Travocort

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Travocort (10 mg + 1 mg)/g krem
 • Dawkowanie:
 • (10 mg + 1 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Travocort (10 mg + 1 mg)/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990358618, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03586
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Travocort, (10 mg + 1 mg)/g, krem

Izokonazolu azotan + Diflukortolonu walerianian

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Travocort i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travocort

Jak stosować lek Travocort

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Travocort

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Travocort i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera dwie substancje czynne: izokonazolu azotan i diflukortolonu walerianian.

Izokonazolu azotan leczy choroby grzybicze skóry.

Diflukortolonu walerianian należy do leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu, zmniejsza

stan zapalny skóry i łagodzi dolegliwości, takie jak świąd, pieczenie, ból.

Lek Travocort jest wskazany w początkowym leczeniu powierzchownych zakażeń grzybiczych skóry

ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni

międzypalcowych stóp oraz okolic pachwinowych i narządów płciowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travocort

Kiedy nie stosować leku Travocort:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na izokonazolu azotan i diflucortolonu walerianian lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

na zmiany kiłowe lub gruźlicze,

na zmiany powstałe w wyniku wirusowych chorób skóry (np. ospa wietrzna, półpasiec,

opryszczka),

na zmiany wywołane trądzikiem różowatym, pospolitym, w okołowargowym zapaleniu skóry lub

na odczyny miejscowe po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Travocort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- W przypadku współistniejącego nadkażenia bakteryjnego, lekarz zastosuje leczenie

przeciwbakteryjne.

- Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Jeśli lek dostanie się do oczu należy

je dokładnie przemyć wodą.

Stosowanie leku na duże powierzchnie skóry lub przez dłuższy czas, w szczególności pod

opatrunkiem uszczelniającym, zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań

niepożądanych.

- Jeśli pacjent ma jaskrę, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Podczas leczenia lekiem Travocort istnieje ryzyko rozwoju jaskry, jeżeli lek stosuje się pod

opatrunkami, na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub jeśli lek jest stosowany na skórę

blisko oczu.

Jeśli lek Travocort stosuje się w okolicach narządów płciowych, niektóre z jego składników mogą

powodować uszkodzenie lateksu w prezerwatywach i krążkach dopochwowych. W związku z

tym mogą one być nieskuteczne jako mechaniczne środki antykoncepcyjne lub jako środki

zapobiegające chorobom przenoszonym drogą płciową. W celu uzyskania bardziej

szczegółowych informacji, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Szczególnie ostrożnie i przez krótki czas należy stosować lek na skórę twarzy i u dzieci. U dzieci

istnieje większe ryzyko ogólnoustrojowego działania stosowanych miejscowo kortykosteroidów,

niż u dorosłych.

Przestrzeganie zasad higieny jest niezbędne podczas leczenia lekiem Travocort. Aby zapobiec

nawrotom choroby należy:

zmieniać codziennie bieliznę osobistą, pościel oraz ręczniki (najlepiej bawełniane) i

prać je w bardzo gorącej wodzie lub gotować,

dobrze osuszać obszary między palcami po myciu,

zmieniać codziennie skarpety lub rajstopy i prać je w bardzo gorącej wodzie lub

gotować.

Lek Travocort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań interakcji leku Travocort z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz dokona

dokładnej oceny czy

korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ciąża

Nie należy stosować leku Travovort w pierwszym trymestrze ciąży. O tym czy lek można zastosować

w pozostałym okresie ciąży decyduje lekarz, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.W czasie

ciąży należy szczególnie unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub

stosowania pod opatrunkami.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy lek Travocort przenika do mleka ludzkiego, nie można jednak wykluczyć ryzyka dla

zdrowia dziecka karmionego piersią.

W czasie karmienia piersią należy unikać stosowania leku Travocort:

na skórę piersi,

pod opatrunki lub duże powierzchnie skóry,

przez długi czas.

Wpływ na płodność

Brak danych na temat negatywnego wpływu leku Travocort na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Travocort wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

Travocort zawiera niewielką ilość alkoholu cetosterylowego.

Travocort zawiera alkohol cetostearylowy, który może wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe

zapalenie skóry).

3.

Jak stosować lek Travocort

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Cienką warstę leku Travocort nanosi się na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 razy na dobę

Leczenie lekiem Travocort należy zakończyć, kiedy stan skóry poprawi się. Zwykle leczenie nie

powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. Jeżeli jest to niezbędne, lekarz może kontynuować leczenie

lekiem przeciwgrzybiczym nie zawierającym glikortykosteroidu, w szczególności w przypadku

stosowania leku w pachwinach i okolicach zewnętrznych narządów płciowych.

Przestrzeganie zasad higieny jest niezbędne podczas leczenia lekiem Travocort (patrz punkt 2).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie jest konieczna zmiana dawkowania leku Travocort u dzieci w wieku od 2 lat i młodzieży.

Nie należy stosować u dzieci w wieku do 2 lat .

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Travocort

Jest mało prawdopodobne, aby lek Travocort spowodował ostre zatrucie po pojedynczym

zastosowaniu zbyt dużej ilości leku lub po przypadkowym połknięciu leku.

Pominięcie zastosowania leku Travocort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć kolejną dawkę o właściwej dla niej porze i kontynuować leczenie zgodnie z przyjętym

dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane, zaobserwowane w badaniach klinicznych, zostały przedstawione

zgodnie z częstością ich występowania:

Często

(występują u więcej, niż 1 na 10 pacjentów)

podrażnienie skóry lub uczucie pieczenia w miejscu podania.

Niezbyt często

(występują u więcej, niż 1 na 100 pacjentów)

rumień, suchość w miejscu podania,

rozstępy skóry.

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- świąd lub pęcherzyki w miejscu podania.

Ponadto podobnie, jak w przypadku stosowania na skórę innych kortykosteroidów, mogą wystąpić

następujące objawy niepożądane (częstość nieznana):

ścieńczenie (zanik) skóry, zapalenie mieszków włosowych w miejscu podania, nadmierny wzrost

owłosienia ciała, rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazje),

okołowargowe zapalenie skóry, odbarwienie skóry, zmiany trądzikopodobne i (lub) skórne reakcje

alergiczne na którykolwiek ze składników leku Travocort. Mogą pojawić się ogólnoustrojowe

działania niepożądane, gdyż składniki leku przenikają przez skórę.

Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u noworodków, których matki w czasie

ciąży lub karmienia piersią stosowały lek długotrwale lub stosowały go na dużą powierzchnię skóry.

Na przykład, może wystąpić zmniejszona czynność kory nadnerczy, zmniejszenie odporności dziecka

na choroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TRAVOCORT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Nie stosować leku Travocort po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Travocort

Substancjami czynnymi leku są: izokonazolu azotan i diflukortolonu walerianian.

1 g kremu zawiera 10 mg izokonazolu azotanu i 1 mg diflukortolonu walerianianu.

Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, polisorbat 60,

sorbitanu stearynian, disodu edetynian i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Travocort i co zawiera opakowanie

Lek Travocort to biało-żółty, nieprzezroczysty krem.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką HDPE zawierająca 15 g kremu, umieszczona w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel.: (22) 572-35-00

Wytwórca:

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

I - 20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: