ULTRAPIRYNA FORTE

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • ULTRAPIRYNA FORTE 500 mg tabletki dojelitowe
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki dojelitowe
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • ULTRAPIRYNA FORTE 500 mg tabletki dojelitowe
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990913602, OTC; 20 tabl. (2 x 10), 5909990843626, OTC; 20 tabl. (1 x 20), 5909990843619, OTC; 20 tabl. w pojemniku, 5909990843640, OTC; 50 tabl., 5909990843633, OTC; 50 tabl. w pojemniku, 5909990843657, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08436
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona

1

5

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ULTRAPIRYNA FORTE, 500 mg, tabletki dojelitowe

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni (w przypadku bólu) lub 3 dni (w przypadku gorączki) nie nastąpiła

poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek ULTRAPIRYNA FORTE i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku ULTRAPIRYNA FORTE

Jak stosować ULTRAPIRYNA FORTE

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać ULTRAPIRYNA FORTE

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek ULTRAPIRYNA FORTE i w jakim celu się go stosuje

Kwas acetylosalicylowy jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym

przeciwgorączkowym. Działa przeciwgorączkowo poprzez rozszerzenie naczyń obwodowych

i zwiększenie przepływu krwi oraz przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie uwalniania

biosyntezy prostaglandyn, wpływających na powstawanie odczynu zapalnego.

Postać farmaceutyczna leku – tabletka dojelitowa – zabezpiecza przed drażniącym działaniem kwasu

acetylosalicylowego błonę śluzową żołądka.

Lek ULTRAPIRYNA FORTE wskazany jest do stosowania, jeśli występują:

bóle o słabym i umiarkowanym nasileniu, jak ból zębów, stawów, mięśni, ból głowy;

bolesne miesiączki;

bóle i stany zapalne w chorobach reumatycznych;

gorączka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku ULTRAPIRYNA FORTE

Kiedy nie stosować leku ULTRAPIRYNA FORTE:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma nadwrażliwość na salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,

przebiegające z napadami duszności, obrzęk błony śluzowej nosa (polipy nosa);

jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową;

jeśli pacjent ma skazę krwotoczną;

w trzecim trymestrze ciąży i okresie karmienia piersią;

Strona

2

5

w przypadku chorób wirusowych (szczególnie grypa i ospa wietrzna) u dzieci poniżej 12 lat;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując ULTRAPIRYNA FORTE w następujących

przypadkach:

choroby alergiczne (astma oskrzelowa, katar sienny), krwotok maciczny, nadmierne

krwawienie miesiączkowe, ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt: „Ciąża i karmienie piersią”),

przed

zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować kwasu acetylosalicylowego co najmniej 5 dni), dna,

skaza moczanowa, przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych

krwawieniach z przewodu pokarmowego; jednoczesne leczenia lekami przeciwzakrzepowymi

(doustne

antywitaminy K, heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe –

tyklopidyna,

indobufen), niewydolność nerek i wątroby, stosowanie wewnątrzmacicznej wkładki

antykoncepcyjnej,

nadciśnienie, niedokrwistość, niewydolność serca, niedobór dehydrogenazy

glukozo-6-fosforanowej

(wrodzony brak pewnego enzymu we krwi).

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku poniżej 12 lat w przypadku zakażeń wirusem

ospy wietrznej lub grypy może spowodować wystąpienie zespołu Reye’a, rzadko występującej ciężkiej

choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Przyjmowanie takich leków jak ULTRAPIRYNA FORTE może być związane z niewielkim

zwiększeniem ryzyka

zawału serca lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych

dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz

punkt 3).

W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko takich zaburzeń

(np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy

omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to

jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

ULTRAPIRYNA FORTE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie hipoglikemizujące (obniżające stężenie cukru we krwi)

doustnych środków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (np. tolbutamid,

chloropropamid, glimepiryd, glipizyd), działanie przeciwzakrzepowe leków z grupy pochodnych

kumaryny (np. warfaryna, dikumarol, acenokumarol), nasila działanie metotreksatu. Nasila ryzyko

krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania z innymi niesteroidowymi

lekami przeciwzapalnymi i alkoholem, nasila działanie i objawy niepożądane powodowane przez

niesteroidowe leki przeciwzapalne. Stosowany z wankomycyną nasila ryzyko przemijającej utraty

słuchu. Probenecyd nasila działanie kwasu acetylosalicylowego. Długotrwałe stosowanie dużych

dawek leku może być przyczyną zwiększonego wydalania kwasu askorbowego (witaminy C).

Kwas acetylosalicylowy zwiększa w osoczu stężenie digoksyny, barbituranów, związków litu, nasila

działanie sulfonamidów i ich połączeń, nasila działanie kwasu walproinowego. Osłabia działanie

antagonistów aldosteronu i leków moczopędnych pętlowych, leków przeciwnadciśnieniowych,

przeciwdnawych, zwiększających wydalanie kwasu moczowego (sulfinpyrazon, probenecyd).

ULTRAPIRYNA FORTE z alkoholem

Picie alkoholu w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie drażniące na

przewód pokarmowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

Strona

3

5

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek może być

stosowany w 1. i 2. trymestrze ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza

korzyść dla matki

przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Leku nie należy stosować w

ostatnim trymestrze

ciąży, gdyż może powodować wady płodu i komplikacje w czasie porodu.

Kwas acetylosalicylowy przenika do mleka ludzkiego, dlatego należy unikać stosowania leku w czasie

karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje pogorszenia sprawności psychofizycznej.

3.

Jak stosować ULTRAPIRYNA FORTE

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

przeciwbólowo i przeciwgorączkowo:

doustnie, 1 tabletka (500 mg) co 3-4 godziny. Dobowa dawka

maksymalna wynosi 4 g. Jeśli ból utrzymuje się po 10 dniach, a gorączka po 3 dniach stosowania leku,

należy zasięgnąć porady lekarza.

w chorobach reumatycznych (przeciwzapalnie):

doustnie, 3,5 do 5,5 g na dobę w dawkach

podzielonych, zwykle początkowo 1 lub 2 tabletki 4 razy na dobę, w czasie posiłków i przed snem.

Dawkę zwiększa się następnie, aż do osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Dawki nie należy

zwiększać, jeśli wystąpi szum lub dzwonienie w uszach.

Średnia dawka dobowa wynosi 4,5 g na dobę w dawkach podzielonych.

W ostrej gorączce reumatycznej do 7-8 g na dobę w dawkach podzielonych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ULTRAPIRYNA FORTE

Objawy przedawkowania to: ból i zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia ostrości widzenia,

pobudzenie oddechu, niepokój, zaburzenia równowagi, senność, podwyższenie temperatury ciała.

przypadku wystąpienia powyższych objawów należy odstawić lek i pić płyny, głównie soki

owocowe.

Jeżeli objawy nasilą się i (lub) wystąpią zaburzenia rytmu serca, omamy słuchowe

(dzwonienie w

uszach) lub wzrokowe, utrata słuchu, nadmierne pocenie się, krwawienia z nosa i przewodu

pokarmowego, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku ULTRAPIRYNA FORTE

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych zależy od wielkości stosowanych dawek i indywidualnej reakcji

chorego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

trombocytopenia (małopłytkowość, niedobór płytek krwi),

hipotrombinemia (niedobór trombiny we

krwi – czynnika odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi).

Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami

laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: napady astmy oskrzelowej, zmiany skórne w postaci rumienia

lub pokrzywki.

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy i szum w głowie.

Strona

4

5

Zaburzenia oka:

zaburzenia ostrości widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika:

zaburzenia słuchu.

Zaburzenia serca:

niewydolność krążenia, zwiększenie ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub

udar).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

przyspieszenie oddechu, napady

astmy oskrzelowej.

Zaburzenia żołądka i jelit:

zaburzenia dyspeptyczne (nudności, wymioty), nasilenie choroby

wrzodowej żołądka, nadżerki błony śluzowej, czasami z krwawieniem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

nadmierne pocenie się.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

kamica nerkowa, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

W związku z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zgłaszano występowanie

obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków, jak ULTRAPIRYNA FORTE może być związane z niewielkim

zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca lub udaru).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać ULTRAPIRYNA FORTE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera ULTRAPIRYNA FORTE

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 500 mg kwasu

acetylosalicylowego.

Strona

5

5

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, talk. Skład

otoczki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, powidon,

talk,

tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda ULTRAPIRYNA FORTE i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek dojelitowych barwy żółtej, o jednolitej powierzchni, obustronnie wypukłych.

Opakowanie zawiera 10, 20 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

Wytwórca:

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75

05-340 Kołbiel

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety