Vitaminum A 2000 + D3 400 Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum A 2000 + D3 400 Hasco 2000 j.m. + 400 j.m. kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 2000 j.m. + 400 j.m.
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum A 2000 + D3 400 Hasco 2000 j.m. + 400 j.m. kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 kaps., 5909990879212, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08792
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VITAMINUM A 2000 + D

3

400 HASCO

2000 j.m. + 400 j.m., kapsułki miękkie

Retinoli palmitas + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitaminum A 2000 + D

400 HASCO i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum A 2000 + D

400 HASCO

Jak stosować lek Vitaminum A 2000 + D

400 HASCO

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitaminum A 2000 + D

400 HASCO

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO

i w jakim celu się go stosuje

Witamina A odgrywa istotną rolę w procesie widzenia (zapewnia prawidłowe funkcjonowanie

siatkówki), jest niezbędna do wzrostu, regeneracji, różnicowania się i czynności nabłonka skóry

i błony śluzowej. Bierze udział w kostnieniu i tworzeniu struktury kości, w procesie reprodukcji

i rozwoju embrionalnym płodu.

Witamina D jest bioregulatorem przemian wapnia i fosforu w organizmie, odpowiedzialnym za

utrzymanie stanu równowagi między tymi dwoma pierwiastkami – głównymi składnikami

budulcowymi kośćca. Naturalne produkty spożywcze zawierają niewiele tej witaminy (głównie

w postaci prowitaminy) i nawet w prawidłowej diecie jej zawartość jest niska. Niedobór witaminy D

prowadzi do osteomalacji (rozmiękczenia kości) u ludzi dorosłych oraz osteoporozy (zrzeszotnienia,

porowatości i kruchości układu kostnego) u osób starszych.

Lek stosuje się w zapobieganiu niedoborom witaminy A i D

. Takie postępowanie jest wskazane

u osób krótko przebywających na słońcu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO

Kiedy nie stosować leku Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (witaminę A lub witaminę D) lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

w przypadku przedawkowania witaminy A lub D (tzw. hiperwitaminozy A lub D);

jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, ponieważ lek zawiera olej arachidowy

z orzeszków ziemnych;

jeśli u pacjenta występuje nadmierne stężenie wapnia we krwi (tzw. hiperkalcemia);

jeśli u pacjenta występuje nadmierne wydalanie wapnia z moczem;

jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa;

w przypadku stosowania innych leków zawierających witaminę A i D;

gdy osoba jest unieruchomiona.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum A 2000 + D

400 HASCO należy omówić to

z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie należy podawać tego leku w dużych dawkach w chorobach wątroby (marskość wątroby, wirusowe

zapalenie wątroby).

Wchłanianie składników tego leku (tj. witamin A i D) jest zmniejszone w przypadku zaburzenia

wchłaniania tłuszczów oraz przy małej podaży białka.

Lek Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wchłanianie witaminy A z przewodu pokarmowego jest zmniejszone w obecności neomycyny,

cholestyraminy, ciekłej parafiny. Leki tiazydowe zwiększają możliwość hiperkalcemii. Leki

przeciwpadaczkowe, ryfampicyna i cholestyramina osłabiają działanie witaminy D. Ostrożnie

stosować razem z glikozydami naparstnicy, lekami przeczyszczającymi lub sukralfatem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W okresie ciąży w trakcie kuracji nie należy spożywać nadmiernych ilości pokarmów bogatych w

witaminę A (np. wątroby), gdyż może to prowadzić do przedawkowania leku, co może być

niebezpieczne dla płodu.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią lek ten należy stosować ściśle według wskazań lekarza, gdyż

w większych dawkach może on spowodować objawy przedawkowania u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vitaminum A 2000 + D

400 HASCO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum A 2000+ D

3

400 HASCO zawiera olej arachidowy i czerwień koszenilową

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej (barwnik azowy) lek może powodować reakcje

alergiczne.

3.

Jak stosować lek Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka stosowana profilaktycznie to 1 do 2 kapsułek na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku niezgodne z zaleceniami podanymi w ulotce informacyjnej może doprowadzić do

objawów przedawkowania witaminy A lub D, tj. uczucia zmęczenia, drażliwości, zaburzeń ze strony

przewodu pokarmowego (wymioty, brak łaknienia, nudności, biegunka), zmian skórnych,

niedokrwistości, bólu głowy, zaburzeń gospodarki wapniowej, bólów kostno-stawowych, wielomoczu.

W przypadku wystąpienia ww. objawów należy przerwać podawanie tego leku.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witaminy A i D

stosowane zgodnie z zalecanym dawkowaniem są na ogół dobrze tolerowane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO

Substancjami czynnymi leku są witamina A oraz witamina D

1 kapsułka miękka zawiera:

witaminę A (Retinoli palmitas)

2 000 j.m.,

witaminę D

(Cholecalciferolum)

400 j.m.

Pozostałe składniki leku to: olej arachidowy oczyszczony, żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa

(E 104), czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Vitaminum A 2000 + D

3

400 HASCO i co zawiera opakowanie

Lek ma postać owalnych kapsułek barwy jasnopomarańczowej o gładkiej, lśniącej powierzchni.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 kapsułek miękkich.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: