Vitamina C Synteza

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitamina C Synteza 500 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitamina C Synteza 500 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 kaps., 5909990667215, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06672
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vitamina C Synteza, 500 mg, kapsułki twarde

Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitamina C Synteza i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitamina C Synteza

Jak stosować lek Vitamina C Synteza

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitamina C Synteza

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitamina C Synteza i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitamina C Synteza zawiera kwas askorbowy (witaminę C). Rozpuszczalna w wodzie witamina C

jest niezbędna w przemianach metabolicznych u ludzi. Uczestniczy w procesach utleniania i redukcji

zachodzących

komórkach

organizmu.

Bierze

udział

biosyntezie

kolagenu,

czynnika

warunkującego właściwy rozwój tkanki chrzestnej, kości, zębiny, prawidłowym przebiegu procesu

gojenia się ran oraz utrzymania prawidłowego stanu naczyń krwionośnych. Witamina C pobudza

biosyntezę wielu substancji przestrzeni międzykomórkowych oraz syntezę prostacykliny. Hamuje

wytwarzanie

tromboksanu.

Uczestniczy

procesie

wchłaniania

jonów

żelaza

przewodu

pokarmowego, metabolizmie tyrozyny, fenyloalaniny, kwasu foliowego, histaminy, noradrenaliny,

karnityny, białek i lipidów a także w przemianie steroidów nadnerczowych i cholesterolu. Hamuje

utlenianie lipidów i unieczynnia wolne rodniki ponadtlenkowe.

Lek Vitamina C Synteza stosuje się:

- w uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie;

- w leczeniu metabolicznych następstw hipowitaminozy;

- w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza;

- w celu przyspieszenia procesu gojenia i bliznowacenia ran;

- pomocniczo w stanach obniżonej odporności organizmu;

- w przebiegu chorób infekcyjnych i okresie rekonwalescencji.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitamina C Synteza

Kiedy nie stosować leku Vitamina C Synteza:

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku Vitamina C Synteza nie należy stosować u pacjentów w czasie radio- i (lub) chemioterapii.

Stosowanie w dawce dobowej powyżej 1 g może fałszować wyniki analiz krwi i moczu opartych na

reakcjach utleniania i redukcji.

Dzieci

Leku Vitamina C Synteza nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Vitamina C Synteza a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Równoczesne stosowanie witaminy C z preparatami zawierającymi sole metali lub ze środkami

o właściwościach utleniających osłabia ich wzajemne działanie.

Vitamina C Synteza podawana razem z cyjanokobalaminą (witaminą B

), może zmniejszyć jej

skuteczność,

dlatego

należy

zachować

kilkugodzinną

przerwę

podawaniu

tych

leków.

Kwas

salicylowy i jego pochodne zmniejszają stężenie witaminy C w osoczu krwi. Witamina C może

zmniejszyć skuteczność działania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, aminoglikozydów,

nasilić

działanie

toksyczność

doustnych

leków

przeciwzakrzepowych

sulfonamidów

oraz

zwiększyć stężenie w surowicy krwi jednocześnie stosowanych estrogenów.

Vitamina C Synteza z jedzeniem i piciem

Lek Vitamina C Synteza można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W okresie ciąży lek Vitamina C Synteza należy przyjmować wyłącznie w dawkach zalecanych przez

lekarza.

Karmienie piersią

Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego, dlatego w czasie karmienia piersią lek należy

przyjmować wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vitamina

Synteza

wpływu

wywiera

nieistotny

wpływ

zdolność

prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Vitaminum C Synteza u osób w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą bezpiecznie stosować lek Vitamina C Synteza.

Lek zawiera żółcień chinolinową (E 104) i żółcień pomarańczową (E110)

Lek zawiera barwniki, które u osób wrażliwych mogą powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Vitamina C Synteza

Ten lek należy stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka: dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 1 kapsułka raz lub dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitamina C Synteza

Nie obserwowano ciężkich objawów przedawkowania witaminy C po podaniu doustnym. Nadmiar

witaminy C jest skutecznie usuwany z organizmu przez nerki, dlatego po przedawkowaniu należy pić

duże

ilości

wody.

przypadku

przedawkowania

mogą

wystąpić

działania

niepożądane

(patrz

punkt 4).

Pominięcie zastosowania leku Vitamina C Synteza

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C jest na ogół dobrze tolerowana. Duże dawki, powyżej 1g na dobę stosowane przez

dłuższy czas mogą powodować działania niepożądane:

Zaburzenia układu pokarmowego:

Częstość nieznana: biegunka, zgaga.

Zaburzenia układu moczowego

Częstość

nieznana:

zwiększone

ryzyko

powstawania

kamieni

moczanowych,

cystynowych

i szczawianowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, telefon: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitamina C Synteza

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitamina C Synteza

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).

Jedna kapsułka zawiera 500 mg witaminy C.

Pozostałe składniki to: żelatyna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu

dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Vitamina C Synteza i co zawiera opakowanie

Vitamina

Synteza

kapsułki

twarde,

żółtej

barwy,

zapakowane

blistry

folii

Aluminium/PVC i tekturowe pudełko.

1 opakowanie zawiera 10 kapsułek (1 blister po 10 szt.)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: