Vesanoid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vesanoid 10 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vesanoid 10 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 100 kaps., 5909990668311, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06683
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vesanoid, 10 mg, kapsułki miękkie

Tretinoinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Vesanoid i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vesanoid

Jak stosować lek Vesanoid

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vesanoid

Zawartość opakowania i

inne informacje

1.

Co to jest lek Vesanoid i w jakim celu się go stosuje

Lek Vesanoid zawiera tretynoinę, która należy do grupy leków nazywanych retynoidami, zbliżonych

pod względem budowy do witaminy A.

Lek Vesanoid przepisywany jest przez lekarzy w celu leczenia ostrej białaczki promielocytowej.

Tretynoina hamuje wzrost niektórych typów nieprawidłowych komórek krwi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vesanoid

Nie należy stosować leku Vesanoid jeśli pacjent ma uczulenie na:

substancję czynną – tretynoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6)

inne retynoidy, w tym izotretynoinę, acytretynę i tazaroten

orzeszki ziemnie lub soję, ponieważ lek Vesanoid zawiera olej sojowy.

Kiedy nie stosować leku Vesanoid

jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią (patrz punkt 2, „Ciąża, karmienie

piersią i wpływ na płodność”)

jeśli pacjent przyjmuje witaminę A, tetracykliny lub retynoidy.

Nie należy stosować leku Vesanoid jeśli jakiakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmacuty przed zastosowaniem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Vesanoid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Jeśli u pacjenta występują jeszcze inne choroby.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały problemy związane ze zdrowiem psychicznym, w

tym depresja, skłonność do agresji lub wahania nastroju. Ma to związek z faktem, iż lek

Vesanoid może wpływać na nastrój pacjenta.

Jeśli pacjent ma alergie.

Jeśli pacjent ma rozpoznaną nietolerancję niektórych cukrów, ponieważ Vesanoid zawiera

sorbitol.

Jeśli jedno z powyższych dotyczy pacjenta, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą przed

rozpoczęciem przyjmowania leku Vesanoid.

Należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie następujących działań niepożądanych

Vesanoid może spowodować wystąpienie działań niepożądanych, w tym:

silny ból głowy lub nudności

zaburzenia oddychania

gorączka

zawroty głowy

ból w klatce piersiowej lub pleców

Na powyżej wymienione działania niepożądane należy zwrócić szczególną uwagę. Patrz punkt 4,

„Ważne działania niepożądane”. Lekarz może zmienić dawkę leku lub zalecić stosowanie

dodatkowego leku.

Dzieci

Dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Vesanoid u dzieci są ograniczone.

Lek Vesanoid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio , również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent

planuje przyjmować.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ stosowanie więcej niż jednego leku w tym samym czasie może

nasilać lub osłabiać ich działanie.

Dlatego leku Vesanoid nie należy przyjmować w połączeniu z jakimkolwiek innym lekiem bez

poinformowania lekarza prowadzącego i uzyskania jego zgody.

Podczas stosowania leku Vesanoid nie wolno przyjmować:

tetracyklin (rodzaj antybiotyku)

witaminy A

preparatów antykoncepcyjnych zawierających progesteron w bardzo małych dawkach, tzw.

minipigułki. Lekarz zaleci stosowanie innych preparatwó antykoncepcyjnych.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lek Vesanoid stosowany jest w połączeniu z

następującymi lekami:

ryfampicyną lub erytromycyną (antybiotyki)

glikokortykosteroidami (leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne)

fenobarbitalem (lek przeciwpadaczkowy)

pentobarbitalem (lek nasenny)

ketokonazolem (lek przeciwgrzybiczy)

cymetydyną (lek przeciwwrzodowy)

werapamilem lub diltiazemem (stosowane w chorobach układu krążenia)

cyklosporyną (stosowaną po przeszczepieniu narządów lub szpiku kostnego)

kwasem traneksamowym, kwasem aminokapronowym i aprotyniną (leki

przeciwfibrynolityczne).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Przed zastosowaniem leku Vesanoid

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli:

pacjentka jest w ciąży

pacjentka planuje ciążę

pacjentka może zajść w ciążę

Nie należy stosować leku Vesanoid u kobiet, które są w ciąży lub mogących zajść w ciążę

podczas leczenia lub w ciągu miesiąca (czterech tygodni) od jego zakończenia. Jeśli pacjentka

zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Vesanoid, istnieje duże prawdopodobieństwo

wystąpienia wad rozwojowych u dziecka.

Podczas stosowania leku Vesanoid

Pacjentka i jej partner zgadzają się przestrzegać wymaganych sposobów skutecznego

zapobiegania ciąży, czyli stosować skuteczne metody antykoncepcji w sposób

nieprzerwany podczas całego okresu leczenia tretynoiną i przez jeden miesiąc

(cztery tygodnie) po jego zakończeniu. Lekarz zaleci właściwy sposób antykoncepcji.

Jeśli pacjentka stosuje środki antykoncepcyjne zawierające progesteron w małych

dawkach, tzw. minipigułki, lekarz zaleci stosowanie innych środków antykoncepcyjnych.

Testy ciążowe muszą być wykonywane w odstępach comiesięcznych przez cały okres

leczenia.

Należy poinformować lekarza natychmiast o zajściu w ciążę podczas stosowania

leku Vesanoid. Lekarz omówi z pacjentką właściwy sposób leczenia ostrej białaczki

promielocytowej podczas ciąży.

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku Vesanoid. Lek Vesanoid przenika do mleka

kobiecego i mógłby zaszkodzić dziecku karmionemu piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia lekiem Vesanoid nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn,

szczególnie jeśli u pacjentów występują zawroty lub silne bóle głowy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vesanoid

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub

soję.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Problemy ze zdrowiem psychicznym

Pacjent może nie zauważyć pewnych zmian w swoim nastroju i zachowaniu, dlatego ważne jest, aby

powiedzieć przyjaciołom i członkom rodziny, że lek ten może powodować zmiany w zachowaniu i

nastroju. Osoby te mogą zauważyć takie zmiany i pomóc w zidentyfikowaniu problemów

wymagających omówienia z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Vesanoid

Vesanoid należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz prowadzący powinien przepisać odpowiednią dawkę leku Vesanoid w zależności od rodzaju

choroby, reakcji pacjenta, jego masy ciała i wzrostu. Nie można zmieniać zaleconego dawkowania.

W przypadku wrażenia, że zalecona dawka jest za duża lub za mała, należy powiedzieć o tym

lekarzowi lub farmaceucie.

Dorośli

Zalecana dawka dobowa leku to 45 mg/m

powierzchni ciała, w dwóch równo podzielonych

dawkach (jest to średnio 8 kapsułek na dobę w przypadku dawki dla dorosłych).

Stosowanie u dzieci

Zalecana dawka dobowa leku to 45 mg/m

powierzchni ciała, w dwóch równo podzielonych

dawkach. U dzieci z występującymi bólami głowy w trakcie leczenia, lekarz może zalecić mniejszą

dawkę dobową wynoszącą 25 mg/m

powierzchni ciała.

Choroby nerek i wątroby u dorosłych

Zaleca się stosowanie dawki 25 mg/m

powierzchni ciała, w dwóch równo podzielonych dawkach.

Leczenie należy kontynuować maksymalnie przez 90 dni. Podczas stosowania leku Vesanoid lub

natychmiast po jego zakończeniu, lekarz zastosuje inny rodzaj leczenia.

Przyjmowanie leku Vesanoid

Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą. Kapsułek nie należy żuć. Zalecane jest

przyjmowanie kapsułek podczas posiłku lub wkrótce po nim.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vesanoid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Vesanoid

W przypadku pominięcia dawki leku Vesanoid należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe oraz

niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obok korzyści, jakie przynosi leczenie, wystąpią także prawie u każdego pacjenta działania

niepożądane, nawet podczas właściwego stosowania leku.

Ważne działania niepożądane

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem:

gorączka, zwłaszcza z trudnościami w oddychaniu, kaszel, zwroty głowy, ból w klatce

piersiowej, ból brzucha

silny ból głowy z nudnościami, trudności w oddychaniu, gorączka, zawroty głowy, ból w klatce

piersiowej lub ból pleców. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku lub stosowanie

dodatkowych leków

silny ból brzucha z promieniujący w kierunku pleców (możliwe objawy zapalenia trzustki)

gorączka z pojawieniem się ciemnych plam na skórze, najczęściej twarzy i szyi (możliwe

objawy Zespołu Sweeta, łac. dermatosis neutrophilica febrilis)

bolesny obrzęk kończyn dolnych, nagły ból w klatce piersiowej lub trudnościami w oddychaniu

(możliwe objawy zakrzepicy)

ból w klatce piersiowej promieniujący do ramion i szyi (możliwe objawy zawału serca)

podwójne widzenie i zawroty głowy, szczególnie z nudnościami, odczuciem dzwonienia

w uszach i w głowie (możliwe objawy zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego)

niespodziewany ból głowy lub migrena, zaburzenia widzenia (możliwe objawy udaru)

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią jakiekolwiek z powyższych działań

niepożądanych.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (więcej niż u 1 pacjenta na 10):

łysienie

zaburzenia rytmu serca

zaburzenia widzenia lub słuchu

ból kości lub stawów, ból w klatce piersiowej ból brzucha

rumień, wysypka, świąd, złuszczanie skóry i stan zapalny

suchość skóry, w ustach, błony śluzowej nosa; obrzęk, suchość czerwieni wargowej

zaburzenia oddychania takie jak, astma ulegająca pogorszeniu (niewydolność oddechowa)

zaburzenia spojówki, które może powodować problem podczas stosowania szkieł kontaktowych

zaburzenia snu

nadmierna potliwość

ból głowy, zawroty głowy

uczucie zmęczenia, przeziębienie lub złe samopoczucie

stan splątania, lęk, depresja

parestezje

(np. mrowienie, kłucie, drętwienie dłoni i stóp)

zmniejszenie łaknienia, nudności, niestrawność, biegunka lub zaparcie, ból brzucha, zapalenie

trzustki, zapalenie warg, wymioty

zmiany obrazu krwi, np. zwiększenie aktywności aminotransferaz, stężenia kreatyniny lub

trójglicerydów i cholesterolu we krwi.

Częstość występowania nie ustalona („częstość nieznana”):

owrzodzenie narządów płciowych

poważne zakażenia bakteryjne (martwicze zapalenie powięzi)

choroby nerek (zawał nerki)

obrzęki mięśni lub naczyniowe (zapalenie naczyń)

czerwone, bolesne plamy podskórne, głównie kończyn dolnych (rumień guzowaty)

zmniejszenie apetytu, nudności, wymioty, ból głowy, uczucie zmęczenia, senność (objawy

zwiększonego stężenia wapnia we krwi)

nieprawidłowości w morfologii krwi, np. zwiększona liczba płytek krwi (trombocytoza),

zwiększona liczba jednego z typów białych krwinek (bazofilia) lub zwiększenie stężenia

histaminy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vesanoid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku

oznaczonej jako EXP. Data ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC, w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed

światłem.

Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce w celu ochrony przed wilgocią.

Butelkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vesanoid

Substancją czynną leku jest tretynoina. Każda miękka kapsułka zawiera 10 mg tretynoiny.

Pozostałe składniki leku to: wosk pszczeli żółty, uwodorniony olej sojowy, częściowo

uwodorniony olej sojowy, olej sojowy (patrz punkt 2).

Pozostałe składniki w osłonce miękkiej kapsułki to: żelatyna, glicerol (E 422), sorbitol (E 420),

mannitol (E 421), skrobia (kukurydziana), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty

(E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Vesanoid i co zawiera opakowanie

Kapsułki leku Vesanoid składają się z dwóch części: żółtopomarańczowej i czerwonobrązowej.

Kapsułki pakowane są po 100 sztuk do szklanych butelek z oranżowego szkła umieszczanych

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstr. 1a

17498 Mesekenhagen

Niemcy

Wytwórca

CENEXI S.A.S.

52 rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay sous Bois

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku należy zwrócić się

do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Komtur Polska Sp. z o.o.

Plac Farmacji 1

02-699 Warszawa

Tel.: +48 22 566 26 00

Data zatwierdzenia ulotki: czerwiec 2018