Urosal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Urosal 300 mg + 300 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 300 mg + 300 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Urosal 300 mg + 300 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990186419, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01864
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UROSAL

300 mg+300 mg, tabletki

Methenaminum +Phenylis salicylas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla

pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal

3.Jak stosować Urosal

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać Urosal

6.Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje

Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych dzięki skojarzonej

aktywności metenaminy i salicylanu fenylu.

Działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lek stosuje się w zapaleniu pęcherza

moczowego, odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych

pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce i nieżycie jelit.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal

Kiedy nie stosować leku Urosal

Nie należy zażywać leku Urosal, jeśli występuje nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność

nerek, choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna

znacznego stopnia, odwodnienie.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Urosal należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

W przypadku astmy oskrzelowej nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

Inne leki i Urosal:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować z sulfonamidami. Z uwagi na zawartość salicylanów lek nasila działanie

leków przeciwzakrzepowych, przeciwgorączkowych, oraz leków mogących wpływać niekorzystnie na

przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy. W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta

może powodować wystąpienie krwawień.

Stosowanie leku Urosal z jedzeniem i piciem

Stosować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach

Lek zawiera cukry – sacharozę i laktozę. Patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Urosal.

3. Jak stosować Urosal

Doustnie: 3 razy na dobę 1 tabletka po jedzeniu, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie produktu leczniczego jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Urosal

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Urosal

Należy niezwłocznie zażyć następną dawkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

- bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;

- często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;

- niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

- rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;

- bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

- częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia układu pokarmowego

Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na

mocz

Częstość nieznana: krwinkomocz (obecność krwinek w moczu)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: skórne odczyny alergiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl}

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa.

5. Jak przechowywać Urosal

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Urosal po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po

„Termin ważności”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera Urosal

1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu oraz substancje pomocnicze:

skrobię ziemniaczaną, sacharozę, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę

jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda Urosal i co zawiera opakowanie

Opakowanie: pojemnik zawierający 20 tabletek, zamykany wieczkiem z osuszaczem, w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”

Spółka z o.o.,

ul. Św. Elżbiety 6a

41-905 Bytom

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: