Venescin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Venescin (118 mg + 20 mg)/g żel
 • Dawkowanie:
 • (118 mg + 20 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Venescin (118 mg + 20 mg)/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 40 g, 5909990856916, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08569
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Venescin

(Hippocastani seminis extractum spissum +Troxerutinum)

(118 mg + 20 mg)/g , żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 21 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Venescin żel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin żel

Jak stosować lek Venescin żel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Venescin żel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Venescin żel i w jakim celu się go stosuje

Żel Venescin zawiera wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum spissum)

i trokserutynę. Przyjmuje się, że produkt zawierający połączenie escyny (główny składnik wyciągu z nasion

kasztanowca) oraz trokserutyny wpływa na naczynia żylne m. in. zmniejszając ich przepuszczalność oraz

wpływa na napięcie żylne. Żel działa przeciwobrzękowo.

Venescin

żel stosuje się w początkowych objawach przewlekłej niewydolności żylnej (w bólu, uczuciu

ciężkości i puchnięciu nóg, kurczach łydek) oraz w przypadku objawów występujących po urazach (obrzęki,

krwiaki).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin żel

Kiedy nie stosować leku Venescin żel

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

- na otwarte rany, błony śluzowe i obszary skóry poddane zabiegom napromieniania w radioterapii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera:

- glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry

- metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - może powodować reakcje alergiczne

(możliwe reakcje typu późnego).

Lek Venescin żel a inne leki

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża i karmienie piersią

Lek Venescin żel nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią bez zasięgnięcia porady

lekarskiej.

Płodność.

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Venescin żel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Venescin żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Venescin

żel należy stosować zewnętrznie. Nakładać 2 razy na dobę (zaleca się stosowanie rano

i wieczorem). Niewielką ilość żelu, ok. 2 cm po nałożeniu delikatnie wcierać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venescin żel

Produkt przeznaczony do stosowania zewnętrznego.

Przerwanie stosowania leku Venescin żel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania żelu Venescin mogą wystąpić:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie i suchość skóry, pokrzywka – częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego: uogólnione opóźnione odczyny nadwrażliwości takie, jak

kontaktowe zapalenie skóry, niekiedy odczyny natychmiastowe z pokrzywką i skurczem oskrzeli– częstość

nieznana

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie

181C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Venescin żel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: termin ważności.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venescin żel

100 g leku zawiera

Substancje czynne

Wyciąg gęsty z

Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca)

11,8 g

ekstrahent: etanol 70 % V/V

Trokserutyna (Troxerutinum) 2,0 g

Substancje pomocnicze

Karbomer (carbopol 5984)

sodu wodorotlenek

glicerol

glikol propylenowy

metylu parahydroksybenzoesan

propylu parahydroksybenzoesan

etanol

woda oczyszczona

Jak wygląda lek Venescin żel i co zawiera opakowanie

Lek Venescin żel jest jednorodną, przeźroczystą i nietłustą masą, barwy brunatnej o swoistym zapachu.

Opakowaniem bezpośrednim leku jest tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana, zakończona membraną

z zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 40 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław , ul. Św. Mikołaja 65/68,

tel.: +48 71 33 57 225

fax: + 48 71 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: tel.

71 321 86 04 w.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: