Torecan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Torecan 6,5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 6,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Torecan 6,5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990242511, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02425
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Torecan, 6,5 mg, tabletki powlekane

Thiethylperazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Torecan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Torecan

Jak stosować lek Torecan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Torecan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Torecan i w jakim celu się go stosuje

Torecan należy do grupy leków pochodnych fenotiazyny. Lek wpływa na struktury w rdzeniu

przedłużonym, które regulują procesy fizjologiczne związane z wymiotami. W ten sposób hamuje reakcję

organizmu na bodźce, które pobudzają nudności i wymioty.

jest przeznaczony do leczenia nudności i wymiotów w następujących stanach:

po chemioterapii przeciwnowotworowej,

po radioterapii,

po stosowaniu leków o działaniu wymiotnym,

po zabiegach chirurgicznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Torecan

Kiedy nie wolno stosować leku Torecan

jeśli pacjent ma uczulenie na tietyloperazynę, fenotiazyny lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

w ciężkich zaburzeniach świadomości lub innych objawach zaburzonego działania ośrodkowego

układu nerwowego;

jeśli pacjent ma bardzo obniżone ciśnienie krwi;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Leku Torecan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz u dzieci i młodzieży z objawami

podobnymi do nagłej ciężkiej choroby mózgu z równoczesnymi zaburzeniami czynności wątroby (zespół

Reye´a).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Torecan należy omówić to z lekarzem, w przypadku:

dolegliwości związanych z niskim ciśnieniem krwi;

ciąży, ze szczególną postacią zwiększonego ciśnienia krwi z równoczesnymi obrzękami kończyn

(stan przedrzucawkowy);

zaburzenia czynności wątroby;

występowania kiedykolwiek w przeszłości chorobowo uwarunkowanych mimowolnych ruchów

ciała;

stosowania leku bromokryptyny.

Podobnie jak inne leki przeciwwymiotne również Torecan może maskować objawy niektórych chorób

układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz niepożądane działania innych leków.

Torecan jako przedstawiciel grupy fenotiazyn może powodować wystąpienie grupy

objawów określanych

jako złośliwy zespół neuroleptyczny, który przejawia się wysoką gorączką, sztywnością mięśni, zmianą

stanu psychicznego i wahaniem ciśnienia krwi. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie

i jak najszybciej poinformować lub zgłosić się do lekarza.

U chorych w podeszłym wieku podczas stosowania leku mogą wystąpić mimowolne ruchy, dlatego

leczenie nie powinno trwać powyżej 2 miesięcy.

Lek Torecan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Równoczesne podawanie leku Torecan i niektórych leków może doprowadzić do oddziaływania leków

między sobą, dlatego może zmniejszyć się albo zwiększyć efekt każdego z tych leków.

Lekarza należy poinformować szczególnie w przypadku stosowania następujących leków:

leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki

uspokajające, leki przeciwdepresyjne);

leku hamującego wydzielanie niektórych hormonów (bromokryptyna);

leku stosowanego w leczenia chorób nowotworowych (prokarbazyna).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania tietyloperazyny u kobiet w ciąży. Badania na

zwierzętach są niewystarczające, aby wykluczyć teratogenne działanie tietyloperazyny zwłaszcza, że

w dwóch badaniach obserwacyjnych stwierdzono możliwy związek. Jako środek ostrożności, nie należy

stosować leku Torecan w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Fenotiazyny przenikają do mleka matki, dlatego leku Torecan nie należy stosować w okresie karmienia

piersią.

Wpływ na płodność

Tietyloperazyna nie miała wpływ na płodność samców u szczurów. Wpływ na współczynnik ciąży

u samic szczurów obserwowany tylko w przypadku dawek większych niż zalecane, wskazuje na

niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Torecan może znacznie obniżyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza

w przypadku jednoczesnego stosowania środków uspokajających, nasennych lub picia alkoholu. Dlatego

zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

maszyn.

Lek Torecan zawiera laktozę i sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku

3.

Jak stosować lek Torecan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosuje się dawkę 1 tabletkę na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch lub trzech

tabletek.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym odpowiednim płynem. Czas leczenia zależy od

przebiegu choroby podstawowej. Lekarz określi czas trwania leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Szczególne populacje

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby podczas stosowania leku Torecan w dużych dawkach lub

przez dłuższy czas należy kontrolować czynność wątroby.

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u dzieci nie zostało ustalone, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku

poniżej 15 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku (75 lat

i więcej).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Torecan

Zbyt duże dawki leku mogą spowodować suchość jamy ustnej, zawroty głowy, splątanie, mimowolne

ruchy i omdlenia z powodu zmniejszonego ciśnienia krwi. Po zażyciu większej ilości tabletek mogą

dodatkowo wystąpić ciężkie zaburzenia świadomości, drgawki i inne objawy zaburzeń działania

ośrodkowego układu nerwowego. Należy natychmiast powiadomić lekarza lub personel medyczny, jeśli

którykolwiek z tych objawów wystąpi.

Pominięcie zastosowania leku Torecan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni

zastosować lek, powinien przyjąć kolejną dawkę wyznaczonym terminie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

bóle głowy, zawroty głowy, senność, niepokój ruchowy.

Rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

powiększenie sutków u mężczyzn (po długotrwałym leczeniu);

nasilone drgawki i inne objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (kręcz szyi, tężec tylny,

napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek, sztywność mięśni i grymas twarzy). U osób w

podeszłym wieku po dłuższym stosowaniu leku może wystąpić opóźniona dyskineza (mimowolne

ruchy). Objawy te zwykle ustępują po zaprzestaniu przyjmowania leku lub zmniejszaniu jego dawki;

zmętnienie soczewki i zamglone widzenie (po długotrwałym leczeniu);

gromadzenie się płynów ustrojowych z obrzękiem kończyn i twarzy, zmniejszenie ciśnienia krwi;

suchość w jamie ustnej i brak apetytu.

Bardzo rzadkie

działania niepożądane

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10000 pacjentów):

ból twarzy (nerwobóle nerwu trójdzielnego);

tachykardia (przyspieszanie pracy serca);

żółtaczka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Torecan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Torecan po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Torecan

Substancją czynną jest tietyloperazyna. Każda tabletka powlekana zawiera 6,5 mg tietyloperazyny w

postaci dimaleinianu tietyloperazyny

.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, kwas

stearynowy, żelatyna. Otoczka - sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek (E 171). Patrz punkt 2.

Jak wygląda lek Torecan i co zawiera opakowanie

Okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane.

Opakowanie zawiera 50 tabletek powlekanych po 6,5 mg, w buteleczce, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: