Tussicom 600

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tussicom 600 600 mg/5 g proszek do sporządzania roztworu
 • Dawkowanie:
 • 600 mg/5 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tussicom 600 600 mg/5 g proszek do sporządzania roztworu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 sasz. 5 g, 5909990814411, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08144
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

TUSSICOM 200, 200 mg/5 g, proszek do sporządzania roztworu

Acetylcysteinum

TUSSICOM 400, 400 mg/5 g, proszek do sporządzania roztworu

Acetylcysteinum

TUSSICOM 600, 600 mg/5 g, proszek do sporządzania roztworu

Acetylcysteinum

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Tussicom i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tussicom

Jak stosować Tussicom

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Tussicom

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest Tussicom i w jakim celu się go stosuje

Tussicom zawiera acetylocysteinę, która jest pochodną naturalnego aminokwasu L-cysteiny. Lek

zmniejsza lepkość wydzieliny dróg oddechowych, przez co ułatwia jej wykrztuszanie oraz poprawia

oddychanie i łagodzi męczący kaszel.

Lek stosuje się w leczeniu chorób dróg oddechowych z gęstą wydzieliną oskrzelową, wymagającą

rozrzedzenia oraz w mukowiscydozie.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tussicom

Kiedy nie stosować leku Tussicom

jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie acetylocysteiny może spowodować zwiększenie objętości wydzieliny oskrzelowej.

Szczególnie ostrożnie należy stosować lek:

u pacjentów z astmą; w przypadku wystąpienia i utrzymywania się skurczu oskrzeli –

lek należy odstawić;

u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy;

u pacjentów w podeszłym wieku;

u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową.

Acetylocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania, jeśli nie

zapewni się choremu w czasie leczenia fizykoterapii oddechowej.

Tussicom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Acetylocysteiny nie należy stosować jednocześnie z antybiotykami (erytromycyna, tetracykliny,

amoksycylina); należy zachować 2-godzinną przerwę w przyjmowaniu leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, jeśli nie jest to konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną pacjentów.

Tussicom zawiera sacharozę (cukier)

1 saszetka leku Tussicom 200 zawiera 4,759 g sacharozy – około 0,4 jednostki chlebowej w jednej

saszetce.

1 saszetka leku Tussicom 400 zawiera 4,575 g sacharozy – około 0,4 jednostki chlebowej w jednej

saszetce.

1 saszetka leku Tussicom 600 zawiera 4,370 g sacharozy – około 0,4 jednostki chlebowej w jednej

saszetce.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem

tego leku.

Tussicom 400 zawiera żółcień chinolinową, a Tussicom 600 zawiera czerwień koszenilową, które

mogą powodować reakcje alergiczne.

Jak stosować Tussicom

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku Tussicom :

u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 14 lat – dawka do 600 mg acetylocysteiny na dobę;

u dzieci w wieku od 6 do 14 lat – dawka do 400 mg acetylocysteiny na dobę;

u dzieci w wieku od 2 do 6 lat – dawka do 300 mg acetylocysteiny na dobę.

Zalecane dawkowanie w mukowiscydozie:

u dzieci w wieku powyżej 6 lat - do 600 mg acetylocysteiny na dobę;

u dzieci w wieku od 2 do 6 lat - do 400 mg acetylocysteiny na dobę.

Sposób podawania

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić zaraz po rozpuszczeniu. Zawartości

saszetek nie należy dzielić.

Uwaga:

Należy unikać zetknięcia roztworu leku z metalami i gumą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tussicom

Przedawkowanie leku może spowodować nadmierne upłynnienie śluzowo-ropnych wydzielin,

szczególnie u pacjentów z niedostatecznym odruchem kaszlu, u których może być konieczne

zastosowanie metod mechanicznych odsysania wydzieliny z oskrzeli.

W razie podejrzenia przedawkowania leku należy zgłosić się natychmiast do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Tussicom

W przypadku nieprzyjęcia leku o wyznaczonej porze, nie należy stosować podwójnej dawki leku,

tylko przyjąć go w zalecanej dawce o następnej porze wynikającej z zaleconego sposobu

dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko w początkowym okresie stosowania leku może wystąpić skurcz oskrzeli, nadmierne

wydzielanie śluzu, drażniący kaszel.

Po zastosowaniu dużych dawek leku mogą wystąpić nudności, biegunka i wymioty, a także

rozszerzenie naczyń krwionośnych i nagłe zaczerwienienie twarzy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr

telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać Tussicom

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tussicom 200

Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Każda saszetka zawiera 200 mg acetylocysteiny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, beta-karoten 2,5%, substancja poprawiająca smak i zapach,

pomarańczowa.

Co zawiera lek Tussicom 400

Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Każda saszetka zawiera 400 mg acetylocysteiny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, substancja poprawiająca smak i zapach, cytrynowa, żółcień

chinolinowa.

Co zawiera lek Tussicom 600

Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Każda saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, krzemionka koloidalna, substancja poprawiająca smak i

zapach, malinowa, substancja poprawiająca smak i zapach, pomarańczowa i czerwień

koszenilowa.

Jak wygląda lek Tussicom i co zawiera opakowanie

Tussicom 200 to sypki, jasnopomarańczowy proszek o zapachu i smaku pomarańczowym,

w saszetkach. Każda saszetka zawiera 5 g proszku. Tekturowe pudełko zawiera 20 saszetek.

Tussicom 400 to sypki, jasnożółty proszek o zapachu i smaku cytrynowym, w saszetkach.

Każda saszetka zawiera 5 g proszku. Tekturowe pudełko zawiera 20 saszetek.

Tussicom 600 to sypki, jasnoróżowy proszek o zapachu i smaku owocowym, w saszetkach.

Każda saszetka zawiera 5 g proszku. Tekturowe pudełko zawiera 20 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. w Warszawie

Oddział w Rzeszowie - Zakład Produkcji

i Dystrybucji Leków w Rzeszowie

ul. Lubelska 52

35-233 Rzeszów

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

tel.:(22) 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

12-12-2018

Moonstruck Chocolate Co. Issues Allergy Alert On Undeclared Hazelnuts In 4 Oz. Sea Salt Caramels Tumbled In Milk Chocolate

Moonstruck Chocolate Co. Issues Allergy Alert On Undeclared Hazelnuts In 4 Oz. Sea Salt Caramels Tumbled In Milk Chocolate

Moonstruck Chocolate Company of Portland, Oregon is recalling 600/4 oz. bags of Sea Salt Caramels Tumbled In Milk Chocolate, because it may contain undeclared hazelnuts. People who have an allergy or severe sensitivity to hazelnuts run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-8-2018

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration