Triacyt MR

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Triacyt MR 35 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 35 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Triacyt MR 35 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909991056933, Rp; 30 tabl., 5909991056940, Rp; 60 tabl., 5909991056957, Rp; 90 tabl., 5909991056964, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 21094
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRIACYT MR

35 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Triacyt MR i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Triacyt MR

Jak stosować lek Triacyt MR

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Triacyt MR

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Triacyt MR i w jakim celu się go stosuje

Lek Triacyt MR jest dostępny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu i zawiera substancję

czynną trimetazydyny dichlorowodorek.

Trimetazydyna działa ochronnie na komórki mięśnia sercowego znajdujące się w warunkach

niedotlenienia spowodowanego niedokrwieniem, poprzez podtrzymywanie procesów metabolicznych

oraz spowalnia wyczerpywanie związków wysokoenergetycznych.

Przyjmowanie leku przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca zmniejsza częstość występowania

i nasilenie bólów dławicowych (bóle w klatce piersiowej), zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, w celu leczenia dławicy

piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Triacyt MR

Kiedy nie stosować leku Triacyt MR

jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu zaburzającą ruchy (drżenia, sztywna

postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód);

jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Triacyt MR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Triacyt MR nie jest lekiem do leczenia napadów dławicy piersiowej, ani też leczenia

początkowego niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego.

W przypadku wystąpienia napadu dławicy piersiowej (silnego bólu w klatce piersiowej) należy

poinformować lekarza. W takiej sytuacji mogą być wymagane badania oraz zmiana leczenia.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy

i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym

wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji, które

wystąpiły w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Triacyt MR nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Triacyt MR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Triacyt MR z jedzeniem i piciem

Zaleca się zażywanie leku Triacyt MR w trakcie posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku Triacyt MR w ciąży.

W przypadku stwierdzenia ciąży w trakcie stosowania leku Triacyt MR należy skontaktować się z

lekarzem, który podejmie decyzję, co do dalszego stosowania tego leku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Triacyt MR w okresie karmienia piersią.

Kobiety przyjmujące lek nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować uczucie zawrotów głowy i senność, co może wpływać na zdolność

prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Triacyt MR zawiera laktozę.

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 59 mg laktozy jednowodnej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Triacyt MR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Triacyt MR, 35 mg, to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę podczas

posiłków, rano i wieczorem.

Tabletkę należy połykać w całości i popić szklanką wody.

Jeśli pacjent ma chore nerki lub powyżej 75 lat, lekarz dostosuje zalecaną dawkę.

U pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym zmiana dawki nie jest konieczna.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Triacyt MR

Nie zanotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania. Jednakże

w razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Triacyt MR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia

kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Triacyt MR

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Triacyt MR może powodować działania niepożądane z następującą częstością:

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd,

pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze

bicie serca, spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki

w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki,

zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

objawy pozapiramidowe (niezwykłe ruchy, w tym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające

ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle przemijające

po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, ciężka uogólniona wysypka w postaci

zaczerwienienia skóry i pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, co może

powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń,

zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków.

Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd,

zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz)

Zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Triacyt MR

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Triacyt MR

Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń: wapnia wodorofosforan dwuwodny, laktoza jednowodna, karbomer, powidon K-30,

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka: Opadry II white o składzie: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171),

makrogol 3000, talk

Jak wygląda lek Triacyt MR i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, okragłe, obustronnie wypukłe, barwy białej, bez plam i wykruszeń

Tabletki pakowane są w blistry z folii Aluminium/Aluminium lub blistry z folii

Aluminium/Aluminium ze środkiem pochłaniającym wilgoć, umieszczone w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10, 30, 60 lub 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

tel.: +48 61 66 51 500

fax: +48 61 66 51 505

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.05.2017

25-4-2018

Magnetic Resonance-guided Laser Interstitial Thermal Therapy (MRgLITT) Devices: Letter to Health Care Providers - Risk of Tissue Overheating Due to Inaccurate Magnetic Resonance Thermometry

Magnetic Resonance-guided Laser Interstitial Thermal Therapy (MRgLITT) Devices: Letter to Health Care Providers - Risk of Tissue Overheating Due to Inaccurate Magnetic Resonance Thermometry

FDA is currently evaluating data which suggests that potentially inaccurate MR thermometry information can be displayed during treatment. Posted 04/25/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.