Xylorin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Xylorin 550 mcg/ml aerozol do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 550 mcg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Xylorin 550 mcg/ml aerozol do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 18 ml, 5909990170210, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01702
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Xylorin, 550 μg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści

Co to jest Xylorin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylorin

Jak stosować Xylorin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Xylorin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Xylorin i w jakim celu się go stosuje

Xylorin aerozol do nosa zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Lek powoduje skurcz drobnych

tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do udrożnienia

nosa, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Po rozpyleniu leku na

błonę śluzową nosa miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych występuje po 5-10 minutach

i utrzymuje się przez 5 do 6 godzin.

Wskazaniem do stosowania leku Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa

i zatok przynosowych.

Lek jest stosowany miejscowo, do nosa, w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa

występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych.

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylorin

Kiedy nie stosować leku Xylorin

jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania,

jeśli pacjent ma nadwrażliwość na leki adrenergiczne,

jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji),

jeśli pacjent ma zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,

po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem

opony twardej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xylorin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Dłuższe lub częstsze niż zalecane stosowanie leku może spowodować polekowy obrzęk błony

śluzowej nosa.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia (m.in. chorobą

niedokrwienną serca), nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, jaskrą lub nadczynnością tarczycy.

Należy zwracać uwagę, aby nie zanieczyścić leku drobnoustrojami. W celu zminimalizowania ryzyka

rozszerzania się zakażenia lek powinien być używany tylko przez jedną osobę.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Podczas przyjmowania leków sympatykomimetycznych, w tym leku Xylorin obserwowano rzadkie

przypadki zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. Posteriori Reversible Encephalopathy

Syndrome, PRES) i (lub) odwracalnego kurczu naczyń mózgowych (ang. Reversible Cerebral

Vasoconstriction Syndrome, RCVS).

Zgłoszone objawy to: nagłe wystąpienie silnego bólu głowy, nudności, wymiotów i zaburzeń

widzenia. W większości przypadków nastąpiła poprawa lub zanik objawów w ciągu kilku dni

leczenia.

Należy zaprzestać stosowania leku i poradzić się lekarza w przypadku wystąpienia nagłego silnego

bólu głowy.

Xylorin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ksylometazoliny nie należy stosować z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np.

amitryptylina, imipramina), które mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Nie stosować z inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji).

Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z innymi lekami sympatykomimetycznymi

(np. efedryna, pseudoefedryna) ze względu na sumowanie się działania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

U kobiet karmiących lek stosować wyłącznie po zasięgnięciu porady lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany w zalecanych dawkach nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

W przypadku stosowania w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany

mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i (lub) ośrodkowego układu

nerwowego, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek podrażnia, może powodować reakcje skórne.

3.

Jak stosować Xylorin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli:

1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni.

Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż zalecany ani w dawkach większych niż zalecane.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 do 5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z

lekarzem.

Lek podaje się donosowo.

Przed podaniem leku należy:

oczyścić nos,

zdjąć nasadkę ochronną z butelki,

butelkę trzymać w pozycji pionowej z aplikatorem do góry,

końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć. W tym czasie oczy i usta

powinny być zamknięte,

po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Nie demontować pompki.

Chronić oczy przed lekiem. Nie zdejmować pompki z pojemnika.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xylorin

Po przedawkowaniu lub przypadkowym doustnym przyjęciu leku, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić

następujące objawy: nadmierne uspokojenie, zaburzenia widzenia, zawroty i bóle głowy, nerwowość,

podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu

serca, bezsenność.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W przypadku przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie zastosowania leku Xylorin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xylorin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000) może wystąpić podrażnienie błony śluzowe nosa i uczucie

pieczenia w nosie, suchość błony śluzowej nosa, kichanie, bóle głowy, zaburzenia widzenia,

zaburzenia snu, uogólniona reakcja alergiczna, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu

serca.

Dłuższe niż zalecane stosowanie leku może doprowadzić do nawrotu przekrwienia błony śluzowej

nosa, charakteryzującego się przewlekłym zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego, tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej

nosa, opornego na leczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu..

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Xylorin

Lek należy przechowywać miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Lot oznacza numer serii.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Xylorin

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek.

Jedna dawka zawiera 50 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek,

benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda Xylorin i co zawiera opakowanie

Xylorin aerozol do nosa, roztwór ma postać bezbarwnego lub lekko żółtego płynu.

Butelka ze szkła bezbarwnego z pompką dozującą i aplikatorem donosowym umieszczona

w tekturowym pudełku.

Butelka 18 ml (200 dawek)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Omega Pharma Poland Sp. z o.o. [+logo]

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel. (022) 489 54 51

fax (022) 489 54 52

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Richard Bittner AG,

Ossiacherstra ße 7,

A-9560 Feldkirchen

Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2015