Vinpocetine Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vinpocetine Hasco 5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vinpocetine Hasco 5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5904055003618, Rp; 100 tabl. w blistrze, 5909990932979, Rp; 100 tabl. w pojemniku, 5909991089924, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10899
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vinpocetine Hasco

5 mg, tabletki

Vinpocetinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpocetine Hasco

3. Jak stosować lek Vinpocetine Hasco

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vinpocetine Hasco

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera jako substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest związkiem stosowanym w

leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek Vinpocetine Hasco stosuje się w:

leczeniu psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego,

leczeniu przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka,

leczeniu zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vinpocetine Hasco

Kiedy nie stosować leku Vinpocetine Hasco:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (winpocetynę) lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w ostrej postaci choroby niedokrwiennej serca i ciężkich zaburzeniach rytmu serca,

ostrej fazie udaru krwotocznego,

w okresie ciąży i karmienia piersią,

u dzieci ze względu na brak wystarczających badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vinpocetine Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Należy zachować ostrożność stosując lek Vinpocetine Hasco u pacjentów ze schorzeniami

alergicznymi w wywiadzie i u pacjentów leczonych alkaloidami Vinca minor.

W czasie długotrwałego leczenia należy monitorować parametry biochemiczne krwi.

Zaleca się kontrolę zapisu EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT (zmiany w

elektrokardiogramie) lub stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji

występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco u pacjentów w podeszłym wieku

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów w podeszłym wieku.

Lek Vinpocetine Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasila hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi)

działanie

-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną

kontrolę ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na ośrodkowy

układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi (leki stosowane w zaburzeniach rytmu

serca) i przeciwzakrzepowymi (leki zmniejszające krzepliwość krwi) oraz glibenklamidem (lek

stosowany w cukrzycy).

Vinpocetine Hasco z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podawanie winpocetyny kobietom w ciąży i kobietom karmiącym piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Vinpocetine Hasco zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Vinpocetine Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli: 1 – 2 tabletki (5-10 mg) 3 razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: 1 tabletka (5 mg) 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vinpocetine Hasco jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vinpocetine Hasco

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Vinpocetine Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000):

zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie - objawy te mogą być

związane z chorobą podstawową,

zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy,

nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

alergiczne odczyny skórne,

obniżenie odcinka ST (zmiany w elektrokardiogramie), wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i

dodatkowy skurcz serca - objawy te ustępowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem

wystąpienia tych objawów było zastosowanie winpocetyny.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

bóle brzucha,

leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych).

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vinpocetine Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Chronić od światła i wilgoci.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vinpocetine Hasco

Substancją czynną leku jest winpocetyna. 1 tabletka zawiera 5 mg winpocetyny.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Vinpocetine Hasco i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletki białej, obustronnie płaskiej, fazowanej, o powierzchni gładkiej, jednolitej.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: