Tlen medyczny Linde

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tlen medyczny Linde gaz
 • Forma farmaceutyczna:
 • gaz
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tlen medyczny Linde gaz
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butla stalowa, 5909990817917, Lz; 1 zbiornik kriogeniczny, 5909990817924, Lz; 1 zbiornik typu "pallet-tank", 5909990817931, Lz; 1 butla, 5909990861552, Lz; 1 wiązka (12 butli), 5909990861620, Lz; 1 butla, 5909990965526, Lz; 1 butla, 5909991144470, Lz; 1 butla, 5909991353629, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08179
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 4

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

TLEN MEDYCZNY Linde

, gaz

Oxygenium nie mniej niż 99,5%

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek T

EDYCZNY

Linde i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku T

EDYCZNY

Linde

Jak stosować lek T

EDYCZNY

Linde

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek T

EDYCZNY

Linde

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek TLEN MEDYCZNY Linde i w jakim celu się go stosuje

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie

korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku TLEN MEDYCZNY Linde

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku T

EDYCZNY

Linde należy omówić to z lekarzem.

Lek TLEN MEDYCZNY Linde a inne leki

Równoczesne leczenie z zastosowaniem wysokiego stężenia gazu do inhalacji T

LENU

EDYCZNEGO

Linde oraz leków mogących powodować działania niepożądane w płucach, jak np. bleomycyna (lek

na raka), może nasilić działania niepożądane

LENU

EDYCZNEGO

Linde.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

3.

Jak stosować lek TLEN MEDYCZNY Linde

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

EDYCZNY

Linde zazwyczaj wdycha się poprzez wąsy donosowe lub maskę. Należy albo

wdychać lek samodzielnie – „oddychając swobodnie” lub za pomocą respiratora lub wentylatora.

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi stosowanego urządzenia!

Strona 2 z 4

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TLENU MEDYCZNEGO Linde

W specyficznych sytuacjach, zbyt duża ilość T

LENU

EDYCZNEGO

Linde może wpłynąć na działanie

układu oddechowego, a w wyjątkowych przypadkach spowodować utratę przytomności lub śpiączkę.

Stosowanie T

LENU

EDYCZNEGO

Linde w zbyt dużych ilościach długotrwale, może powodować bóle,

suchy kaszel, a nawet zatrzymanie oddechu.

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku, należy zawsze zwrócić się do lekarza, szpitala.

Instrukcja bezpieczeństwa

EDYCZNY

Linde jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania medycznego.

Butlę należy podłączać wyłącznie do urządzenia wyposażonego w połączenie przewidziane do

tlenu medycznego.

EDYCZNY

Linde (zbiornik i butla) może być stosowany wyłącznie w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach.

Butle gazowe nie mogą być narażone na działanie wysokiej temperatury.

W pomieszczeniach, w których stosowany jest

EDYCZNY

Linde, nie wolno palić ani

używać otwartego ognia, ponieważ zwiększa to ryzyko pożaru.

Nie należy używać tosterów, suszarek do włosów lub podobnych urządzeń elektrycznych w

trakcie przyjmowania

LENU

EDYCZNEGO

Linde.

W trakcie przyjmowania leku nigdy nie należy kłaść maski tlenowej lub wąsów donosowych

bezpośrednio na ubranie – materiały nasączone T

LENEM

EDYCZNYM

Linde mogą stać się

bardzo łatwopalne. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy dokładnie wytrzepać i wywietrzyć

ubranie.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć.

W przypadku pożaru – należy wyłączyć urządzenie.

W przypadku zagrożenia pożarem, butle gazowe należy przenieść w bezpieczne miejsce.

Nigdy nie należy stosować smaru, oleju lub podobnych substancji do smarowania zacinających

się gwintów. Istnieje ryzyko samozapalenia w przypadku zetknięcia się z tlenem medycznym pod

wysokim ciśnieniem.

Regulator ciśnienia należy otwierać powoli i ostrożnie.

Należy obchodzić się z lekiem ostrożnie i zapewnić, że butla gazowa nie jest narażona na

uderzenia i upuszczenie.

Należy zapewnić, że butla jest czysta i sucha.

W przypadku przechowywania i transportu należy upewnić się, że zawór jest zamknięty,

a ochronna nasadka i pokrywa są na miejscu.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

EDYCZNY

Linde może powodować działania niepożądane takie jak narkoza dwutlenkowo-

węglowa z utratą przytomności czy niedotlenienie (hipoksja) następowa wywołana nagłym podaniem

czystego tlenu. U noworodków (zwłaszcza wcześniaków) może wystąpić zwłóknienie zasoczewkowe

– stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40 %. Przy stosowaniu tlenu medycznego o

stężeniu powyżej 70 % może wystąpić zatrucie tlenem (efekt Paula Berta), a najbardziej

charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki.

Ponadto mogą wystąpić: niedodma pęcherzyków płucnych, uczucie podrażnienia krtani i tchawicy,

obrzęk błony śluzowej nosa, okresowy ból krtani, kaszel, zapalenie oskrzeli, ból ucha, zablokowanie

trąbki słuchowej, bóle zamostkowe, bóle stawów, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmniejszenie

pojemności życiowej płuc, zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma, przeczulice,

zmiany psychiczne.

Strona 3 z 4

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek TLEN MEDYCZNY Linde

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie nalepionej na

opakowaniu.

Przechowywanie i obsługa butli

Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych, otwartego ognia.

Zakaz palenia.

Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. Jeśli istnieje ryzyko pożaru – przenieść

w bezpieczne miejsce.

Chronić zawory przed działaniem substancji wywołujących korozję np. amoniakiem.

Upewnić się, że butla nie będzie przewrócona lub upuszczona.

Utrzymywać butlę w czystości, suchą, nie używać olejów i smarów. Nie dopuszczać do kontaktu ze

smarami i tłuszczami.

Butle przechowywać w miejscu przeznaczonym dla gazów medycznych.

Przechowywać i transportować z zamkniętymi zaworami.

Przechowywać i stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

W przypadku nieszczelności lub uszkodzenia butli, odstawić i zwrócić dostawcy.

Kontakt z materiałami łatwopalnymi może wywołać pożar. Wzmaga szybkość palenia.

Pozostawić minimalne ciśnienie 3 bar w butli.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek T

LEN

M

EDYCZNY

Linde

- Substancją czynną leku jest 99,5% tlen medyczny (symbol chemiczny O

- Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek T

LEN

M

EDYCZNY

Linde i co zawiera opakowanie

EDYCZNY

Linde to gaz medyczny, sprężony lub ciekły, w opakowaniach:

Butle stalowe o pojemności od 0,5 dm

do 50 dm

Butle aluminiowe o pojemności od 2 dm

do 10 dm

do gazów sprężonych;

Butle aluminiowe wzmocnione kewlarem wraz z zaworem „zintegrowanym” o pojemności 4,7 dm

Wiązki butli stalowych – po 12 butli w wiązce (każda butla w wiązce ma swój zawór, zawory te

połączone są wspólnym kolektorem zakończonym jednym zaworem poboru gazu);

Zbiorniki kriogeniczne

od 50 kg do 100 ton;

Cysterna powyżej 2

ton.

W przypadku butli zarówno część cylindryczna jak i sferyczna są białe, co oznacza tlen medyczny.

Strona 4 z 4

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Linde Gaz Polska Sp. z o. o.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

Wytwórca:

Linde Gaz Polska Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 132

01-949 Warszawa

Linde Gaz Polska Sp. z o. o.

ul. Żwirowa 4

33-100 Tarnów

Linde Gaz Polska Sp. z o. o.

ul. Traktorowa 145

91-204 Łódź

Linde Gaz Polska Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 17

64-000 Kościan

Linde AG

Suedstrasse 24

Spreetal, Sachsen, 02979

Niemcy

Linde Gaz Polska Sp. z o. o.

ul. LG 2, Biskupice Podgórne

55-040 Kobierzyce

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – www.urpl.gov.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

24-10-2018

Sirob Imports, Inc. Issues Recall Due to Elevated Lead in Spices

Sirob Imports, Inc. Issues Recall Due to Elevated Lead in Spices

Sirob Imports, Inc of Lindenhurst, NY is recalling, Corrado, Orlando Imports, Nouri’s Syrian Bakery, Mediterranean Specialty Foods Brand and Butera Fruit Market Curry Powder because it contains elevated levels of lead.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-3-2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 2, March 2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 2, March 2018

Preventable alarm issues; Review into cochlear implants; NHS cylinder alert; recent safety alerts

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-8-2018

Do you wear contact lenses? This rare but serious infection of the eye primarily affects people who wear contact lenses. #GuessthePathogen, and make sure to practice healthy habits http://bit.ly/2ifnt2O  #ContactLensHealthWeekpic.twitter.com/ZBZAAtbrVr

Do you wear contact lenses? This rare but serious infection of the eye primarily affects people who wear contact lenses. #GuessthePathogen, and make sure to practice healthy habits http://bit.ly/2ifnt2O  #ContactLensHealthWeekpic.twitter.com/ZBZAAtbrVr

Do you wear contact lenses? This rare but serious infection of the eye primarily affects people who wear contact lenses. #GuessthePathogen, and make sure to practice healthy habits http://bit.ly/2ifnt2O  #ContactLensHealthWeek pic.twitter.com/ZBZAAtbrVr

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-8-2018

It’s #ContactLensHealthWeek! Remember to wear your contacts no longer than recommended and to replace your contact lens case once every 3 months! https://go.usa.gov/xUskq 
#OnePairTakeCarepic.twitter.com/VRDkVPvMTR

It’s #ContactLensHealthWeek! Remember to wear your contacts no longer than recommended and to replace your contact lens case once every 3 months! https://go.usa.gov/xUskq  #OnePairTakeCarepic.twitter.com/VRDkVPvMTR

It’s #ContactLensHealthWeek! Remember to wear your contacts no longer than recommended and to replace your contact lens case once every 3 months! https://go.usa.gov/xUskq  #OnePairTakeCare pic.twitter.com/VRDkVPvMTR

FDA - U.S. Food and Drug Administration