Trasylol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Trasylol 277,8 j. Ph. Eur. (500 000 KIU) roztwór do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 277,8 j. Ph. Eur. (500 000 KIU)
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Trasylol 277,8 j. Ph. Eur. (500 000 KIU) roztwór do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 50 ml, 5909991096519, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10965
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRASYLOL

(Aprotininum)

277,8 j. Ph. Eur. (500 000 KIU), roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem tego leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza/chirurga.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Trasylol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed otrzymaniem leku Trasylol

Jak stosować lek Trasylol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Trasylol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Trasylol i w jakim celu się go stosuje

Trasylol należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwfibrynolitycznymi, tzn. leków do zapobiegania

utracie krwi.

Trasylol może pomóc zmniejszyć utratę krwi w czasie i po operacji serca. Może być również stosowany do

zmniejszenia konieczności przetoczenia krwi w czasie i po operacji serca. Lekarz/chirurg zdecydował, że

pacjent może odnieść korzyści z leczenia lekiem Trasylol, ponieważ znaduje się w grupie zwiększonego

ryzyka dużej utraty krwi, ponieważ będzie poddany operacji pomostowania serca przy użyciu krążenia

pozaustrojowego (płuco-serca).

Lekarz poda aprotyninę po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka oraz dostępności alternatywnych metod

leczenia.

2.

Informacje ważne przed otrzymaniem leku Trasylol

Kiedy nie wolno otrzymywać leku Trasylol

jeśli pacjent ma uczulenie na lek Trasylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli dostępny jest pozytywny test na obecność specyficznych dla aprotyniny przeciwciał IgG,

wskazujący na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na lek Trasylol.

gdy wykonanie u pacjenta testu na obecność specyficznych dla aprotyniny przeciwciał IgG nie jest

możliwe przed rozpoczęciem leczenia, a zachodzi podejrzenie, że pacjent był poddany ekspozycji na

lek Trasylol w czasie ostatnich 12 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem otrzymywania leku Trasylol należy zwrócić się do lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjenta, aby pomóc

mu w podjęciu decyzji, czy lek Trasylol jest odpowiedni dla pacjenta:

-

jeśli nerki pacjenta nie działają prawidłowo. Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, lek Trasylol

należy stosować tylko w przypadku, gdy lekarz/chirurg uważa, że będzie to korzystne dla pacjenta.

-

jeśli pacjent otrzymał lub podejrzewa, że otrzymał aprotyninę lub kleje tkankowe zawierające

aprotyninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, lekarz zdecyduje, czy lek Trasylol jest

odpowiedni dla pacjenta, czy też nie.

Trasylol będzie podany tylko wtedy, jeśli lekarz wykonał przedtem badania krwi w celu sprawdzenia, że

pacjent może przyjąć lek (np. odpowiedni test na obecność specyficznych dla aprotyniny przeciwciał IgG),

w przeciwnym razie inne leki mogą być lepszą opcją dla pacjenta.

Pacjent będzie dokładnie obserwowany w kierunku reakcji alergicznej na lek i lekarz/chirurg będzie

leczyć objawy, które mogą wystąpić. Podczas leczenia lekiem Trasylol należy zapewnić dostęp do terapii

ratunkowej na wypadek wystąpienia u pacjenta ciężkich reakcji alergicznych.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Trasylol u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Trasylol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy w szczególności poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

leki stosowane do rozpuszczania zakrzepów krwi, takie jak steptokinaza, urokinaza, alteplaza (r-tPA)

aminoglikozydy (antybiotyki, leki stosowane do leczenia infekcji)

Zalecane jest, aby lekarz/chirurg oprócz leku Trasylol podawał heparynę (lek stosowany do zapobiegania

zakrzepom krwi) przed i w czasie operacji. Lekarz oceni dawkę heparyny w oparciu o wyniki badań krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi

piersią, lek Trasylol należy stosować tylko w przypadku, gdy lekarz/chirurg uważa, że będzie to korzystne

dla pacjenta. Lekarz omówi ewentualne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem tego leku.

3.

Jak stosować lek Trasylol

Dla pacjentów dorosłych zalecany jest następujący schemat dawkowania:

Pacjent otrzyma małą ilość leku Trasylol (1 ml) przed rozpoczęciem operacji w celu sprawdzenia, czy

pacjent ma alergię na lek Trasylol. Leki stosowane w celu zapobiegania objawom alergii (antagoniści H

) mogą być podane 15 minut przed dawką próbną leku Trasylol.

Jeśli nie wystąpią objawy alergii, pacjentowi będzie podawane 100-200 ml leku Trasylol przez 20 do 30

minut, a następnie 25-50 ml na godzinę (max. 5-10 ml/min) aż do zakończenia operacji.

Z reguły pacjentowi nie będzie podane więcej niż 700 ml leku Trasylol w dowolnym czasie.

Nie ma specjalnego zalecenia dotyczącego dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z

osłabioną czynnością nerek.

Trasylol będzie zazwyczaj podawany pacjentowi znajdującemu się w pozycji leżącej w postaci wolnego

wstrzyknięcia lub wlewu (w "kroplówce") przez cewnik do większej żyły w ciele pacjenta.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Trasylol

Nie ma specyficznej substancji do neutralizowania działania leku Trasylol.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Chociaż reakcje alergiczne występują rzadko u pacjentów otrzymujących lek Trasylol po raz pierwszy,

pacjenci, którym lek Trasylol jest podawany częściej niż jednokrotnie mogą mieć większe

prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować:

trudności z oddychaniem

obniżenie ciśnienia krwi

świąd, wysypkę i pokrzywkę

nudności

Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi podczas podawania leku Trasylol, lekarz/chirurg przerwie

leczenie tym lekiem.

Inne działania niepożądane to:

Niezbyt często: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób

ból w klatce piersiowej (niedokrwienie mięśnia sercowego, zamknięcie/zakrzep tętnicy wieńcowej),

atak serca (zawał mięśnia sercowego)

wysięk płynu sercowego do otaczającej jamy ciała (wysięk osierdziowy)

zakrzep krwi (zakrzepica)

choroba nerek (ostra niewydolność nerek, martwica kanalików nerkowych)

oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle

Rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób

zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych (tętnicach)

ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna / rzekomoanafilaktyczna)

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób

obrzęk w miejscu lub wokół miejsca wstrzyknięcia na skórze (reakcje w miejscu wstrzyknięcia i

infuzji, miejsce infuzji (zakrzepowe) zapalenie żyły)

-

zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna)

-

ciężkie zaburzenie krzepliwości krwi prowadzące do uszkodzenia tkanek i krwawienia (rozsiane

wykrzepianie śródnaczyniowe)

-

niezdolność krwi do prawidłowego krzepnięcia lub koagulacji (koagulopatia)

-

ciężki wstrząs alergiczny (wstrząs anafilaktyczny), potencjalnie zagrażający życiu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-

222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Trasylol

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce po „Termin

ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony

przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Trasylol

50 ml roztworu do infuzji zawiera:

substancją czynną leku jest t stężony roztwór aprotyniny o aktywności 277,8 j. Ph. Eur., co odpowiada

500 000 KIU (jednostek inaktywacji kalikreiny).

Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Trasylol i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 1 butelkę ze szkła bezbarwnego zawierającą 50 ml roztworu, zamykaną

silikonizowanym korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym zabezpieczeniem i nakładką z tworzywa

typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Nordic Group BV

Siriusdreef 22

2132 WT Hoofddorp

Holandia

Wytwórca

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

8055 Graz

Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: