Vinpocetine Espefa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vinpocetine Espefa 5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vinpocetine Espefa 5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909991008512, Rp; 100 tabl., 5909990068067, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10085
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vinpocetine Espefa 5 mg tabletki

Vinpocetinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vinpocetine Espefa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Vinpocetine Espefa

Jak przyjmować lek Vinpocetine Espefa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vinpocetine Espefa

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vinpocetine Espefa i w jakim celu się go stosuje

Opis działania leku:

Tabletki Vinpocetine Espefa zawierają 5 mg winpocetyny. Jest to lek poprawiający przepływ krwi

przez naczynia mózgu. Dzięki temu wzrasta tolerancja komórek mózgowych na niedotlenienie, rośnie

zużycie przez nie glukozy i tlenu oraz zdolność do tworzenia związków chemicznych niezbędnych

do ich prawidłowego funkcjonowania.

Wskazania do stosowania:

Leczenie uzupełniające zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego związanych

z przewlekłymi zaburzeniami krążenia mózgowego u osób w wieku podeszłym oraz zaburzeń wzroku,

słuchu i zawrotów głowy o podłożu naczyniowym.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Vinpocetine Espefa

Kiedy nie przyjmować leku Vinpocetine Espefa:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku wymienionych w punkcie 6;

jeśli u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się krwawienie wewnątrzmózgowe (ostra faza udaru

krwotocznego);

jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia rytmu pracy serca;

jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę niedokrwienną serca;

u kobiet w ciąży lub planujących ciążę,

w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Vinpocetine Espefa należy omówić to z lekarzem.

przed rozpoczęciem leczenia winpocetyną lekarz powinien wykluczyć inne przyczyny zaburzeń

czynności mózgu;

jeśli u pacjenta stwierdzono niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne, winpocetyna może

prowadzić do niewielkiego zmniejszenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi;

u pacjentów z wydłużonym odcinkiem QT lub u pacjentów przyjmujących dodatkowy lek

powodujący wydłużenie odcinka QT zaleca się kontrolować zapis EKG.

Stosowanie leku Vinpocetine Espefa u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub)

wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek nie stwierdzono konieczności obniżenia

dawkowania.

Lek Vinpocetine Espefa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje α-metylodopę (lek obniżający

ciśnienie krwi), ponieważ lek Vinpocetine Espefa może nasilać jej działanie. Podczas jednoczesnego

stosowania powyższych leków zaleca się regularną kontrolę ciśnienia tętniczego.

Stosowanie leku Vinpocetine Espefa z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmować lek po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży lub planujących ciążę.

Winpocetyna przenika do mleka kobiecego, dlatego należy przerwać karmienie piersią w wypadku

konieczności stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn. Decyzję o prowadzeniu pojazdów lub obsłudze maszyn powinien podjąć lekarz.

Lek Vinpocetine Espefa zawiera laktozę (rodzaj cukru)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Vinpocetine Espefa

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka to:

Początkowo należy zażywać 1 do 2 tabletek (5 mg do 10 mg) trzy razy na dobę po posiłkach.

Dawka podtrzymująca – 1 tabletka (5 mg) 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować regularnie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie wolno stosować u dzieci, ponieważ brak jest wystarczających danych o stosowaniu

winpocetyny w tej grupie pacjentów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vinpocetine Espefa

Brak danych odnośnie przedawkowania. W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana i jeżeli

wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Vinpocetine Espefa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): częstoskurcz lub skurcze dodatkowe serca,

obniżenie ciśnienia krwi, zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT).

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): zgaga, bóle brzucha, nudności, bezsenność, bóle

i zawroty głowy, osłabienie.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): skórne reakcje alergiczne, zmniejszenie

ilości

białych

krwinek,

obniżenie

hematokrytu

poziomu

hemoglobiny

krwi

obwodowej,

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vinpocetine Espefa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vinpocetine Espefa

Substancją czynną leku jest winpocetyna. 1 tabletka zawiera 5 mg winpocetyny.

Pozostałe składniki to: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vinpocetine Espefa i co zawiera opakowanie

Lek Vinpocetine Espefa ma postać białych, okrągłych tabletek.

Opakowanie zawiera 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30-133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27

<logo firmy>

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: 800-007-777

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.09.2017 r.