triformin safeDIS

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • triformin safeDIS
 • Używać do:
 • Sprzęt
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • triformin safeDIS
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • DrWeigert
 • Numer pozwolenia:
 • PN3242
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 1/9

S e k c j a

I d e n ty f i k ac j a

s u bs t a nc j i/ m i esz a n i ny

i d en t y fi k ac j a

s p ó ł ki/

p r z e dsi ę b i or st w a

Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

triformin® safeDIS

Numer produktu:

3242 _ 3/15.9.2016

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Produkt do dezynfekcji rąk wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Zastosowania odradzane:

Nie określono.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Adres:

Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg, Niemcy

Telefon/Fax:

+49 40 78960 0 / +49 40 789 60 120

Dystrybutor:

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

Adres:

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa, Polska

Telefon/Fax:

+48 22 616 02 23 / +48 22 617 81 21

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: office_pl@drweigert.com, reach@isotop.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: I d e n t y fi k a c j a z ag r oż e ń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Liq. 3; H226

Eye Irrit. 2; H319

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP):

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226

Łatwopalna ciecz i pary.

H319

Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 2/9

P337+P313

przypadku

utrzymywania

się

działania

drażniącego

oczy:

Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P403+P233

Przechowywać

dobrze

wentylowanym

miejscu.

Przechowywać

pojemnik

szczelnie zamknięty.

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:

Propan-1-ol.

Substancja czynna: Etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 64,0 g/100 g]; Propan-1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw. 8,0 g/100 g].

Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia

REACH.

S e k c j a 3 : S k ł a d/ i n f orm a c j a o s k ł a d ni k ac h

Substancje

Nie dotyczy.

Mieszaniny

Etanol

Flam. Liq. 2; H225

CAS: 64-17-5

WE: 200-578-6

Numer indeksowy: 603-002-00-5

Numer rejestracji właściwej:

01-2119457610-43-XXXX

≥50

Propan-1-ol

Flam. Liq. 2; H225

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H336

CAS: 71-23-8

WE: 200-746-9

Numer indeksowy: 603-003-00-0

Numer rejestracji właściwej:

01-2119486761-29-XXXX

≥1-<10%

Kwas cytrynowy

Eye Irrit. 2; H319

CAS: 77-92-9

WE: 201-069-1

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji właściwej:

01-2119457026-42-XXXX

≥1-<10%

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotów H oraz symboli.

S e k c j a 4 : Ś r o d ki pi erw sz ej p om oc y

Opis środków pierwszej pomocy

narażeniu

drogą

oddechową:

Wyprowadzić

poszkodowanego

świeże

powietrze,

zapewnić

ciepło

i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

W kontakcie ze skórą:

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami:

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zanieczyszczone oczy

przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 3/9

połknięciu:

wywoływać

wymiotów.

Wypłukać

usta

wodą.

Podać

wypicia

dużą

ilość

wody.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wezwać lekarza.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Po narażeniu drogą oddechową:

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

W kontakcie ze skórą:

Zazwyczaj nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych.

W kontakcie z oczami:

Działa drażniąco na oczy.

Po połknięciu:

Może powodować podrażnienie gardła i przełyku.

Wskazania

dotyczące

wszelkiej

natychmiastowej

pomocy

lekarskiej

szczególnego

postępowania

z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

Zastosować leczenie objawowe. W trakcie wymiotów może dojść do aspiracji produktu do płuc, co może

wywołać chemiczne zapalenie płuc lub uduszenie.

Sekcja 5: P o st ę p o w a nie w p rz y p a d k u p oż a ru

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Proszek gaśniczy, piana gaśnicza, ditlenek węgla (CO

), mgła wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Zwarty strumień wody.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Łatwopalna ciecz i pary. Podczas pożaru mogą uwalniać się szkodliwe gazy zawierające np. tlenki węgla oraz

inne nieokreślone produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, ponieważ mogą

stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Informacje dla straży pożarnej

Stosować środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez

odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody.

Zbierać zużyte środki gaśnicze. Nie należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód

powierzchniowych i gruntowych.

Sekcja 6: P o s t ę p o w a ni e w prz y p a d k u n i ez am i erz o n e g o uw ol n i en i a d o ś r o d ow i s k a

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyć

dostęp

osób

postronnych

obszaru

awarii

czasu

zakończenia

odpowiednich

operacji

oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zapewnić odpowiednią wentylację. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie

przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej. Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy zapobiegać rozprzestrzenieniu się w środowisku

naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Mały

wyciek

zebrać

absorbentem.

Większy

wyciek

zebrać

pomocą

materiałów

wchłaniających

ciecze

(np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka itp.) i umieścić w oznakowanych pojemnikach.

Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić zanieczyszczone miejsce.

Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8.

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 4/9

S e k c j a 7 : P os t ę p ow an i e z s u b st a n c j am i i m i esz a n i n am i o r az ic h m ag a z y n ow a n i e

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować

zgodnie

zasadami

bezpieczeństwa

higieny.

Unikać

kontaktu

produktu

oczami.

Unikać

formowania się aerozolu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Przechowywać z dala od źródeł

ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać

tylko

oryginalnych,

szczelnie

zamkniętych

opakowaniach

dobrze

wentylowanym

pomieszczeniu.

magazynować

razem

silnymi

utleniaczami.

Pojemnik

otwarciu

uszczelnić

i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku. Przechowywać w temperaturze od -20 do 40°C.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Szszególne zastosowanie(-a) końcow i paszami dla zwierząt

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

S e k c j a 8 : K o n tr o l a n a r a ż e ni a / śr o d k i o c hro n y i n d y w i d u a l n ej

Parametry dotyczące kontroli

Nazwa substancji

NDSCh

NDSP

Etanol

[CAS: 64-17-5]

1900 mg/m

Propan-1-ol

[CAS: 71-23-8]

200 mg/m

600 mg/m

Glicerol

- frakcja wdychalna

[CAS: 56-81-5]

10 mg/m

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyższych

dopuszczalnych

stężeń

natężeń

czynników

szkodliwych

zdrowia

środowisku

pracy

(Dz. U. 2014, poz. 817).

Procedury monitorowania:

PN-Z-04140-02:1985

Ochrona

czystości

powietrza.

Badania

zawartości

alkoholu

etylowego.

Oznaczanie

alkoholu

etylowego

stanowiskach

pracy

metodą

chromatografii

gazowej

(norma

wycofana

zastąpienia).

PN-Z-04224-3:2003

Ochrona

czystości

powietrza.

Badania

zawartości

alkoholu

propylowego.

Oznaczanie

propan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

Zapewnić odpowiednią wentylację. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać

zanieczyszczenia oczu. Nie wdychać par produktu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać

przed ponownym użyciem.

Ochrona rąk i ciała:

Zazwyczaj nie jest wymagana.

Ochrona oczu:

Stosować odpowiednie okulary ochronne z bocznymi osłonami (EN 166) lub ochronę twarzy.

Ochrona dróg oddechowych:

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych

stężeń stosować maskę ochronną z odpowiednim pochłaniaczem.

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 5/9

Zagrożenia termiczne:

Ochrona nie jest wymagana.

Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

(Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173). Pracodawca zobowiązany jest zapewnić środki ochrony indywidualnej

właściwe do wykonywanych prac oraz spełniające wszystkie wymagania, w tym ich konserwację, a także

oczyszczanie.

Należy monitorować stężenie niebezpiecznych substancji w środowisku pracy zgodnie z uznanymi metodami

badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla

zdrowia występujących w środowisku pracy powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia

lutego

2011

w sprawie

badań

pomiarów

czynników

szkodliwych

zdrowia

w środowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166).

Kontrola narażenia środowiska:

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych

i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa ochrony

środowiska.

S e k c j a 9 : W ł aś c iw o śc i fiz y c z n e i c h em ic z ne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

wygląd:

bezbarwna ciecz

zapach:

alkoholowy

próg zapachu:

nie określono

wartość pH:

około 3,4-3,8 w 20°C

temperatura topnienia/krzepnięcia:

nie określono

początkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia:

>70°C

temperatura zapłonu:

23°C

szybkość parowania:

nie określono

palność (ciała stałego, gazu):

nie dotyczy

górna/dolna granica palności

lub górna/dolna granica wybuchowości:

nie dotyczy

prężność par

nie określono

gęstość par:

nie określono

gęstość względna:

0,87 g/cm

rozpuszczalność:

całkowicie rozpuszczalna

współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

nie określono

temperatura samozapłonu:

nie określono

temperatura rozkładu:

nie określono

lepkość:

dynamiczna: 1,5 mPa·s w 20°C

właściwości wybuchowe:

nie wykazuje

właściwości utleniające:

nie wykazuje

Inne informacje

Brak dodatkowych wyników badań.

S e k c j a 1 0 : S t a b il n o ść i r e a kt y w n oś ć

10.1

Reaktywność

Reaguje z silnymi utleniaczami.

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 6/9

10.2

Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne

reakcje

znane.

Przy

podgrzaniu

powyżej

temperatury

zapłonu

(23°C)

podczas

rozpylania mogą uwalniać się i tworzyć palne pary i mgły.

10.4

Warunki, których należy unikać

Unikać źródeł zapłonu, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia. Unikać przechowywania

poniżej temperatury -20°C oraz powyżej temperatury 40°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni

słonecznych.

10.5

Materiały niezgodne

Silne utleniacze.

10.6

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

S e k c j a 1 1 : I n f orm a c j e t o k sy k ol og ic z n e

11.1

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

(doustnie, szczur) >2000 mg/kg m.c.

Kwas cytrynowy [CAS: 77-92-9]

(doustnie, szczur) 11700 mg/kg m.c.

(doustnie, mysz) 5040 mg/kg m.c.

Działanie żrące/drażniące na skórę:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

Działa drażniąco na oczy – metoda testu Draize’a.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 7/9

S e k c j a 1 2 : I n f orm a c j e e k o l og ic z n e

12.1

Toksyczność

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzający zagrożenia dla środowiska.

Toksyczność dla ryb:

Leuciscus idus

) 440-706 mg/l/96h

Kwas cytrynowy [CAS: 77-92-9]

Toksyczność dla bezkręgowców wodnych:

Daphnia magna

) 120 mg/l/72 h

12.2

Trwałość i zdolność do rozkładu

Łatwo ulega biodegradacji.

12.3

Zdolność do bioakumulacji

Nie określono.

12.4

Mobilność w glebie

Rozpuszcza się w wodzie, może przenikać do gleby.

12.5

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie oznaczono.

12.6

Inne szkodliwe skutki działania

Nie oznaczono.

S e k c j a 1 3 : P o st ę p ow a n i e z o d p a d a mi

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące mieszaniny: Nie składować razem z odpadami komunalnymi. Pozostałości produktu

usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Kod

odpadu należy przypisać w miejscu jego wytwarzania.

Sposób

likwidacji

produktu:

wprowadzać

środowiska.

Przekazać

odpowiednio

oznakowanych

pojemnikach

odpady

niebezpieczne

uprawnionego

przedsiębiorstwa.

Nieoczyszczone

opakowania

usuwać jako odpad niebezpieczny.

Sposób likwidacji opakowań: Oczyszczone opakowania usuwać jako odpad; dostarczać do utylizacji lub

likwidacji do uprawnionego przedsiębiorstwa.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE z późn. zm. i 94/62/WE

z późn. zm. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm. , Dz. U. 2013, poz. 888 z późn. zm.

S e k c j a 1 4 : I n f orm a c j e d o t y c z ąc e t r a ns p o rt u

14.1

Numer UN (numer ONZ)

UN 1987

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ALKOHOLE, I.N.O. (Propan-1-ol, Etanol)

14.3

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4

Grupa opakowaniowa

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 8/9

14.5

Zagrożenia dla środowiska

Nie dotyczy.

14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Podczas obchodzenia się z ładunkiem należy stosować środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

14.7

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

S e k c j a 1 5 : I n f orm a c j e d o t y c z ąc e pr z e pis ów pr aw n y c h

15.1

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Ustawa

dnia

lutego

2011

substancjach

chemicznych

mieszaninach

tekst

ujednolicony

(Dz. U. 2015, poz. 1203).

Rozporządzenie

Ministra

Pracy

Polityki

Społecznej

dnia

czerwca

2014r.

sprawie

najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014,

poz. 817).

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy

europejskiej

dotyczącej

międzynarodowego

przewozu

drogowego

towarów

niebezpiecznych

(ADR),

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - wersja ujednolicona (Dz. U. 2015, poz. 882)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013,

poz. 888 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014,

poz. 1923).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków

ochrony indywidualnej

(Dz. U. Nr 2005, Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166).

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926).

Rozporządzenie (WE) nr

1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie

rejestracji,

oceny,

udzielania

zezwoleń

stosowanych

ograniczeń

zakresie

chemikaliów

(REACH)

utworzenia

Europejskiej

Agencji

Chemikaliów,

zmieniające

dyrektywę

1999/45/WE

oraz

uchylające

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1272/2008

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG

i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm.

Rozporządzenie Komisji (UE)

2015/830

z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń

w zakresie chemikaliów (REACH).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2008/98/WE

z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz

uchylająca niektóre dyrektywy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

94/62/WE

z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań

i odpadów opakowaniowych.

15.2

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono Ocenę Bezpieczeństwa Chemicznego dla mieszaniny.

triformin® safeDIS

WERSJA:

1.0/PL

INIEJSZA KARTA ZASTĘPUJE I UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE JEJ POPRZEDNIE WERSJE

AKTUALIZACJA: 03.10.2016 R.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zm.

str.: 9/9

S e k c j a 1 6 : I n n e i nf o rm a c j e

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 2 i 3:

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów:

DSB - Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym.

Eye Dam. 1 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1.

Eye Irrit. 2 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2.

Flam. Liq. 2, 3 - Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, 3.

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie.

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.

NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe.

STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3,

działanie narkotyczne.

vPvB - Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji.

Porady szkoleniowe:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BiHP odnośnie

obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności powinien odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje:

Klasyfikację

wykonano

biorąc

uwagę

dane

fizykochemiczne

mieszaniny

i/lub

zawartość

składników

niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne znajdujące się w rozporządzeniu CLP.

Powyższe informacje oparte są o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz aktualny stan naszej

wiedzy

interpretacją

jest

opisanie

produktu

tylko

kątem

uwzględnienia

wymogów

zdrowia,

bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów

prawa krajowego oraz za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Karta charakterystyki nie

może być traktowana jako gwarancja właściwości produktu.

Kartę charakterystyki wykonano na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących substancji chemicznych

i ich mieszanin oraz danych i wzoru karty charakterystyki otrzymanej od dystrybutora przez Firmę Doradczą

ISOTOP s.c. z siedzibą w Gdańsku: www.isotop.pl; e-mail: reach@isotop.pl

Karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://www.drweigert.com/pl/pliki-do-pobrania/karty-charakterystyki/

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza karta charakterystyki podlega przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666 - tekst ujednolicony). Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego

i bezpiecznego korzystania z produktów Dr. Weigert jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są kopiowane w całości i bez

zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.