Tramadol Vitabalans

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tramadol Vitabalans 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tramadol Vitabalans 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909991024659, Rp; 15 tabl., 5909991024666, Rp; 20 tabl., 5909991024673, Rp; 25 tabl., 5909991024680, Rp; 30 tabl., 5909991024697, Rp; 40 tabl., 5909991024703, Rp; 50 tabl., 5909991024734, Rp; 60 tabl., 5909991024741, Rp; 100 tabl., 5909991024758, Rp; 150 tabl., 5909991024765, Rp; 200 tabl., 5909991024772, Rp; 250 tabl., 5909991024789, Rp; 300 tabl., 5909991024796, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 20718
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki

Tramadoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Tramadol Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramadol Vitabalans

Jak stosować lek Tramadol Vitabalans

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tramadol Vitabalans

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Tramadol Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

Tramadolu chlorowodorek– substancja czynna leku Tramadol Vitabalans – jest opioidowym lekiem

przeciwbólowym, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Zmniejsza ból oddziałując na określone

komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i mózgu.

Tramadol Vitabalans stosuje się w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramadol Vitabalans

Kiedy nie stosować leku Tramadol Vitabalans

jeśli pacjent ma uczulenie na tramadolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w części 6),

jeśli pacjent jest pod wpływem alkoholu lub leków działających uspokajająco, w tym leków nasennych,

innych leków przeciwbólowych i uspokajających,

jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie dwa tygodnie leki nazywane

inhibitorami monoaminooksydazy lub inhibitorami MAO (stosowane np. w leczeniu depresji), lub

antybiotyk linezolid,

jeśli u pacjenta występuje padaczka, na którą nie przyjmuje obecnie odpowiedniego leczenia,

jako terapii substytucyjnej uzależnienia od narkotyków,

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W poniższych przypadkach należy przed rozpoczęciem stosowania leku Tramadol Vitabalans zwrócić się do

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

jeśli pacjent podejrzewa u siebie uzależnienie od innych opioidowych leków przeciwbólowych.

Tramadol należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od innych opioidowych leków

przeciwbólowych, wyłącznie przez krótki okres,

jeśli pacjent ma zmniejszoną świadomość (uczucie podobne do omdlenia),

jeśli pacjent jest w stanie wstrząsu (jednym z objawów mogą być zimne poty),

jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (może być spowodowane poważnym urazem

głowy lub chorobami mózgu),

jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu,

jeśli pacjent choruje na padaczkę lub miał napady drgawkowe w przeszłości, ponieważ tramadol może

zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek,

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

W każdym z powyższych przypadków należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.

U pacjentów przyjmujących zalecaną dawkę miały miejsce napady padaczkowe. Ryzyko wzrasta w

przypadku przekroczenia maksymalnej zalecanej dziennej dawki (400 mg).

Tramadol może u niektórych osób wywołać psychiczne i fizyczne uzależnienie. Podczas długotrwałego

stosowania działanie tramadolu może ulegać osłabieniu i konieczne są wtedy większe dawki leku (tolerancja

lekowa). Tramadol należy stosować ostrożnie i wyłącznie przez krótki czas u pacjentów uzależnionych od

innych opioidowych leków przeciwbólowych.

Tramadol jest przekształcany w wątrobie przez enzym. U niektórych osób występuje pewna odmiana tego

enzymu, co może mieć różne skutki. U niektórych osób uśmierzenie bólu może nie być wystarczające, a u

innych bardziej prawdopodobne jest wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych. Należy przerwać

stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z

następujących działań niepożądanych: spowolnienie oddychania lub płytki oddech, uczucie splątania,

senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu.

Jeśli wystąpi taki problem lub pojawił się w przeszłości, należy zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież

Dzieci poniżej 12 roku życia nie powinny stosować tego leku, ponieważ nie wykazano skuteczności i

bezpieczeństwa tego produktu u dzieci.

Stosowanie u dzieci z zaburzeniami oddychania

Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci z zaburzeniami oddychania, ponieważ objawy toksyczności

tramadolu mogą być u nich nasilone.

Lek Tramadol Vitabalans a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stosować leku Tramadol Vitabalans, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje lub przyjmował w ciągu

ostatnich dwóch tygodni leki nazywane inhibitorami monoaminooksydazy lub inhibitorami MAO

(stosowane np. w leczeniu depresji).

Działanie przeciwbólowe leku Tramadol Vitabalans może być osłabione i (lub) skrócone podczas

jednoczesnego przyjmowania leków zawierających:

karbamazepinę (stosowana w leczeniu padaczki),

ondansetron (lek przeciwwymiotny).

Lekarz określi, czy pacjent może stosować lek Tramadol Vitabalans i w jakiej dawce.

Ryzyko działań niepożądanych wzrasta:

jeśli lek Tramadol Vitabalans stosuje się jednocześnie z lekami uspokajającymi, lekami nasennymi,

innymi lekami przeciwbólowymi, jak morfina lub kodeina (nawet jeśli jest składnikiem leku na kaszel)

oraz alkoholem. Może pojawić się nadmierna senność lub uczucie, że zaraz się zemdleje,

jeśli pacjent stosuje leki, które mogą powodować drgawki, takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub

przeciwpsychotyczne. Jednoczesne stosowanie leku Tramadol Vitabalans może zwiększać ryzyko

wystąpienia drgawek. Lekarz określi, czy stosowanie leku Tramadol Vitabalans jest właściwe.

jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Tramadol Vitabalans może wchodzić w

interakcje z tymi lekami, co może powodować takie objawy jak: mimowolne, rytmiczne skurcze

mięśni, w tym mięśni odpowiadających za ruch gałki ocznej, pobudzenie, nasilone pocenie, drżenia,

nadmiernie nasilenie odruchów (hiperrefleksja), zwiększone napięcie mięśniowe, temperatura ciała

powyżej 38°C.

jeśli pacjent stosuje Tramadol Vitabalans jednocześnie z lekami zapobiegającymi krzepnięciu krwi, jak

warfaryna. Może wystąpić zwiększone ryzyko krwotoku.

Lek Tramadol Vitabalans z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu podczas przyjmowania leku Tramadol Vitabalans, ponieważ alkohol może

nasilać działanie leku Tramadol Vitabalans.

Pokarm nie wpływa na działanie leku Tramadol Vitabalans.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko,

powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Informacje na temat bezpieczeństwa stosowania tramadolu podczas ciąży są ograniczone, nie należy więc

stosować tramadolu podczas ciąży ani karmienia piersią.

Karmienie piersią

Tramadol jest wydzielany do mleka kobiecego. Dlatego w okresie karmienia piersią nie należy przyjmować

leku Tramadol Vitabalans więcej niż jeden raz, albo, jeśli lek Tramadol Vitabalans przyjęto więcej niż jeden

raz, należy przerwać karmienie piersią.

Doświadczenie zebrane podczas stosowania leku u ludzi, nie wykazuje wpływu tramadolu na płodność

kobiet i mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tramadol Vitabalans może powodować działania niepożądane, takie jak senność, zawroty głowy i

zaburzenia widzenia. Nie należy w takim przypadku prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn.

Jak stosować lek Tramadol Vitabalans

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie należy dostosować w oparciu o nasilenie bólu i indywidualną wrażliwość pacjenta na ból.

Zwykle należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą działanie przeciwbólowe.

Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsi

Zwykle zalecana dawka to 1 do 2 tabletek (co odpowiada 50 mg lub 100 mg). Zależnie od rodzaju bólu

działanie utrzymuje się przez około 4-8 godzin. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek (w sumie 400 mg)

na dobę, chyba że tak zaleci lekarz.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania leku Tramadol Vitabalans u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (w wieku powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu może być opóźnione.

W takich przypadkach lekarz może zalecić wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami leku.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (niewydolność) i (lub) pacjenci

dializowani

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek nie należy stosować leku Tramadol Vitabalans.

Jeśli u pacjenta występuje łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby i (lub) nerek, lekarz może

zalecić wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami leku.

Nie wolno stosować leku Tramadol Vitabalans dłużej, niż jest to konieczne. Jeśli wymagane jest długotrwałe

stosowanie leku przeciwbólowego, lekarz będzie regularnie kontrolować, czy dalsze stosowanie leku

Tramadol Vitabalans jest wskazane i jaką dawkę powinien przyjmować pacjent.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Tramadol Vitabalans jest zbyt silne lub za słabe, należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramadol Vitabalans

W przypadku przyjęcia większej niż zalecona liczby tabletek Tramadol Vitabalans, należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Objawy

przedawkowania mogą obejmować: wymioty, spadek ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, zapaść,

omdlenie, a nawet śpiączkę, napad padaczkowy i trudności w oddychaniu.

Pominięcie przyjęcia leku Tramadol Vitabalans

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tramadol Vitabalans

Przerwanie stosowania leku Tramadol Vitabalans spowoduje nawrót dolegliwości bólowych. Należy

zasięgnąć porady lekarza przed przerwaniem stosowania leku Tramadol Vitabalans z powodu możliwych

działań niepożądanych.

Nie należy nagle przerywać stosowania tego leku bez zalecenia lekarza. Jeżeli pacjent chce przerwać

stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek ten był przyjmowany długotrwale. Lekarz

doradzi, kiedy i jak przerwać stosowanie leku; może to być stopniowe zmniejszanie dawki w celu

zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów niepożądanych (objawów odstawiennych).

Zwykle zaprzestanie leczenia nie wywołuje objawów odstawienia. Rzadko u pacjentów, którzy przyjmowali

ten lek przez długi okres, po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić następujące objawy: niepokój, lęk,

nerwowość lub poczucie niepewności. Możliwe są również zaburzenia snu, nadmierna aktywność lub

zaburzenia żołądkowe. W bardzo rzadkich przypadkach występują napady lęku panicznego, omamy,

niewyjaśniony świąd, drętwienie lub szumy uszne. Bardzo rzadko obserwowano objawy związane z

działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak dezorientacja, urojenia, zmiany osobowości

(depersonalizacja), zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości (derealizacja) i paranoja. Jeśli pojawi się

jakikolwiek objaw niepożądany po przerwaniu leczenia produktem Tramadol Vitabalans, należy zasięgnąć

porady lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Tramadol Vitabalans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

reakcja alergiczna: świąd, wysypka, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, trudności w oddychaniu

lub połykaniu, zwężenie dróg oddechowych, nasilenie astmy oskrzelowej, jeśli występuje, wstrząs

lub zapaść,

spowolnienie oddychania – zwykle w przypadku przyjmowania dużych dawek tramadolu lub

podczas jednoczesnego stosowania innych leków, które spowalniają oddychanie.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

nudności, zawroty głowy.

Często (mogą wystąpić najwyżej u 1 osoby na 10):

bóle głowy, senność,

wymioty, zaparcia, suchość w ustach,

nasilone pocenie,

zmęczenie

Niezbyt często (mogą wystąpić najwyżej u 1 osoby na 100):

nieregularne, szybkie bicie lub pulsowanie serca, przyspieszona akcja serca, niskie ciśnienie krwi,

(zwłaszcza przy wstawaniu), które może prowadzić do zapaści,

biegunka, odruch wymiotny, podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia),

zaburzenia skóry (np. świąd, wysypka, nagłe zaczerwienienie skóry).

Rzadko (mogą wystąpić najwyżej u 1 osoby na 1 000):

zwolnienie akcji serca, podwyższenie ciśnienia krwi,

zmiany apetytu, uczucie mrowienia na skórze, zaburzenia mowy,

drżenie, trudności w oddychaniu, napady podobne do padaczkowych, brak koordynacji ruchów,

skurcze mięśni, omdlenia, nieostre widzenie, trudności w oddawaniu moczu i zatrzymanie moczu,

osłabienie mięśni,

uogólnione reakcje alergiczne (np. reakcja anafilaktyczna i obrzęk naczynioruchowy, patrz powyżej),

omamy, dezorientacja, lęk, zaburzenia snu i koszmary senne, zmiany (wahania) nastroju, zmiany

aktywności,

(spowolnienie aktywności lub niekiedy jej zwiększenie) oraz zmniejszenie uwagi i zdolności

podejmowania decyzji, które może prowadzić do błędnej oceny sytuacji,

rozszerzenie źrenic (mydriasis), zwężenie źrenic (mioza), nieostre widzenie,

duszność, zatrzymanie oddychania.

Bardzo rzadko (może wystąpić najwyżej u 1 osoby na 10 000):

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostepnych danych):

obniżony poziom cukru we krwi (hipoglikemia).

Więcej informacji na temat możliwych objawów można znaleźć w punkcie „Przerwanie stosowania leku

Tramadol Vitabalans”.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Tramadol Vitabalans

Brak specjalnych wymagań dotyczących warunków przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tramadol Vitabalans

Substancją czynną leku jest tramadolu chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 50 mg tramadolu

chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian i karboksymetyloskrobia

sodowa (typ A).

Jak wygląda lek Tramadol Vitabalans i co zawiera opakowanie

Wygląd tabletek Tramadol Vitabalans:

białe, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie. Średnica 9 mm.

Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Wielkość opakowania:

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 oraz 300 tabletek w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FINLANDIA

Tel.: +358 (3) 615600

Faks: +358 (3) 6183130

Wytwórca:

Vitabalans Oy

Varastokatu 7-9

13500 Hämeenlinna

FINLANDIA

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Tramadol Vitabalans (Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja,

Słowenia, Słowacja)

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2018

20-12-2018

New report on adverse reactions reported with tramadol for pain relief

New report on adverse reactions reported with tramadol for pain relief

The Danish Medicines Agency has received 830 reports of suspected adverse reactions with tramadol since the medicine was marketed in March 1993. 155 of them describe symptoms of dependence. This follows from a report that has just been published. In 2017, about 265,000 individuals received treatment with tramadol in Denmark.

Danish Medicines Agency

31-7-2018

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

July 30, 2018: Two People Guilty of Distributing Tramadol Pills

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

DKMA Update March 2018

DKMA Update March 2018

In this issue of DKMA Update you can read about evidence; changes to Tramadol’s summary of product characteristics; inspections of the sale of OTC medicines outside pharmacies and much more

Danish Medicines Agency

13-6-2017

Tramadol: It is important that we are informed of side effects

Tramadol: It is important that we are informed of side effects

Doctors should contact the Danish Medicines Agency if clinical experience shows that the side-effect profile of a medicinal product is not consistent with the summary of product characteristics.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.