Vitaminum B12 WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum B12 WZF 500 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 500 mcg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum B12 WZF 500 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 2 ml, 5909990244010, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02440
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VITAMINUM B

12

WZF 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

VITAMINUM B

12

WZF 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

Cyanocobalaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitaminum B

WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

WZF

Jak stosować lek Vitaminum B

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitaminum B

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitaminum B

12

WZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitaminum B

WZF zawiera cyjanokobalaminę (witaminę B

), która jest niezbędna w procesie

wzrostu organizmu. Wpływa na tworzenie komórek krwi oraz na prawidłowe działanie układu

nerwowego. Niedobór witaminy B

może być przyczyną wystąpienia niedokrwistości (anemii)

złośliwej i nieodwracalnych powikłań neurologicznych.

Lek stosuje się:

w niedokrwistości złośliwej Addisona-Biermera (szczególny rodzaj niedokrwistości wynikający

z braku witaminy B

w innych niedokrwistościach tzw. megaloblastycznych z niedoborem witaminy B

w niedoborach witaminy B

z następujących powodów:

-

całkowite wyłączenie z diety produktów pochodzenia zwierzęcego (ścisły wegetarianizm);

-

zahamowanie (wrodzone lub nabyte) wydzielania czynnika wewnętrznego umożliwiającego

wchłanianie witaminy B

(czynnika Castle’a);

-

brak czynnika Castle’a na skutek resekcji (wycięcia) żołądka;

-

przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka;

-

zespoły złego wchłaniania po resekcji jelita krętego, w przebiegu celiakii (choroba

spowodowana nietolerancją glutenu), sprue tropikalnej (zwanej psylozą - schorzenie przewodu

pokarmowego prowadzące do zaburzeń wchłaniania substancji odżywczych), choroby

Leśniowskiego-Crohna (zapalna choroba przewodu pokarmowego);

-

wykorzystywanie witaminy B

przez bakterie jelitowe (zespół ślepej pętli) lub pasożyty

(zarażenie bruzdogłowcem szerokim);

w teście Schillinga (badanie wchłaniania witaminy B

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

12

WZF

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B

12

WZF

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę B

, kobalt lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczeciem stosowania leku Vitaminum B

WZF należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

U pacjentów z chorobą Lebera (zaburzenia widzenia w wyniku zaniku nerwu wzrokowego) lek

należy stosować ostrożnie, ponieważ cyjanokobalamina może przyspieszać zanik nerwu

wzrokowego.

U pacjentów z niedokrwistością złośliwą (podczas leczenia dużymi dawkami witaminy B

może zmniejszyć się stężenie potasu we krwi.

W chorobie Addisona-Biermera witaminę B

należy stosować regularnie przez całe życie.

Kilkumiesięczna przerwa w podawaniu, pozornie usprawiedliwiona dobrymi wynikami badania

krwi (morfologii), może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego.

Leczenie witaminą B

może ujawnić objawy czerwienicy prawdziwej (silne zaczerwienienie

twarzy, rąk, stóp oraz błony śluzowej jamy ustnej).

Przed rozpoczęciem leczenia oraz między 5. a 7. dniem leczenia wskazane jest wykonanie

następujących badań laboratoryjnych: stężenie kwasu foliowego, hematokryt, retykulocyty

(znaczny wzrost liczby retykulocytów – młodych krwinek czerwonych jest wczesnym

dowodem skuteczności leczenia) oraz stężenie witaminy B

. W przypadku długotrwałego

leczenia zaleca się kontrolę parametrów hematologicznych (stanu krwi) oraz stężenia witaminy

co 3 do 6 miesięcy.

Vitaminum B

12

WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre antybiotyki, metotreksat (stosowany w leczeniu raka) lub pirymetamina (stosowana

w leczeniu malarii) wpływają na oznaczenia stężenia witaminy B

w surowicy, dając wyniki

fałszywie ujemne.

Do zaburzeń wchłaniania witaminy B

może prowadzić przyjmowanie kolchicyny (stosowana

w leczeniu dny moczanowej), kwasu paraaminosalicylowego (lek przeciwgruźliczy)

i spożywanie dużych ilości alkoholu przez ponad 2 tygodnie.

Jednoczesne przyjmowanie leków hamujących czynność szpiku (np. chloramfenikolu) może

osłabiać reakcję na leczenie witaminą B

Kwas foliowy stosowany w dużych dawkach przez dłuższy czas powoduje zmniejszenie

stężenia witaminy B

we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Nie obserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią przez kobiety przyjmujące

zalecane dawki witaminy B

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Vitaminum B

12

WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym lub głębokim wstrzyknięciu podskórnym.

Leku nie wolno podawać dożylnie. Dawkowanie i sposób podawania ustala lekarz.

Szczegółowe dawkowanie oraz sposób stosowania i przygotowywania leku do podawania

zamieszczono na końcu ulotki, w punkcie „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego

personelu medycznego”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B

12

WZF

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, należy poinformować o tym lekarza.

Nie są znane przypadki przedawkowania leku.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić opisane poniżej działania niepożądane:

przypadki wstrząsu anafilaktycznego (objawy: zaburzenie krążenia, spadek ciśnienia, obrzęk

twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu, pokrzywka)

i zgonów po pozajelitowym podaniu witaminy B

, nadwrażliwość (bardzo rzadko);

obrzęk płuc, zastoinowa niewydolność krążenia (objawy: obrzęki ciała, zmęczenie,

gromadzenie się płynu w jamach ciała);

zakrzepy naczyń obwodowych;

czerwienica prawdziwa;

swędzenie, wysypka;

uczucie wzdęcia, łagodna przemijająca biegunka;

ból po wstrzyknięciu domięśniowym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitaminum B

12

WZF

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze

poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B

12

WZF

Substancją czynną leku jest cyjanokobalamina. Każdy ml roztworu zawiera odpowiednio 100

lub 500 mikrogramów cyjanokobalaminy (witaminy B

Pozostałe składniki to: sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, sodu chlorek, woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Vitaminum B

12

WZF i co zawiera opakowanie

Vitaminum B

WZF ma postać różowego, przezroczystego płynu.

Opakowania:

Vitaminum B

WZF 100 mikrogramów/ml: 10 ampułek po 1 ml w tekturowym pudełku.

Vitaminum B

WZF 500 mikrogramów/ml: 5 ampułek po 2 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

VITAMINUM B

12

WZF 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

VITAMINUM B

12

WZF 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań

Cyanocobalaminum

Lek należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym lub głębokim wstrzyknięciu podskórnym.

Leku nie wolno podawać dożylnie.

Nie zaleca się mieszania roztworu witaminy B

z solą sodową warfaryny przeznaczoną do

wstrzykiwań.

Witamina C niszczy in vitro cyjanokobalaminę, dlatego należy unikać jednoczesnego podawania tych

witamin.

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu.

Na każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie -

patrz rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się

powyżej kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Dawkowanie

Dorośli:

Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera bez objawów neurologicznych:

250 do 1000 mikrogramów co drugi dzień przez 1 do 2 tygodni, następnie 250 mikrogramów raz

w tygodniu, do uzyskania poprawy hematologicznej. Dawka podtrzymująca 1000 mikrogramów raz

w miesiącu.

W przypadku powikłań neurologicznych (tzw. zwyrodnienie sznurowe rdzenia): 1000 mikrogramów

co drugi dzień, do uzyskania poprawy.

Niedobory witaminy B

występujące po resekcji żołądka lub w wyniku zaburzeń wchłaniania: od 250

do 1000 mikrogramów raz w miesiącu.

Dzieci:

Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera bez objawów neurologicznych:

do 3 lat:

5 do 15 mikrogramów na dobę;

3-18 lat:

15 do 30 mikrogramów na dobę.

Niedokrwistość megaloblastyczna:

do 3 lat:

5 do 15 mikrogramów na tydzień;

3-7 lat:

15 do 25 mikrogramów na tydzień;

7-18 lat:

15 do 30 mikrogramów na tydzień.

Niedokrwistość z objawami neurologicznymi:

do 3 lat:

100 do 200 mikrogramów na tydzień;

3-7 lat:

200 do 500 mikrogramów na tydzień,

7-18 lat:

500 do 1000 mikrogramów na tydzień.

Test Schillinga

Po podaniu doustnym znakowanej witaminy B

, podaje się jednorazowo domięśniowo

1000 mikrogramów witaminy B