Vitacon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitacon 10 mg tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitacon 10 mg tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990772810, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07728
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VITACON,

10 mg, tabletki drażowane

Phytomenadionum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitacon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitacon

Jak stosować lek Vitacon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitacon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitacon i w jakim celu się go stosuje

Vitacon zawiera fitomenadion (witaminę K

- rozpuszczalną w tłuszczach), który bierze udział

w powstawaniu niektórych czynników krzepnięcia krwi.

Vitacon stosuje się:

w zaburzeniach krzepnięcia spowodowanych przez doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy

pochodnych kumaryny (acenokumarol, warfaryna) i pochodnych indandionu (fenindion), leki

przeciwbakteryjne niszczące fizjologiczną florę bakteryjną jelit, antybiotyki, sulfonamidy,

salicylany;

w niedoborze protrombiny (jeden z czynników krzepnięcia) w przebiegu żółtaczki

mechanicznej lub przetoki żółciowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitacon

Kiedy nie stosować leku Vitacon

Jeśli pacjent ma uczulenie na fitomenadion lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitacon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi należy stosować lek ostrożnie, ponieważ

zastosowanie witaminy K

u tych pacjentów może spowodować powrót zagrożenia zmianami

zakrzepowymi.

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami wątroby przebiegającymi z zaburzeniami

krzepnięcia.

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz zaleci stosowanie mniejszych dawek leku.

Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się

zwiększania dawek fitomenadionu u pacjentów z chorobami wątroby, u których nie osiągnięto

poprawy po zastosowaniu przeciętnych dawek leku.

Podczas stosowania leku należy okresowo kontrolować czas protrombinowy.

Działanie leku ujawnia się zwykle po 6-10 godzinach, zaś do osiągnięcia pełnego efektu

konieczne może być nawet 24-48 godzin.

Vitacon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie fitomenadionu może spowodować przejściową oporność na działanie doustnych leków

przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny i indandionu).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Należy zachować ostrożność stosując lek u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Vitacon zawiera

laktozę jednowodną, sacharozę i żółcień chinolinową

Ze względu na zawartość laktozy jednowodnej, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko

występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego

wchłaniania glukozy i galaktozy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego

wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować leku.

Lek może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej (E104).

3.

Jak stosować lek Vitacon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zaburzenia krzepnięcia u dorosłych spowodowane przez doustne leki przeciwzakrzepowe (pochodne

kumaryny i indandionu)

Dawka początkowa wynosi zwykle 10 mg (maksymalnie 30 mg lub wyjątkowo 50 mg). Częstość

i wielkość następnych dawek określi lekarz na podstawie oznaczeń czasu protrombinowego oraz stanu

klinicznego pacjenta.

Jeśli po 12-48 godzinach po podaniu leku czas protrombinowy nie uległ zadowalającej poprawie,

dawkę można powtórzyć.

Zaburzenia krzepnięcia u dorosłych spowodowane przez inne czynniki

Dawka wstępna wynosi 10 do 30 mg, wyjątkowo 50 mg. Wielkość dawki zależy od stanu pacjenta

i reakcji na leczenie.

Podstawowe postępowanie powinno polegać, jeśli to możliwe, na skorygowaniu dawki leków

zaburzających mechanizmy krzepnięcia (antybiotyków, salicylanów, sulfonamidów).

Fitomenadion

należy stosować, kiedy zaburzenia krzepnięcia są na tyle silne, że sama zmiana dawki

przyjmowanego leku nie zapewnia ich odpowiednio szybkiego ustąpienia, lub kiedy zmiana dawki nie

jest możliwa.

Uwaga:

doustne stosowanie witaminy K

jest uzasadnione tylko wtedy, gdy może ona wchłonąć się

z przewodu pokarmowego. Jeżeli ilość żółci wydzielanej do przewodu pokarmowego jest

niedostateczna, lekarz zaleci dodatkowo doustne podawanie soli kwasów żółciowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitacon

Nie są znane objawy zatrucia fitomenadionem.

Pominięcie zastosowania leku Vitacon

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu fitomenadionu w postaci tabletek doustnych nie obserwowano działań

niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitacon

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitacon

Substancją czynną leku jest fitomenadion. Każda tabletka drażowana zawiera 10 mg

fitomenadionu.

Pozostałe składniki to:

krzemionka koloidalna uwodniona; celuloza mikrokrystaliczna;

kroskarmeloza sodowa; laktoza jednowodna; magnezu stearynian; powidon K-30; karmeloza

sodowa; sacharoza; krzemionka koloidalna bezwodna; talk; polisorbat 80; tytanu dwutlenek

(E171); żółcień chinolinowa, lak (E104); wosk Capol.

Jak wygląda lek Vitacon i co zawiera opakowanie

Vitacon to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki drażowane.

Vitacon jest dostępny w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: