Yondelis

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Yondelis
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Yondelis
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Nowotwory Jajnika, Mięsak
 • Wskazania:
 • Yondelis jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, po niepowodzeniu antracyklin i ifosfamidu, lub którzy nie nadają się do przyjmowania tych leków. Dane dotyczące skuteczności opierają się głównie na pacjentach z mięsakiem liposiarczanowym i mięsakami gładkokomórkowymi. Йонделис w połączeniu z pegylowany липосомальным doksorubicyną (PLIS) jest wskazany do leczenia pacjentów z nawracającym platynowo-wrażliwy na raka jajnika .
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 23

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/000773
 • Data autoryzacji:
 • 17-09-2007
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/000773
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 07-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

EMA/262441/2015

EMEA/H/C/000773

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Yondelis

trabektedyna

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Yondelis. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie

produktu Yondelis do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

Co to jest Yondelis?

Yondelis jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną trabektedynę. Lek ma

postać proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlewu dożylnego).

W jakim celu stosuje się produkt Yondelis?

Produkt Yondelis stosuje się w leczeniu osób dorosłych z dwoma rodzajami raka:

zaawansowane mięsaki tkanek miękkich – rodzaj raka, który rozwija się w miękkich, podporowych

tkankach organizmu. Określenie „zaawansowane” oznacza, że rak zaczął się rozprzestrzeniać.

Produkt Yondelis stosuje się po ustaniu działania antracyklin i ifosfamidu (inne leki

przeciwnowotworowe) lub gdy pacjentom nie można podawać tych leków;

nawrotowy rak jajnika (gdy po uprzednim leczeniu nastąpił nawrót nowotworu), wrażliwy na leki

zawierające platynę. Produkt Yondelis stosuje się w połączeniu z pegylowaną doksorubicyną

liposomalną (PLD, inny lek przeciwnowotworowy).

Ze względu na małą liczbę pacjentów z mięsakami tkanek miękkich i rakiem jajnika choroby te uważa

się za rzadko występujące, zatem w dniu 30 maja 2001 r. (mięsaki tkanek miękkich) i 17 października

2003 r. (rak jajnika) produkt Yondelis uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak stosować produkt Yondelis?

Produkt Yondelis należy podawać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu

chemioterapii (leków przeciwnowotworowych). Lek może być stosowany wyłącznie przez

wykwalifikowanych onkologów (specjalistów w dziedzinie nowotworów) lub innych pracowników służby

zdrowia wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych (zabijających komórki).

W przypadku mięsaków tkanek miękkich zalecana dawka produktu Yondelis wynosi 1,5 mg na metr

kwadratowy powierzchni ciała (obliczanej na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta), podawane

w jednym wlewie przez 24 godziny co trzy tygodnie. W przypadku raka jajnika produkt podaje się

w dawce 1,1 mg/m2 co trzy tygodnie we wlewie trwającym trzy godziny, bezpośrednio po infuzji PLD.

Leczenie należy prowadzić tak długo, póki u pacjenta występują korzyści. Zaleca się podawanie

produktu Yondelis przez żyłę główną (cienka żyła prowadząca od skóry do szerszych żył położonych

nad sercem). By zapobiec wymiotom i chronić wątrobę, przed rozpoczęciem leczenia pacjentom należy

podawać infuzję kortykosteroidów, jak np. deksametazonu. W przypadku nieprawidłowego miana

krwinek u pacjenta należy opóźnić wlew produktu Yondelis, zmniejszyć dawkę lub zastosować inne leki

w celu przywrócenia prawidłowego miana krwinek. Szczegółowe informacje znajdują się

w Charakterystyce Produktu Leczniczego (także stanowiącej część EPAR).

Jak działa produkt Yondelis?

Substancja czynna produktu Yondelis, trabektedyna, jest syntetyczną wersją substancji, którą

pierwotnie otrzymywano z niektórych gatunków osłonic lub żachw (zwierzęta morskie). Rak jest

chorobą, w której komórki dzielą się zbyt szybko, co zazwyczaj jest spowodowane nieprawidłowym

działaniem ich genów. Działanie trabektedyny polega na przyłączaniu się do DNA - chemicznych

cząsteczek, z których zbudowane są geny – i zapobieganiu zwiększonej aktywności niektórych genów

w ludzkich komórkach. Może to zapobiegać zbyt szybkim podziałom komórek, zwalniając rozwój

różnego rodzaju nowotworów.

Jak badano produkt Yondelis?

W przypadku mięsaków tkanek miękkich produkt Yondelis badano w jednym badaniu głównym

z udziałem 266 pacjentów z tłuszczakomięsakiem (mięsak powstały w komórkach tłuszczowych) lub

mięsakiem gładkokomórkowym (mięsak powstały w komórkach mięśni gładkich) w postaci

zaawansowanej lub przerzutowej (gdy nowotwór rozprzestrzenił się do innych części ciała). Wszyscy

pacjenci otrzymywali uprzednio antracyklinę i ifosfamid, które przestały działać. W badaniu

porównywano dwa różne schematy dawkowania produktu Yondelis: trzy razy w miesiącu lub raz na

trzy tygodnie.

W przypadku raka jajnika produkt Yondelis w skojarzeniu z PLD porównywano do samej PLD w jednym

badaniu głównym z udziałem 672 kobiet, u których po wcześniejszym leczeniu nastąpił nawrót lub

pogorszenie choroby. U blisko dwóch trzecich pacjentek występował nowotwór wrażliwy na leki

zawierające platynę.

W obu badaniach główną miarą skuteczności był czas przeżycia pacjentów bez nasilenia choroby.

Yondelis

EMA/262441/2015

Strona 2/4

Jakie korzyści ze stosowania produktu Yondelis zaobserwowano

w badaniach?

W przypadku mięsaków tkanek miękkich produkt Yondelis okazał się skuteczniejszy, gdy był podawany

raz na trzy tygodnie niż trzy razy na miesiąc. Pacjenci otrzymujący produkt raz na trzy tygodnie

przeżywali średnio 3,8 miesiąca bez nasilenia choroby, w porównaniu do 2,1 miesiąca w przypadku

pacjentów, którym produkt podawano trzy razy na miesiąc.

W przypadku raka jajnika produkt Yondelis w skojarzeniu z PLD okazał się skuteczniejszy niż sama

PLD: pacjentki otrzymujące leczenie skojarzone przeżywały średnio 7,3 miesiąca bez nasilenia choroby

w porównaniu do 5,8 miesiąca w przypadku pacjentek, którym podawano samą PLD. Skuteczność

produktu Yondelis była bardziej widoczna u pacjentek z postacią raka wrażliwą na leki zawierające

platynę.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Yondelis?

U większości pacjentów leczonych produktem Yondelis można spodziewać się wystąpienia działań

niepożądanych. U około 10% pacjentów leczonych produktem Yondelis w monoterapii i u 25%

stosujących lek w ramach terapii skojarzonej można spodziewać się ciężkich działań niepożądanych. Do

najczęstszych działań niepożądanych o dowolnym nasileniu należały: neutropenia (niski poziom

granulocytów obojętnochłonnych będących rodzajem krwinek białych), nudności (mdłości), wymioty,

podwyższony poziom enzymów wątrobowych, niedokrwistość (niska liczba czerwonych krwinek),

zmęczenie, trombocytopenia (niska liczba płytek krwi), utrata apetytu i biegunka. Działania

niepożądane ze skutkiem śmiertelnym stwierdzono u 1,9% leczonych produktem Yondelis stosowanym

w monoterapii i u 0,9% pacjentów przyjmujących lek w ramach terapii skojarzonej. Pełny wykaz

działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Yondelis znajduje się w ulotce dla

pacjenta.

Leku Yondelis nie wolno podawać osobom, u których występuje poważne lub nieopanowane zakażenie,

w skojarzeniu ze szczepionką przeciwko żółtej gorączce lub kobietom karmiącym piersią. Pełny wykaz

ograniczeń związanych ze stosowaniem produktu Yondelis znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Yondelis?

CHMP uznał, że korzyści ze stosowania produktu Yondelis przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie

pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu.

Produkt Yondelis początkowo dopuszczono do obrotu w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ w

chwili rejestracji dostępne informacje na temat mięsaków tkanek miękkich były ograniczone. Po

dostarczeniu przez firmę wymaganych dodatkowych informacji wyjątkowe okoliczności wygasły w dniu

27 maja 2015 r.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Yondelis?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Yondelis opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Yondelis zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Yondelis

EMA/262441/2015

Strona 3/4

Inne informacje dotyczące produktu Yondelis:

W dniu 17 września 2007 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Yondelis do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Yondelis znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Yondelis należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Yondelis

znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation

rak jajnika

mięsaki tkanek miękkich.

Data ostatniej aktualizacji: 05.2015.

Yondelis

EMA/262441/2015

Strona 4/4

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Yondelis 0,25 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Yondelis 1 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Trabektedyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Yondelis i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yondelis

Jak stosować lek Yondelis

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Yondelis

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Yondelis i w jakim celu się go stosuje

Lek Yondelis zawiera substancję czynną trabektedynę. Lek Yondelis jest lekiem

przeciwnowotworowym, którego działanie polega na zapobieganiu namnażania się komórek guza.

Yondelis jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich, jeśli

wcześniej stosowane leki okazały się nieskuteczne lub pacjent nie kwalifikuje się do ich zastosowania.

Mięsak tkanek miękkich jest chorobą złośliwą, która rozpoczyna się w tkance miękkiej np. w tkance

mięśni, tłuszczu lub w innych tkankach (np. chrząstka lub naczynia krwionośne).

Yondelis w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną (PLD – inny lek

przeciwnowotworowy) stosowany jest w leczeniu pacjentów z rakiem jajnika, który uległ nawrotowi

po przynajmniej 1 poprzedniej zakończonej terapii i nie jest oporny na leki przeciwnowotworowe

zawierające związki platyny.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yondelis

Kiedy nie stosować leku Yondelis:

jeśli pacjent ma uczulenie na trabektedynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6)

jeśli u pacjenta występuje poważne zakażenie

jeśli pacjentka karmi piersią

jeśli u pacjenta planowane jest podanie szczepionki przeciwko żółtej febrze

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Yondelis należy omówić to z lekarzem.

Leku Yondelis osobno lub w połączeniu z PLD nie wolno stosować u pacjentów z ciężkim

uszkodzeniem wątroby, nerek lub serca. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Yondelis należy

powiedzieć lekarzowi o istniejących lub podejrzewanych zaburzeniach czynności wątroby, nerek lub

serca.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych stanów:

gorączka, ponieważ lek Yondelis może powodować działania niepożądane mające wpływ na

skład krwi lub wątrobę.

nudności, wymioty lub brak możliwości przyjmowania płynów a zatem zmniejszenie ilości

wydalanego moczu pomimo podawania leków przeciwwymiotnych.

silny ból mięśni lub słabość, które mogą być objawem uszkodzenia mięśni (rabdomioliza; patrz

punkt 4).

wyciek roztworu Yondelis poza żyłę podczas przyjmowania wlewu. Wyciek może prowadzić do

uszkodzenia i obumarcia komórek tkanki w miejscu wstrzyknięcia (martwica tkanki, patrz też

punkt 4) i może wymagać interwencji chirurgicznej.

jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja uczuleniowa (nadwrażliwości). W takim przypadku u pacjenta

może wystąpić jeden lub więcej następujących objawów: gorączka, zaburzenia oddychania,

zaczerwienienie skóry lub uderzenia krwi albo wysypka, mdłości (nudności) lub wymioty (patrz

punkt 4).

miejscowy lub ogólny obrzęk z niewyjaśnionych przyczyn, z ewentualnym towarzyszącym

uczuciem pustki w głowie, zawrotami głowy lub pragnieniem (niskie ciśnienie krwi). Może to

być oznaką zespołu przesiąkania włośniczek, który może powodować nadmierne gromadzenie się

płynu w tkankach i wymaga natychmiastowej oceny medycznej przez lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Yondelis u dzieci poniżej 18. roku życia ze zdiagnozowanym

mięsakiem.

Lek Yondelis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno stosować leku Yondelis, jeśli pacjent otrzymuje szczepionkę przeciwko żółtej febrze oraz

nie zaleca się stosowania leku Yondelis, jeśli pacjent ma otrzymać szczepionkę zawierającą żywe

wirusy. Działanie leku zawierającego fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy) może być zmniejszone, jeśli

jednocześnie stosowany jest Yondelis i w związku z tym nie jest zalecane takie stosowanie leku.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków podczas leczenia lekiem Yondelis, może być

konieczne prowadzenie ścisłej obserwacji, ponieważ działanie leku Yondelis jest:

zmniejszone [np. leki zawierające ryfampicynę (w leczeniu zakażeń bakteryjnych), fenobarbital

(lek przeciwpadaczkowy) lub ziele dziurawca (

Hypericum perforatum

, lek ziołowy stosowany w

leczeniu depresji)] lub

zwiększone [np. leki zawierające ketokonazol lub flukonazol (leczenie zakażeń grzybiczych),

rytonawir (leczenie zakażenia wirusem niedoboru odporności [HIV]), klarytromycyna (leczenie

zakażeń bakteryjnych), aprepitant (zapobiega nudnościom i wymiotom), cyklosporyna (hamuje

działanie układu odpornościowego organizmu) lub werapamil (stosowany w nadciśnieniu i

chorobach serca)].

Jeśli to możliwe należy unikać jednoczesnego podawania leku Yondelis z którymkolwiek z tych

leków.

Jeśli pacjent otrzymuje Yondelis osobno lub w terapii skojarzonej z PLD w połączeniu z lekiem

mogącym uszkodzić wątrobę lub mięśnie (rabdomioliza), może być konieczne prowadzenie ścisłej

obserwacji, ponieważ istnieje większe ryzyko uszkodzenia wątroby lub mięśni. Leki zawierające

statyny (obniżające poziom cholesterolu i zapobiegające chorobie sercowo-naczyniowej) są

przykładem leków, które mogą powodować uszkodzenie mięśni.

Stosowanie leku Yondelis z alkoholem

Nie wolno pić alkoholu podczas leczenia lekiem Yondelis z uwagi na możliwość uszkodzenia

wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Nie stosować leku Yondelis w okresie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w

ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i do

3 miesięcy po okresie stosowania leku Yondelis.

W razie zajścia w ciążę należy niezwłocznie poinformować lekarza i zaleca się konsultację

genetyczną, ponieważ Yondelis może powodować zmiany genetyczne.

Karmienie piersią

Leku Yondelis nie wolno podawać kobietom karmiącym piersią. W związku z tym przed

rozpoczęciem leczenia należy przerwać karmienie piersią i nie rozpoczynać ponownie karmienia,

dopóki lekarz nie uzna, że jest to bezpieczne.

Wpływ na płodność

Mężczyźni w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie oraz do

5 miesięcy po okresie stosowania leku Yondelis.

Pacjenci powinni zwrócić się o poradę w sprawie konserwacji jajeczek lub nasienia przed

rozpoczęciem leczenia, ze względu na ryzyko nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej lekiem

Yondelis.

Konsultacje genetyczne są wskazane również w przypadku pacjentów planujących potomstwo po

zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Yondelis pacjent może czuć się zmęczony i osłabiony. Jeśli u pacjenta

występują takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Yondelis zawiera potas

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę (fiolkę), to znaczy lek uznaje się za „wolny

od potasu”.

3.

Jak stosować lek Yondelis

Yondelis jest podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu

chemioterapii. Stosowanie leku powinno być ograniczone do wykwalifikowanych onkologów lub

innych pracowników służby zdrowia wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych.

W leczeniu mięsaka tkanek miękkich typowa dawka wynosi 1,5 mg/m

powierzchni ciała. Podczas

leczenia pacjent będzie objęty ścisłą obserwacją i lekarz określi dawkę najbardziej odpowiednią dla

pacjenta. Zalecana dawka dla Japończyków jest niższa niż typowa dawka dla pacjentów wszystkich

pozostałych ras i wynosi 1,2 mg/m

W leczeniu raka jajnika typowa dawka wynosi 1,1 mg/m

powierzchni ciała po wcześniejszym

podaniu PLD w dawce 30 mg/m

powierzchni ciała.

Yondelis jest rozpuszczony i rozcieńczony przed podaniem dożylnym. Każde podanie leku Yondelis

w leczeniu mięsaka tkanek miękkich zajmuje około 24 godzin, umożliwiając wprowadzenie całego

roztworu do organizmu pacjenta. W leczeniu raka jajnika podanie leku zajmuje 3 godziny.

Aby uniknąć podrażnienia w miejscu podania, zaleca się podawanie leku Yondelis przez cewnik

założony do żyły centralnej.

Przed podaniem leku i w razie potrzeby podczas podawania Yondelis pacjent otrzyma lek chroniący

wątrobę i zmniejszający ryzyko działań niepożądanych takich jak nudności i wymioty.

Infuzja jest podawana co 3 tygodnie, niemniej czasem zalecane może być opóźnianie dawek w celu

zapewnienia, że otrzymywana dawka Yondelis jest najodpowiedniejsza.

Długość całego okresu leczenia zależy od postępu i samopoczucia pacjenta. Lekarz poinformuje

pacjenta o okresie trwania leczenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze

stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten podawany osobno lub w połączeniu z PLD może powodować działania

niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent ma wątpliwości odnośnie niżej wymienionych działań niepożądanych, należy zwrócić się

do lekarza o ich szczegółowe wyjaśnienie.

Poważne objawy niepożądane wywołane podaniem leku Yondelis

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

U pacjenta może nastąpić zwiększenie stężenia we krwi żółtego barwnika - bilirubiny, co może

powodować żółtaczkę (żółtawe zabarwienie skóry, błon śluzowych i oczu).

Lekarz zaleci regularne badania krwi w celu wykrycia nieprawidłowości we krwi.

Często (mogą występować u 1 na 10 pacjentów)

Jeśli u pacjenta występuje znaczne osłabienie układu odpornościowego, wówczas może

wystąpić zakażenie krwi (posocznica).

Jeśli u pacjenta występuje gorączka, należy natychmiast

zgłosić się do lekarza.

U pacjenta może również występować ból mięśni. Ponadto może nastąpić uszkodzenie mięśni,

powodujące ból mięśni, osłabienie i drętwienie. Może wystąpić uogólniony obrzęk lub obrzęk

kończyn i uczucie cierpnięcia na skórze.

Mogą wystąpić odczyny w miejscu wstrzyknięcia. Roztwór Yondelis może wypłynąć poza żyłę

podczas podawania infuzji, prowadząc do uszkodzenia i obumarcia komórek tkanki w miejscu

wstrzyknięcia (martwica tkanki, patrz też punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) i może

być konieczna interwencja chirurgiczna.

U pacjenta może wystąpić reakcja uczuleniowa. W takim przypadku może wystąpić gorączka,

trudności z oddychaniem, zaczerwienienie skóry lub uderzenia krwi albo wysypka, nudności lub

wymioty.

Jeśli lek Yondelis jest stosowany w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną

(PLD), u pacjenta mogą wystąpić omdlenia. Ponadto pacjent może odczuwać zbyt mocne lub

zbyt szybkie bicie serca (kołatanie serca), osłabienie czynności głównych komór serca

pompujących krew (zaburzenia czynności lewej komory) lub nagłe zablokowanie tętnicy

płucnej (zator płucny).

Niezbyt często: może dotyczyć maksymalnie 1 na 100 osób

Pacjent może odczuwać silne bóle mięśni, sztywność i osłabienie mięśni. Może wystąpić

ciemniejsze zabarwienie moczu. Wszystkie opisane powyżej objawy mogą świadczyć o

uszkodzeniu mięśni (rabdomiolizie).

W określonych sytuacjach lekarz może zlecić badań krwi w celu uniknięcia uszkodzenia mięśni

(rabdomioliza). W bardzo ciężkich przypadkach może to prowadzić do niewydolności nerek.

Jeśli u pacjenta występuje silny ból lub osłabienie mięśni, należy natychmiast zgłosić się do

lekarza.

U pacjenta mogą wystąpić zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie

objętości wydalanego moczu, nagła zmiana stanu psychicznego, obszary plamistej skóry,

niezwykle niskie ciśnienie krwi, któremu towarzyszą nieprawidłowe wyniki badań

laboratoryjnych (zmniejszenie liczby płytek krwi). W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej

wymienionych objawów lub oznak,

należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza

U pacjenta może wystąpić nieprawidłowe gromadzenie się płynu w płucach, które prowadzi do

powstania obrzęku (obrzęk płucny).

Zauważenie przez pacjenta miejscowego lub ogólnego obrzęku z niewyjaśnionych przyczyn, z

ewentualnym towarzyszącym uczuciem pustki w głowie, zawrotami głowy lub pragnieniem

(niskie ciśnienie krwi). Może to być objaw zespołu przesiąkania włośniczek, w wyniku którego

może wystąpić nadmierne gromadzenie się płynu w tkankach. W przypadku wystąpienia

powyższych objawów

należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza

Podczas infuzji leku Yondelis pacjent może zauważyć wyciekanie leku z żyły (wynaczynienie).

Następnie pacjent zauważy zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i dyskomfort w miejscu podania

leku. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów,

należy o tym niezwłocznie

powiedzieć pielęgniarce lub lekarzowi

Może to spowodować uszkodzenie lub śmierć komórek tkanki otaczającej miejsce podania leku

(martwicę tkanki), co może wymagać zabiegu chirurgicznego.

Niektóre z objawów wynaczynienia mogą być widoczne dopiero po upływie kilku godzin od

jego wystąpienia. W tym miejscu mogą pojawić się pęcherze, złuszczanie i ściemnienie skóry.

Możliwe, że pełny stopień uszkodzenia tkanki może być widoczny dopiero po kilku dniach. W

razie wystąpienia któregokolwiek z opisanych wcześniej objawów,

należy niezwłocznie zgłosić

się do lekarza

Rzadko: może dotyczyć maksymalnie 1 na 1 000 osób

U pacjenta może wystąpić zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka), ból w prawej górnej

części brzucha, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie, zaburzenia koncentracji,

dezorientacja lub splątanie, senność. Te objawy mogą wskazywać na niezdolność wątroby do

prawidłowego działania. W razie wystąpienia któregokolwiek z opisanych wcześniej objawów,

należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza

Inne, mniej poważne, objawy niepożądane

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

U pacjenta może występować:

zmęczenie

trudności z oddychaniem lub odksztuszaniem

ból pleców i stawów

uczucie nadmiaru płynu w organizmie (obrzęk)

zwiększona podatność na siniaki

krwawienie z nosa

zwiększona podatność na zakażenia; zakażenie może również powodować

podwyższoną temperaturę ciała (gorączkę).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zwrócić się

do lekarza.

Ponadto mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego takie jak utrata apetytu,

nudności lub wymioty , ból brzucha, biegunka lub zaparcie.

Jeśli u pacjenta występują

nudności, wymioty lub brak możliwości przyjmowania płynów a zatem zmniejszenie wydalanego

moczu, pomimo podawania leków przeciwwymiotnych, należy natychmiast zwrócić się do

lekarza o pomoc.

U pacjenta może wystąpić ból głowy i zaburzenia snu.

Może wystąpić zapalenie błony śluzowej objawiające się jako opuchnięte zaczerwienienie w

jamie ustnej, przeradzające się w bolesne owrzodzenie i rany ze stanem zapalnym (zapalenie

jamy ustnej) lub jako zapalenie przewodu pokarmowego, w przypadku, gdy produkt Yondelis

jest stosowany w skojarzeniu z PLD.

U pacjentek otrzymujące lek Yondelis w skojarzeniu z PLD w leczeniu raka jajnika może

wystąpić erytrodyzestezja dłoni i stóp, która objawia się zaczerwienieniem dłoni, palców u rąk i

podeszew stóp, co następnie może przekształcić się w obrzęk i sinienie. Zmienione chorobowo

miejsca mogą wysychać i łuszczyć się, albo mogą powstawać pęcherze i owrzodzenie.

Często (mogą występować u 1 na 10 pacjentów)

Może wystąpić odwodnienie organizmu, zmniejszenie masy ciała, zaburzenia trawienia i

zmiany w odczuwaniu smaku.

Mogą wypadać włosy (łysienie).

Pacjent może odczuwać zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi i nagłe zaczerwienienie twarzy

lub wysypka skórna.

U pacjentek otrzymujących lek Yondelis w skojarzeniu z PLD w leczeniu raka jajnika może

wystąpić nadmierna pigmentacja skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

„krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Yondelis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i

etykiecie fiolki po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego

miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2ºC – 8ºC).

Informacje dotyczące stabilności roztworu po odtworzeniu i rozcieńczeniu podano w części

przeznaczonej dla personelu medycznego.

Nie używać tego leku w przypadku zauważenia cząstek stałych po rekonstytucji lub rozcieńczeniu

leku.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami w zakresie leków cytotoksycznych.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Yondelis:

Substancją czynną leku jest trabektedyna.

Yondelis 0,25 mg: Jedna fiolka proszku zawiera 0,25 mg trabektedyny

Yondelis 1 mg: Jedna fiolka proszku zawiera 1 mg trabektedyny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, potasu diwodorofosforan, kwas fosforowy (do regulacji pH) i

wodorotlenek potasu (do regulacji pH).

Jak wygląda lek Yondelis i co zawiera opakowanie

Yondelis jest proszkiem do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Proszek ma białą lub

białawą barwę i znajduje się w szklanej fiolce.

Jedno pudełko tekturowe zawiera 1 fiolkę 0,25 mg lub 1 mg trabektedyny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pharma Mar, S.A.

Avda. de los Reyes 1

Polígono Industrial La Mina

28770 Colmenar Viejo (Madryt)

Hiszpania

Tel: +34 91 846 60 00

Faks: +34 91 846 60 01

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca użycia – przygotowanie leku do stosowania, postępowanie i usuwanie jego

pozostałości

Należy przestrzegać odpowiednich zasad prawidłowego postępowania i usuwania leków

cytotoksycznych. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy

usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie leków cytotoksycznych.

Personel powinien być przeszkolony w zakresie prawidłowych technik rekonstytucji i rozcieńczania

leku Yondelis osobno lub w połączeniu PLD i powinien nosić ubranie ochronne obejmujące maskę,

gogle i rękawice. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, oczami lub błoną śluzową, miejsce

należy natychmiast przemyć obfitą ilością wody. Kobiety w ciąży nie mogą mieć kontaktu z tym

lekiem.

Przygotowanie infuzji dożylnej

Yondelis należy odtworzyć, a następnie rozcieńczyć przed podaniem wlewu (patrz również punkt 3).

Należy stosować odpowiednią technikę aseptyczną.

Oprócz rozcieńczalnika leku Yondelis nie wolno podawać zmieszanego z innymi lekami w tym

samym zestawie. Nie obserwowano żadnych niezgodności pomiędzy lekiem Yondelis a butelkami ze

szkła typu I, a workami i rurkami z polichlorku winylu (PCW) i polietylenu (PE), pojemnikami z

poliizoprenu oraz tytanowym wszczepialnym systemem dostępu żylnego.

Jeżeli Yondelis stosowany jest w skojarzeniu z PLD, po podaniu PLD i przed podaniem leku Yondelis

linię dożylną należy starannie przepłukać roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) do infuzji. Stężenie

roztworu glukozy do infuzji inne niż 50 mg/ml (5%) może powodować osadzanie się (precypitację)

PLD. (Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania podano w Charakterystyce Produktu

Leczniczego PLD).

Instrukcja rekonstytucji:

Yondelis 0,25 mg:

Do fiolki wstrzyknąć 5 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Yondelis 1 mg:

Do fiolki wstrzyknąć 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Do wstrzyknięcia odpowiedniej objętości jałowej wody do wstrzykiwań do fiolki stosuje się

strzykawkę. Wstrząsnąć fiolką do całkowitego rozpuszczenia. Rozpuszczony roztwór jest klarownym,

bezbarwnym lub lekko żółtawym roztworem, niezawierającym widocznych cząstek.

Taki rozpuszczony roztwór zawiera 0,05 mg/ml trabektedyny, wymaga dalszego rozcieńczenia i jest

przeznaczony do jednorazowego użycia.

Instrukcja rozcieńczenia:

Rozpuszczony roztwór należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań

lub roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań. Obliczyć wymaganą objętość ze wzoru:

Objętość (ml) = obszar powierzchni ciała (m

) x indywidualna dawka (mg/m

pc.)

0,05 mg/ml

Pobrać odpowiednią objętość rozpuszczonego roztworu z fiolki. Jeśli lek jest podawany dożylnie za

pomocą cewnika umieszczonego w żyle centralnej, rozpuszczony roztwór należy dodawać do worka

infuzyjnego zawierającego

50 ml rozcieńczalnika (roztwór chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do

wstrzykiwań lub roztwór glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań), co daje stężenie trabektedyny w

roztworze infuzyjnym ≤ 0,030 mg/ml.

Jeśli dostęp do żyły centralnej nie jest możliwy i należy wykorzystać żyły obwodowe, rozpuszczony

roztwór należy dodać do worka infuzyjnego zawierającego

1 000 ml rozcieńczalnika (roztwór

chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub roztwór glukozy 50 mg/ml (5%) do wstrzykiwań).

Przed podaniem dożylnym roztwory parenteralne należy kontrolować wzrokowo w zakresie obecności

cząstek. Po przygotowaniu wlewu należy go natychmiast podać.

Stabilność roztworu po rozpuszczeniu

Rozpuszczony roztwór

Po odtworzeniu wykazano stabilność chemiczną i fizyczną leku przez 30 godzin w temperaturze do

25ºC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia odtworzony roztwór należy rozcieńczyć i natychmiast zużyć.

Jeśli lek nie zostanie rozcieńczony i zastosowany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność

za dalszy okres oraz warunki przechowywania odtworzonego roztworu przed zastosowaniem, które

zwykle nie powinny przekraczać 24 godzin w temp. 2°C do 8 °C, jeśli odtworzenie nie zostało

wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Rozcieńczony roztwór

Po rozcieńczeniu wykazano chemiczną i fizyczną stabilność przez 30 godzin w temperaturze do 25ºC.

ANEKS IV

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLENIA

(POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

(PSUR) dotyczących substancji trabektedyna, wnioski naukowe przyjęte przez komitet CHMP są

następujące:

Zespół przesączania włośniczkowego (CLS) to rzadka jednostka charakteryzująca się nawracającymi i

nieprzewidywalnymi napadami kapilarnego przecieku płynów i białek osocza w obrębie śródbłonka.

Zespół przesączania włośniczkowego (CLS) zwykle charakteryzuje obrzęk obwodowy,

niedociśnienie, które jest stosunkowo dobrze tolerowane, skąpomocz z ostrą przednerkową

niewydolnością nerek. U niektórych pacjentów może wystąpić zespół przedziałowy. CLS może

wystąpić zespół przedziału. CLS może być idiopatyczny (choroba Clarksona) lub wtórny wobec

różnych stanów i sposobów leczenia. Wtórne przypadki CLS są głównie spowodowane złośliwymi

chorobami hematologicznymi, infekcjami wirusowymi i terapiami, jak na przykład chemioterapia i

terapia czynnikami wzrostu.

Na podstawie doraźnego przeglądu przypadków CLS przeprowadzonego przez zewnętrzny

Niezależny Komitet Orzekający (IAC) ustalono możliwy lub prawdopodobny związek przyczynowy

trabektedyny w 5 na 6 przypadków śmiertelnych wśród 14 prawdopodobnych przypadków CLS.

Komitet ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i oceny ryzyka (PRAC) uznał wyniki

sprawozdania IAC za wysoce wiarygodne. Trzech (3) oceniających jest niezależnych, nie ma konfliktu

interesów, wszyscy są specjalistami w zakresie CLS i dostarczyli stosowny opis swoich metodologii i

kryteriów, rozróżnienie między możliwym i prawdopodobnym CLS, a w prawdopodobnych

przypadkach CLS, które są śmiertelne, ocenę związku przyczynowego trabektedyny. Ustalenie

możliwej lub prawdopodobnej przyczynowości trabektedyny w 5 na 6 przypadków śmiertelnych

wśród 14 prawdopodobnych przypadków CLS uzasadnia aktualizację ChPL w ramach tej procedury,

aby odzwierciedlić występowanie przypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących substancji trabektedyna komitet CHMP uznał, że

bilans korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego (produktów leczniczych

zawierających) substancję czynną trabektedynę pozostaje niezmieniony, pod warunkiem

wprowadzenia proponowanych zmian do druków informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.

27-6-2018

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Pharma Mar S.A.)

Yondelis (Active substance: Trabectedin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4096 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/3001/201709

Europe -DG Health and Food Safety