Vitaminum E GAL

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum E GAL 200 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 200 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum E GAL 200 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 kaps. w blistrze, 5909990838417, OTC; 60 kaps. w pojemniku, 5909990838424, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08384
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka doł

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

(logo GAL)

VITAMINUM E GAL

(int-rac-α-Tocopherylis acetas)

200 mg, kapsułki mi

kkie

NaleŜy

uwaŜnie

zapoznać

się

z

treścią

ulotki

przed

zaŜyciem

leku,

poniewaŜ

zawiera

ona

informacje waŜne dla pacjenta.

Lek ten naleŜy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

- NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, naleŜy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym wszelkie moŜliwe objawy

niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, naleŜy skontaktować się z lekarzem.

Spis tre

ci ulotki:

Co to jest lek V

ITAMINUM

E GAL i w jakim celu si

go stosuje

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku V

ITAMINUM

E GAL

Jak stosowa

lek V

ITAMINUM

E GAL

liwe działania niepo

Ŝą

dane

Jak przechowywa

lek V

ITAMINUM

E GAL

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek V

ITAMINUM

E GAL i w jakim celu si

go stosuje

Lek V

ITAMINUM

E GAL zawiera octan tokoferolu (witamina E).

Aktywno

ść

biologiczna

witaminy

wynika

przede

wszystkim

wła

ciwo

antyoksydacyjnych. Witamina E przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników tlenowych i

nadtlenków

lipidowych.

Chroni

wielonienasycone

kwasy

tłuszczowe

przed

utlenianiem,

stabilizuje błony komórkowe i lipidowe struktury wewn

trzkomórkowe. Wpływa na biosyntez

prostaglandyn oraz agregacj

płytek krwi.

Lek V

ITAMINUM

E GAL stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoborów witaminy E.

Niedobór

kszone

zapotrzebowanie

witamin

zane

wzmo

onym

wytwarzaniem wolnych rodników oraz procesami stresu oksydacyjnego i mog

wyst

powa

m.in. w wyniku mia

ycy naczy

krwiono

nych i choroby niedokrwiennej serca, zmian

zanych

starzeniem

organizmu,

oddziaływania

szkodliwych

czynników

rodowiskowych (zanieczyszczenie, promieniowanie UV), zaburze

odporno

2. Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku V

ITAMINUM

E GAL

Kiedy nie stosować leku V

ITAMINUM

E GAL

pacjent

jest

nadwra

liwy

witamin

inne

składniki

leku

(wymienione

w punkcie 6);

li u pacjenta wyst

puje zespół złego wchłaniania tłuszczów.

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek V

ITAMINUM

E GAL

Ostro

stosowa

stanach

niedoboru

witaminy

oraz

osób

przyjmuj

cych

jednocze

nie doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny.

Pacjenci z zaburzeniami czynno

ci nerek i (lub) w

troby przed rozpocz

ciem stosowania

leku powinni poradzi

lekarza.

V

ITAMINUM

E GAL a inne leki

Kolestyramina lub kolestypol mog

zmniejsza

wchłanianie witaminy E. Witamina E mo

nasila

działanie

doustnych

leków

przeciwzakrzepowych.

Jednoczesne

stosowanie

witaminy E z preparatami

elaza mo

e hamowa

ich efekty hematologiczne. Witamina E

działa antagonistycznie do witaminy K, za

synergistycznie z preparatami selenu.

Nale

y poinformowa

lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach,

a tak

e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa

.

V

ITAMINUM

E GAL z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmowa

w czasie posiłku, popijaj

c wystarczaj

płynu.

CiąŜa, karmienie piersią i wpływ na płodność

CiąŜa

Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek V

ITAMINUM

E GAL nie wpływa na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3. Jak stosowa

lek V

ITAMINUM

E GAL

Ten lek nale

y zawsze stosowa

dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zalece

lekarza lub farmaceuty. W razie w

tpliwo

ci nale

y zwróci

do lekarza lub

farmaceuty.

Zalecana dawka leku E GAL: doro

li 1 lub2 kapsułki na dob

w czasie posiłku.

W razie wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niŜ zalecana dawki leku V

ITAMINUM

E GAL

Nale

y niezwłocznie zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

Po wielokrotnym i długotrwałym przekraczaniu zalecanych dawek mog

wyst

: uczucie

czenia,

osłabienia,

bóle

głowy,

nudno

biegunka,

cia,

wysypka,

zaburzenia

widzenia.

Pominięcie przyjmowania leku V

ITAMINUM

E GAL

Nie nale

y stosowa

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomini

tej.

Przerwanie przyjmowania leku V

ITAMINUM

E GAL

W razie jakichkolwiek dalszych w

tpliwo

ci zwi

zanych ze stosowaniem tego leku nale

zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo

liwe działania niepo

Ŝą

dane

Jak ka

dy lek, lek ten mo

e powodowa

działania niepo

Ŝą

dane, chocia

nie u ka

dego one

wyst

Po długotrwałym stosowaniu du

ych dawek mog

wyst

: uczucie zm

czenia, osłabienia,

bóle głowy, nudno

ci, biegunka, wzd

cia, wysypka, zaburzenia widzenia.

Lek mo

e powodowa

reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działa

niepo

Ŝą

danych

wyst

jakiekolwiek

objawy

niepo

Ŝą

dane,

wszelkie

objawy

niepo

Ŝą

dane

niewymienione w ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi. Działania niepo

Ŝą

dane mo

zgłasza

bezpo

rednio do Departamentu Monitorowania Niepo

Ŝą

danych Działa

Produktów

Leczniczych Urz

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

ki zgłaszaniu działa

niepo

Ŝą

danych mo

na b

dzie zgromadzi

cej informacji na

temat bezpiecze

stwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa

lek V

ITAMINUM

E GAL

Przechowywa

w temperaturze poni

ej 25˚C. Przechowywa

w w oryginalnym opakowaniu

w celu ochrony przed

wiatłem.

Lek nale

y przechowywa

w miejscu niedost

pnym i niewidocznym dla dzieci.

nale

stosowa

tego

leku

upływie

terminu

zamieszczonego

opakowaniu.

6. Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek V

ITAMINUM

E GAL

Substancj

czynn

leku jest all-rac-α-tokoferylu octan.

Pozostałe

składniki

(substancje

pomocnicze),

elatyna,

glicerol

99,5%,

etylu

parahydroksybenzoesan , woda oczyszczona, czerwie

koszenilowa (E 124).

Jak wygl

da lek V

ITAMINUM

E GAL i co zawiera opakowanie

60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specjalistyczne Przedsi

biorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”

L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4, 61-012 Pozna

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.