Vitaminum B1 Richter

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum B1 Richter 3 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 3 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum B1 Richter 3 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990110315, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01103
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VITAMINUM B

1

RICHTER, 3 mg, tabletki

Tiaminy chlorowodorek (

Thiamini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitaminum B

Richter i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

Richter

Jak stosować lek Vitaminum B

Richter

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitaminum B

Richter

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitaminum B

1

Richter i w jakim celu się go stosuje

Chlorowodorek tiaminy, czyli witamina B

, substancja czynna leku Vitaminum B

Richter, należy

do grupy witamin uczestniczących w regulacji przemian glukozy w organizmie. Witamina B

wpływa korzystnie na układ nerwowy i mięśniowy oraz czynność serca. Objawy niedoboru

witaminy B

dotyczą przede wszystkim układu nerwowego. Mogą również występować objawy ze

strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, brak łaknienia, zaparcia oraz niewydolność

serca.

W określonych stanach – w okresie ciąży, karmienia piersią, podczas długotrwałego wysiłku

fizycznego czy też napięcia nerwowego (stresu) - zapotrzebowanie na witaminę B

zwiększa się i

dlatego przyjmowane dawki powinny być większe.

Osoby w podeszłym wieku i pacjenci nadużywający alkoholu mają zwiększone zapotrzebowanie

na witaminę B

Lek Vitaminum B

1

Richter stosuje się:

w leczeniu niedoboru witaminy B

u pacjentów stosujących diety eliminacyjne (dieta

wykluczajaca pewne składniki żywności);

w leczeniu zaburzeń czynności układu nerwowego, serca i mięśni szkieletowych związanych z

niedoborem witaminy B

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

1

Richter

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B

1

Richter

jeśli pacjent ma uczulenie na tiaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać

wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku

wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przyjmowanie leku Vitaminum B

Richter nie wymaga stosowania szczególnych środków ostrożności

w żadnej grupie pacjentów, z wyjątkiem pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych

cukrów (patrz niżej).

Lek Vitaminum B

1

Richter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, stosowane w chorobie wrzodowej, zmniejszają wchłanianie

witaminy B

Lek Vitaminum B

1

Richter

z jedzeniem i piciem

Lek przyjmuje się niezależnie od posiłków. Alkohol i herbata zmniejszają wchłanianie witaminy B

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Vitaminum B

Richter można przyjmować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vitaminum B

Richter nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum B

1

Richter zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Vitaminum B

1

Richter

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to od 1 do 3 tabletek (3 do 9 mg) na dobę.

Lek Vitaminum B

Richter stosuje się doustnie. Tabletki najlepiej jest przyjmować zawsze o tej

samej porze dnia, niezależnie od posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vitaminum B

1

Richter jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B

1

Richter

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku nie ma zagrożenia dla zdrowia pacjenta,

ponieważ większe dawki (takie, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia) nie wchłaniają się z

przewodu pokarmowego.

Pominięcie przyjęcia leku Vitaminum B

1

Richter

Kolejną dawkę leku należy przyjąć o ustalonej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Vitaminum B

1

Richter

Leczenie zaburzeń i chorób, w których stosuje się lek Vitaminum B

Richter, jest długotrwałe. Nie

należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Vitaminum B

Richter

jest lekiem bardzo dobrze tolerowanym.

Zarówno ciężkie, jak i łagodne działania niepożądane występują bardzo rzadko i wyłącznie po

dożylnym wstrzyknięciu dużych dawek witaminy B

Vitaminum B

Richter po przyjęciu doustnym nie powodował istotnych działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitaminum B

1

Richter

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B

1

Richter

Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian, Ludipress (laktoza jednowodna, powidon, krospowidon).

Jak wygląda Vitaminum B

1

Richter

i co zawiera opakowanie

Lek Vitaminum B

Richter ma postać białych tabletek. Na tabletce po jednej stronie wytłoczone jest

oznakowanie „B1”, a po drugiej „3”.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polska

tel.: +48 (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

______________

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))

10-12-2018

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company today announced a voluntary recall of specific lots of 9Lives® Protein Plus® wet, canned cat food due to possible low levels of thiamine (Vitamin B1). No illnesses related to this issue have been reported to date and the product is being recalled out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.