Vitaminum A GAL

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum A GAL 6000 j.m. kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 6000 j.m.
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum A GAL 6000 j.m. kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 kaps., 5909990838516, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08385
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka doł

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

(logo GAL)

VITAMINUM A GAL

(Retinoli palmitas)

6000 IU, kapsułki mi

kkie

NaleŜy uwaŜnie zapoznać się z treścią ulotki przed zaŜyciem leku, poniewaŜ zawiera ona informacje

waŜne dla pacjenta.

Lek ten naleŜy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, naleŜy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym wszelkie moŜliwe objawy

niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, naleŜy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosowa

u kobiet w ci

ąŜ

Spis tre

ci ulotki:

Co to jest lek V

ITAMINUM

GAL i w jakim celu si

go stosuje

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku V

ITAMINUM

Jak stosowa

lek V

ITAMINUM

liwe działania niepo

Ŝą

dane

Jak przechowywa

lek V

ITAMINUM

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek V

ITAMINUM

A

GAL

i w jakim celu si

go stosuje

ITAMINUM

zawiera palmitynian retynolu (pewna posta

witaminy A).

Witamina A jest niezb

dna do prawidłowego procesu widzenia, rozmna

ania, wzrostu,

regeneracji i ró

nicowania czynno

ci nabłonków, a tak

e do wzrostu i rozwoju ko

ci oraz do

zachowania

integralno

błon

luzowych.

siatkówce

retynol

ulega

przemianie

aldehydu retynowego, który w poł

czeniu z opsyn

tworzy barwnik purpur

wzrokow

(rodopsyn

), konieczn

do adaptacji wzroku w ciemno

Niedobór witaminy A prowadzi do

lepoty zmierzchowej, wysychania spojówek, rozmi

kania

rogówki, a w ci

ęŜ

kich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i

lepoty.

Niedobór witaminy A mo

e by

powodem zmian skórnych, nadmiernego rogowacenia skóry,

metaplazji nabłonka błon

luzowych (przekształcania tkanki w inn

) oraz zmniejszenia

odporno

ci na zaka

enia.

ITAMINUM

stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu nast

pstw stanu niedoboru

witaminy A.

Stosowany bywa równie

jako lek uzupełniaj

cy terapi

chorób skóry (np. rybiej łuski,

dziku pospolitego, łuszczycy, liszaja płaskiego).

2. Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku

V

ITAMINUM

A

GAL

Kiedy nie stosować leku V

ITAMINUM

A

GAL

−−

li pacjent jest nadwra

liwy na witamin

A lub inne składniki preparatu;

−−

li u pacjenta wyst

puje hiperwitaminoza A (nadmiar witaminy w organizmie) lub zespół

złego wchłaniania tłuszczów;

−−

li u pacjenta wyst

puje uczulenie na orzeszki ziemne lub soj

(lek zawiera olej

arachidowy).

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek V

ITAMINUM

A

GAL

w chorobach w

troby (marsko

ść

troby, wirusowe zapalenie w

troby), w nadci

nieniu

tniczym (nie nale

y podawa

w du

ych dawkach);

w trakcie podawania innych preparatów zawieraj

cych witamin

A (ze wzgl

du na

liwo

ść

przedawkowania);

w przypadku zaburzenia wchłaniania tłuszczów oraz małego spo

ycia białka (wchłanianie

witaminy A jest zmniejszone).

V

ITAMINUM

A

GAL

a inne leki

Pochodne kwasu retynowego (leki stosowane w chorobach skóry) i witamina A stosowane

jednocze

nie nawzajem zwi

kszaj

swoj

toksyczno

ść

Kolestyramina,

kolestypol,

parafina

płynna

neomycyna

zmniejszy

wchłanianie

witaminy A.

Doustne

rodki antykoncepcyjne zwi

kszaj

ęŜ

enie witaminy A w surowicy krwi.

Nale

y powiedzie

lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a tak

e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa

V

ITAMINUM

A

GAL

z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmowa

w czasie posiłku, popijaj

c wystarczaj

płynu.

CiąŜa, karmienie piersią i wpływ na płodność

CiąŜa

Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza.

Nie nale

y stosowa

u kobiet w ci

ąŜ

y.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza.

Witamina A przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca si

przyjmowania du

ych dawek ze

wzgl

du na mo

liwo

ść

przedawkowania u dziecka.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek V

ITAMINUM

GAL nie wpływa na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3. Jak stosowa

lek V

ITAMINUM

A

GAL

Ten lek nale

y zawsze stosowa

dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zalece

lekarza lub farmaceuty. W razie w

tpliwo

ci nale

y zwróci

do lekarza lub

farmaceuty.

Zalecana dawka leku V

ITAMINUM

GAL profilaktycznie u dorosłych to jedna kapsułka na

w czasie posiłku.

W razie wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niŜ zalecana dawki leku V

ITAMINUM

A

GAL

Nale

y niezwłocznie zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

Ostre zatrucie witamin

A objawia si

nadmiern

senno

, zaburzeniami psychicznymi,

zawrotami głowy, nudno

ciami i wymiotami, rumieniem,

dem i złuszczeniem si

skóry.

e wyst

wzrost ci

nienia

ródczaszkowego. Objawy ostrego zatrucia mog

wyst

po dawce 75 000 – 350 000 IU u dzieci, w zale

ci od wieku, i 1 000 000 IU

u dorosłych.

Pominięcie przyjmowania leku V

ITAMINUM

A

GAL

Nie nale

y stosowa

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomini

tej.

Przerwanie przyjmowania leku V

ITAMINUM

A

GAL

W razie jakichkolwiek dalszych w

tpliwo

ci zwi

zanych ze stosowaniem tego leku nale

zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo

liwe działania niepo

Ŝą

dane

Jak ka

dy lek, lek ten mo

e powodowa

działania niepo

Ŝą

dane, chocia

nie u ka

dego one

wyst

Podczas

długotrwałego

stosowania

leku

dawkach

przekraczaj

cych

zalecane

wyst

hiperwitaminoza A, której objawami s

: złe samopoczucie, osłabienie łaknienia,

nadmierna pobudliwo

ść

lub depresja,

d i sucho

ść

skóry, łamliwo

ść

paznokci, zmiany

zabarwienia skóry, wypadanie włosów, bóle głowy, powi

kszenie w

troby i

ledziony, obrz

tarczy nerwu wzrokowego.

Długotrwałe przyjmowanie witaminy A mo

e by

przyczyn

uszkodzenia w

troby.

Lek mo

e powodowa

reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działa

niepo

Ŝą

danych

wyst

jakiekolwiek

objawy

niepo

Ŝą

dane,

wszelkie

objawy

niepo

Ŝą

dane

niewymienione w ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi. Działania niepo

Ŝą

dane mo

zgłasza

bezpo

rednio do Departamentu Monitorowania Niepo

Ŝą

danych Działa

Produktów

Leczniczych Urz

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

ki zgłaszaniu działa

niepo

Ŝą

danych mo

na b

dzie zgromadzi

cej informacji na

temat bezpiecze

stwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa

lek V

ITAMINUM

A

GAL

Przechowywa

w temperaturze poni

ej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony

przed

wiatłem.

Lek nale

y przechowywa

w miejscu niedost

pnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosowa

tego leku po upływie terminu wa

ci zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek V

ITAMINUM

A

GAL

Substancj

czynn

leku jest retynolu palmitynian

Pozostałe

składniki

(substancje

pomocnicze),

olej

arachidowy,

elatyna,

glicerol 99,5%,

etylu

parahydroksybenzoesan,

woda

oczyszczona,

ółcie

pomara

czowa (E 110).

Jak wygląda lek

V

ITAMINUM

A

GAL

i co zawiera opakowanie

60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC i tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specjalistyczne Przedsi

biorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”

L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4, 61-012 Pozna

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

14-2-2019

FDA issues warning letter to doctor for illegally marketing unapproved device with claims to prevent and treat tightening of scar tissue around breast implants

FDA issues warning letter to doctor for illegally marketing unapproved device with claims to prevent and treat tightening of scar tissue around breast implants

FDA issues warning letter to doctor for illegally marketing unapproved device with claims to prevent and treat tightening of scar tissue around breast implants

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-2-2019

February 7, 2019: Three Federal Cases Allege Illegal Importation and Sale of ‘Herbal’ Sexual Enhancement Pills that Contained Pharmaceutical Drugs

February 7, 2019: Three Federal Cases Allege Illegal Importation and Sale of ‘Herbal’ Sexual Enhancement Pills that Contained Pharmaceutical Drugs

February 7, 2019: Three Federal Cases Allege Illegal Importation and Sale of ‘Herbal’ Sexual Enhancement Pills that Contained Pharmaceutical Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-2-2019

FDA takes action against 17 companies for illegally selling products claiming to treat Alzheimer’s disease

FDA takes action against 17 companies for illegally selling products claiming to treat Alzheimer’s disease

FDA takes action against 17 companies for illegally selling products claiming to treat Alzheimer’s disease

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2019

SIGMA Animal Disease Data Model: A comprehensive approach for the collection of standardised data on animal diseases

SIGMA Animal Disease Data Model: A comprehensive approach for the collection of standardised data on animal diseases

Published on: Mon, 21 Jan 2019 The European Commission is routinely asking EFSA for scientific and technical support in the epidemiological analysis of animal disease outbreaks (i.e. African swine fever, lumpy skin disease and avian influenza) and to report or assess surveillance data (i.e. Echinococcus multilocularis and avian influenza). For this purpose, EFSA has over the last years carried out several data collections and gathered specific information on outbreaks, surveillance activities and concer...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

9-1-2019

Review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Tue, 08 Jan 2019 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance chromafenozide. Considering the information provided by Member States, neither EU uses nor import tolerances are currently authorised for chromafenozide within the EU. Furthermore, no MRLs are established by the Codex Alimentarius Commission (codex maximum residue limits) for this active subst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

8-12-2018

Annual assessment of Echinococcus multilocularis surveillance reports submitted in 2018 in the context of Commission Regulation (EU) No 1152/2011

Annual assessment of Echinococcus multilocularis surveillance reports submitted in 2018 in the context of Commission Regulation (EU) No 1152/2011

Published on: Fri, 07 Dec 2018 This report is part of the `Echinococcus multilocularis surveillance’ scientific reports which are presented annually by EFSA to the European Commission and are intended to assess the sampling strategy, data collection and detection methods used by Finland, Ireland, Malta, the United Kingdom (UK) and Norway in their respective surveillance programmes. The surveillance programmes of these five countries were evaluated by checking the information submitted by each of them an...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-12-2018

Hiland Dairy Announces Voluntary Recall of Hiland Dairy Half-Gallon Whole Chocolate Milk

Hiland Dairy Announces Voluntary Recall of Hiland Dairy Half-Gallon Whole Chocolate Milk

Hiland Dairy is announcing a voluntary recall of half-gallon premium whole milk chocolate that is produced at the Kansas City, Missouri facility, over concerns the products may contain eggnog that could affect those individuals that have sensitivity to egg allergens. People who have an allergy or severe sensitivity to eggs run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2018

FDA warns marketers of products labeled as dietary supplements that contain tianeptine for making unproven claims to treat serious conditions, including opioid use disorder

FDA warns marketers of products labeled as dietary supplements that contain tianeptine for making unproven claims to treat serious conditions, including opioid use disorder

FDA issued warning letters issued to two companies for the illegal marketing of products labeled as dietary supplements that contain tianeptine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

FDA warns StemGenex Biologic Laboratories LLC of illegally marketing an unapproved cellular product manufactured in a facility with significant manufacturing violations, putting patients at risk

FDA warns StemGenex Biologic Laboratories LLC of illegally marketing an unapproved cellular product manufactured in a facility with significant manufacturing violations, putting patients at risk

FDA warns StemGenex Biologic Laboratories LLC of illegally marketing an unapproved cellular product manufactured in a facility with significant manufacturing violations, putting patients at risk

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-11-2018

October 31, 2018: Fullerton Man Arrested on Federal Charges Alleging Illegal Importation and Sale of Male Sexual Enhancement Drugs

October 31, 2018: Fullerton Man Arrested on Federal Charges Alleging Illegal Importation and Sale of Male Sexual Enhancement Drugs

October 31, 2018: Fullerton Man Arrested on Federal Charges Alleging Illegal Importation and Sale of Male Sexual Enhancement Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-10-2018

FDA launches global operation to crack down on websites selling illegal, potentially dangerous drugs; including opioids

FDA launches global operation to crack down on websites selling illegal, potentially dangerous drugs; including opioids

FDA warns website networks as part of global crack down for selling illegal pharmaceuticals

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-10-2018

FDA advances investigation into whether more than 40 e-cigarette products are being illegally marketed and outside agency's compliance policy

FDA advances investigation into whether more than 40 e-cigarette products are being illegally marketed and outside agency's compliance policy

FDA advances investigation into whether more than 40 e-cigarette products are being illegally marketed and outside agency's compliance policy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

September 19, 2018: Springfield Doctor Sentenced for Illegally Sharing Patient Medical Files

September 19, 2018: Springfield Doctor Sentenced for Illegally Sharing Patient Medical Files

September 19, 2018: Springfield Doctor Sentenced for Illegally Sharing Patient Medical Files

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance fluquinconazole. Considering the information provided by Member States, neither EU uses nor import tolerances are currently authorised for fluquinconazole within the European Union. Furthermore, no MRLs are established by the Codex Alimentarius Commission (codex maximum residue ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

FDA takes action against 21 websites marketing unapproved opioids as part of agency’s effort to target illegal online sales

FDA takes action against 21 websites marketing unapproved opioids as part of agency’s effort to target illegal online sales

FDA takes action against 21 websites marketing unapproved opioids as part of agency’s effort to target illegal online sales

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

August 6, 2018: Nurse Practitioner Sentenced for Illegally Prescribing Drugs at Substance Abuse Treatment Program

August 6, 2018: Nurse Practitioner Sentenced for Illegally Prescribing Drugs at Substance Abuse Treatment Program

August 6, 2018: Nurse Practitioner Sentenced for Illegally Prescribing Drugs at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

HP Hood LLC Recalls Select Units of Half-Gallon Refrigerated Vanilla Almond Breeze Almond Milk due to Possible Milk Allergen

HP Hood LLC Recalls Select Units of Half-Gallon Refrigerated Vanilla Almond Breeze Almond Milk due to Possible Milk Allergen

HP Hood LLC is voluntarily recalling a limited number of half-gallon (1.89 L) cartons of refrigerated Vanilla Almond Breeze almond milk because the product may contain milk, an allergen not listed on the label. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products. The product is safe to consume unless you have a milk allergy or sensitivity. To date, there has been one report of an allergic reaction. Medical ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

Statement from FDA warning about significant health risks of contaminated illegal synthetic cannabinoid products that are being encountered by FDA

Statement from FDA warning about significant health risks of contaminated illegal synthetic cannabinoid products that are being encountered by FDA

Statement from FDA warning about significant health risks of contaminated illegal synthetic cannabinoid products that are being encountered by FDA

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s efforts to collaborate with internet stakeholders to stop the illegal sale of opioids online

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s efforts to collaborate with internet stakeholders to stop the illegal sale of opioids online

FDA’s efforts to collaborate with internet stakeholders to stop the illegal sale of opioids online

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

May 31, 2018: Two Suburban Chicago Residents Charged with Illegally Selling Narcotics Over the Internet; Law Enforcement Seizes Websites

May 31, 2018: Two Suburban Chicago Residents Charged with Illegally Selling Narcotics Over the Internet; Law Enforcement Seizes Websites

May 31, 2018: Two Suburban Chicago Residents Charged with Illegally Selling Narcotics Over the Internet; Law Enforcement Seizes Websites

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA warns companies to stop selling dangerous and illegal pure and highly concentrated caffeine products

FDA warns companies to stop selling dangerous and illegal pure and highly concentrated caffeine products

FDA issued warning letters to the parties responsible for liquidcaffeine.com and Dual Health Body and Mind for illegally selling certain highly concentrated caffeine products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA warns companies selling illegal, unapproved kratom products marketed for opioid cessation, pain treatment and other medical uses

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

Legal advice in relation to EU staff matters - EMA/2018/08/LD

Legal advice in relation to EU staff matters - EMA/2018/08/LD

Contract notice published

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

10-10-2017

The Danish Medicines Agency contributes to review of Chinese medicines act

The Danish Medicines Agency contributes to review of Chinese medicines act

On Monday 9 October, a Chinese delegation headed by Xu Jinghe visited the Danish Medicines Agency. Xu Jinghe is Director General of the CFDA's Department of Legal Affairs and one of the main architects of the renewal of the Chinese medicines legislation.

Danish Medicines Agency

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

3-4-2017

Illegally imported medicines bought from Biovea.com

Illegally imported medicines bought from Biovea.com

In recent days, a number of people have contacted the Danish Medicines Agency because medicines they bought online from Biovea have been seized. The seized medicines were dispatched from the USA, and import of medicine from the USA is illegal for Danish citizens. More information and good advice.

Danish Medicines Agency

10-6-2016

Operation targets illegal medicines

Operation targets illegal medicines

Global medicine operation just completed. Operation Pangea resulted in 393 arrests and the suspension of more than 4,900 websites.

Danish Medicines Agency

8-6-2016

Beware of falsified medicines

Beware of falsified medicines

Today, 8 June 2016, is the World Anti-Counterfeiting Day. The Danish Medicines Agency participates in this campaign to draw attention to the problem of illegal sale of falsified medicines.

Danish Medicines Agency

27-3-2012

Illegal potency-enhancing drug in Denmark: Viamax Pure Power

Illegal potency-enhancing drug in Denmark: Viamax Pure Power

The Danish National Board of Health has received information about the dangerous potency-enhancing product Viamax Pure Power, which is sold by Danish online shops. Viamax Pure Power is not an authorised medicinal product, and we therefore warn consumers not to use the product. We advise consumers who have taken Viamax Pure Power to stop using it and to contact their doctor if they have any concerns. The illegal medicinal product may be handed over to a pharmacy for destruction.

Danish Medicines Agency

20-6-2011

Warning against the tanning product Melanotan

Warning against the tanning product Melanotan

The Danish Medicines Agency repeats its warning against using the illegal product Melanotan because its effect is not documented and because of the absence of studies of its potential side effects. The Danish Medicines Agency urges everyone who uses Melanotan to stop using it and to contact their doctor if concerned.

Danish Medicines Agency

27-5-2008

Danish Medicines Agency warns against the weight-loss product Therma Power

Danish Medicines Agency warns against the weight-loss product Therma Power

The Danish Medicines Agency strongly warns against Therma Power Red and similar products with the same content and characteristics. Therma Power Red contains ephedrine and is illegal in Denmark.

Danish Medicines Agency

18-3-2008

Warning about Power 1 Walnut

Warning about Power 1 Walnut

The Danish Medicines Agency has been made aware that the Health Sciences Authority in Singapore has confiscated large quantities of the illegal medicinal product Power 1 Walnut, which has been marketed as a potency-enhancing product containing only herbs.

Danish Medicines Agency

30-1-2008

The Danish Medicines Agency and the Danish Veterinary and Food Administration warn against the weight loss product Therma Power

The Danish Medicines Agency and the Danish Veterinary and Food Administration warn against the weight loss product Therma Power

The Danish Medicines Agency strongly warns against Therma Power and products with a similar content and characteristics. Therma Power contains ephedrine or synephrine and is illegal in Denmark.

Danish Medicines Agency

19-10-2007

Warning: Illegal sibutramine-containing weight-loss products sold on the internet

Warning: Illegal sibutramine-containing weight-loss products sold on the internet

The illegal Chinese weight-loss products LiDa (DaiDaiHuaJioaNang) and Miaozi are being sold on the internet, e.g. at the Danish language version of www.hurtigslank.dk (www.fastslim.dk).

Danish Medicines Agency

21-4-2006

Warning: Sale of illegal diet pills

Warning: Sale of illegal diet pills

Illegal diet pills containing the active substances ephedrine and ephedra are sold in a number of shops and on the internet. The illegal products are sold under names such as Therma Power

Danish Medicines Agency

1-1-1970

New EU rules on falsified medicines

New EU rules on falsified medicines

When new EU rules enter into force on 9 February 2019, it will be harder for falsified medicines to reach patients in the EU. The new rules, which introduce new safety features on the packaging of medicines and other measures, are to prevent falsified medicines from entering the legal supply chain of medicines – for example in pharmacies and hospitals.

Danish Medicines Agency

18-2-2019

Australian company pays fine for illegal medicine exports

Australian company pays fine for illegal medicine exports

On 14 December 2018, the TGA issued an infringement notice for export of unlawful medicines from Australia

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-2-2019

Today, the @US_FDA issued a warning letter citing safety concerns regarding an illegally marketed device that claims to prevent and treat tightening of scar tissue around breast implants. Read the more about the warning letter here: https://go.usa.gov

Today, the @US_FDA issued a warning letter citing safety concerns regarding an illegally marketed device that claims to prevent and treat tightening of scar tissue around breast implants. Read the more about the warning letter here: https://go.usa.gov

Today, the @US_FDA issued a warning letter citing safety concerns regarding an illegally marketed device that claims to prevent and treat tightening of scar tissue around breast implants. Read the more about the warning letter here: https://go.usa.gov/xEUks 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2019

Direction about advertisements: Evolution Supplements

Direction about advertisements: Evolution Supplements

Direction Notice issued to cease advertisement of prescription and illegal products

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-12-2018

TGA action against Peptide Clinics Pty Ltd for alleged advertising breaches

TGA action against Peptide Clinics Pty Ltd for alleged advertising breaches

This legal action follows an investigation by the Therapeutic Goods Administration

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-11-2018

Company will pay over $25,000 in fines for alleged importation of unapproved therapeutic goods

Company will pay over $25,000 in fines for alleged importation of unapproved therapeutic goods

Operation Antlia targeted the illegal use of therapeutic goods in the cosmetics industry

Therapeutic Goods Administration - Australia

13-11-2018

#DYK November is #DiabetesAwarenessMonth. As the number of people diagnosed with diabetes continues to grow, @US_FDA encourages patients and caregivers to beware of illegally markets diabetes treatments. Check out our Consumer Update on this issue http

#DYK November is #DiabetesAwarenessMonth. As the number of people diagnosed with diabetes continues to grow, @US_FDA encourages patients and caregivers to beware of illegally markets diabetes treatments. Check out our Consumer Update on this issue http

#DYK November is #DiabetesAwarenessMonth. As the number of people diagnosed with diabetes continues to grow, @US_FDA encourages patients and caregivers to beware of illegally markets diabetes treatments. Check out our Consumer Update on this issue https://go.usa.gov/xPfDx  pic.twitter.com/OGwOusdP1w

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration