Woodwards Gripe Water

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Woodwards Gripe Water (0,46 mg + 10,5 mg)/ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • (0,46 mg + 10,5 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Woodwards Gripe Water (0,46 mg + 10,5 mg)/ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990139910, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01399
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Woodward’s Gripe Water, płyn doustny, (0,46 mg + 10,5 mg)/ml

Foeniculi semen oleum + Natrii hydrogenocarbonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Woodward’s Gripe Water i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woodward’s Gripe Water

Jak stosować lek Woodwa

rd’s Gripe Water

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Woodward’s Gripe Water

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Woodward’s Gripe Water i w jakim celu się go stosuje

Woodward’s Gripe Water

jest doustnym płynem, zawierającym bezterpenowy olejek z nasion kopru

włoskiego i sodu wodorowęglan. Olejek koprowy ma działanie wiatropędne, ułatwia usunięcie

nagromadzonych gazów trawiennych będących przyczyną kolki niemowlęcej. Sodu wodorowęglan jest

środkiem o działaniu zobojętniającym kwaśny sok żołądkowy. Połączone działanie obu substancji czynnych

znosi objawy kolki u niemowląt.

Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie kolki brzusznej u niemowląt od pierwszego miesiąca do pierwszego roku życia,

charakteryzującej się napadowymi objawami wzdęcia brzucha i niepokoju.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woodward’s Gripe Water

Kiedy nie stosować leku Woodward’s Gripe Water:

jeśli pacjent ma uczulenie na olejek z nasion kopru, sodu wodorowęglan lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku wymienionych w punkcie 6,

u niemowląt poniżej 1 miesiąca życia,

przy współistniejących chorobach nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli, mimo stosowania leku objawy kolki utrzymują się.

Ze względu na zawartość maltitolu produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko

występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ze względu na zawartość soli sodowej (E219) metylu hydroksybenzoesanu, soli sodowej (E215) etylu

hydroksybenzoesanu i soli sodowej (E217) propylu hydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje

alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Woodward’s Gripe Water

Niemowlęta poniżej 1 miesiąca życia:

Nie stosować.

Niemowlęta od 1 do 6-go miesiąca życia:

Doustnie 5 ml płynu (1 łyżeczka od herbaty).

W razie konieczności dawkę można powtarzać podczas karmienia, lub po karmieniu, do 6 razy w ciągu

doby.

Niemowlęta od 6 do 12-go miesiąca życia:

Doustnie 10 ml płynu (2 łyżeczki od herbaty).

W razie konieczności dawkę można powtarzać podczas karmienia, lub po karmieniu, do 6 razy w ciągu

doby.

Dzieci powyżej pierwszego roku życia:

Stosowanie leku nie jest właściwe.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Stosowanie leku nie jest właściwe.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku

Woodward’s Gripe Water

W razie podania dziecku większej dawki

leku, niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów.

Często: występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów.

Niezbyt często: występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000

pacjentów.

Rzadko: występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów.

Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.

Częstość nieznana: nie można ocenić na podstawie dostępnych danych.

Częstość nieznana: nadwrażliwość

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22

49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądan

ych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Woodward’s Gripe Water

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek zużyć w ciągu 14 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Woodward’s Gripe Water

Substancjami czynnymi leku są olejek z nasion kopru i sodu wodorowęglan.

Substancje pomocnicze to:

Glicerol

Maltitol ciekły

Glikol propylenowy

Sodu nipasept, o składzie:

metylu parahydroksybenzoesan sodowy

etylu parahydroksybenzoesan sodowy

propylu parahydroksybenzoesan sodowy

sodu parahydroksybenzoesan

Disodu edetynian

Woda oczyszczona

Jak wygląda lek Woodward’s Gripe

Water i co zawiera opakowanie

Butelka o pojemności 150 ml ze szkła w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wytwórca

SSL International plc

Whitehouse Business Park

Traynor Way, Peterlee

County Durham, SR8 2RU

Wielka Brytania

Famar A.V.E.

49th National Road

Athens-Lamia

Avlona Attiki, 19011

Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: