Virolex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Virolex 50 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Virolex 50 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 5 g, 5909990056118, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00561
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Virolex, 50 mg/g, krem

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Virolex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex

Jak stosować Virolex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Virolex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Virolex i w jakim celu się go stosuje

Virolex, lek dostępny w postaci kremu do stosowania na skórę, zawiera substancję czynną acyklowir.

Acyklowir jest substancją przeciwwirusową o silnym działaniu na wirusa opryszczki zwykłej Herpes

simplex (HSV) typu 1 i 2 in vitro oraz wirusa półpaśca.

Wskazania do stosowania

Virolex jest stosowany w leczeniu zakażeń wirusem opryszczki zwykłej skóry i błon śluzowych

(opryszczka warg, opryszczka narządów płciowych).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex

Kiedy nie stosować leku Virolex

jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub którąkolwiek z

substancji pomocniczych tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

jeśli u pacjenta występuje obniżona odporność i organizm słabiej zwalcza zakażenia (np. u

pacjentów zakażonych wirusem HIV lub pacjentów z AIDS lub u pacjentów po przeszczepie

szpiku kostnego);

leku Virolex nie należy stosować na błony śluzowe jamy ustnej, oczu lub pochwy.

Virolex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak zgłoszeń odnośnie interakcji z innymi lekami w trakcie stosowania acyklowiru.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Virolex tylko w przypadku, kiedy korzyści leczenia dla matki

przewyższają ryzyko dla płodu.

Acyklowir przenika do mleka kobiecego; dlatego też nie zaleca się stosowania leku Virolex w czasie

karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak zgłoszeń odnośnie wpływu leku Virolex krem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Virolex zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej - glikolu propylenowego, lek może powodować

podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną

(np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.

Jak stosować Virolex

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe po pojawieniu się pierwszych objawów

opryszczki, jak zaczerwienienie, swędzenie.

Lek zwykle nakłada się na zmienione chorobowo miejsca 5 razy na dobę w odstępach

4-godzinnych. Leczenie należy prowadzić przez 5 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można kontynuować maksymalnie przez 5

następnych dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, należy porozumieć się z lekarzem.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po

nałożeniu leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za silne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Virolex

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Wywołanie objawów zatrucia jest mało

prawdopodobne, nawet jeśli zastosuje się większą ilość kremu.

Pominięcie zastosowania leku Virolex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Lek należy stosować każdego dnia możliwie o tej samej porze. W przypadku pominięcia

zastosowania, lek należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe.

Przerwanie stosowania leku Virolex

Pomimo ustąpienia objawów choroby, w przypadku zbyt szybkiego przerwania stosowania leku

zakażenie może się w dalszym ciągu utrzymywać i może nastąpić nawrót choroby. Lek należy

stosować tak długo, jak opisano w tej ulotce lub jak zalecił lekarz.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

przemijające uczucie pieczenia lub kłucia po zastosowaniu kremu;

łagodne wysuszenie lub złuszczanie skóry;

świąd.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

zaczerwienienie skóry (rumień);

kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

nagłe reakcje nadwrażliwości;

pokrzywka;

obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Virolex

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci .

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Virolex

Substancją czynną leku jest acyklowir.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki leku to poloksamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan,

wazelina biała, parafina ciekła, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Virolex i co zawiera opakowanie

Jednorodny, biały lub prawie biały krem.

Opakowanie: aluminiowa tuba w tekturowym pudełku

1 tuba po 5 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: