Vitaminum A + E GAL

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum A + E GAL 30 000 j.m. + 70 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 30 000 j.m. + 70 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum A + E GAL 30 000 j.m. + 70 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 kaps., 5909990858811, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08588
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka doł

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

(logo GAL)

VITAMINUM A + E GAL

(Retinoli palmitas + int-rac-α-Tocopherylis acetas)

30 000 IU + 70 mg, kapsułki mi

kkie

NaleŜy uwaŜnie zapoznać się z treścią ulotki przed zaŜyciem leku, poniewaŜ zawiera ona

informacje waŜne dla pacjenta.

- NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie naleŜy go przekazywać innym.

- Lek moŜe zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym wszelkie moŜliwe objawy

niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Nie stosowa

u kobiet w ci

ąŜ

Spis tre

ci ulotki:

Co to jest lek V

ITAMINUM

A + E GAL i w jakim celu si

go stosuje

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku V

ITAMINUM

A + E GAL

Jak stosowa

lek V

ITAMINUM

A + E GAL

liwe działania niepo

Ŝą

dane

Jak przechowywa

lek V

ITAMINUM

A + E GAL

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek V

ITAMINUM

A + E GAL i w jakim celu si

go stosuje

Lek V

ITAMINUM

A + E GAL ł

czy w sobie aktywno

ść

witaminy A oraz witaminy E.

Witamina

jest

niezb

prawidłowego

procesu

widzenia,

reprodukcji,

wzrostu,

regeneracji i ró

nicowania czynno

ci nabłonków, a tak

e do wzrostu i rozwoju ko

ci oraz do

zachowania integralno

ci błon

luzowych.

Niedobór witaminy A prowadzi do

lepoty zmierzchowej, wysychania spojówek, rozmi

kania

rogówki, a w ci

ęŜ

kich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i

lepoty.

Niedobór witaminy A mo

e by

powodem zmian skórnych, nadmiernego rogowacenia skóry,

metaplazji nabłonka błon

luzowych oraz zmniejszenia odporno

ci na zaka

enia.

Aktywno

ść

biologiczna

witaminy

wynika

przede

wszystkim

wła

ciwo

antyoksydacyjnych. Witamina E przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników tlenowych

i nadtlenków lipidowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed utlenianiem,

stabilizuje błony komórkowe i lipidowe struktury wewn

trzkomórkowe. Wpływa na biosyntez

prostaglandyn oraz agregacj

płytek krwi.

Lek V

ITAMINUM

A + E GAL stosuje si

w leczeniu objawów klinicznych

wynikaj

cych

z niedoboru witaminy A i E.

2. Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku V

ITAMINUM

A + E GAL

Kiedy nie stosować leku V

ITAMINUM

A + E GAL

wiadomo,

e pacjent jest nadwra

liwy na witamin

A lub E lub inne składniki preparatu;

u pacjenta wyst

puje hiperwitaminoza A lub zespół złego wchłaniania tłuszczów;

pacjenta

wyst

puje

uczulenie

orzeszki

ziemne

(lek

zawiera

olej

arachidowy).

Nie stosowa

w okresie ci

ąŜ

y i karmienia piersi

Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek V

ITAMINUM

A + E GAL

Ostro

nie stosowa

w stanach niedoboru witaminy K.

Podczas leczenia nie stosowa

innych produktów leczniczych zawieraj

cych witamin

i (lub) witamin

E, ze wzgl

du na mo

liwo

ść

wyst

pienia objawów przedawkowania.

przypadku

długotrwałego

stosowania

kilku

tygodni

kilku

miesi

cy),

osób

z zaburzeniami

czynno

troby,

nerek,

mał

ciała,

hipoproteinemi

nadu

ywaj

cych alkoholu, mog

wyst

objawy przedawkowania.

Ostro

nie stosowa

w przypadku chorób w

troby i u osób z chorob

alkoholow

ze wzgl

na mo

liwo

ść

dalszego uszkodzenia w

troby.

Zachowa

ostro

ść

podczas równoczesnego stosowania

leków przeciwzakrzepowych

(dikumarol,

warfaryna)

wzgl

liwo

ść

zmniejszenia

skuteczno

i spowodowania

krwawienia.

Podczas

długotrwałego

stosowania

witaminy

nale

regularnie kontrolowa

czas protrombinowy.

Nie nale

y stosowa

w przypadku je

li u pacjenta wyst

puje uczulenie na orzeszki ziemne

lub soj

, poniewa

produkt leczniczy zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych).

Pacjenci z zaburzeniami czynno

ci nerek i (lub) w

troby przed rozpocz

ciem stosowania

leku powinni poradzi

lekarza.

V

ITAMINUM

A + E GAL a inne leki

Kolestyramina, kolestypol, parafina ciekła i neomycyna zmniejszaj

skuteczno

ść

preparatu,

natomiast

leki

zawieraj

pochodne

kwasu

retynowego

kszaj

jego

toksyczno

ść

Leczenie skojarzone retynoidami i witamin

A w dawkach wi

kszych ni

4000 – 5000 IU na

, mo

e spowodowa

objawy przedawkowania witaminy A.

Preparat mo

e nasila

działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Zachowa

ostro

ść

podczas równoczesnego stosowania

leków przeciwzakrzepowych

(dikumarol,

warfaryna)

wzgl

liwo

ść

zmniejszenia

skuteczno

i spowodowania krwawienia.

Jednoczesne

stosowanie

witaminy

preparatami

elaza

hamowa

jego

hematologiczne efekty.

Alkohol nasila działanie toksyczne witaminy A.

Witamina E mo

e powodowa

kszone wchłanianie cyklosporyny.

Nale

y powiedzie

lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a tak

e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa

V

ITAMINUM

A + E GAL z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmowa

w czasie posiłku, popijaj

c wystarczaj

płynu.

CiąŜa, karmienie piersią i wpływ na płodność

CiąŜa

Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza.

Produkt V

ITAMINUM

A + E GAL jest przeciwwskazany do stosowania w ci

ąŜ

y. Witamina A

zawarta

preparacie

jest

dawce

niebezpiecznej

płodu.

Zalecane

przez

maksymalne całkowite dzienne spo

ycie witaminy A dla kobiet w ci

ąŜ

y wynosi 10 000 IU =

3000

g RE. Preparaty zawieraj

ce wi

cej ni

5000 IU wit. A s

niewskazane ze wzgl

du na

liwe działanie teratogenne.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem kaŜdego leku naleŜy poradzić się lekarza.

Witamina A przenika do mleka kobiecego. W trakcie leczenia lekiem V

ITAMINUM

A + E GAL

nie nale

y karmi

piersi

Dla kobiet karmiących piersią, jeŜeli konieczne jest przyjmowanie leku V

ITAMINUM

A +E GAL,

dobową dawkę leku ustala lekarz.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek V

ITAMINUM

A + E GAL nie wpływa na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3. Jak stosowa

lek V

ITAMINUM

A + E GAL

Ten lek nale

y zawsze stosowa

zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

tpliwo

ci nale

y zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku V

ITAMINUM

A + E GAL: doro

li 1 kapsułka na dob

w czasie posiłku.

W razie wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niŜ zalecana dawki leku V

ITAMINUM

A + E GAL

Nale

y niezwłocznie zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

Objawy ostrego zatrucia (dotyczy witaminy A) mog

wyst

po 6 godzinach jednorazowego

przyj

cia dawki od 1 000 000 IU witaminy A. Charakteryzuj

wyst

powaniem senno

delirium,

bólu

głowy,

zawrotów

głowy,

czki

liwo

nudno

wymiotów

i biegunki.

Przy

długotrwałym

stosowaniu

witaminy

dawkach

wyst

objawy

przewlekłego działania toksycznego (patrz punkt 4 Mo

liwe działania niepo

Ŝą

dane).

Leczenie

przedawkowania

witaminy

polega

zaprzestaniu

stosowania

konieczne, zastosowaniu leczenia objawowego. Objawy ust

zwykle w ci

gu 1-4 tygodni

po zaprzestaniu spo

ywania witaminy A.

Witamina E zazwyczaj nie wywołuje objawów toksyczno

Pominięcie przyjmowania leku V

ITAMINUM

A + E GAL

Nie nale

y stosowa

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomini

tej.

Przerwanie przyjmowania leku V

ITAMINUM

A + E GAL

W razie jakichkolwiek dalszych w

tpliwo

ci zwi

zanych ze stosowaniem tego leku nale

zwróci

do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo

liwe działania niepo

Ŝą

dane

Jak ka

dy lek, lek ten mo

e powodowa

działania niepo

Ŝą

dane, chocia

nie u ka

dego one

wyst

Lek V

ITAMINUM

A + E GAL stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany.

Przy długotrwałym przyjmowaniu witaminy A w du

ych dawkach, wi

kszych ni

3000 µg

(10 000 IU) mo

e wyst

hiperwitaminoza A, której objawami s

: złe samopoczucie,

osłabienie

łaknienia,

nadmierna

pobudliwo

ść

depresja,

kszone

nienie

wewn

trzczaszkowe,

senno

ść

sucho

ść

skóry,

łamliwo

ść

paznokci,

zmiany

zabarwienia skóry, wypadanie włosów, bóle głowy, brzucha, nudno

ci, wymioty, niewysoka

czka, powi

kszenie w

troby i

ledziony, oczopl

s, obrz

k tarczy nerwu wzrokowego,

bóle kostne i stawowe,

wiatłowstr

t, p

kanie i krwawienie warg, łysienie, rumie

Długotrwałe przyjmowanie witaminy A mo

e by

przyczyn

uszkodzenia w

troby.

Stosowanie witaminy E w dawkach wi

kszych ni

300 jednostek (220 mg) na dob

rzadko

e powodowa

: nudno

ci, biegunk

, skurcze jelit, zm

czenie, zaburzenia emocjonalne,

osłabienie, zakrzepowe zapalenie

ył, bóle głowy, niewyra

ne widzenie, wysypk

, bolesno

ść

piersi,

kreatynuri

kszenie

aktywno

kinazy

kreatynowej,

kszenie

ęŜ

enia

cholesterolu

triglicerydów

oraz

zmniejszenie

ęŜ

enia

tyroksyny

trójjodotyroniny

w surowicy krwi, zwi

kszenie st

ęŜ

enia estrogenów i androgenów w moczu.

Objawy te ust

po zaprzestaniu stosowania witaminy E.

niektórych

osób

czasie

stosowania

leku

ITAMINUM

podobnie

w przypadku ka

dego innego leku mog

wyst

inne działania niepo

Ŝą

dane.

Zgłaszanie działa

niepo

Ŝą

danych

wyst

jakiekolwiek

objawy

niepo

Ŝą

dane,

wszelkie

objawy

niepo

Ŝą

dane

niewymienione w ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi. Działania niepo

Ŝą

dane mo

zgłasza

bezpo

rednio do Departamentu Monitorowania Niepo

Ŝą

danych Działa

Produktów

Leczniczych Urz

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

ki zgłaszaniu działa

niepo

Ŝą

danych mo

na b

dzie zgromadzi

cej informacji na

temat bezpiecze

stwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa

lek V

ITAMINUM

A + E GAL

Przechowywa

w temperaturze poni

ej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony

przed

wiatłem.

Lek nale

y przechowywa

w miejscu niedost

pnym i niewidocznym dla dzieci.

nale

stosowa

tego

leku

upływie

terminu

zamieszczonego

opakowaniu.

6. Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek V

ITAMINUM

A + E GAL

Substancj

czynn

leku jest retynolu palmitynian i all-rac-α-tokoferylu octan

Pozostałe

składniki

(substancje

pomocnicze)

olej

arachidowy,

elatyna,

glicerol 99,5%, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygl

da lek V

ITAMINUM

A + E GAL i co zawiera opakowanie

60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specjalistyczne Przedsi

biorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”

L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4, 61-012 Pozna

Data ostatniej aktualizacji ulotki: