Xylometazolin WZF 0,1%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Xylometazolin WZF 0,1% 1 mg/ml krople do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Xylometazolin WZF 0,1% 1 mg/ml krople do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909990182411, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01824
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1%, 1 mg/ml, krople do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Xylometazolin WZF 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylometazolin WZF 0,1%

Jak stosować lek Xylometazolin WZF 0,1%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Xylometazolin WZF 0,1%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Xylometazolin WZF 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Xylometazolin WZF 0,1% jest lekiem w postaci kropli do nosa, zawierającym jako substancję czynną

ksylometazoliny chlorowodorek, zaliczany do grupy leków zwanych sympatykomimetykami.

Xylometazolin WZF 0,1% zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie,

zmniejsza ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Dzięki temu zmniejsza uczucie zatkanego

nosa i zatok.

Xylometazolin WZF 0,1% jest stosowany:

w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa wywołanym przez wirusy lub bakterie,

w ostrym lub przewlekłym zaostrzającym się zapaleniu zatok przynosowych,

w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,

w ostrym zapaleniu ucha środkowego (aby udrożnić trąbkę słuchową znajdującą się w uchu).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylometazolin WZF 0,1%

Kiedy nie stosować leku Xylometazolin WZF 0,1%

Jeśli pacjent ma uczulenie (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność) na ksylometazoliny

chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjentowi usunięto przysadkę mózgową lub przebył on inną operację układu nerwowego.

Jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki lub zmiany błony śluzowej nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xylometazolin WZF 0,1% należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie,

nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, lek należy odstawić. Dotyczy to zwłaszcza

pacjentów, u których wcześniej, po zastosowaniu innych podobnie działających leków pojawiły się takie

objawy.

Pacjent powinien przed zastosowaniem leku poradzić się lekarza, jeśli występuje u niego:

wysokie ciśnienie krwi,

dławica piersiowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej podczas wysiłku) lub inna choroba

układu krążenia,

cukrzyca (zwiększone stężenie cukru we krwi),

jaskra z zamkniętym kątem (zwiększone ciśnienie w oczach),

rozrost prostaty,

nadczynność tarczycy.

Leku Xylometazolin WZF 0,1% nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie

leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Xylometazolin WZF 0,1% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Xylometazolin WZF 0,1% podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi

zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO.

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku Xylometazolin WZF 0,1% z lekami, takimi jak

efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Xylometazolin WZF 0,1% w czasie ciąży.

Pacjentki karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli Xylometazolin WZF 0,1% jest stosowany zgodnie z informacją zawartą w tej ulotce, zazwyczaj

nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jeśli Xylometazolin WZF 0,1% jest stosowany długotrwale lub w dużych dawkach mogą u pacjenta

wystąpi

objawy niepożądane opisane w punkcie 4. (np. przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone

ciśnienie krwi, ból głowy, senność), nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ich

ustąpienia.

Lek Xylometazolin WZF 0,1% zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

3.

Jak stosować lek Xylometazolin WZF 0,1%

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować wyłącznie do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego).

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub

pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2 do 3 kropli do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Nie podawać więcej niż 3 dawki do

każdego otworu nosowego na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xylometazolin WZF 0,1%

Jeżeli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę (przedawkował) lub przypadkowo przyjął

doustnie lek, zwłaszcza jeśli zrobiło to dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią poniższe objawy, ponieważ mogą one

świadczyć o przedawkowaniu lub przypadkowym przyjęciu doustnym przez dziecko:

przyspieszone i nieregularne bicie serca,

podwyższone ciśnienie krwi (objawy: np. uporczywy, silny ból głowy - zwłaszcza w tylnej jej części;

osłabienie, złe samopoczucie),

senność,

nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem,

zaburzenia świadomości,

nadmierne uspokojenie u dzieci.

Pominięcie zastosowania leku Xylometazolin WZF 0,1%

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, gardła,

powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu, duszność, należy przerwać stosowanie

leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Reakcje takie występują bardzo rzadko.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10

000):

nudności,

ból głowy,

osłabienie,

zmęczenie,

senność,

zaburzenia widzenia,

kołatanie serca,

szybkie bicie serca,

wzrost ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia).

Mogą wystąpić: podrażnienie i suchość w nosie, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może

spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Xylometazolin WZF 0,1%

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed

światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 12 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Xylometazolin WZF 0,1%

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. Każdy ml roztworu zawiera 1 mg

ksylometazoliny chlorowodorku. Każda kropla zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; sodu

chlorek; sorbitol; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Xylometazolin WZF 0,1% i co zawiera opakowanie

Xylometazolin WZF 0,1% to krople do nosa w postaci bezbarwnego lub prawie bezbarwnego,

przezroczystego płynu.

Opakowanie zawiera butelkę polietylenową z zakraplaczem i nakrętką gwarancyjną, zawierającą

10 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: