Xaluprine (previously Mercaptopurine Nova Laboratories)

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Xaluprine (previously Mercaptopurine Nova Laboratories)
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Xaluprine (previously Mercaptopurine Nova Laboratories)
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Białaczka, limfoidalna
 • Wskazania:
 • Xaluprine jest wskazany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dorosłych, młodzieży i dzieci.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 7

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002022
 • Data autoryzacji:
 • 09-03-2012
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002022
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/622248/2012

EMEA/H/C/002022

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Xaluprine

merkaptopuryna

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Xaluprine. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano

pozwolenie na dopuszczenie produktu Xaluprine do obrotu, oraz zaleceń w sprawie stosowania leku.

Co to jest lek Xaluprine?

Xaluprine jest lekiem zawierającym substancję czynną merkaptopurynę. Lek jest dostępny w postaci

zawiesiny doustnej.

W jakim celu stosuje się lek Xaluprine?

Lek Xaluprine stosuje się w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic

leukaemia, ALL), nowotworu limfocytów (rodzaju krwinek białych) u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z ALL, choroba ta jest uważana za rzadko występującą, zatem w

dniu 30 kwietnia 2009 r. produkt Xaluprine uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich

chorobach).

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Jak stosować lek Xaluprine?

Leczenie tym produktem powinno być nadzorowane przez specjalistę opieki zdrowotnej posiadającego

doświadczenie w leczeniu chorych na ALL.

Lek przyjmuje się doustnie za pomocą strzykawki załączonej do opakowania, raz na dobę, wieczorem.

Dawkę leku ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta, głównie na podstawie powierzchni ciała, i

można ją dostosować w zależności od wpływu na krew. Lek może być przyjmowany podczas posiłku (z

wyjątkiem produktów mlecznych) lub na czczo, ale sposób przyjmowania powinien być jednakowy

każdego dnia. Więcej informacji znajduje się w charakterystyce produktu leczniczego (także części

EPAR).

Jak działa lek Xaluprine?

Substancja czynna zawarta w leku, merkaptopuryna, ma podobną budowę chemiczną do puryny, która

jest jednym z głównych związków chemicznych tworzących DNA. W organizmie 6-merkaptopuryna jest

przekształcana w komórkach w substancję, która zakłóca wytwarzanie nowego DNA. To wstrzymuje

podział komórek. W ALL limfocyty namnażają się zbyt szybko i żyją zbyt długo. 6-merkaptopuryna

wstrzymuje podziały komórek, które w końcu obumierają, i w ten sposób spowalnia postęp białaczki.

Leki zawierające merkaptopurynę w postaci tabletek są już od wielu lat stosowane w UE w leczeniu

chorych na ALL.

Jak badano lek Xaluprine?

Ponieważ 6-merkaptopuryna tabletkach jest od wielu lat stosowana w leczeniu ALL w całej Unii

Europejskiej, firma przedstawiła wyniki wcześniej przeprowadzonych opublikowanych w literaturze

naukowej badań, w których stosowano merkaptopurynę w tabletkach.

Przeprowadzono także badanie w celu porównania dostępności biologicznej leku Xaluprine, który ma

postać zawiesiny doustnej, z lekiem w tabletkach. W badaniu dotyczącym dostępności biologicznej

porównano sposób, w jaki dwie różne postaci tego samego leku są wchłaniane w organizmie ludzkim i

stężenia substancji czynnej, które wytwarzają.

Jakie korzyści ze stosowania leku Xaluprine zaobserwowano w badaniach?

Ponieważ 6-merkaptopuryna jest stosowana od wielu lat, ma dobrze ustaloną skuteczność w

spowalnianiu progresji ALL. Dodatkową korzyścią leku Xaluprine jest postać zawiesiny doustnej, która

umożliwia większą dokładność dawkowania i jest łatwiejsza do połknięcia przez dzieci. W badaniu

dotyczącym dostępności biologicznej wykazano, że lek Xaluprine jest porównywalny z lekiem w

tabletkach, ale działa w bardziej przewidywalny sposób i jest w większym stopniu wchłaniany, dlatego

przy zamianie postaci leku stosowanej u pacjenta konieczne będzie dostosowanie dawki.

Jakie ryzyko wiążę się ze stosowaniem leku Xaluprine?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem merkaptopuryny (obserwowane u więcej

niż 1 na 10 pacjentów) to: leukopenia (niska liczba krwinek białych) i trombocytopenia (niska liczba

płytek krwi). Pełny wykaz działań niepożądanych znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Xaluprine nie należy stosować u osób, u których może występować nadwrażliwość (alergia) na

merkaptopurynę lub którykolwiek składnik produktu. Leku nie należy stosować w tym samym czasie,

co szczepionki przeciwko żółtej febrze.

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Xaluprine?

CHMP zwrócił uwagę, że merkaptopuryna jest ustalonym ważnym lekiem w leczeniu ALL i że jedyną jej

zarejestrowaną postacią w UE są tabletki 50 mg, co utrudnia dostosowanie dawki u mniejszych dzieci.

Komitet uznał, że zawiesina doustna umożliwia dokładniejsze dawkowanie i jest wygodniejsza do

stosowania u dzieci, które nie są w stanie połknąć tabletki. CHMP zwrócił także uwagę, że ryzyko

związane ze stosowaniem leku jest dobrze poznane.

Xaluprine

Strona 2/3

Xaluprine

Strona 3/3

Komitet uznał, że korzyści płynące ze stosowania produktu Xaluprine przewyższają ryzyko i zalecił

przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Inne informacje dotyczące leku Xaluprine

W dniu 9 marca 2012 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Xaluprine

do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Xaluprine znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. W

celu uzyskan

ia dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Xaluprine należy zapoznać się

z ulotką dla pacjenta (także częścią EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Xaluprine

znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

sease designations.

Data ostatniej aktualizacji: 09-2012.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Xaluprine 20 mg/ml, zawiesina doustna

merkaptopuryna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Xaluprine i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaluprine

Jak stosować Xaluprine

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Xaluprine

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Xaluprine i w jakim celu się go stosuje

Xaluprine zawiera merkaptopurynę. Należy ona do grupy leków o nazwie leki cytotoksyczne (zwane

także chemioterapeutykami).

Xaluprine stosuje się w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (zwanej także ostrą białaczką

limfatyczną lub ALL). Jest to szybko postępująca choroba, w której dochodzi do zwiększenia liczby

nowych krwinek białych. Nowe krwinki białe są niedojrzałe (nie w pełni wykształcone) i nie są w

stanie właściwie dojrzewać ani działać. Nie mogą zatem zwalczać zakażeń i mogą wywołać

krwawienie.

W celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień dotyczących choroby należy zwrócić się do lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaluprine

Nie stosować leku Xaluprine, jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na

merkaptopurynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xaluprine (patrz punkt 6).

Podczas stosowania leku Xaluprine nie należy przyjmować szczepionki przeciwko żółtej febrze,

gdyż może to okazać się śmiertelne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Xaluprine należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką, jeśli:

pacjent został zaszczepiony przeciwko żółtej febrze;

u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, ponieważ lekarz będzie musiał sprawdzić, czy

narządy te funkcjonują właściwie;

u pacjenta występuje schorzenie, w którym organizm wytwarza za mało enzymu o nazwie

TPMT (metylotransferaza tiopurynowa), ponieważ może okazać się konieczne dostosowanie

dawki leku;

planowana jest ciąża. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Xaluprine może uszkodzić

nasienie lub komórki jajowe (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”

poniżej).

U pacjentów stosujących leczenie immunosupresyjne przyjmowanie leku Xaluprine może powodować

zwiększenie ryzyka rozwoju:

guzów, w tym raka skóry; z tego względu podczas przyjmowania leku Xaluprine należy unikać

nadmiernego narażenia na działanie światła słonecznego, nosić ubranie chroniące skórę i

stosować preparaty z filtrem przeciwsłonecznym o dużym współczynniku ochrony.

zespoły limfoproliferacyjne

leczenie lekiem Xaluprine zwiększa ryzyko zachorowania na rodzaj nowotworu

zwany zespołem limfoproliferacyjnym; jednoczesne stosowanie schematów

leczenia zawierających kilka leków immunosupresyjnych (w tym tiopuryny) może

prowadzić do zgonu.

równoczesne stosowanie wielu leków immunosupresyhnych zwiększa ryzyko

zaburzeń układu limfatycznego, wywołanych przez zakażenie wirusowe [zespoły

limfoproliferacyjne zależne od wirsua Epsteina-Barr (EBV)].

Przyjmowanie leku Xaluprine może prowadzić do zwiększonego ryzyka:

rozwoju ciężkiego stanu zwanego zespołem aktywacji makrofagów (nadmiernej aktywacja

krwinek białych związanej z zapaleniem), zazwyczaj występującego u osób ze szczególnymi

rodzajami zapalenia stawów

U niektórych pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, którym podawano 6-merkaptopurynę,

wystąpił rzadki i agresywny rodzaj raka zwany chłoniakiem T-komórkowym wątrobowo-

śledzionowym (patrz punkt 4, Możliwe działania niepożądane).

Zakażenia

U pacjentów leczonych lekiem Xaluprine występuje podwyższone ryzyko zakażeń wirusowych,

grzybiczych i bakteryjnych, a zakażenia mogą być bardziej poważne. Patrz także punkt 4.

Przed rozpoczęciem leczenia należy powiedzieć lekarzowi, czy pacjent chorował na ospę wietrzną,

półpasiec lub wirusowe zapalenie wątroby typu B (choroba wątroby wywołana wirusem).

Mutacja genu NUDT15

Jeśli pacjent ma wrodzoną mutację w genie NUDT15 (genie odpowiedzialnym za rozkład leku

Xaluprine w organizmie), występuje u niego podwyższone ryzyko zakażań i utraty włosów, więc

lekarz może w takim wypadku podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki.

Należy unikać kontaktu leku Xaluprine ze skórą, oczami i nosem. W razie przypadkowego dostania

się leku do oczu lub nosa należy przemyć to miejsce wodą.

W razie wątpliwości, czy pacjenta dotyczy którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji, przed

zastosowaniem leku Xaluprine należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

U dzieci, w szczególności w wieku poniżej 6. roku życia lub u dzieci z niskim wskaźnikiem masy

ciała zaobserwowano niski poziom cukru we krwi. W takim przypadku należy porozmawiać z

pediatrą.

Lek Xaluprine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, które wydawane są bez

recepty. Dotyczy to także leków ziołowych.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o przyjmowaniu jednego

z następujących leków:

inne leki cytotoksyczne (chemioterapeutyki) – kiedy są stosowane wraz z lekiem Xaluprine,

istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, takich jak

niedokrwistość

allopurinol lub febuksostat (stosowane w leczeniu dny)

doustne leki przeciwzakrzepowe (stosowane w celu rozrzedzenia krwi)

olsalazyna lub mesalazyna (leki stosowane w leczeniu choroby jelit zwanej wrzodziejącym

zapaleniem jelita grubego)

sulfasalazyna (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub wrzodziejącego

zapalenia jelita grubego)

leki przeciwpadaczkowe takie jak fenytoina, karbamazepina. Może zaistnieć potrzeba

monitorowania stężeń leków przeciwpadaczkowych we krwi i – w razie potrzeby –

dostosowania dawek.

Przyjmowanie szczepionek podczas stosowania leku Xaluprine

W przypadku planowanego szczepienia przed jego wykonaniem należy zwrócić się do lekarza lub

pielęgniarki. Nie zaleca się podawania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje

(jak szczepionka przeciw polio, odrze, śwince i różyczce), ponieważ podanie tych szczepionek

podczas stosowania leku Xaluprine może doprowadzić do rozwoju zakażenia zawartymi w nich

drobnoustrojami.

Stosowanie leku Xaluprine z jedzeniem i piciem

Xaluprine można przyjmować z jedzeniem lub na czczo. Jednak sposób przyjmowania powinien być

stały każdego dnia.

Leku Xaluprine nie należy przyjmować jednocześnie z mlekiem lub produktami mlecznymi, ponieważ

może to zmniejszyć jego skuteczność. Xaluprine należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub

2 godziny po spożyciu mleka lub produktów mlecznych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W przypadku planowania ciąży nie należy stosować leku Xaluprine bez wcześniejszych konsultacji z

lekarzem. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Xaluprine może uszkodzić nasienie lub

komórki jajowe. Podczas przyjmowania przez kobietę lub jej partnera leku Xaluprine należy stosować

skuteczną metodę zapobiegania ciąży. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni kontynuować

stosowanie skutecznej metody zapobiegania ciąży przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu

leczenia. W przypadku ciąży przed rozpoczęciem stosowania leku Xaluprine należy zwrócić się do

lekarza.

Kobiety w ciąży lub planujące zajść ciążę oraz kobiety karmiące piersią nie powinny podawać leku

Xaluprine.

W czasie stosowania leku Xaluprine nie należy karmić piersią. Należy zwrócić się do lekarza,

pielęgniarki lub położnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Xaluprine nie powinien mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn,

nie przeprowadzono jednak badań na potwierdzenie tego przypuszczenia.

Xaluprine zawiera aspartam, sól sodową parahydroksybenzoesanu metylu (E219), sól sodową

parahydroksybenzoesanu etylu (E215) oraz sacharozę

Xaluprine zawiera aspartam (E951), który jest źródłem fenyloalaniny. Lek może być szkodliwy dla

osób z fenyloketonurią.

Xaluprine zawiera także sól sodową parahydroksybenzoesanu metylu (E219) i sól sodową

parahydroksybenzoesanu etylu (E215), które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje

opóźnione).

Produkt Xaluprine zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów,

przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Lek może mieć szkodliwe działanie na

zęby.

3.

Jak stosować Xaluprine

Xaluprine powinien podawać wyłącznie lekarz specjalista posiadający doświadczenie w leczeniu

chorób krwi.

Podczas przyjmowania przez pacjenta leku Xaluprine lekarz przeprowadza regularne badania

krwi w celu sprawdzenia liczby i rodzaju komórek we krwi i upewnienia się, czy czynność

wątroby jest prawidłowa.

Lekarz może również zalecić wykonanie innych badań krwi i moczu w celu monitorowania

stężenia kwasu moczowego. Kwas moczowy to związek chemiczny naturalnie występujący

w organizmie, którego stężenie może wzrosnąć podczas stosowania leku Xaluprine.

Czasem na podstawie wyników badań krwi lekarz może zmienić dawkę leku Xaluprine.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawka początkowa u osób dorosłych, młodzieży i

dzieci wynosi zazwyczaj 25 - 75 mg/m

powierzchni ciała, każdego dnia. Lekarz ustali odpowiednią

dawkę leku. Czasem lekarz może zmienić dawkę leku Xaluprine, na przykład na podstawie wyników

różnych badań. W przypadku wątpliwości dotyczących ilości leku, jaką należy przyjąć, należy zawsze

zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Ważne jest, aby przyjmować Xaluprine wieczorem, co zwiększa skuteczność leku.

Lek można przyjmować z jedzeniem lub na czczo, ale sposób przyjmowania powinien być stały

każdego dnia. Lek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po spożyciu mleka

lub produktów mlecznych.

Opakowanie leku Xaluprine zawiera butelkę z lekiem, wieczko, adapter do butelki i dwie strzykawki

dozujące (fioletową 1 ml i białą 5 ml). Należy zawsze używać strzykawek dostarczonych wraz

z lekiem.

Ważne jest, aby używać właściwej strzykawki dozującej. Lekarz lub farmaceuta udzieli porady, której

strzykawki należy używać w zależności od zaleconej dawki.

Mniejsza strzykawka 1 ml (fioletowa), oznaczona od 0,1 ml do 1 ml, służy do odmierzania dawek

mniejszych lub równych 1 ml. Należy jej użyć, jeśli całkowita ilość leku, którą należy przyjąć, jest

mniejsza lub równa 1 ml (każde 0,1 ml na podziałce zawiera 2 mg merkaptopuryny).

Większa strzykawka 5 ml (biała), oznaczona od 1 ml do 5 ml, służy do odmierzania dawek wyższych

niż 1 ml. Należy jej użyć, jeśli całkowita ilość leku, którą należy przyjąć, jest większa niż 1 ml (każde

0,2 ml na podziałce zawiera 4 mg merkaptopuryny).

Rodzic lub opiekun podający Xaluprine powinni umyć ręce przed podaniem dawki leku i po podaniu.

Rozlany lek należy niezwłocznie wytrzeć. Aby zmniejszyć ryzyko ekspozycji w czasie podawania

leku Xaluprine, należy używać rękawiczek jednorazowych.

W przypadku kontaktu leku Xaluprine ze skórą, oczami lub nosem, należy natychmiast dokładnie

umyć je wodą i mydłem.

W czasie stosowania leku należy przestrzegać poniższych instrukcji:

1. Przed podaniem leku Xaluprine należy założyć rękawice jednorazowego użytku.

Wstrząsać energicznie butelkę przez co najmniej 30 sekund,

aby dobrze wymieszać lek

(Rycina 1)

3. Zdjąć wieczko butelki

(Rycina 2),

wcisnąć mocno adapter do wnętrza szyjki butelki i tak

pozostawić w celu dalszego odmierzania dawek

(Rycina 3)

4. Wcisnąć końcówkę strzykawki dozującej do otworu w adapterze

(Rycina 4)

Lekarz lub

farmaceuta poradzi, której strzykawki – 1 ml (fioletowej) czy 5 ml (białej) – należy użyć w celu

odmierzenia właściwej dawki

5. Obrócić butelkę do góry dnem

(Rycina 5)

6. Odciągnąć tłok strzykawki, aby pobrać lek z butelki do strzykawki. Odciągnąć tłok do oznaczenia

na podziałce odpowiadającego zaleconej dawce

(Rycina 5)

. W razie wątpliwości dotyczących

odmierzania ilości leku należy zawsze zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

7. Obrócić butelkę z powrotem dnem do dołu i ostrożnie wysunąć strzykawkę z adaptera,

przytrzymując ją za cylinder, a nie za tłok.

8. Delikatnie włożyć końcówkę strzykawki do ust, przy wewnętrznej stronie policzka.

9. Powoli i delikatnie wciskać tłok, aby łagodnie podać lek do ust przy wewnętrznej stronie policzka

i połknąć go. NIE NALEŻY silnie wciskać tłoka ani podawać leku do tylnej ściany gardła lub krtani,

ponieważ może dojść do zakrztuszenia.

10. Wyjąć strzykawkę z ust.

11. Połknąć dawkę zawiesiny doustnej, a następnie wypić trochę wody, upewniając się, że w ustach

nie pozostała żadna ilość leku.

12. Założyć wieczko na butelkę z pozostawionym adapterem. Upewnić się, że wieczko jest szczelnie

zamknięte.

13. Umyć strzykawkę ciepłą wodą z mydłem i dobrze wypłukać. Trzymać strzykawkę pod wodą

i wielokrotnie poruszać tłokiem do góry i do dołu, aby upewnić się, że wnętrze strzykawki jest czyste.

Osuszyć dokładnie strzykawkę, zanim zostanie ponownie użyta w celu odmierzenia dawki.

Strzykawkę przechowywać w czystym miejscu wraz z lekiem.

Powtarzać powyższe czynności podczas podawania każdej dawki, przestrzegając zaleceń lekarza lub

farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xaluprine

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Xaluprine należy poinformować lekarza lub

niezwłocznie zgłosić się do szpitala. Mogą wystąpić nudności, wymioty i biegunka. Należy zabrać ze

sobą opakowanie leku i niniejszą ulotkę informacyjną.

Pominięcie zastosowania leku Xaluprine

Należy poinformować lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xaluprine

Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza, ponieważ może dojść do nawrotu

choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych należy, powiedzieć o tym

lekarzowi lub niezwłocznie zgłosić się do szpitala:

Reakcja alergiczna, z objawami takimi jak:

wysypka skórna

wysoka temperatura ciała

bóle stawów

obrzęk twarzy

Jakikolwiek objaw wskazujący na gorączkę lub zakażenie (ból gardła, ból w jamie ustnej lub

problemy z oddawaniem moczu)

Jakiekolwiek

niespodziewane

zasinienie lub krwawienie, ponieważ może to oznaczać,

że wytwarzanych jest za mało krwinek poszczególnego rodzaju

Nagłe

złe samopoczucie (nawet przy utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała), bóle brzucha

i mdłości, ponieważ mogą to być objawy zapalenia trzustki

Każde zażółcenie białkówek oka lub skóry (żółtaczka)

Biegunka

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych,

które mogą również zdarzyć się podczas stosowania leku Xaluprine:

Bardzo często (występują u ponad 1 osoby na 10)

zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi (mogą to ujawnić badania krwi)

Często (występują u mniej niż 1 osoby na 10)

złe samopoczucie (nudności lub wymioty)

uszkodzenie wątroby – mogą to ujawnić badania krwi

zmniejszenie liczby krwinek czerwonych wywołujący zmęczenie, osłabienie i duszność

(tzw. niedokrwistość)

utrata apetytu

biegunka

zapalenie jamy ustnej

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 osoby na 100)

owrzodzenia jamy ustnej

zapalenie trzustki

ból stawów

wysypka na skórze

gorączka

trwałe uszkodzenie wątroby (martwica komórek wątroby)

Rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 1000)

wypadanie włosów

u mężczyzn: przejściowe zmniejszenie liczby plemników

obrzęk twarzy

różne rodzaje nowotworów, w tym nowotworów krwi, układu limfatycznego i raka skóry

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000)

inny rodzaj białaczki niż akurat leczona

owrzodzenia jelit

Inne działania niepożądane (częstość nieznana)

rzadki rodzaj raka (chłoniak T-komórkowy wątrobowo-śledzionowy), (patrz punkt 2,

Ostrzeżenia i środki ostrożności).

wrażliwość na światło słoneczne powodująca reakcję skórną

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia) – częstość nieznana.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce

. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Xaluprine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, najlepiej w

zamkniętej szafce. U dzieci przypadkowe połknięcie może doprowadzić do zgonu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po

oznaczeniu: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, aby nie dopuścić do zepsucia się leku i zmniejszyć

ryzyko przypadkowego rozlania.

Po pierwszym otwarciu butelki usunąć niezużytą zawartość w ciągu 56 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Xaluprine

Substancją czynną leku jest merkaptopuryna (w postaci merkaptopuryny jednowodnej). Jeden mililitr

zawiesiny zawiera 20 mg merkaptopuryny jednowodnej.

Inne składniki leku to: guma ksantanowa, aspartam (E951), koncentrat soku malinowego, sacharoza, sól

sodowa parahydroksybenzoesanu metylu (E219), sól sodowa parahydroksybenzoesanu etylu (E215),

sorbinian potasu (E202), wodorotlenek sodu i woda oczyszczona (patrz punkt 2. w celu uzyskania

informacji dotyczącej aspartamu, soli sodowej parahydroksybenzoesanu metylu (E219), soli sodowej

parahydroksybenzoesanu etylu (E215) oraz sacharozy).

Jak wygląda Xaluprine i co zawiera opakowanie

Xaluprine ma postać zawiesiny doustnej barwy różowej do brązowej. Występuje w szklanych

butelkach o pojemności 100 ml z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci. Każde

opakowanie zawiera jedna butelkę, adapter do butelki i dwie strzykawki dozujące (fioletową,

wyskalowaną do 1 ml i białą, wyskalowaną do 5 ml). Lekarz lub farmaceuta udzieli porady, której

strzykawki należy używać w zależności od zaleconej dawki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL, Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków: http://www.ema.europa.eu

ANEKS IV

Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do

obrotu

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

(PSUR) dotyczących substancji merkaptopuryna, wnioski naukowe przyjęte przez komitet CHMP są

następujące:

Pacjenci poddawani terapii 6-merkaptopuryną , u których dojdzie do mielosupresji, znajdują się

w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zakażenia. Biorąc pod uwagę otrzymane spontaniczne

zgłoszenia przypadków zakażeń oraz zgłoszenia opublikowane, w tym także zgłoszenia dotyczące

poważnych zakażeń, takich jak zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem varicella zoster

(ospa wietrzna i półpasiec) oraz zapalenie płuc wywołane pneumocystis jirovecii w okresie zgłaszania

dla obecnego PSUSA, a także potencjalne związki czasowe, komitet PRAC poparł propozycję

podmiotu posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, dotyczącą aktualizacji punktu 4.4

Charakterystyki Produktu Leczniczego w taki sposób, aby uwzględnić ostrzeżenie w tej sprawie

i dodać „zakażenia bakteryjne i wirusowe” oraz „zakażenia związane z neutropenią” jako nowe

niepożądane reakcje na lek, z częstością „niezbyt często” w punkcie 4.8 Charakterystyki Produktu

Leczniczego.

W oparciu o niedawne publikacje można stwierdzić, że ryzyko wystąpienia indukowanej leukopenii

i łysienia związanego z tiopurynami jest znacząco większe u pacjentów ze zmutowanym wariantem

hydrolazy nudix 15 (NUDT15)R139 C. Ten czynnik genetyczny jest często obserwowany

u pacjentów, których przodkowie pochodzili z dużych obszarów Azji, w tym z populacji japońskiej,

koreańskiej i chińskiej. Na podstawie danych uzyskanych z opublikowanej literatury komitet PRAC

uznał, że istnieje wystarczająca ilość dostępnych dowodów uzasadniających aktualizację punktów 4.2

i 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego przez dodanie nowego ostrzeżenia o podwyższonym

ryzyku wystąpienia ciężkiej toksycznosci u pacjentów z wrodzoną mutacją genu NUDT15, którzy są

poddawani terapii 6-merkaptopuryną. Obecnie nie ma danych, które uzasadniałyby wprowadzenie

konieczności przeprowadzania obowiązkowych badań genetycznych przed zastosowaniem produktu

leczniczego. Jednak komitet PRAC zgodził się na dołączenie stwierdzenia, że można rozważyć

przeprowadzenie genotypowania w celu identyfikacji mutacji genu przed rozpoczęciem terapii.

Dlatego w świetle danych przedstawionych w zaktualizowanym raporcie PSUR komitet PRAC uznał,

że zmiany w informacji o produkcie dotyczących produktów leczniczych zawierających

merkaptopurynę są uzasadnione.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących substancji merkaptopuryna komitet CHMP uznał, że

bilans korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego (produktów leczniczych

zawierających) substancję czynną merkaptopuryna pozostaje niezmieniony, pod warunkiem

wprowadzenia proponowanych zmian do druków informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.

4-2-2019

Xaluprine (Nova Laboratories Ireland Limited)

Xaluprine (Nova Laboratories Ireland Limited)

Xaluprine (Active substance: Mercaptopurine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)846 of Mon, 04 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002022/T/0020

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018


Orphan designation: Mercaptopurine (oral suspension), Treatment of acute lymphoblastic leukaemia, 30/04/2009, Positive

Orphan designation: Mercaptopurine (oral suspension), Treatment of acute lymphoblastic leukaemia, 30/04/2009, Positive

Orphan designation: Mercaptopurine (oral suspension), Treatment of acute lymphoblastic leukaemia, 30/04/2009, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/09/628 (Nova Laboratories Ireland Limited)

EU/3/09/628 (Nova Laboratories Ireland Limited)

EU/3/09/628 (Active substance: Mercaptopurine (oral suspension)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8629 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002301

Europe -DG Health and Food Safety