Traumon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Traumon 100 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Traumon 100 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 100 g, 4019338608068, OTC; 1 tuba 50 g, 5909990745517, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07455
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRAUMON, 100 mg/g, żel

Etofenamatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Traumon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Traumon

Jak stosować lek Traumon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Traumon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Traumon i w jakim celu się go stosuje

Etofenamat - substancja czynna leku Traumon, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Etofenamat

należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo wchłania

się przez skórę i gromadzi w zmienionych zapalnie tkankach.

Stosowanie na skórę ogranicza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych typowych dla NLPZ

podawanych doustnie.

Traumon nie pozostawia na skórze tłustej warstwy.

Wskazania do stosowania:

Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych

Reumatyzm pozastawowy:

bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej

zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki

maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony)

zapalenie nadkłykci.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Traumon

Kiedy nie stosować leku Traumon

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na etofenamat, kwas flufenamowy, inne

niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

w trzecim trymestrze ciąży,

u dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Traumon w przypadku uszkodzeń skóry lub wypryskowych zmian

zapalnych na skórze oraz na błony śluzowe lub oczy, dlatego po zastosowaniu leku należy umyć

ręce lub unikać kontaktu z tymi częściami ciała.

Podczas leczenia oraz w okresie dwóch tygodni po leczeniu należy unikać ekspozycji leczonych

miejsc na słońce i (lub) solarium.

Pacjenci chorzy na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę dróg oddechowych, katar sienny lub

przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa (tzw. polipy nosa) lub przewlekłą infekcję dróg

oddechowych, szczególnie w połączeniu z objawami podobnymi do kataru siennego, mogą

stosować Traumon tylko pod warunkiem przestrzegania pewnych środków ostrożności

i wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.

Wchłanianie ogólnoustrojowe może zwiększyć się, jeśli lek stosowany jest przez dłuższy czas

i (lub) na duże obszary ciała. Należy więc unikać takiego stosowania.

Glikol propylenowy występujący w składzie leku może powodować podrażnienie skóry.

Dzieci nie powinny mieć kontaktu ze skórą pokrytą tym lekiem.

Lek Traumon, żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono występowania żadnych interakcji, jeżeli lek Traumon jest stosowany zgodnie

z zaleceniami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Traumon należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży wyłącznie po ocenieniu przez

lekarza stosunku korzyści do ryzyka. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Nie wolno stosować leku Traumon u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

Ponieważ etofenamat w małym stopniu przenika do mleka matki, matki karmiące piersią powinny

unikać długotrwałego stosowania leku Traumon oraz nie mogą przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Nie stosować leku w okolicach piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować lek Traumon

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nałożyć pasek długości 5 do 10 cm leku Traumon żel na skórę

w okolicy objętej bólem, pokrywając nim powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem

i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się leku. Powtarzać 3 do 4 razy na dobę.

Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów

sportowych) - do 2 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Traumon

Nie są znane przypadki przedawkowania leku Traumon, jeśli był stosowany zgodnie z zaleceniami.

W przypadku zastosowania zawartości całej tuby leku Traumon i pokrycia nim w krótkim czasie

całego ciała mogą wystąpić bóle i zawroty głowy oraz dolegliwości w nadbrzuszu. Należy wówczas

zmyć lek z powierzchni ciała wodą.

Jeśli pacjent lub dziecko przypadkowo zażyje lek, należy zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Traumon

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często występujące działania niepożądane

(mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na

100, ale większą niż 1 na 1000 osób):

- rumień, pieczenie skóry.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

(mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na

10 000 osób):

- zapalenie skóry, np. silny świąd, wysypka, obrzęk, wysypka pęcherzowa.

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

reakcja fotouczuleniowa.

Wymienione powyżej działania niepożądane przemijają zazwyczaj po odstawieniu leku.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nadwrażliwość (niespecyficzna reakcja alergiczna i anafilaksja, zwiększona reaktywność układu

oddechowego prowadząca do astmy, nasilenia astmy, skurczu oskrzeli lub duszności, różne

zaburzenia skóry, w tym wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rzadziej

złuszczające i pęcherzowe zmiany skórne (włączając martwicę naskórka i rumień

wielopostaciowy).

Jeśli wystąpią takie objawy, co jest możliwe nawet po pierwszym podaniu leku, pacjent powinien

natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Traumon

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie stosować leku Traumon po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Traumon

Substancją czynną leku jest etofenamat

(Etofenamatum)

Substancje pomocnicze leku to: karbomer, eter makrogolu oleinocetylowy (Emulgin M8 Deo), sodu

wodorotlenek, alkohol izopropylowy, makrogol 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Traumon i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera:

tubę aluminiową z membraną z zakrętką PE w tekturowym pudełku lub

tubę aluminiową bez membrany z zakrętką PE w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 50 g lub 100 g.

Podmiot odpowiedzialny:

Meda Aktiebolag

Pipers väg 2, Box 906

SE-170 09 Solna

Szwecja

Wytwórca:

MEDA Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1

DE-51063 Kolonia

Niemcy

Madaus GmbH

51101 Köln

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01

e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: