Vivacor

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vivacor 6,25 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 6,25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vivacor 6,25 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl. (1 x 30), 5909990789825, Rp; 30 tabl. w butelce, 5909990660230, Rp; 30 tabl. (3 x 10), 5909990687886, Rp; 60 tabl. w butelce, 5909990660247, Rp; 60 tabl. (2 x 30), 5909990789832, Rp; 60 tabl. (6 x 10), 5909990687893, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07898
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vivacor, 6,25 mg, tabletki

Vivacor, 12,5 mg, tabletki

Vivacor, 25 mg, tabletki

Carvedilolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vivacor i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vivacor

3. Jak stosować lek Vivacor

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vivacor

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vivacor i w jakim celu się go stosuje

Lek Vivacor, 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg, tabletki zawiera jako substancję czynną karwedylol, który

rozszerza naczynia krwionośne poprzez blokowanie receptorów alfa-1-adrenergicznych i hamuje

układ renina-angiotensyna-aldosteron poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych.

Vivacor jest wskazany w leczeniu:

- objawowej przewlekłej niewydolności serca (stabilnej łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej

przewlekłej niewydolności serca), dodatkowo do zwykle stosowanych leków podstawowych,

- nadciśnienia tętniczego,

- stabilnej dławicy piersiowej,

- pacjentów po zawale mięśnia serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory (frakcja

wyrzutowa lewej komory (LVEF) ≤ 40%).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vivacor

Kiedy nie stosować leku Vivacor

Jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6.)

Jeśli pacjent ma niestabilną lub niewyrównaną niewydolność serca

Jeśli pacjent ma jawne kliniczne zaburzenia czynności wątroby

Jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (jeśli nie ma

wszczepionego na stałe rozrusznika serca)

Jeśli pacjent ma wolną czynność serca (< 50 skurczów/minutę)

Jeśli pacjent ma zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)

Jeśli pacjent ma ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie krwi < 85 mmHg)

Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia serca (wstrząs kardiogenny)

Jeśli pacjent ma chorobę układu oddechowego związaną ze skurczem oskrzeli lub astmę

Jeśli u pacjenta występuje znaczne zatrzymanie płynów w organizmie lub przeciążenie serca,

wymagające dożylnego podawania leków zwiększających kurczliwość mięśnia serca

Jeśli pacjent ma kwasicę metaboliczną

Jeśli pacjent ma guz chromochłonny (chyba że jego objawy są dobrze kontrolowane lekami

blokującymi receptory alfa-adrenergiczne).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vivacor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vivacor

Jeśli pacjent ma przewlekłą niewydolność serca, gdyż może dojść do nasilenia niewydolności

serca lub zatrzymania płynów.

Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca leczoną glikozydami

naparstnicy należy zachować ostrożność stosując Vivacor, gdyż zarówno glikozydy

naparstnicy jak i Vivacor spowalniają przewodzenie przedsionkowo-komorowe.

Jeśli pacjent ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), ale nie jest z tego powodu

leczony lekami doustnymi lub wziewnymi.

Jeśli pacjent ma cukrzycę, ponieważ Vivacor może maskować lub osłabiać wczesne

podmiotowe i przedmiotowe objawy hipoglikemii (małego stężenia glukozy we krwi). W

momencie włączania leku Vivacor lub zwiększania jego dawki zaleca się regularną kontrolę

stężenia glukozy we krwi i dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych, ponieważ

stosowanie leku Vivacor może doprowadzić do pogorszenia kontroli glikemii.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym (skurczowe

ciśnienie krwi < 100 mmHg), chorobą niedokrwienną serca, rozsianą chorobą naczyń i (lub)

współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek. W czasie zwiększania dawki leku Vivacor

u tych pacjentów lekarz będzie kontrolował czynność nerek i w razie stwierdzenia pogorszenia

czynności nerek zaleci przerwanie terapii lub zmniejszenie dawki.

U pacjentów noszących soczewki kontaktowe. Pacjentów takich należy przestrzec przed

możliwym zmniejszeniem wydzielania łez.

U pacjentów z chorobą naczyń obwodowych, ponieważ stosowanie leków beta-

adrenolitycznych może doprowadzić do ryzyka wystąpienia lub zaostrzenia objawów

niewydolności tętnic, aczkolwiek dodatkowe właściwości blokujące receptory alfa

adrenergiczne, jakie posiada Vivacor, mogą w dużym stopniu zrównoważyć to działanie.

U pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego i zespołem Raynauda. U tych pacjentów w

czasie leczenia lekiem Vivacor może dojść do nasilenia objawów podmiotowych i

przedmiotowych.

U pacjentów z łuszczycą związaną z podawaniem leków beta-adrenolitycznych. Lekarz

powinien rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści związane ze stosowaniem leku Vivacor.

U pacjentów z nadczynnością tarczycy, ponieważ Vivacor może maskować podmiotowe i

przedmiotowe objawy nadczynności tarczycy.

U pacjentów z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz u pacjentów

poddawanych leczeniu odczulającemu (podobnie jak inne leki z tej grupy, Vivacor może

zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne).

U pacjentów z guzem chromochłonnym. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza. Przed

podaniem leku Vivacor lekarz zaleci stosowanie leku alfa-adrenolitycznego.

U pacjentów z podejrzeniem dławicy Prinzmetala, ponieważ podawanie leków blokujących

tylko receptory beta-adrenergiczne może wiązać się z ryzykiem bólu w klatce piersiowej.

Dodatkowe właściwości blokujące receptory alfa-1-adrenergiczne, jakie posiada Vivacor,

mogą jednak zapobiegać takiemu dzialaniu.

U pacjentów ze skłonnością do skurczu oskrzeli. Jeśli w czasie leczenia lekiem Vivacor

wystąpią jakiekolwiek objawy podmiotowe lub przedmiotowe skurczu oskrzeli, należy

powiedzieć o tym lekarzowi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca. Przed

rozpoczęciem leczenia karwedylolem pacjent musi być klinicznie stabilny i musi otrzymywać

inhibitor ACE przez co najmniej 48 godzin, w dawce niezmienianej przez co najmniej 24

godziny.

U pacjentów, u których planowana jest operacja chirurgiczna w znieczuleniu ogólnym.

U pacjentów, którzy jednocześnie otrzymują leki z grupy antagonistów wapnia, takie jak

werapamil lub diltiazem i (lub) inne leki przeciwarytmiczne.

Jeśli czynność serca jest wolniejsza niż 55 skurczów/minutę należy skonsultować się z

lekarzem, który podejmie decyzję o zmniejszeniu dawki.

Nie należy nagle odstawiać karwedylolu. Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobą tętnic

wieńcowych. Dawkę karwedylolu należy zmniejszać stopniowo (w ciągu 2 tygodni).

Lek Vivacor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, ponieważ może

to wymagać zastosowania szczególnej ostrożności:

Preparaty zawierające digoksynę (stosowane w leczeniu niewydolności serca), ponieważ

lekarz może zalecić zmianę ich dawkowania w czasie stosowania leku Vivacor.

Doustna cyklosporyna (lek osłabiający układ immunologiczny organizmu, aby zapobiec

odrzucaniu przeszczepionego narządu), ponieważ Vivacor może nasilić działanie

cyklosporyny.

Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy), ponieważ może ona osłabiać

działanie leku Vivacor.

Cymetydyna (lek hamujący wydzielanie kwasu żołądkowego), ponieważ może ona nasilać

działanie leku Vivacor.

Fluoksetyna (stosowana w leczeniu depresji).

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, ponieważ Vivacor może nasilać działanie tych

leków. Lekarz może zalecić częstszą kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Rezerpina (lek wpływający na ciśnienie tętnicze) i inhibitory monoaminooksydazy (rodzaj

leków przeciwdepresyjnych), ponieważ leki te mogą powodować dodatkowe zwolnienie

czynności serca i (lub) obniżenie ciśnienia tętniczego.

Werapamil, diltiazem, amiodaron i inne leki przeciwarytmiczne. Lekarz będzie kontrolował

EKG i ciśnienie tętnicze.

Klonidyna (lek stosowany do obniżania ciśnienia tętniczego i leczenia migreny).

Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze. Vivacor może nasilać działanie leków obniżających

ciśnienie krwi (np. antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych) i leków, których

działaniem niepożądanym może być obniżanie ciśnienia krwi (np. barbituranów stosowanych

w leczeniu padaczki, pochodnych fenotiazyny stosowanych w leczeniu psychoz,

trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu depresji, leków

rozszerzających naczynia) oraz alkoholu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą osłabiać działanie leku Vivacor.

Leki rozszerzające oskrzela.

Stosowanie leku Vivacor z jedzeniem i alkoholem

Lek Vivacor może być przyjmowany z posiłkiem lub bez. Pacjentom z przewlekłą niewydolnością

serca zaleca się przyjmowanie leku Vivacor z posiłkiem, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia

zawrotów głowy spowodowanych nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Lek Vivacor może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku. Nie

należy stosować leku Vivacor podczas ciąży, chyba że spodziewane korzyści z leczenia są większe niż

ewentualne ryzyko.

Nie należy stosować leku Vivacor podczas karmienia piersią, chyba że spodziewane korzyści z

leczenia są większe niż ewentualne ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podobnie jak w przypadku wielu innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia należy pamiętać,

że w razie wystąpienia zawrotów głowy lub innych objawów niepożądanych, np. zmęczenia, nie

należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Dotyczy to szczególnie rozpoczynania leczenia

lub dokonywania zmian w leczeniu, lub przyjmowania leku jednocześnie z alkoholem.

Wszystkie tabletki leku Vivacor zawierają laktozę, a Vivacor o mocy 6,25 mg zawiera sacharozę.

Każda tabletka leku Vivacor 6,25 mg zawiera 50,0 mg laktozy i 12,5 mg sacharozy.

Każda tabletka leku Vivacor 12,5 mg zawiera 62,5 mg laktozy.

Każda tabletka leku Vivacor 25 mg zawiera 125 mg laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Vivacor

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent odczuwa, że działanie leku Vivacor jest

zbyt silne lub za słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać

popijając przynajmniej połową szklanki wody.

Tabletki leku Vivacor dostępne są w następujących mocach:

6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg

Objawowa przewlekła niewydolność serca

Dorośli

Dawkowanie leku jest ustalane przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta.

Leczenie lekiem Vivacor zostanie rozpoczęte pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w

leczeniu niewydolności serca i poprzedzone oceną stanu klinicznego pacjenta.

Zalecana dawka początkowa to 3,125 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli lek jest dobrze

tolerowany, lekarz będzie zwiększać dawkę w odstępach co najmniej 2 tygodni, według następującego

schematu: do 6,25 mg 2 razy na dobę, następnie do 12,5 mg 2 razy na dobę, aż do 25 mg 2 razy na

dobę. Należy dążyć do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka dla wszystkich pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca oraz

dla pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca, o masie ciała mniejszej niż 85 kg,

wynosi 25 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca, o masie

ciała większej niż 85 kg, maksymalna zalecana dawka wynosi 50 mg 2 razy na dobę.

U pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym < 100 mmHg, podczas zwiększania dawki leku

Vivacor, może dojść do pogorszenia czynności nerek i (lub) nasilenia niewydolności serca. Dlatego

przed każdym zwiększeniem dawki lekarz będzie kontrolować czynność nerek i oceniać nasilenie

podmiotowych i przedmiotowych objawów niewydolności serca i rozszerzenia naczyń.

Jeśli leczenie lekiem Vivacor zostanie przerwane na okres dłuższy niż 2 tygodnie, ponowne włączanie

leku należy zaczynać od dawki 3,125 mg 2 razy na dobę i dawkę tę stopniowo zwiększać zgodnie z

podanymi powyżej zaleceniami na temat dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie takie samo jak u dorosłych.

Dzieci i młodzież

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci (w wieku poniżej 18. lat).

Nadciśnienie tętnicze

Zaleca się dawkowanie raz na dobę.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze 2 dni. Następnie zaleca się

zwiększenie dawki do 25 mg raz na dobę. U większości pacjentów taka dawka jest wystarczająca, ale

w razie potrzeby lekarz może zwiększyć tę dawkę, do dawki maksymalnej wynoszącej 50 mg,

podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Zwiększanie dawki należy przeprowadzać w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg na dobę. W wielu przypadkach dawka ta zapewnia

odpowiednią kontrolę ciśnienia. Jeśli działanie obniżające ciśnienie tętnicze jest niewystarczające,

lekarz może stopniowo zwiększać tę dawkę do maksymalnej zalecanej dawki wynoszącej 50 mg,

podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci (w wieku poniżej 18. lat).

Dławica piersiowa

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg 2 razy na dobę przez pierwsze 2 dni. Następnie zaleca się

zwiększenie dawki do 25 mg 2 razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Maksymalna zaleca dawka dobowa to 50 mg w dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci (w wieku poniżej 18. lat).

Pacjenci ze współistniejącą chorobą wątroby

Podawanie leku Vivacor jest przeciwwskazane u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami

czynności wątroby.

Pacjenci ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym > 100 mmHg nie ma potrzeby zmniejszania dawki.

Dysfunkcja lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca

U pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory po zawale mięśnia serca zalecana dawka

początkowa to 6,25 mg 2 razy na dobę. Pacjent będzie monitorowany przez 3 godziny po podaniu

pierwszej dawki. Lekarz będzie zwiększać dawkę co 3-10 dni do dawki 12,5 mg 2 razy na dobę, a

następnie 25 mg 2 razy na dobę. U pacjentów, którzy nie będą tolerować dawki 6,25 mg 2 razy na

dobę, lekarz zmniejszy dawkę do 3,125 mg 2 razy na dobę i będzie kontynuować stosowanie tej dawki

przez 3-10 dni. Jeśli dawka ta będzie dobrze tolerowana, zostanie zwiększona do dawki 6,25 mg 2

razy na dobę, a następie stopniowo do 25 mg 2 razy na dobę. Należy dążyć do największej dawki

tolerowanej przez pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vivacor

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Znaczne przedawkowanie może powodować niedociśnienie tętnicze (zbyt niskie ciśnienie tętnicze),

bradykardię (zbyt wolną czynność serca), niewydolność serca, wstrząs kardiogenny (dostarczanie

niewystarczającej ilości krwi do tkanek i narządów z powodu niewydolności serca) i zatrzymanie

krążenia. Obserwowano również zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia

świadomości i uogólnione drgawki.

Leczenie: oprócz ogólnie przyjętych procedur należy monitorować podstawowe parametry życiowe i w

razie konieczności włączyć leczenie objawowe w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Pominięcie zastosowania leku Vivacor

W przypadku zapomnienia przyjęcia dobowej dawki leku (lub dawek), należy ją pominąć, a kolejną

dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej (lub większej) w celu

uzupełnienia pominiętej(ych) dawki(ek) leku.

Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Vivacor

Stosowanie leku Vivacor jest długotrwałe. Nagłe zaprzestanie leczenia może prowadzić do

wystąpienia bólu w klatce piersiowej i zwiększenia ciśnienia tętniczego, szczególnie u pacjentów z

dławicą piersiową, dlatego lek powinien być odstawiany stopniowo, według zaleceń lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowane działania niepożądane są wymienione poniżej, zgodnie z częstością występowania.

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

- zawroty głowy, ból głowy, zwykle łagodne i występujące na początku leczenia,

- osłabienie, zmęczenie

- niedociśnienie tętnicze,

- niewydolność serca.

Często (występujące u co najmniej 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

- zwiększenie masy ciała,

- hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi),

- pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą (hiperglikemia- zbyt duże

stężenie glukozy we krwi, hipoglikemia - za małe stężenie glukozy we krwi),

- bradykardia (wolna czynność serca),

- niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała),

- obrzęki (w tym uogólnione, obwodowe, ortostatyczne i zlokalizowane w okolicy narządów

płciowych, i w kończynach dolnych), hiperwolemia (zwiększenie objętości krwi krążącej) i

przeciążenie płynami,

- niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z uogólnioną chorobą naczyń i (lub)

obecnymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek,

- ból,

- zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych,

- zakażenie układu moczowego,

- zaburzenia oddawania moczu,

- niedokrwistość,

- depresja, obniżenie nastroju,

- zaburzenia krążenia obwodowego (zimne kończyny, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie

chromania przestankowego - ból mięśni łydek podczas chodzenia, zespół Raynauda - blednięcie i

sinienie palców rąk i stóp, nosa lub uszu spowodowane skurczem naczyń krwionośnych),

- duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów,

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (w tym nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha),

- ból kończyn,

- zaburzenia widzenia,

- zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka), podrażnienie oczu.

Niezbyt często (występujące u co najmniej 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100

pacjentów):

- blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia przewodzenia impulsów w mięśniu serca),

- zaburzenia snu,

- parestezja (mrowienie i drętwienie kończyn),

- stan przedomdleniowy, omdlenie,

- dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej),

- zaparcie,

- reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd skóry, zmiany skórne

typu łuszczycy i liszaja płaskiego),

- łysienie,

- zaburzenia erekcji, impotencja,

- nasilone pocenie się.

Rzadko (występujące u co najmniej 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- mała liczba płytek krwi (małopłytkowość),

- przekrwienie błony śluzowej nosa,

- suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

- nadwrażliwość (reakcja alergiczna),

- nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferazy

alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i gammaglutamylotransferazy),

- mała liczba krwinek białych (leukopenia),

- nietrzymanie moczu u kobiet, które ustępuje po zakończeniu leczenia,

- ciężkie reakcje skórne (np. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne

martwicze oddzielanie się naskórka).

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca w czasie zwiększania dawki karwedylolu może dojść

do nasilenia niewydolności serca i zatrzymania płynów.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym, chorobą

niedokrwienną serca, uogólnioną chorobą naczyń i (lub) współistniejącymi zaburzeniami czynności

nerek, w czasie leczenia karwedylolem obserwowano odwracalne pogorszenie czynności nerek.

Częstość występowania objawów niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy,

zaburzeń widzenia i bradykardii.

Profil objawów niepożądanych występujących u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiową

leczonych lekiem Vivacor pokrywa się z profilem obserwowanym u pacjentów z niewydolnością

serca, choć częstość występowania tych objawów jest mniejsza.

W związku z tym, że Vivacor ma działanie beta-adrenolityczne, w czasie leczenia może dojść do

ujawnienia się utajonej cukrzycy, pogorszenia kontroli glikemii i zahamowania regulacji glikemii.

U niektórych pacjentów leczonych lekiem Vivacor mogą występować inne objawy niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vivacor

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

6,25 mg: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

12,5 mg, 25 mg: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vivacor

Substancją czynną leku jest karwedylol.

Jedna tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Inne składniki leku to:

Vivacor 6,25 mg - laktoza jednowodna, krospowidon, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna,

powidon K-25, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa Ariavit (E-104).

Vivacor 12,5 mg - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu

stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Vivacor 25 mg - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu

stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Vivacor i co zawiera opakowanie

6,25 mg, tabletka podłużna, bez uszkodzeń fizycznych i mechanicznych zanieczyszczeń,

z nadrukiem „E 341” z jednej strony i rowkiem dzielącym z drugiej strony, barwy jasnożółtej.

12,5 mg, tabletka podłużna, obustronnie wypukła, z rowkiem dzielącym po jednej stronie, barwy białej

do kremowej.

25 mg, tabletka okrągła, obustronnie wypukła, z rowkiem dzielącym po jednej stronie, barwy białej do

kremowej.

Tabletki można podzielić na dwie równe dawki.

Tabletki Vivacor 6,25 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 30 lub 60 tabletek w brązowej

szklanej butelce zamkniętej bezpiecznym zamknięciem (DEFG-8) typu snap-on (wyposażone w

ochronę przed wstrząsami i krążek absorbujący) lub w blistrach z folii OPA/Al/PVC/Al,

zapakowanych w pudełka tekturowe.

Tabletki Vivacor 12,5 mg i 25 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 30 lub 60 tabletek w

blistrach z folii PVC/Aluminium, zapakowanych w pudełka tekturowe.

Podmiot odpowiedzialny

PROTERAPIA Spółka z o.o.

ul. 17 Stycznia 45 D

02-146 Warszawa

Wytwórca

Vivacor 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg:

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165 Budapest, Bökényföldi út 118-120.

Węgry

Vivacor 6,25 mg:

EGIS Pharmaceuticals PLC 9900 Körmend Mátyás király u.65

Węgry

Vivacor 12,5 mg, 25 mg:

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa,

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

PROTERAPIA Spółka z o.o.

ul. 17 Stycznia 45 D

02-146 Warszawa

tel.(22) 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.07.2016