Woda do wstrzykiwań Baxter

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
 • Forma farmaceutyczna:
 • rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 250 ml, 5909990190539, Rp; 1 butelka 500 ml, 5909990190546, Rp; 1 butelka 100 ml, 5909990190591, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01905
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Woda do wstrzykiwań Baxter

rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Woda do wstrzykiwań Baxter i w jakim celu się ją stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Woda do wstrzykiwań Baxter

Jak stosować produkt Woda do wstrzykiwań Baxter

Możliwe działania niepożądane.

Jak przechowywać produkt Woda do wstrzykiwań Baxter

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Woda do wstrzykiwań Baxter i w jakim celu się ją stosuje

Woda do wstrzykiwań to rozpuszczalnik do leków podawanych parenteralnie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Woda do wstrzykiwań Baxter

Nie podawać samego produktu Woda do wstrzykiwań Baxter.

Wstrzyknięcie samej wody do krwiobiegu może spowodować wchłonięcie wody przez krwinki

czerwone i ich rozpad (hemoliza). Dzieje się tak, dlatego że Woda do wstrzykiwań Baxter nie ma

takich samych właściwości jak krew.

Przed podaniem personel medyczny zawsze zmiesza produkt Woda do wstrzykiwań Baxter z jednym

lub kilkoma innymi lekami.

Należy zapoznać się z treścią ulotki dodawanego leku lub leków. Z tej informacji pacjent dowie się,

czy można u niego zastosować dany roztwór.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy podawać samego produktu Woda do wstrzykiwań Baxter. Przed podaniem, Woda do

wstrzykiwań Baxter:

zawsze zostanie zmieszana z jednym lub kilkoma innymi lekami,

personel medyczny upewni się, że mieszanina ma pewną właściwość zbliżoną do krwi

(izotoniczność). W zależności od rodzaju dodawanego leku będzie to oznaczało, że:

ten lek wymaga rozcieńczenia wodą do wstrzykiwań,

przed podaniem wymagane jest dodanie innej substancji do mieszaniny wody do wstrzykiwań

z dodanym lekiem.

Po podaniu wody do wstrzykiwań może wystąpić hemoliza (rozpad czerwonych krwinek).

Hemoglobina uwalniana w wyniku uszkodzenia czerwonych krwinek może powodować u niektórych

pacjentów uszkodzenie nerek.

Aby temu zapobiec, lekarz pobierze próbkę krwi do zbadania równowagi substancji chemicznych we

krwi pacjenta (równowaga jonowa).

Przed podaniem leków zmieszanych z wodą do wstrzykiwań lekarz upewni się, że:

te leki są stabilne w wodzie do wstrzykiwań,

nie dojdzie do interakcji między lekami.

Woda do wstrzykiwań Baxter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pomiędzy lekami zmieszanymi w wodzie do wstrzykiwań mogą zachodzić interakcje.

Woda nie miesza się z roztworami olejowymi i pewnymi substancjami alkoholowymi.

Stosowanie produktu Woda do wstrzykiwań Baxter z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy zapytać lekarza, co można jeść i pić.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jakiekolwiek ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub ciąży będzie zależało od leków zmieszanych z

produktem Woda do wstrzykiwań Baxter.

Jakiekolwiek ryzyko dla dziecka karmionego piersią również będzie zależało od leków zmieszanych z

produktem Woda do wstrzykiwań Baxter.

Lekarz poinformuje pacjentkę o możliwym ryzyku stosowania poszczególnych leków.

Leki zostaną podane pacjentce w ciąży lub karmiącej piersią tylko, jeśli będzie to niezbędne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie produktu Woda do wstrzykiwań Baxter nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwanie maszyn.

Jakikolwiek wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn będzie zależał od

leków, zmieszanych z produktem Woda do wstrzykiwań Baxter. Informacji na ten temat będzie mógł

udzielić lekarz.

3. Jak stosować produkt Woda do wstrzykiwań Baxter

Woda do wstrzykiwań Baxter podawana jest przez lekarza lub pielęgniarkę.

Lekarz zdecyduje, w jakiej ilości, kiedy i jak należy podać lek. Będzie to zależało od tego, który lek

lub leki należy podać pacjentowi z produktem Woda do wstrzykiwań Baxter.

Lekarz weźmie również pod uwagę wiek, masę ciała, stan pacjenta oraz inne równocześnie stosowane

terapie.

NIE należy stosować produktu Woda do wstrzykiwań Baxter, jeśli zawiera widoczne cząstki lub

jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki produktu Woda do wstrzykiwań Baxter

W przypadku podania zbyt dużej ilości produktu Woda do wstrzykiwań Baxter (przedawkowanie)

może dojść do hemolizy. Hemoliza polega na wchłanianiu przez czerwone krwinki wody i ich

rozpadzie.

Leki zmieszane z produktem Woda do wstrzykiwań Baxter mogą również wywołać objawy

przedawkowania w przypadku podania ich w zbyt dużych ilościach. Wszelkie oznaki i objawy

przedawkowania będą zależeć od leków zmieszanych z produktem Woda do wstrzykiwań Baxter.

Jeśli dojdzie do przypadkowego podania zbyt dużej dawki, leczenie zostanie przerwane i wdrożone

zostanie odpowiednie postępowanie, w zależności od występujących objawów.

Należy

przeczytać

ulotkę

pacjenta

dołączoną

leku

mieszanego

produktem

Woda

wstrzykiwań Baxter, w celu zapoznania się z możliwymi objawami przedawkowania.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rozpad czerwonych krwinek krwi (hemoliza), może wystąpić jeśli:

zostanie podana sama Woda do wstrzykiwań Baxter

Woda do wstrzykiwań Baxter zostanie użyta do przygotowania roztworów do wstrzykiwań lub

infuzji, które nie mają pewnej właściwości krwi (izotoniczność).

Jeśli do produktu Woda do wstrzykiwań Baxter zostanie dodany inny lek, może on również

powodować działania niepożądane. Będą one zależały od leku, który został dodany. Należy przeczytać

ulotkę dla pacjenta dodawanego leku, w celu zapoznania się z jego możliwymi działaniami

niepożądanymi.

W przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz

zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym

lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać produkt Woda do wstrzykiwań Baxter

Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować produktu Woda do wstrzykiwań Baxter po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Nie stosować produktu Woda do wstrzykiwań Baxter jeżeli roztwór nie jest przejrzysty lub pojemnik

został uszkodzony.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Woda do wstrzykiwań Baxter

Każda butelka zawiera 100% jałowej wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda Woda do wstrzykiwań Baxter i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 42 B

20-704 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Sposób postępowania i przygotowanie

Stosować tylko wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek i jeśli pojemnik

jest nieuszkodzony. Podawać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji.

Nie należy podawać dożylnie samego produktu Woda do wstrzykiwań Baxter.

Przed podaniem pozajelitowym należy upewnić się, że roztwór jest izotoniczny.

Dodatkowe składniki można wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym

zostanie podłączony zestaw do infuzji. Konieczne jest dokładne i ostrożne wymieszanie w warunkach

aseptycznych z każdym dodatkowym składnikiem. Roztwory zawierające dodane produkty lecznicze

należy zużyć natychmiast, bez przechowywania.

Roztwór do infuzji należy podawać za pomocą jałowego sprzętu, z zastosowaniem zasad aseptyki.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych opakowań.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Niezgodności dodawanych leków

Produkty lecznicze dodane do wody do wstrzykiwań mogą wykazywać niezgodności. Nie należy

dodawać produktów leczniczych, o których wiadomo, że powodują niezgodności.

Woda nie miesza się z roztworami olejowymi i pewnymi substancjami alkoholowymi.

Przed dodaniem produktów leczniczych do wody do wstrzykiwań należy sprawdzić ich

rozpuszczalność w wodzie i wzajemną zgodność.

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio is voluntarily recalling four lots of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething liquids to the consumer level. During a routine inspection by the U.S. Food and Drug Administration, the products were found to contain microbial contaminants Pseudomonas Brenneri, Pseudomonas Fluroescens and Burkholderia Multivorans.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-5-2018

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA approved a supplemental New Animal Drug Application submitted by AquaBounty Technologies, Inc. The supplemental NADA requested FDA approval to raise AquAdvantage Salmon at a land-based contained facility near Albany, Indiana.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.