Venescin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Venescin 25 mg + 15 mg + 0,5 mg tabletka drażowana
 • Dawkowanie:
 • 25 mg + 15 mg + 0,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletka drażowana
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Venescin 25 mg + 15 mg + 0,5 mg tabletka drażowana
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990080410, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00804
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VENESCIN

Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum trihydricum +Aesculinum

(25 mg + 15 mg + 0,5 mg)/tabletkę, tabletki drażowane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 21 dni objawy nasilą się, nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem

Spis treści ulotki

Co to jest lek Venescin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin

Jak stosować lek Venescin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Venescin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Venescin i w jakim celu się go stosuje

Venescin jest to produkt leczniczy zawierający w swoim składzie wyciąg z nasion kasztanowca,

rutozyd i eskulinę. Przyjmuje się, że stosowanie produktu zwiększa tonus żył oraz zmniejsza

przepuszczalność i zwiększa odporność mechaniczną naczyń włosowatych.

Lek stosuje się w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

Jeśli po upływie 21 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin

Kiedy nie stosować leku Venescin

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6) np. guma arabska,

- w I trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jedna tabletka drażowana leku Venescin zawiera 34,49 mg sacharozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młod

zież

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Venescin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Venescin u dzieci

Leku nie stosować u dzieci.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo

stosowania w pozostałym okresie ciąży i karmienia piersią preparat może zostać użyty wyłącznie

wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Venescin na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Venescin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli

2 tabletki drażowane 3 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venescin

Nie są znane objawy przedawkowania produktu.

Pominięcie zastosowania leku Venescin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe d

ziałania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA

oraz częstością występowania: rzadko - działania niepożądane mogą wystąpić u od 1 do 10 pacjentów

na 10 000 pacjentów stosujących lek.

Podczas stosowania produktu leczniczego Venescin mogą wystąpić:

zaburzenia żołądka i jelit (nudności, bóle brzucha) – rzadko.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy przerwać leczenie, a jeśli objawy nie

ustąpią zasięgnąć porady lekarza.

Zgłasz

anie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania nie

pożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Venescin

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w miejscu niewidocznym

i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Za

wartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venescin

Substancjami czynnymi leku są:

Wyciąg suchy z nasion kasztanowca (

Hippocastani seminis extractum siccum)

(5,5-8:1)

o zawartości średnio 22% saponin trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę 25 mg

rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V),

Rutozyd trójwodny (

Rutosidum trihydricum

15 mg

Eskulina (

Aesculinum ( 6-glukozyd 6,7-dihydrokumaryny

)) 0,5 mg

Substancje pomocnicze to:

skrobia ziem

niaczana, magnezu stearynian , kalafonia, olej rycynowy,

guma arabska, talk, sacharoza, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Venescin i co zawiera opakowanie

Blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną. Blister zawiera 30 tabletek

drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225

Faks: + 48 71 37 24 740

E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić sie do podmiotu

odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: