Venacorn

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Venacorn 0,58 mg + 1,5 mg + 30 mg tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 0,58 mg + 1,5 mg + 30 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Venacorn 0,58 mg + 1,5 mg + 30 mg tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990211814, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02118
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VENACORN

0,58 mg + 1,5 mg + 30 mg, tabletki drażowane

(Dihydroergocristini mesilas + Esculinum + Rutosidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Venacorn i w jakim celu się go stosuje.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venacorn.

3. Jak stosować Venacorn.

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Jak przechowywać Venacorn.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

1. CO TO JEST LEK VENACORN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Venacorn jest lekiem złożonym, w którego skład wchodzą: dihydroergokrystyna, eskulina i rutyna.

Dihydroergokrystyna powoduje rozszerzenie tętnic oraz zwiększa napięcie żył.

Eskulina, podobnie jak dihydroergokrystyna, wzmaga napięcie ścian żył, a tym samym poprawia odpływ

krwi żylnej. Głównym jej działaniem jest zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych. Posiada

również działanie zmniejszające krzepliwość krwi. Zapobiega powstawaniu owrzodzeń podudzi.

Rutyna, podobnie jak eskulina, zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych.

Lek Venacorn powoduje zwiększenie przepływu i ciśnienia żylnego oraz limfatycznego.

Wskazania do stosowania

- Choroby naczyń żylnych kończyn dolnych z mikroangiopatią naczyń żylnych,

- Przewlekła niewydolność żylna,

- Żylaki odbytu.

Lek ten jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 12 lat.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VENACORN

Kiedy nie stosować leku Venacorn

- jeśli występuje nadwrażliwość na dihydroergokrystynę, inne alkaloidy sporyszu, rutynę, eskulinę lub

którąkolwiek substancję pomocniczą,

- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek,

- jeśli występują choroby mięśnia sercowego, niedociśnienie tętnicze znacznego stopnia, niewydolność

krążenia,

- jeśli występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

- jeśli występują ostre lub przewlekłe psychozy, stany depresji,

- w ciąży,

- w czasie laktacji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza:

- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, ponieważ lek zawiera laktozę i sacharozę,

- jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na ciśnienie tętnicze krwi takie jak sympatykolityki (leki

używane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca), alkaloidy sporyszu, w tym

ergometryna i metyloergometryna lub leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe,

- jeśli u pacjenta występują przedsionkowo-komorowe zaburzenia rytmu serca,

- jeśli u pacjenta stwierdza się zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Jeśli u pacjenta wystąpi niedociśnienie, bóle i zawroty głowy bądź ogólne osłabienie należy skonsultować

się z lekarzem, który podejmie decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu leczenia.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić bardzo indywidualne reakcje nadwrażliwości na

dihydroergokrystynę, eskulinę i rutynę oraz którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym barwniki).

W trakcie stosowania leku powinno być monitorowane ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie przez

pierwsze dni stosowania leku.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat i dlatego nie należy go stosować w tej

grupie wiekowej.

Inne leki i Venacorn

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych,

które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przy jednoczesnym stosowaniu dihydroergokrystyny i leków wpływających na zmianę ciśnienia krwi

należy skontaktować się z lekarzem, który ponownie dokładnie ustali dawkę leków.

Dihydroergokrystyna wzmaga działanie leków obniżających ciśnienie krwi, a także nasila działanie

leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych. Dawka leku Venacorn przy stosowaniu tych leków

powinna być ponownie ustalona przez lekarza. Kojarzenie dihydroergokrystyny z agonistami receptorów

alfa-adrenergicznych może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi, zwolnienia czynności serca

(bradykardia), mechanizm tego działania nie został wyjaśniony. Dawka leku Venacorn przy stosowaniu

tych leków powinna być ponownie ustalona przez lekarza.

Stosowanie równoczesne dihydroergokrystyny z dopaminą i dobutaminą może powodować zaburzenia

ukrwienia obwodowego, martwicę dłoni i stóp. Należy skontaktować się z lekarzem, który ponownie

ustali dawkę leków.

Dihydroergokrystyny nie należy stosować jednocześnie z lekami moczopędnymi np.: furosemidem.

Delawirdyna stosowana w terapii skojarzonej z lekami zawierającymi dihydroergokrystynę może

powodować zwiększenie stężenia dihydroergokrystyny w osoczu i zatrucia objawiające się nudnościami,

wymiotami i skurczami naczyniowymi.

Jednoczesne stosowanie leków zawierających dihydroergokrystynę z aminoglikozydami zwiększa ryzyko

nefrotoksycznego (uszkadzającego nerki) działania aminoglikozydów.

Eskulina kojarzona z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może potęgować działanie tych leków,

ponieważ ma podobny mechanizm zmniejszający krzepliwość krwi.

Cefalosporyny mogą powodować uwalnianie eskuliny z powiązań z białkami osocza, co oznacza

zwiększenie stężenia wolnej eskuliny w osoczu.

Deksametazon potęguje działanie przeciwwysiękowe eskuliny.

Eskulina potęguje działanie kurczące norepinefryny na układ żylny.

Rutyny nie należy łączyć z glikozydami nasercowymi, lekami hipotensyjnymi, bowiem nasila ich

działanie. Rutyna nasila działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie należy stosować łącznie

z sulfonamidami.

Venacorn z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować w czasie posiłku.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Venacorn ponieważ alkohol może nasilać działania

niepożądane tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi,

obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

3. JAK STOSOWAĆ VENACORN

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie

skontaktować się z lekarzem.

Lek Venacorn należy przyjmować podczas posiłku.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, zwykle po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę przez okres 1 tygodnia, a następnie po

1 tabletce drażowanej 3 razy na dobę przez 2 do 3 miesięcy zależnie od stanu klinicznego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek szybkość eliminacji leku Venacorn może być

zmniejszona, a stężenie leku w osoczu może się zwiększyć, dlatego zaleca się ostrożne stosowanie leku

Venacorn u chorych, u których stwierdzono zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Lek jest przeciwwskazany u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania schematu dawkowania leku Venacorn u pacjentów po 65 roku

życia, jeśli nie stwierdzono u nich zaburzeń czynności wątroby i (lub) nerek oraz chorób układu krążenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Venacorn jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Venacorn

niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania:

Bradykardia (zbyt wolna praca serca), obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia ukrwienia obwodowego,

niedotlenienie dłoni i stóp, zanik tętna, splątanie, drżenia i omdlenia.

Pominięcie zastosowania leku Venacorn

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Venacorn

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Venacorn może powodować działania niepożądane choć nie u każdego one występują.

Brak danych statystycznych na temat działań niepożądanych. Wiadomo jednak, że lek może powodować:

bóle i zawroty głowy, bradykardię zatokową ze znacznym zwolnieniem czynności serca nawet do

40 uderzeń na minutę, ogólne osłabienie i apatię, niedociśnienie, nudności, zmniejszone łaknienie,

wymioty, biegunkę, obrzęk i zwiększenie wydzielania błony śluzowej nosa i gardła.

Podczas długotrwałego stosowania leku może dojść do uszkodzenia wątroby i (lub) nerek.

W trakcie stosowania leku sporadycznie mogą wystąpić odczyny alergiczne i zaczerwienienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ VENACORN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Venacorn

Substancjami czynnymi leku są: mezylan dihydroergokrystyny, eskulina, rutozyd (synonim: rutyna).

1 tabletka drażowana zawiera: 0,58 mg mezylanu dihydroergokrystyny, 1,5 mg eskuliny, 30 mg rutozydu

(synonim: rutyna).

Substancje pomocnicze:

w skład rdzenia tabletki drażowanej wchodzą: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa,

laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk;

w skład otoczki tabletki drażowanej wchodzą: sacharoza, syrop ziemniaczany, żółcień chinolinowa

(E-104), indygotyna (E-132),

w skład masy połyskowej wchodzą: nipagina M, wosk pszczeli żółty, etanol 96%, olej rzepakowy.

Jak wygląda Venacorn i co zawiera opakowanie

Venacorn to tabletki drażowane doustne.

Opakowanie:

W tekturowym pudełku znajduje się 1 fiolka szklana bezbarwna.

Jedna fiolka zawiera 30 szt. tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39; 85-619 Bydgoszcz

Tel.: (52) 342 67 88

Data zatwierdzenia ulotki: