Venter

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Venter 1 g tabletki
 • Dawkowanie:
 • 1 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Venter 1 g tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990242818, Rp; 100 tabl., 5909990242825, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02428
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Venter, 1 g, tabletki

Sucralfatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Venter i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venter

Jak stosować Venter

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Venter

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Venter i w jakim celu się go stosuje

Venter

zawiera

substancję

czynną

sukralfat,

który

chroni

błonę

śluzową

żołądka.

działa

miejscowo w obrębie owrzodzenia, wiążąc się z białkami martwej tkanki i tworząc warstwę chroniącą

przed działaniem trawiennym pepsyny, kwasu solnego i soli żółciowych. Lek przyspiesza gojenie

wrzodów dwunastnicy i żołądka. Venter hamuje wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego.

Lek Venter zalecany jest w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venter

Kiedy nie stosować leku Venter:

jeśli pacjent ma uczulenie na sukralfat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci z chorobą nerek, zwłaszcza leczeni dializą, powinni poinformować o tym lekarza przed

przepisaniem leku Venter. Sukralfat zawiera glin, który w przypadku ciężkiej niewydolności nerek

może gromadzić się w organizmie i powodować szkodliwe działania. Ryzyko wzrasta w przypadku

osób równocześnie stosujących inne leki zawierające glin (np. niektóre środki zobojętniające kwas

solny).

U pacjentów z zaburzeniami opróżniania żołądka z powodu zabiegów chirurgicznych, przyjmowania

leków lub chorób, które zmniejszają ruchliwość żołądka zgłaszano powstawanie bezoarów po podaniu

sukralfatu (bezoary to guzowate twory powstające w żołądku z niestrawionych resztek pokarmu itp.).

Dzieci i młodzieży poniżej 14 lat

Nie zaleca się stosowania leku Venter u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat z powodu braku

danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Venter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W razie stosowania leków zobojętniających kwas solny, należy je przyjmować co najmniej pół

godziny przed lub godzinę po zażyciu leku Venter.

W przypadku niewydolności nerek, równoczesne stosowanie leku Venter oraz innych preparatów

zawierających glin (np. niektóre leki zobojętniające kwas solny) może powodować kumulację glinu w

organizmie (patrz punkt

,,

Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Następujące leki należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed zażyciem leku Venter: niektóre

antybiotyki

(tetracykliny,

fluorochinolony),

cymetydyna,

ranitydyna,

digoksyna,

teofilina

przedłużonym uwalnianiu, warfaryna, ketokonazol, L-tyroksyna, chinidyna oraz fenytoina.

Pacjenci karmieni przez zgłębnik nosowo-żołądkowy powinni otrzymywać lek Venter oddzielnie w

stosunku do innych leków.

Stosowanie leku Venter z jedzeniem i piciem

Pokarm

może

zmniejszać skuteczność działania sukralfatu. Venter należy przyjmować na pusty

żołądek, pół godziny do godziny przed posiłkiem. U pacjentów karmionych przez zgłębnik nosowo-

żołądkowy lek należy podawać poza posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak doniesień o szkodliwym działaniu leku na ciążę, jednak z powodu braku dostatecznej ilości

danych na temat bezpieczeństwa, nie należy stosować leku Venter u kobiet w ciąży, jeśli nie ma ku

temu wyraźnych wskazań.

Nie wiadomo, czy sukralfat przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność

podczas stosowania leku u matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak

doniesień

wpływie

leku

zdolność

prowadzenia

pojazdów

obsługi

urządzeń

mechanicznych.

3.

Jak stosować lek Venter

Venter należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy

ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy zmieniać dawki ani zaprzestawać przyjmowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Venter należy przyjmować na pusty żołądek, pół godziny do godziny przed posiłkiem. Tabletkę

należy popić wodą lub rozpuścić w połowie szklanki wody i wypić.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Należy przyjmować 1 tabletkę przed każdym głównym posiłkiem (śniadanie, obiad, kolacja) oraz

1 tabletkę bezpośrednio przed pójściem spać. W zależności od decyzji lekarza, można stosować

2 tabletki dwa razy na dobę. Wygojenie wrzodu następuje zazwyczaj w okresie 4 do 6 tygodni. Lekarz

może

zadecydować

przedłużeniu

czasu

trwania

terapii.

Nawet

przy

braku

odczuwanych

dolegliwości, lek należy przyjmować co najmniej 4 do 8 tygodni lub do potwierdzenia w badaniach,

że wrzód uległ wyleczeniu. Nie należy stosować leku Venter przez okres dłuższy niż 12 tygodni.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Venter u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat,

z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Jeśli działanie leku wydaje się być zbyt silne lub za słabe, należy porozumieć się z lekarzem lub

farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venter

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem lub farmaceutą. Sukralfat niemal nie ulega wchłanianiu. Pojedyncza, nawet większa dawka

sukralfatu nie powinna spowodować zatrucia. U większości pacjentów, po zażyciu zbyt dużych dawek

wystąpiły

żadne

dolegliwości.

rzadkich

przypadkach

zgłaszano

wystąpienie

nudności,

wymiotów i bólu brzucha. Po zażyciu większej niż przepisana ilości leku Venter, należy skontaktować

się z lekarzem.

Dłuższe stosowanie większych dawek leku, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, może

powodować nadmierną kumulację glinu w organizmie.

Pominięcie zastosowania dawki leku Venter

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora kolejnej dawki,

należy ją zażyć, z pominięciem dawki opuszczonej, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami

lekarza.

W razie jakichkolwiek

dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

zaparcia

niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

biegunka, wymioty, nudności, wzdęcia, suchość w ustach

bóle głowy, zawroty głowy, senność

rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

bezoary

ból w dolnej części pleców

bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

wysypka, pokrzywka i świąd

pacjentów

niewydolnością

nerek

może

zwiększyć

się

stężenie

glinu

tkankach.

Istnieje

możliwość toksycznego działania glinu (encefalopatia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Venter

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Venter

Substancją czynną leku jest sukralfat. 1 tabletka zawiera 1 g sukralfatu.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu

stearynian.

Jak wygląda Venter i co zawiera opakowanie

Tabletki są białe, owalne, z linią podziału po obu stronach.

Opakowania: 50

tabletek (5 blistrów po 10 szt.) lub 100 tabletek (10 blistrów po 10 szt.) w blistrach w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: