Tinctura Ginko Bilobae

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tinctura Ginko Bilobae płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tinctura Ginko Bilobae płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990087631, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00876
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Wersja 02 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, 4,525 g/5 ml,

płyn doustny

Ginkgo bilobae folii tinctura

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 21 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Jak stosować lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm wchodzi nalewka z liści miłorzębu

japońskiego.

Wskazania do stosowania

Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi.

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność

działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania

leku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Ginkgo bilobae

Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm:

jeśli

znana

jest

nadwrażliwość

produkty

zawierające

swoim

składzie

miłorząb

japoński.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaleca

się

przerwać

stosowanie

produktu

godzin

przed

planowanym

zabiegiem

chirurgicznym lub stomatologicznym (np. wyrwanie zęba).

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Wersja 02 2

Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi)

lub hemofilia, przed rozpoczęciem stosowania Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, ponieważ

dawka jednorazowa preparatu 5 ml, zawiera ok. 2,7 g etanolu, co odpowiada ok. 28 ml wina i

69 ml piwa.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji

występujących w przeszłości.

Lek może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość

etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz

dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby.

Dzieci i młodzież

Ze względu na zawartość etanolu oraz braku odpowiedniej ilości danych nie należy stosować

leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na zawartość etanolu w preparacie nie zaleca się równoczesnego stosowania leku

z innymi środkami farmaceutycznymi mogącymi wpływać niekorzystnie na wątrobę.

W przypadku regularnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków

wpływających na krzepliwość krwi (np. heparyna, warfaryna, pochodne kumaryny) przed

zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zasięgnąć opinii lekarza lub

farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol),

nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontakotwać się z się z lekarzem

przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm.

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku. Nie zaleca się stosowania leku wraz z alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na możliwe wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz brak wystarczających

danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią.

Należy pamiętać, że preparat zawiera 60 - 70 % V/V etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do

pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów

mechanicznych

bezpośrednio

przyjęciu

preparatu.

Należy

zachować

najmniej

półgodzinną przerwę.

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Wersja 02 3

3.

Jak stosować lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Dorośli

Jeśli lekarz

zaleci

inaczej,

należy

przyjmować

razy

dziennie

rozcieńczony wodą.

Do leku dołączono miarkę ułatwiającą odmierzanie zalecanej dawki.

Zalecany czas kuracji to 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży do 18 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest za mocne

lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Ze względu na zawartość etanolu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie

przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach

umysłowych, a także osłabiać sprawność psychoruchową.

Pominięcie zastosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

każdy

lek,

lek

Tinctura

Ginkgo

bilobae

Phytopharm,

może

powodować

działania

niepożądane.

Podczas

stosowania

leku

mogą

wystąpić

łagodne

zaburzenia

strony

przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, sporadycznie przypadki skórnej reakcji

uczuleniowej (wysypki, świąd).

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie należy stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Wersja 02 4

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Substancją czynną leku jest nalewka z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobae folii

tinctura (1:5)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % V/V.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70 % V/V.

Jak wygląda lek Tinctura Ginkgo Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowanie

bezpośrednie

produktu

leczniczego

stanowi

butelka

szkła

barwnego

pojemności 100 ml z zakrętką i miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki: