Vratizolin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vratizolin 30 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 30 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vratizolin 30 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 3 g, 5909990055814, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00558
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vratizolin, 30 mg/g, krem

(Denotivirum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

farmaceucie lub

pielęgniarce.

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Vratizolin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vratizolin

Jak stosować Vratizolin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Vratizolin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Vratizolin i w jakim celu się go stosuje

Vratizolin

ma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną denotywir

o działaniu przeciwwirusowym.

Wskazania do stosowania

Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej

(Herpes simplex)

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vratizolin

Kiedy nie stosować leku Vratizolin

-

jeśli u pacjent ma uczulenie na denotywir lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vratizolin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Lek Vratizolin w kremie jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na opryszczkę

umiejscowioną na wargach i twarzy.

Nie należy stosować leku na błony śluzowe, np. ust lub oczu, nie wolno stosować leku w leczeniu

opryszczki narządów płciowych.

Osoby zarażone opryszczką, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa zwłaszcza w trakcie

występowania czynnych zmian skórnych, powinny unikać niepotrzebnego pocierania zmian

chorobowych lub dotykania ich ręcznikiem.

Smarując zmiany opryszczkowe na wargach i twarzy należy unikać kontaktu leku z oczami.

Jeżeli opryszka ma ciężki przebieg, należy skontaktować się z lekarzem.

Vratizolin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Vratizolin

u kobiet w ciąży, ze względu na brak danych dotyczących

wpływu leku na przebieg ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Vratizolin w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy

denotywir przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vratizolin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Vratizolin zawiera:

- alkohol cetylowy i alkohol stearylowy (mogą powodować miejscową reakcję skórną np. kontaktowe

zapalenie skóry);

- glikol propylenowy ( może powodować podrażnienie skóry);

- metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan (mogą powodować reakcje alergiczne-

możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować Vratizolin

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu leku należy umyć ręce, aby nie dopuścić do przeniesienia

zakażenia na inne partie skóry.

Leczenie opryszczki należy rozpocząć z chwilą pojawienia się jej pierwszych objawów, np. swędzenia

i pieczenia.

Zmienioną chorobowo skórę należy smarować kilka razy na dobę niewielka ilością kremu, o ile lekarz nie

zaleci inaczej.

Leczenie trwa zwykle około 5 dni.

U osób zakażonych wirusem mogą wystąpić nawroty choroby – wówczas konieczne jest

natychmiastowe zastosowanie leku Vratizolin w celu zapobieżenia tworzeniu się pęcherzyków.

Pominięcie zastosowania leku Vratizolin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełenienia pominiętej dawki. W razie pominięcia

zastosowania leku, należy kontynuować leczenie stosując lek w takich samych dawkach jak

dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Vratizolin

Jeśli leczenie przerwane jest zbyt szybko, objawy choroby mogą ulec pogorszeniu. W razie

jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu

leczniczego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana:

reakcje miejscowe, takie jak: podrażnienia skóry w miejscu zastosowania produktu

leczniczego, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:

objawy nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych. {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu},

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vratizolin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:

(EXP)

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Vratizolin

Substancją czynną leku jest denotywir

1 g leku zawiera 30 mg denotywiru

Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała,

glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu

laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Jak wygląda Vratizolin i co zawiera opakowanie

Lek Vratizolin ma postać kremu o specyficznym zapachu.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa z kaniulą z plastikową zakrętką, zawierająca 3 g kremu,

umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra

tel. (075) 643-31-00

fax. (075) 752-44-55

e-mail: jelfa@jelfa.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: