Timo-COMOD 0,5 %

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Timo-COMOD 0,5 % 5 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Timo-COMOD 0,5 % 5 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990931613, Rp; 3 butelki 5 ml, 5909990931620, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09316
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Timo-COMOD 0,5 %

5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć to tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Timo-COMOD 0,5 % i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Timo-COMOD 0,5 %

Jak stosować Timo-COMOD 0,5 %

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Timo-COMOD 0,5 %

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Timo-COMOD 0,5 % i w jakim celu się go stosuje

Lek Timo-COMOD 0,5 % krople do oczu, ma postać roztworu. Timo-COMOD 0,5 % zawiera jako

substancję czynną maleinian tymololu, który należy do grupy leków beta-adrenolitycznych (blokujących

receptory beta-adrenergiczne). Działanie leku polega na zmniejszaniu ciśnienia wewnątrz oka (ciśnienia

wewnątrzgałkowego).

Lek Timo-COMOD 0,5 % jest wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w

przebiegu chorób, takich jak nadciśnienie oczne, przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania, w tym

jaskra u pacjentów z okiem bezsoczewkowym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Timo-COMOD 0,5 %

Kiedy nie stosować Timo-COMOD 0,5 %

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, beta-adrenolityki lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

u pacjentów z astmą oskrzelową występującą obecnie lub w przeszłości;

u pacjentów z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego

u pacjentów z bradykardią zatokową (zbyt wolny rytm serca);

u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego i trzeciego stopnia niekontrolowanym

przez rozrusznik;

u pacjentów z jawną niewydolnością mięśnia sercowego;

u pacjentów ze wstrząsem sercopochodnym;

u pacjentów z ciężkim alergicznym nieżytem nosa;

u pacjentów ze zwyrodnieniem rogówki.

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem, jeżeli występują obecnie lub

występowały w przeszłości następujące choroby:

choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub

dławienie), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi, dławica Prinzmetala. U tych pacjentów lekarz

rozważy stosowanie innych leków zamiast leku Timo-COMOD 0,5 %.

blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

zaburzenia rytmu serca takie jak bradykardia (wolne bicie serca),

łagodna lub umiarkowana przewlekła obturacyjna choroba płuc,

choroby związane ze słabym krążeniem krwi, takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda,

cukrzyca, bowiem tymolol może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi,

nadczynność tarczycy, bowiem tymolol może maskować jej objawy

choroby rogówki

Należy poinformować lekarza przed operacją, że pacjent stosuje lek Timo-COMOD 0,5 %, bowiem tymolol

może zmienić działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami ukrwienia mózgu. W przypadku stwierdzenia

zmniejszonego ukrwienia mózgu, lekarz rozważy zastosowanie terapii alternatywnej.

Podobnie jak inne leki podawane miejscowo do oczu, lek Timo-COMOD 0,5 % może ulegać wchłanianiu

ogólnoustrojowemu i może spowodować występowanie działań niepożądanych obserwowanych podczas

stosowania doustnych leków beta-adrenolitycznych.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Timo-COMOD 0,5 % należy odpowiednio wyrównać niewydolność

serca. U pacjentów z ciężką chorobą serca w wywiadzie lekarz powinien obserwować występowanie

objawów niewydolności serca i przeprowadzać u nich kontrolę tętna.

Po podaniu tymololu notowano przypadki reakcji niepożądanych ze strony układu oddechowego i układu

krążenia, w tym zgony w następstwie skurczu oskrzeli u pacjentów chorych na astmę oskrzelową, a także,

rzadko, zgony w następstwie niewydolności serca.

U pacjentów przyjmujących doustne leki beta-adrenolityczne z lekiem Timo-COMOD 0,5 %, należy brać

pod uwagę ryzyko nasilenia działania na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz nasilenie objawów ogólnych

działań niepożądanych, będących następstwem blokowania receptorów beta-adrenergicznych. Nie zaleca się

jednoczesnego stosowania dwóch leków beta-adrenolitycznych podawanych miejscowo.

Opisywano przypadki występowania wysypek skórnych i (lub) suchości oczu związanych ze stosowaniem

leków beta-adrenolitycznych.

Opisywana częstość występowania tych działań niepożądanych jest mała i w większości przypadków

ustępowały one po przerwaniu leczenia. Lekarz rozważy przerwanie stosowania leku, jeżeli występowanie

ww. objawów nie daje się wytłumaczyć innymi przyczynami. Odstawianie leczenia lekami beta-

adrenolitycznymi powinno odbywać się stopniowo i pod kontrolą lekarza.

Opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki oka po podawaniu leków hamujących wytwarzanie cieczy

wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) po zabiegach filtracji.

U pacjentów chorujących na jaskrę z zamkniętym kątem przesączania, bezpośrednim celem leczenia jest

ponowne otwarcie kąta przesączania, co wymaga obkurczenia źrenicy lekiem zwężającym źrenicę. Lek

Timo-COMOD 0,5 % nie ma wpływu lub ma znikomy wpływ na rozmiar źrenicy. Jeżeli lek Timo-COMOD

0,5 % podaje się w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjenta z jaskrą z

zamkniętym kątem przesączania, należy jednocześnie stosować lek zwężający źrenicę.

Jeśli podczas leczenia wystąpi inna choroba oczu (np. uraz, zabieg chirurgiczny lub zakażenia) konieczne

jest natychmiastowe zasięgnięcie porady lekarza w sprawie dalszego stosowania leku z otwartego

opakowania do wielorazowego użycia. Są doniesienia o bakteryjnym zapaleniu rogówki związanym ze

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

stosowaniem leków do oczu, znajdujących się w pojemnikach do wielorazowego użycia. Pojemniki te

zostały zanieczyszczane przez nieuwagę przez pacjentów, którzy w większości przypadków mieli

współistniejące choroby rogówki lub uszkodzenia nabłonka powierzchniowego oka.

Roztwory podawane do oczu, mogą, w przypadku niewłaściwego przechowywania i stosowania, ulegać

zakażeniu bakteriami powodującymi zakażenia oka. Stosowanie zanieczyszczonych w ten sposób roztworów

może powodować poważne uszkodzenia oka, a w ich następstwie utratę wzroku.

Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów z atopią lub ciężkimi reakcjami

anafilaktycznymi na wiele alergenów w wywiadzie, należy liczyć się ze wzmożoną wrażliwością na

ponowny kontakt z alergenami, zarówno przypadkowy, jak i mający miejsce podczas diagnozy lub leczenia.

Pacjenci tacy mogą nie reagować na zwykle stosowane dawki epinefryny (adrenaliny), stosowane w leczeniu

reakcji anafilaktycznych.

Ostrożność zalecana jest u chorych z osłabieniem mięśni, u których obserwowano nasilenie objawów

choroby, takich jak: podwójne widzenie, opadanie powiek, ogólna słabość.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Zasadniczo należy zachować ostrożność w przypadku stosowania roztworów zawierających tymolol u dzieci

i młodzieży cierpiących na jaskrę. Z uwagi na możliwość działania na centralny układ nerwowy nie zaleca

się stosowania tego produktu leczniczego u wcześniaków i niemowląt.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania tymololu u noworodków, niemowląt i

małych dzieci ze względu na ryzyko wystąpienia bezdechu i oddechu Cheyne-Stokesa.

W przypadku wystąpienia kaszlu, świszczącego oddechu, zaburzeń oddychania lub patologicznych przerw w

oddychaniu (bezdechów) należy natychmiast przerwać stosowanie leku zawierającego tymolol i jak

najszybciej skontaktować się z lekarzem. Przydatny może okazać się przenośny monitor bezdechu.

Timo-COMOD 0,5 % a inne leki

Uwaga: W przypadku jednoczesnego podawania innych leków stosowanych miejscowo do oka należy

zachować odstęp wynoszący co najmniej 15 minut między poszczególnymi produktami leczniczymi.

Maści do oczu powinny być zawsze zastosowane jako ostatnie.

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji kropli do oczu zawierających tymolol z

innymi produktami leczniczymi. Timo-COMOD 0,5 % może zmienić działanie lub też jego działanie może

się zmienić pod wpływem innych leków stosowanych przez pacjenta, w tym innych kropli do oczu

stosowanych w leczeniu jaskry.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zwłaszcza należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować:

- leki będące antagonistami kanału wapniowego

- leki beta-adrenolityczne,

- leki przeciwarytmiczne (w tym amiodaron),

- leki uwalniające katecholaminy

- glikozydy naparstnicy,

- parasympatykomimetyki

- guanetydynę

- adrenalinę

- inhibitory CYP2D6 (np. chinidynę, fluoksetynę, paroksetynę)

- pilokarpinę

- nifedypinę

- werapamil

- diltiazem

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje lub planuje przyjmować leki zmniejszające ciśnienie

krwi, leki nasercowe lub leki przeciwcukrzycowe

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Nie należy stosować leku Timo-COMOD 0,5%, jeżeli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz uważa to za

konieczne.

Karmienie piersią:

Nie należy stosować leku Timo-COMOD 0,5 %, jeżeli pacjentka karmi piersią. Tymolol może przenikać do

mleka matki. Przed zastosowaniem tego leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet po stosowaniu leku w prawidłowych dawkach i zgodnie z zaleceniami, po zakropleniu leku mogą

wystąpić zaburzenia widzenia. Może to powodować zaburzenie zdolności szybkiego reagowania podczas

prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie to wzmaga się pod

wpływem alkoholu.

Do momentu całkowitego ustąpienia tych objawów pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani

obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować Timo-COMOD 0,5 %

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kropla Timo-COMOD 0,5 % 2 razy na dobę do worka spojówkowego chorego oka.

Sposób zakraplania leku do oka:

Przed każdym zastosowaniem leku należy zdjąć nakładkę z dozownika.

Butelkę należy skierować zakraplaczem do dołu, oprzeć kciuk na górnej

części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej dnie.

Uwaga! Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dno butelki,

aż do momentu pokazania się pierwszej kropli roztworu.

Rękę trzymającą butelkę należy oprzeć na drugiej ręce w taki sposób jak

przedstawiono na rysunku.

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką należy odciągnąć dolną

powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na dno butelki.

Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu.

Dzięki zastosowaniu systemu COMOD wielkość kropli i szybkość jej

podawania będzie każdorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na

dno butelki.

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

Po zakropleniu należy powoli zamknąć powiekę, umożliwiając równomierne

rozprowadzenie roztworu po powierzchni oka.

W razie konieczności należy powtórzyć opisane powyżej czynności w

stosunku do drugiego oka.

Po zakropleniu leku Timo-COMOD 0,5% nacisnąć palcem przyśrodkowy

kącik oka (jak pokazano na rysunku obok) i przytrzymać przez 2 minuty.

Zapobiegnie to przedostaniu się tymololu do wnętrza organizmu.

Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając

jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha.

Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Timo-COMOD 0,5 % krople do oczu, nie zawiera konserwantów. Zastosowano tu specjalną pompkę

określaną mianem systemu COMOD. W przeciwieństwie do tradycyjnych pojemników kropli do oczu,

podczas zakraplania należy naciskać na dno butelki (w sposób pokazany na rysunku).

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci i młodzież:

Dawkowanie:

Przed zastosowaniem tymololu należy przeprowadzić szczegółowe badanie lekarskie. Rozważając leczenie

tymololem lekarz wnikliwie oceni zagrożenia i korzyści. Jeśli korzyści przewyższają zagrożenia, zaleca się

stosowanie kropli do oczu o najniższym stężeniu tymololu (0,1 %) raz na dobę. W przypadku stosowania u

dzieci i młodzieży stężenie tymololu wynoszące 0,1% powinno być wystarczające do uzyskania kontroli

ciśnienia w gałce ocznej. Jeśli przy zastosowaniu tej dawki nie uda się uzyskać kontroli ciśnienia

wewnątrzgałkowego, może być konieczne stosowanie leku dwa razy na dobę w odstępach 12-godzinnych.

Pacjentów, a szczególnie noworodki, należy uważnie obserwować przez godzinę lub dwie po podaniu

pierwszej dawki oraz ściśle monitorować pod kątem działań niepożądanych do chwili przeprowadzenia

leczenia operacyjnego.

Sposób podawania:

Każdorazowo należy zakraplać wyłącznie jedną kroplę kropli do oczu zawierających tymolol. Po

zakropleniu oka należy je przytrzymać zamknięte możliwie jak najdłużej (np. 3-5 minut) i przycisnąć

wewnętrzny kącik oka w celu zapobieżenia wchłaniania kropli do oczu do organizmu. Nie dotykać

zakraplaczem do oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni, ponieważ może to

spowodować zakażenie zakraplacza.

Czas trwania leczenia:

U dzieci i młodzieży tymolol stosuje się w leczeniu tymczasowym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Timo-COMOD 0,5 %

Należy natychmiast przemyć oczy wodą i niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia, niewydolności serca, wstrząsu

kardiogennego i bradykardii, aż do zatrzymania krążenia.

Ponadto mogą wystąpić zaburzenia oddechowe, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości,

uogólnione drgawki.

Lekarz zastosuje środki ogólne, będzie nadzorował podstawowe czynności życiowe i w razie potrzeby

zastosuje środki podtrzymujące te czynności w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

Pominięcie zastosowania Timo-COMOD 0,5 %

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Timo-COMOD 0,5%

Przed przerwaniem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pacjent zwykle może kontynuować stosowanie tego leku, chyba, że działania niepożądane są poważne. W

przypadku wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje

alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, co może powodować trudności w

oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać

stosowanie leku Timo-COMOD i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem

Ratunkowym najbliższego szpitala.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy

użyciu następującej konwencji:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podobnie jak inne leki stosowane miejscowo do oka, tymolol przedostaje się do krwiobiegu. Może to

powodować podobne działania niepożądane, jak w przypadku ogólnie stosowanych leków beta-

adrenolitycznych. Częstość występowania działań niepożądanych jest mniejsza w przypadku zewnętrznego

stosowania do oka, w porównaniu ze stosowaniem ogólnoustrojowym. Działania niepożądane obejmują

reakcje zaobserwowane w przypadku stosowania okulistycznych beta-adrenolityków:

Częstość nieznana:

- toczeń rumieniowaty układowy, uogólniona reakcja alergiczna, w tym obrzęk naczynioruchowy (obrzęk

twarzy, warg, gardła, kończyn, błon śluzowych), pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd,

reakcja anafilaktyczna,

- hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi), hiperglikemia (wysokie stężęnie cukru we krwi).

- bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci,

- omdlenie, udar, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenii

(forma osłabienia mięśni), zawroty głowy, senność, parestezje (zaburzenia czucia skóry), bóle głowyzawroty

głowy, osłabienie, zaburzenia koncentracji, nasilenie marzeń sennych,

- objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, świąd, kłucie, łzawienie,

zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki (przedniej, zewnętrznej powierzchni gałki ocznej),

niewyraźne widzenie i odwarstwienie naczyniówki (warstwy znajdującej się pod siatkówką w oku,

zawierającej naczynia krwionośne) po zabiegach filtracyjnych, zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość

oczu, nadżerka rogówki (uszkodzenie przedniej powierzchni gałki ocznej), opadanie powieki, podwójne

widzenie, zapalenie spojówek, zmiany refrakcji (nieostre widzenie),

- bradykardia (spowolnienie częstości akcji serca), ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, blok serca,

obrzęki, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca charakteryzująca się

spłyceniem oddechu oraz obrzękiem stóp i nóg z powodu zatrzymania płynów), zatrzymanie akcji serca,

blok przedsionkowo-komorowy (drugiego i trzeciego stopnia), blok zatokowo-przedsionkowy, zaostrzenie

dławicy piersiowej,

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

- niedociśnienie(obniżone ciśnienie krwi), zespół Raynauda (skurcz tętnic w obrębie rąk, prowadzący do

niedokrwienia), zimne dłonie i stopy, obrzęk płuc; nasilenie niewydolności tętniczej, rozszerzenie naczyń,

chromanie przestankowe, epizody naczyniowo- mózgowe, niedokrwienie mózgu,

- skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej chorobami, którym towarzyszy

skurcz oskrzeli), duszność, kaszel, niewydolność oddechowa, szmery oddechowe,

- zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, wymioty,

- łysienie, wysypka łuszczycopodobna (wysypka skórna o biało - srebrnym zabarwieniu) lub nasilenie

łuszczycy, wysypka skórna, świąd, potliwość, złuszczające zapalenie skóry,

- bóle mięśni, ból stawów,

- zaburzenia seksualne, obniżenie popędu płciowego, choroba Peyroniego (

stwardnienie plastyczne

prącia)

, impotencja,

- trudności w oddawaniu moczu,

- osłabienie, uczucie zmęczenia, omdlenia, ból głowy, ból w klatce piersiowej, ból kończyn, zmniejszona

tolerancja wysiłku,

- plamica niemałopłytkowa (zaburzenia krzepnięcia krwi).

Wskazówki:

Podobnie jak w przypadku każdego leczenia jaskry należy regularnie kontrolować ciśnienie

wewnątrzgałkowe i rogówkę.

Podczas leczenia kroplami do oczu z tymololem objawy niskiego stężenia cukru we krwi mogą się

pogłębiać.

Po przerwaniu leczenia działanie może się utrzymywać przez wiele dni. Jeśli leczenie lekiem Timo-COMOD

0,5% przerwano po długim okresie podawania, działanie obniżające ciśnienie może utrzymywać się jeszcze

przez 2-4 tygodnie. W przypadku podawania leków beta-adrenolitycznych do jednego oka działanie

obniżające ciśnienie krwi może także obejmować nieleczone oko. Lek Timo-COMOD 0,5% nie nadaje się

do stosowania u pacjentów z nocnym wzrostem ciśnienia.

Bardzo rzadko u pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką może dochodzić do zwapnienia rogówki ze

względu na stosowanie kropli do oczu zawierających fosforany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Timo-COMOD 0,5 %

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 12 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

URSAPHARM * Timo-COMOD 0,5 %, krople do oczu * MA-No. 9316 *

Application for variation

Edition 02/2016

Co zawiera Timo-COMOD 0,5 %

Substancją czynną leku jest tymolol.

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 5,0 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu 6,84 mg)

Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda Timo-COMOD 0,5 % i co zawiera opakowanie

Timo-COMOD 0,5 % ma postać przezroczystego, bezbarwnego roztworu kropli do oczu.

W pudełku tekturowym znajduje się 1 butelka zaopatrzona w dozownik (COMOD-system) zawierająca 10

ml roztworu kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

URSAPHARM Poland sp. z o.o., ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki, Polska

Telefon: 22 732 07 90

Fax: 22 732 07 99

e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki

2-11-2018

Barcelona Nut Company Recalls Roasted and Salted in Shell Pistachios Because of Possible Health Risk

Barcelona Nut Company Recalls Roasted and Salted in Shell Pistachios Because of Possible Health Risk

Barcelona Nut Company of Baltimore, Maryland is recalling 239 cases of roasted and salted in shell pistachios, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism that can cause serious and sometimes-fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

FDA Deputy Commissioner for Policy, Planning, Legislation, and Analysis Anna Abram, remarks prepared for testimony before a subcommittee of the U.S. House Committee on Energy and Commerce on the Pandemic and All-Hazards Preparedness Act

FDA Deputy Commissioner for Policy, Planning, Legislation, and Analysis Anna Abram, remarks prepared for testimony before a subcommittee of the U.S. House Committee on Energy and Commerce on the Pandemic and All-Hazards Preparedness Act

FDA’s Anna Abram’s testimony for U.S. House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Health on the Pandemic and All-Hazards Preparedness Act

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-4-2018

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for testimony before a U.S. Senate Committee on Appropriations on FDA’s Fiscal Year 2019 budget

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for testimony before a U.S. Senate Committee on Appropriations on FDA’s Fiscal Year 2019 budget

FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. remarks to a U.S. Senate Subcommittee on Appropriations on the FDA’s Fiscal Year 2019 budget

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety