczysty i zawierać białawą

zamrożoną dyspersję komórkową. Jeśli worek nosi wyraźne ślady uszkodzenia lub został

naruszony, nie wolno użyć zawartego w nim produktu do infuzji.

Worek należy włożyć do dwóch plastikowych (jeden w drugim) worków kopertowych, aby

zapobiec jego bezpośredniemu kontaktowi z wodą.

Przed włożeniem do wody, chwycić worek kopertowy za jego górną część, a następnie umieścić

go w łaźni wodnej o temp. 37±1°C, uważając, aby nie dopuścić do wniknięcia wody do środka

przez uszczelnienie. W przypadku zauważenia wycieku podczas rozmrażania nie używać

produktu.

Sposób podania

Po całkowitym rozmrożeniu należy wyjąć worek z produktem leczniczym Zalmoxis z

podwójnego worka kopertowego, osuszyć go i zdezynfekować jego zewnętrzne powierzchnie.

Przystąpić do infuzji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, unikając przetrzymywania worka w

łaźni wodnej po rozmrożeniu produktu.

Podczas infuzji należy podać całą zawartość worka. Zalecany czas trwania infuzji to około

20 - 60 minut.

Po zakończeniu infuzji

Na koniec infuzji przepłukać worek 2 lub 3 razy roztworem soli fizjologicznej z zapewnieniem

całkowitej jałowości w celu upewnienia się, że cały produkt Zalmoxis został podany pacjentowi.

Po zakończeniu płukania należy usunąć etykietę z danymi pacjenta z worka i umieścić ją na

karcie dokumentacji medycznej pacjenta.

Worek do zamrażania (CryoBag) i wszelkie resztki niewykorzystanego produktu oraz powstałe

odpady zawierają genetycznie zmodyfikowane organizmy i powinny zostać zutylizowane zgodnie

z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Nie wolno podawać produktu leczniczego Zalmoxis jeżeli:

nie dostarczono Certyfikatu Analizy (CoA);

Certyfikat Analizy (CoA) został oznaczony jako odrzucony;

upłynął termin ważności produktu;

niepowtarzalne dane osobowe pacjenta umieszczone na worku do infuzji nie zgadzają się z

informacjami dotyczącymi pacjenta przygotowanego do infuzji;

integralność produktu została w jakikolwiek sposób naruszona.

Okres ważności i specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Okres ważności produktu Zalmoxis to 18 miesięcy, jeżeli jest on przechowywany w oparach

ciekłego azotu.

Produkt leczniczy Zalmoxis musi zostać użyty natychmiast po wyjęciu z opakowania

transportowego. Jeżeli produkt ten nie zostanie natychmiast użyty, worek z produktem

leczniczym Zalmoxis należy wyjąć z opakowania transportowego i umieścić w oparach ciekłego

azotu.

Okres ważności po rozmrożeniu wynosi 2 godziny.

ANEKS IV

WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZYZNANIA POZWOLENIA W TRYBIE WARUNKOWEGO

DOPUSZCZENIA DO OBROTU PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ

LEKÓW

Wnioski przedstawione przez Europejską Agencję Leków dotyczące:

pozwolenia w trybie warunkowego dopuszczenia do obrotu

Po rozpatrzeniu wniosku CHMP uznaje, że bilans korzyści do ryzyka jest korzystny i zaleca

przyznanie pozwolenia w trybie warunkowego dopuszczenia do obrotu, co zostało szerzej omówione

w Europejskim Publicznym Sprawozdaniu Oceniającym.

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety