Tetracyclinum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tetracyclinum 30 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 30 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tetracyclinum 30 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 10 g, 5909990268016, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02680
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TETRACYCLINUM , 30 mg/g, maść

(Tetracyclini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Tetracyclinum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetracyclinum

Jak stosować lek Tetracyclinum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tetracyclinum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tetracyclinum i w jakim celu się go stosuje

Tetracyclinum ma postać maści, zawiera substancję czynną tetracykliny chlorowodorek.

Wskazania

Tetracyclinum stosuje się:

w miejscowym leczeniu ropnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na

tetracykliny;

w leczeniu zapalnych form trądzika, którego objawami są występujące na skórze grudki, krosty,

guzy, cysty i torbiele ropne. Głównie w trądziku grudkowo – krostkowym (acne papulo -

pustulosa). Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami

do stosowania na skórę, zawierającymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu;

w leczeniu trądziku ropowiczego (acne phlegmonosa) jako środek pomocniczy z retinoidami

stosowanymi doustnie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetracyclinum

Kiedy nie stosować leku Tetracyclinum :

jeśli pacjent ma uczulenie na tetracyklinę, jak również na wszystkie substancje z grupy tetracyklin

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując maść Tetracyclinum przeciwwskazane jest opalanie.

Uwaga: lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece).

Tetracyclinum a inne leki

Strona 2 z 3

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i u matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tetracyclinum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Tetracyclinum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą leku 2 do 3 razy na dobę lub nakładać maść

w opatrunku zamkniętym, zwykle w ciągu 4 do 6 tygodni.

Jeśli wymagane, lekarz może zalecić kontynuowanie leczenia do 12 tygodni.

Jeśli po 2 tygodniach leczenia nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się, należy skontaktować się

z lekarzem.

Po użyciu maści należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pominięcie zastosowania leku Tetracyclinum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie

należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym

dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Tetracyclinum

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło,

obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie

skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Strona 3 z 3

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tetracyclinum

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie lub tekturowym

pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tetracyclinum

Substancją czynną leku jest tetracyklina w postaci tetracykliny chlorowodorku.

1 g maści zawiera 30 mg tetracykliny chlorowodorku.

- Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda Tetracyclinum i co zawiera opakowanie

Lek Tetracyclinum jest jednolitą, tłustą masą barwy żółtej.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g maści, umieszczona w tekturowym

pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: