Tiapridal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tiapridal 100 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tiapridal 100 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990848119, Rp; 50 tabl., 5909990848126, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08481
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

TIAPRIDAL

(Tiapridum)

100 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Tiapridal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Tiapridal

Jak stosować lek Tiapridal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tiapridal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tiapridal

i w jakim celu się go stosuje

Lek Tiapridal występuje w postaci tabletek i zawiera jako substancję czynną tiapryd.

Tiapryd jest atypowym lekiem neuroleptycznym wykazującym działanie przeciwlękowe i

uspokajające. Ponadto wywiera korzystny wpływ na stopień czujności u osób w podeszłym wieku.

Lek Tiapridal stosuje się w przypadku pobudzenia psychomotorycznego i agresywnego zachowania u

pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Tiapridal

Kiedy nie stosować leku Tiapridal:

- jeśli pacjent ma uczulenie na tiapryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

- jeśli pacjent jest chory na nowotwór, którego wzrost zależy od stężenia prolaktyny, np. gruczolak

przysadki typu prolactinoma, nowotwór piersi zależny od prolaktyny,

- jeśli pacjent ma guz chromochłonny,

- jeśli pacjent stosuje jednocześnie lewodopę (patrz punkt: Stosowanie innych leków)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podczas leczenia: hipertermii (przegrzania), sztywności mięśni należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem (może być to objawem złośliwego zespołu

neuroleptycznego, groźnego dla życia).

Na początku leczenia lekarz może zlecić wykonanie badania EKG i oznaczenie elektrolitów we krwi

(zwłaszcza stężenia potasu). Stosowanie tiaprydu może powodować zmiany w zapisie EKG i

zwiększać ryzyko ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsade de pointes. Ryzyko

to jest większe, gdy występuje też bradykardia (zwolnienie czynności serca poniżej 55 uderzeń na

minutę), zmniejszenie stężenia potasu we krwi oraz w przypadku wrodzonego lub nabytego

wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG (podczas jednoczesnego stosowania leków, które powodują

wydłużenie odstępu QT). Dlatego należy informować lekarza o wszystkich ostatnio stosowanych

lekach.

U pacjentów z chorobą Parkinsona lek należy stosować tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne.

Tiapryd jest wydalany z organizmu przez nerki, u pacjentów z niewydolnością nerek dawka leku

zostanie zmniejszona przez lekarza zależnie od oceny czynności nerek (klirensu kreatyniny).

W przypadku niewydolności wątroby zmniejszenie dawkowania nie jest konieczne.

Tiapryd powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru, a także u

pacjentów z czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem, leczeni lekami

przeciwpsychotycznymi są w grupie zwiększonego ryzyka zgonu.

Tiapryd może obniżać próg drgawkowy; pacjenci z padaczką powinni być pod kontrolą lekarską w

czasie leczenia tym lekiem.

U pacjentów w podeszłym wieku tiapryd, podobnie jak inne neuroleptyki, należy stosować

szczególnie ostrożnie ze względu na ryzyko zaburzeń świadomości oraz śpiączki.

Dzieci i młodzież

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tiaprydu u dzieci.

Obserwowano przypadki leukopenii, neutopenii i agranulocytozy po zastosowaniu leków

przeciwpsychotycznych, włączając Tiapridal. Niewyjaśnione infekcje lub gorączka mogą być

objawem nieprawidłowego składu krwi, konieczne jest bezzwłoczne wykonanie badań krwi.

Tiapridal

z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem.

Podczas leczenia tiaprydem należy unikać picia alkoholu i stosowania leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek ten nie powinien być stosowany w ciąży. Lekarz rozważy potrzebę przyjmowania leku w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tiapridal

może powodować nadmierne uspokojenie, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia

pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń precyzyjnych w czasie stosowania leku.

Lek Tiapridal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie tiaprydu i lewodopy

Niewskazane jest jednoczesne stosowanie tiaprydu i leków, które mogą powodować torsades de

pointes (ciężkie zaburzenia rytmu serca) lub wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Są to

następujące leki:

- leki powodujące bradykardię (zwolnienie czynności serca poniżej 55 uderzeń na minutę): diltiazem i

werapamil, klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.

- leki powodujące hipokaliemię: leki moczopędne, leki przeczyszczające, amfoterycyna B podawana

dożylnie, glukokortykoidy, tetrakozaktydy.

- leki przeciwarytmiczne klasy Ia, takie jak chinidyna, dizopiramid.

- leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron, sotalol.

- inne leki takie jak pimozyna, sultopryd, haloperydol, tiorydazyna, metadon, leki przeciwdepresyjne

pochodne imipraminy, lit, beprydyl, cyzapryd (lek pobudzający motorykę przewodu pokarmowego),

erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie (lek stosowany w zaburzeniach

krążenia mózgowego), halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna.

Należy rozważyć jednoczesne stosowanie tiaprydu i leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy:

pochodne morfiny (leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe); większość leków przeciwhistaminowych

(antagonistów receptorów H

), barbiturany, benzodiazepiny i inne leki przeciwlękowe, klonidyna i jej

pochodne.

3.

Jak stosować lek Tiapridal

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości, należy ponownie

skontaktować się z lekarzem.

Zwykle stosuje się 200 mg na dobę przez okres 1 do 2 miesięcy.

Dawka maksymalna wynosi 300 mg/dobę.

Leczenie rozpoczyna się od dawki 50 mg dwa razy na dobę, a następnie zwiększa się w ciągu

kolejnych 2-3 dni do 100 mg trzy razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Tiapridal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiapridal

Istnieje mało danych dotyczących przedawkowania tiaprydu. Odnotowano przypadki zgonów po

przedawkowaniu tiaprydu głównie w połączeniu z innymi lekami przeciwpsychotycznymi. Do

najczęściej występujących objawów po przedawkowaniu należą: zawroty głowy, nadmierne

uspokojenie, śpiączka, spadek ciśnienia krwi oraz objawy pozapiramidowe (sztywność mięśni,

zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i

mimowolne ruchy).

W razie ciężkiego przedawkowania należy zawsze brać pod uwagę możliwość zatrucia również

innymi lekami.

Tiapryd tylko w niewielkich ilościach jest usuwany z organizmu drogą hemodializy. Dlatego

hemodializa nie jest zalecana w celu usunięcia leku z organizmu.

Nie istnieje swoista odtrutka na tiapryd. Leczenie polega zatem na postępowaniu podtrzymującym

podstawowe czynności życiowe i ścisłym monitorowaniu czynności serca do uzyskania poprawy

stanu zdrowia.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Tiapridal

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe, z

wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku

jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, preparat Tiapridal może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane uszeregowano poniżej według częstości występowania:

bardzo często (częściej niż u 1 na 10 stosujących),

często (u 1 do 10 na 100 stosujących),

niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 stosujących),

rzadko (u 1 do 10 na 10 000 stosujących),

bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 stosujących),

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często mogą wystąpić:

- zawroty głowy, bóle głowy,

- objawy jak w chorobie Parkinsona: drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, hipokineza

(zmniejszona ruchliwość) i ślinotok. Objawy te są najczęściej odwracalne po podaniu leków przeciw

parkinsonizmowi.

- senność, bezsenność, pobudzenie, zmniejszona wrażliwość na bodźce (apatia),

- osłabienie, zmęczenie,

- hiperprolaktynemia (zwiekszenie stężenia prolaktyny w osoczu krwi).

Niezbyt często mogą wystąpić:

- akatyzja, dystonia (skurcz, spazmatyczny kręcz szyi, napady wejrzeniowe (przymusowy zwrot oczu i

głowy w jedną stronę), szczękościsk). Objawy te najczęściej przemijają po podaniu leków przeciw

parkinsonizmowi.

- mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastia, obrzmienie i ból piersi, impotencja.

- zwiększenie masy ciała.

Rzadko może wystąpić:

- ostra dyskineza. Objaw ten jest najczęściej przemija po podaniu leków przeciw parkinsonizmowi.

Dodatkowo donoszono o następujących działaniach niepożądanych:

Częstość nieznana:

- późna dyskineza (charakteryzująca się rytmicznymi, mimowolnymi ruchami przede wszystkim

języka i (lub) mięśni twarzy) po przyjmowaniu neuroleptyku powyżej 3 miesięcy. Podawanie leków

przeciw parkinsonizmowi jest nieskuteczne lub może nawet nasilać objawy;

- złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz również: Zachować szczególną ostrożność stosując lek

Tiapridal), który jest potencjalnie śmiertelnym powikłaniem;

- wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca, takie jak torsades de pointes, komorowa

tachykardia, która może prowadzić do migotania komór lub zatrzymania serca i nagłej śmierci (patrz

również: Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tiapridal);

- żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w tym przypadki zatorowości płuc czasami kończące się

zgonem oraz zakrzepica żył głębokich;

- obniżenie ciśnienia krwi, zazwyczaj podczas wstawania;

- leukopenia, neutropenia oraz agranulocytoza (nieprawidłowy skład krwi);

- objawy odstawienia u noworodków;

- dezorientacja, omamy;

- zaparcia, niedrożność jelit;

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

- utrata przytomności, drgawki;

- zachłystowe zapalenie płuc wywołane przez cząstki żywności lub wymiocin dostające się do płuc;

- wzrost aktywności kinazy kreatynowej we krwi, osłabienie mięśni i (lub) ból mięśni;

- wysypka;

- obniżenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia), choroba o nazwie "zespół nieadekwatnego

wydzielania hormonu antydiuretycznego" (SIADH);

- upadek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tiapridal

Przechowywanie – bez specjalnych wymagań.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tiapridal

Substancją czynną leku jest 100 mg tiaprydu (w postaci 111,10 mg tiaprydu chlorowodorku).

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:

mannitol, celulozę mikrokrystaliczną, powidon, krzemionkę koloidalną uwodnioną, magnezu

stearynian.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 20 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis France

82, Avenue Raspail

Gentilly

94250

Francja

Wytwórca:

Sanofi-Winthrop Industrie

6 boulevard de I’Europe

21 800 Quetigny

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: